Home

Tvoření slov způsoby

Způsoby tvoření slov - Odvozováním (derivací) - ze slova základového vznikne slovo odvozené podnikat - podnikatel, Evropa - Evropan, Přemyslovci - Pře-myslivec, učený - učenec,měkký - měkkýš, fialový - fialka ZPŮSOBY TVOŘENÍ SLOV. 1) tvoření slov . tvoření slov ze dvou slovotvorných základů - vznikají SLOŽENINY. tvoří se jím pouze podstatná a přídavná jména. nejčastěji se používají v odborných názvech. podle vzniku se rozdělují na: SLOŽENINY NEVLASTN Způsoby tvoření slov. 1) odvozování (prales - od slova les pomocí předpony, lesní - od slova les pomocí přípony) 2) skládání - z kořenů dvou slov (teplokrevný, černozem) 3) zkracování (ZŠ, EU, pí) 4) přejímání slov z cizích jazyk Tvoření slov Etymologie = nauka zabývající se původem slov; způsoby tvoření nových slov: Odvozování (derivace): nejtypičtější odvozování ( slovotvorný základ, předpona, přípona, koncovka (výjimečně - názvy dějů, vlastností TVOŘENÍ SLOV Tvořením slov se zabývá slovotvorba (latinsky derivologie). V češtině se nová slova tvoří 1. odvozováním 2. skládáním 3. zkracováním 4. ostatními způsoby 1/ Odvozování (= derivace) - tvoření slov pomocí předpon a přípon ke kořenu slova - vznikají tak slova odvozen

Způsoby tvoření slov • Odvozování (derivace) je nejvíce frekventované. Rozumí se jím tvoření slov předponami, příponami, koncovkami nebo jejich kombinací, které se spojují s odvozovacím základem: pra+les, les+ník, dbal+ý, pod+pat+ek, po+les+í Způsoby obohacování slovní zásoby: 1. Tvořením nových slov a) Odvozováním. ke kořeni kmene (= slovotvorný základ) přidáváme přípony, předpony; kořen ⇒ část slova dále nedělitelná, mající nějaký význam, společná všem slovům příbuzným; př. NAD - LES - NÍ; b) Skládání Tvoření slov . 12 úloh | Typ cvičení Kvíz / test. Víte, jakými způsoby vznikají v češtině slova? Procvičte si své znalosti na testu s 12 otázkami. Spustit kvíz Zobrazit nejlepších 10 Začít od začátku. 1. ČD. odvozování. 1. tvoření nových slov: a) odvozováním (přelet, počítačový) b) skládáním (ropovod) c) zkracováním (Čedok, ODS) 2. spojování slov v sousloví (základní umělecká škola) 3. přejímání slov z cizích jazyků (privatizace, leasing, peeling) 4. změna původního významu slov (spojka, jádro, vysílat) 1

NAUKA O TVOŘENÍ SLOV Pojem kořen do tvoření slov nepatří! 3. Dobrodružství slovotvorby K nauce o tvoření slov můžeme přistupovat v zásadě dvojím způsobem. Můžeme se seznámit s různými typy tvoření a pak si pochopení dané látky ověřit na některých cvičeních. To je běžný, obvyklý způsob Způsob tvoření, při kterém vznikají zkratky a zkratková slova. Zkratková slova se mohou normálně skloňovat, vyslovují se jako slovo (ne [ká er en á pé], ale [krnap]) a mohou od nich být odvozena další slova (krnaý). Neskládají se jen z počátečních písmen, ale z původních slov je převzata větší část

Škola - Čeština - Způsoby tvoření slov

 1. Způsoby tvoření slov. Slovo se skládá z:-kořene - je to ta část slova, která je stejná u všech slov svým významem příbuzných- předpona - je to ta část slova, která je připojena před kořen a mění význam slova - přípona - je to ta část slova, která je připojena za kořen a mění význam slova - koncovka - je to ta část ohebného slova, která se v jeho.
 2. - nauka o tvoření slov - popisuje způsob tvoření slov . Způsoby obohacování slovní zásoby: 1. změnou významu slov. 2. tvořením nových slov. nová jednoslovná pojmenování (=slova) vznikají těmito způsoby: a) odvozováním = derivací. b) skládáním = kompozicí. c) zkracováním = abreviací. 3. spojováním slov v souslov
 3. Slovotvorba je nauka o tvoření slov, obohacování slovní zásoby. Popisuje způsoby tvoření slov, slovotvornou stavbu slova a slovotvorné vztahy k jiným slovům. K tomu dochází následovně: Tvořením nových slov: derivace - odvozování pomocí afixů (předpon, přípon, koncovek): les - les-ní, pra-les

