Home

Iupac názvosloví

ruŁení IUPAC SystematickØ nÆzvosloví organických lÆtek je zalo¾eno na płedpokladu, ¾e orga-nickØ slouŁeniny lze odvodit z urŁitØ zÆkladní struktury vhodnými operacemi. Nejbì¾nìjími zÆklaními strukturami jsou hydridy prvkø (napł. uhlovodíky) Třídění a názvosloví freonů a halonů Názvosloví freonů. Jako všechny organické sloučeniny, i freony se dají popsat pomocí IUPAC názvosloví, tedy tzv. systematickým názvem. Na druhou stranu všechny freony mají své zkrácené označení (používané především jako obchodní název a v průmyslu) pomocí čísel 0, 1, 2. Názvosloví aminů. Podle názvosloví IUPAC je více názvoslovných možností a je poněkud komplikovanější, často se používají i triviální