Tématem dnešního příspěvku je problematika tvoření slov. Nová slova v češtině vznikají 4 základními způsoby. Odvozováním. Zkracováním slov. Skládáním slov. Přejímáním slov z cizích jazyků. Co je to odvozování? Odvozováním označujeme proces, kdy vytváříme nová slova přidáním předpony nebo přípony ke. Slovní zásoba (nebo také lexikum) představuje soubor všech slov a slovních spojení (lexikálních jednotek, lexémů), která se vyskytují v jednom konkrétním jazyce nebo která v daném jazyce zná jeden konkrétní jedinec (individuální slovní zásoba).. Do aktivní slovní zásoby patří ta slova, která člověk používá při ústním i psaném projevu

 1. Obohacování slovní zásoby (tvoření slov) Slovní zásoba každého jazyka podléhá vývojovým změnám mnohem rychleji než zvuková nebo mluvnická stavba. Jen zvolna ustupují z užívání slova pojmenovávající zaniklé skutečnosti (kolovrat, žebračenka, šafář), naproti tomu se stále vytvářejí nová pojmenování pro.
 2. PROCVIČ SI V ON-LINE TESTECH • stavbu slova a způsoby tvoření slov v českém jazyku • přechylování, zkracování, přejímání slov • rozlišování slovních druhů • synonyma, homonyma, antonyma • změny významu slov dle kontextu • nadřazenost, podřazenost a příbuznost slov • slova spisovná a nespisovná • slova citově zabarvená, zdrobněliny a další.
 3. Základní způsoby tvoření slov: 1) Odvozování (derivace) - odvozování příponami a předponami přidanými ke slovu, které již ve slovní zásobě existuje - slovo základové (les-ník, pra-les; ryb-ník, vel-ryba) a) příponové - nejčastější způsob tvoření slov v češtině (ryb-a ryb-ář
 4. Slovotvorba = nauka o tvoření slov; popisuje způsoby tvoření slov a slohotvorné vztahy k jiným slovům = jeden ze způsobů obohacování slovní zásoby - nová pojmenování jednoslovná vznikají na základě už existujících slov těmito způsoby: odvozování (derivace) - příponami město - městečko, městsk
 5. 16.Tvorení slovTvoření slov je jeden ze způsobů rozhojňování slovní zásoby o nová pojmenování. Základní způsoby tvoření slov v češtině jsou odvozování, skládání slov a zkracování.ODVOZOVÁNÍ (DERIVACE) - nejčastější způsob tvoření slov v češtině
 6. TVOŘENÍ SLOV 1. TVOŘENÍ SLOV 2. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - u jednotlivých slov určuješ způsob obohacení. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - jen 10 slov. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - jen 10 slov
 7. Odvozování, skládání, zkracování . Odvozování - derivace · nejčastější způsob tvoření nových slov pomocí předpon, přípon, koncovek · vznikají tak slova odvozená derivovaná - deriváty · rozlišujeme odvozování: o příponové - pořad-ač. o předponové - pra-les. o koncovkové - list-

Slovní zásoba a tvoření slov. Slovní zásobu rozšiřujeme pomocí tvoření nových slov. Slovotvorné způsoby: odvozování = pomocí předpon, přípon a koncovek. spisovatel, rozsoudit, rada skládání = spojování slov (zpravidla v opačném gardu) rovnováha, životaschopný zkracování = zkrácená var. víceslovného. nauka o tvoření slov, jeden ze způsobů obohacování slovní zásoby popisuje způsoby tvoření slov, slovotvornou stavbu slova a slovotvorné vztahy k jiným slovům nová jednoslovná pojmenování vznikají na základě už existujících slov V českém jazyce se nová slova tvoří těmito způsoby: - odvozováním - skládáním - zkracováním Odvozování je to způsob tvoření slov, kdy ke slovotvornému základu přidáváme předpony a přípony, příp. jen koncovku. - v českém jazyce je odvozování nejčastějším způsobem tvoření slov Tvoření slov - odvozování, skládání Umožňuje pochopit a procvičit různé způsoby vzniku slov ze slov základových. Děti porozumí tomu, že nová slova vznikají od různých tvarů slov, např. u sloves často slouží za základ pro vytvoření přídavného jména tvar příčestí minulého a trpného (povolán. nauka o tvoření slov (derivologie) je jazykovědná disciplína, která popisuje způsoby tvoření slov, jejich slovotvornou stavbu a slovotvorné vztahy k jiným slovům . Komentáře ke slovu derivologi

Tvoření slov, CJ - Český jazyk - - unium

Co je Obohacování slovní zásoby? (tvoření nových slov

Základní způsoby tvoření slov v češtině: A: Odvozování (derivace) - slova jsou tvořena předponami (prefixy) (prales), příponami (sufixy) (letní), předponami i příponami (výletní), řidčeji koncovkami (rybí, kamení), pomocí předložkového spojení (náměstí). Slova odvozená od jmen jsou denominativa, slova odvozená od sloves jsou deverbativa Způsoby tvoření slov - procvičování 7. ročník, vyučovací předmět: český jazyk cvičení na procvičování tvoření slov, práce s textem. Klíčová slova

Anotace: Interaktivní výukový materiál na tvoření slov odvozováním. Autor: Bc. Lada Budinská (Autor). Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech další materiály k tomuto očekávanému. Tvoření slov. Tvoření slov. Slovotvorba = nauka o tvoření slov; popisuje způsoby tvoření slov a slohotvorné vztahy k jiným slovům = jeden ze způsobů obohacování slovní zásoby - nová pojmenování jednoslovná vznikají na základě už existujících slov těmito způsoby Slovní zásobu obohacujeme následujícími způsoby: tvořením nových slov (odvozování, skládání, zkracování) - viz kapitolu Tvoření slov, přenášením slovního významu (metafora, metonymie) Tvoření slov Slovotvorba = nauka o tvoření slov; popisuje způsoby tvoření slov a slohotvorné vztahy k jiným slovům = jeden ze způsobů obohacování slovní zásoby - nová pojmenování jednoslovná vznikají na základě už existujících slov těmito způsoby

Tvoření slov - SEVT

Tvoření slov - Pravopisně

tvoření slov - odvozování. tvoření slov - skládání . tvoření slov - zkratky. doba kamenná vznikla . přejímaním z cizích jazyků. spojováním slov v sousloví. přenášením slovního významu. které ze slov vzniklo přenášení slovního významu: mateřská škola. zlatý míč. podzemí. která ze zkratek znamená hlavní. Způsoby tvoření slov v moderní čínštině a vliv slovotvorby na typologii jazyka Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby.

22. Obohacování slovní zásoby - Český jazy

8.TVOŘENÍ SLOV Slovotvorba = nauka o tvoření slov; popisuje způsoby tvoření slov a slohotvorné vztahy k jiným slovům = jeden ze způsobů obohacování slovní zásoby a) odvozování - v Čj nejčastější - slovo tvořenomorfémy - předpona (prefix), kořen (radix), přípona (sufix) popř. koncovka slovotvorný základ:kmen = část slova po oddělení koncovky přípony:a. V dnešním článku se budeme věnovat příbuzným slovům, o kterých pojednává oddíl jazykovědy zvaný derivologie - tvoření slov. Kořen a význam. Příbuzná slova jsou ta, která mají společný kořen a společný základní význam. Všechna slova splňující tyto dvě podmínky tvoří. slovní čeleď (rodinu Interaktivní výukový materiál na tvoření slov odvozováním. Očekávaný výstup: rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech Tvoření slov.notebook BUDINSKÁ, Lada. Tvoření slov - odvozování. Metodický portál. Tvoření slov je jeden ze způsobů rozhojňování slovní zásoby o nová pojmenování. Základní způsoby tvoření slov v češtině jsou odvozování, skládání slov a zkracování. 1. ODVOZOVÁNÍ (DERIVACE) - nejčastější způsob tvoření slov v češtině. Rozumí se jím tvoření slov s novým významem pomocí předpon.

Tvoření slov :: Magdaléna Dobromil

Všechno se zpřeházelo. Urči způsob tvoření. Odpověď . soustružní (5´) 4. rozdání kartiček s popisem rolí, studium rolí 5. dotazy (5´) 6. zadání skupinové práce - po dvou skupinách stejné téma (význam slov, tvoření slov), pomůcky, literatura, úkol - úkoly byly napsány na kartičce, případné dotazy zodpovídány v průběhu práce Nejrozšířenější způsoby tvoření slov jsou afixace a skládání (kompozice). Okrajově se v odborné literatuře uvádí i zkracování (abreviace), nastavování slov, mechanické krácení atd. V čínštině se běžně uplatňují afixace, kompozice, abreviace a navíc i zdvojení. obměnami morfologické struktury slov v jazyce jiţ existujících. Přemysl Hauser ve své knize Základní pojmy z nauky o slovní zásobě a tvoření slov (1996, s. 22) uvádí: Tvoření slov zkoumá, jakými způsoby a prostředky se tvořila slova a tvoří slova nová

Způsoby tvoření slov - MATURITA

Oboustranná výuková tabule, která na příkladech objasňuje způsoby tvoření slov v češtině Slovní zásobu obohacujeme následujícími způsoby: tvořením nových slov (odvozování, skládání, zkracování) - viz 7. třídu , přenášením slovního významu (metafora, metonymie)

Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky: Tvarosloví - ohebné a neohebné slovní druhy, Pravopis - psaní velkých písmen, Slovní zásoba a tvoření slov - význam slova, způsoby tvoření slov, Skladba - základní a rozvíjející větné členy, druhy vedlejších vět. Popis, charakteristika, Subjektivně zabarvený popis, Výtah, Žádost, Pozvánka. TVOŘENÍ SLOV. V českém jazyce se nová slova tvoří 3 způsoby: - odvozováním - skládáním - zkracováním. ODVOZOVÁNÍ: Je způsob tvoření slov, kdy ke slovotvornému základu přidáváme předponu, příponu Slovotvorba, způsoby tvoření slov. Videokonference dle rozvrhu v MS Teams. Anglický jazyk: naučit se slovíčka lekce 3 (uč. str. 30) poslech lekce 3 stopa 16-23. PS str. 20, cv. 6 . Německý jazyk: poslouchat nahrávky Einheit 2. naučit se slovíčka lekce 2 (PS str. 25) Ruský jazyk Některé ze slov projít v kategorii archaismy (zastaralé slov) a postupně vypadl z použití úplně. Neologismy, tj nová slova jsou tvořena různými způsoby. Téma « » dát na našich webových stránkách v samostatné části. Způsoby tvoření slov v angličtin CÍL: - zná způsoby obohacování slovní zásoby. ZADÁNÍ: Zápis do sešitu: učebnice str. 31 dole (Způsoby obohacování slovní zásoby) - zápis je pro ty, kteří nebyli na online hodině. 13. 11. ONLINE HODINA OD 11 HODIN. TÉMA: Nauka o tvoření slov. UČIVO: Obohacování slovní zásoby. CÍL: - zná způsoby obohacování.

Oboustranná výuková tabule, která na příkladech objasňuje způsoby tvoření slov v češtině. Parametry Formát: tabule 67×96 cm (š/v Tvoření slov -- Tvoření slov ; oboustranná výuková tabule, která na příkladech objasňuje způsoby tvoření slov v češtině Způsoby tvoření slov. Videokonference dle rozvrhu v MS Teams. Anglický jazyk: Způsobové sloveso HAVE TO, viz MS Teams a videokonference dle rozvrhu. Německý jazyk: PS str. 19, cv. 7. Ruský jazyk: Rozšiřování slovní zásoby, práce s textem, azbuka - zadání po skončení videokonference na MS Teams. Zeměpis: Kanada

NAUKA O TVOŘENÍ SLOV - DERIVOLOGIE :: Mgr

Tematický celek dle ŠVP Způsoby tvoření slov Předmět, obor, ročník Česky jazyk a literatura, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Opravář zemědělských stojů, 2. ročník Anotace Pracovní list je určen k procvičování a opakování učiva 2. ročníku - tvoření slov Způsoby tvoření slov v moderní čínštině a vliv slovotvorby na typologii jazyka Types of word-formation in modern standard Chinese and the effect of word-formation on the typology dc.contributor.adviso Nástěnná výuková tabule Tvoření slov Krátká anotace: Oboustranná výuková tabule, která na příkladech objasňuje způsoby tvoření slov v češtině (lingvistika) nauka o tvoření slov (derivologie) je jazykovědná disciplína, která popisuje způsoby tvoření slov, jejich slovotvornou stavbu a slovotvorné vztahy k jiným slovům ; Slovní druh . Podstatné jméno, rod ženský Komentáře. Ke slovu.

Interaktivní učebnice ČJ - III. díl - tvoření slov a význam slov . Interaktivní učebnice III. díl: - způsoby tvoření. naše cena 1 423 K. TVOŘENÍ SLOV Pracovní listy pro žáky 8. třídy ZŠ (Nina Hojdarová) Tak jako si mnozí z nás rádi hrajeme se stavebnicí, baví nás vytvářet nové věci, modelovat umělecká díla, můžeme si hrát i se slovy, přetvářet je, vytvářet slova nová. Jazyk je věcí živou, nemusíme se trápit jen šprtáním vyjmenovaných slov Druhy slov / Tvoření slov (978-80-200-2719-1) Kniha - autor František Štícha, 1160 stran, česky, Pevná s přebalem lesklá Čtyřsvazkové dílo navazuje svými východisky i cíli na jednosvazkovou Akademickou gramatiku spisovné češtiny (Academia 2013).. Učivo: studijní a kritické čtení - slovní druhy, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov Výstupy: žák odlišuje fakta od názorů, rozpozná manipulativní komunikaci, využívá základy studijního čtení. Stáhnout lis

Zvláštní způsoby: změna jen významu beze změny formy, např. substantivizace adjektiva, změna jen formy beze změny významu . Odvozování (derivace) = tvoření slov s novým věčným významem pomocí předpon a přípon, nebo předpon i přípon popř. i koncovek Název projektu: ŠKOLA21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_11/17 jméno autora DUM: Mgr. Vladimíra Houbová datum (období), ve kterém byl DUM vytvořen / ověřen při výuce: prosinec 2012/20.12.2012 ročník, pro který je DUM určen: 7 Způsoby obohacování slovní zásoby v ČJ: ODVOZOVÁNÍ - tvoření slov pomocí předpon a přípon (padnout ® zapadnout, zlepšit ® zlepšovatel); Pozn.: druhem odvozování příponami je tzv. přechylování: rod mužský ® rod ženský (řidič ® řidička, lev ® lvice, ministr ® ministryně) 2. SKLÁDÁNÍ - vznikají složeniny vlastní (teploměr) a nevlastní (okamžik

7b)Způsoby tvoření slov v češtině1.) Odvozováním (tiskárna, zemský)2.) Skládáním (hlubotisk, zeměpis)3.) Zkracováním (Tonak - továrna na... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze Způsoby tvoření slov v češtině Mgr. Lukáš Javůrek, 8. ročník OPAKOVÁNÍ. slovotvorba = lexikologie. Jaké způsoby obohacování slovní zásoby v češtině máme? TVOŘENÍ NOVÝCH SLOV Michaela FICENECOVÁ Bakalářská práce Způsoby tvoření slov v angličtině a češtině Word-formation processes in English and Czech (common and specific features - způsoby tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování) - slovní význam (slova nadřazená, podřazená, souznačná, jednoznačná, mnohoznačná, spisovná, nespisovná, citově zabarvená, neutrálně zabarvená, antonyma, synonyma, homonyma Srovnáme-li oddíl o tvoření slov v nové Trávníčkově Mluvnici spisovné češtiny se stejnými oddíly starších mluvnic, na příklad ještě posledního vydání Gebauerovy Příruční mluvnice, pořízeného týmž jazykovědcem, ukáže se nám, že v Trávníčkově Mluvnici přibyly mezi jednotlivé způsoby tvoření slov jako.

Slovotvorba - Wikipedi

[1] M. Dokulil, Tvoření slov v češtině 1, Teorie odvozování slov, Praha 1962, s. 25. [2] Od slovotvorných úprav pojmenování je třeba odlišit hláskoslovné varianty slova (např. střapec — třapec), ale také dvojí tvoření slova (kominík — kominář), kdy jde o slova téhož významu příslušející k různým jazykovým oblastem Pozn.: Tvar bysme patří pouze do neformálních mluvených projevů, podoby *by jsme a *by jste, které se v praxi někdy objevují, jsou chybné (tzv. hyperkorektní).. Ve spojení se zvratným slovesem jsou ve 2. os. j. č. spisovné tvary: koupil by sis, umyl by ses. Tvary *koupil by jsi si a *umyl by jsi se jsou hyperkorektní (viz též Zvratná a nezvratná slovesa) Způsoby tvoření slov Odvozování je nejběžnějším způsobem nejen tvoření slov, ale i samotného obohacování slovní zásoby. Z jednoho základového slova je konkrétním slovotvorným prostředkem (předponou, příponou, koncovkou nebo i jejich kombinací) utvořeno nové slovo odvozené Tvoření slov tvoření slov (slovotvorba) je jeden ze způsobů obohacování slovní zásoby (další způsoby: změna významu slov, přejímání z cizích jazyků) Slovotvorba (derivologie) - nauka o tvoření slov, popisuje způsoby tvoření, slovotvornou stavbu slov a vztahy k jiným slovů

PPT - Digitální učební materiál PowerPoint PresentationPPT - Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_1_18_Úvod doPPT - Nauka o slově PowerPoint Presentation - ID:5590033MONČA

Gramatika (mluvnice) je organizovaný úhrn pravidel jazykového systému. Gramatika je nauka o stavbě jazyka, o jazykových prostředcích spojujících slova ve věty bez přihlížení k věcnému obsahu.. Každý jazyk má svou vlastní gramatiku, svou gramatiku mají však i všechny strukturní útvary jazyka (dialekty) ZPŮSOBY OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY 1. tvoření nových slov: odvozováním, skládáním a zkracováním 2.přejímání slov z cizích jazyků 3. přenášení významu slova - ze základního významu vzniká další význam (metafora, metonymie) 4. tvoření sousloví - vzniká ustálené spojení slov, toto spojení má nový význam. Tvořením nových slov - nová slova na základě již existujících vznikají 3 hlavními způsoby: odvozování (derivace) - tvoření slov s novým významem pomocí předpon, přípon, popřípadě koncovek (nazývají se slovotvorné prostředky). V češtině je to nejběžnější postup (město-městečko-předměstí)

 • Opat pivo.
 • 50 cal sniper.
 • Matka jana nerudy.
 • Ionská alfabeta.
 • Kojenecký ústav brno dobrovolníci.
 • Horní frézka festool.
 • Guru praha.
 • Posudek na žáka vzor.
 • 16 oz to g.
 • Háček na magické natáčky.
 • Bojovníci ze šaolinu online.
 • Nejlepší vosí hnízda.
 • Prodám krbová kamna s teplovodním výměníkem.
 • Pěnkavice horská.
 • Jak vykopat křen.
 • Počasí rakousko zell am see.
 • L5e.
 • Stranger things polaroid.
 • Windows 7 tapeta.
 • Tenké střevo bylinky.
 • Koncerty il divo 2017.
 • Golgiho systém.
 • Tibetská jména psů.
 • Ferda mravenec postavy.
 • Bayern lm.
 • Oční lékař praha 2.
 • Sport kralupy koupaliště.
 • Motýlek papillon 2017 cz dab.
 • Náplasti tiande na rýmu.
 • Neratovice městský úřad.
 • Výtvarné nápady pro děti.
 • Ravak vs2.
 • Sytá pára fázový diagram.
 • Škrabka na spáry obkladaček.
 • Joker karta.
 • Bolest oka a nadočnicového oblouku.
 • Lumen de lumine venezuela.
 • Olma soutěž penny.
 • Antidepresiva pro deti.
 • Ekonomika cestovního ruchu pdf.
 • Pribeh ze zivota s poucenim.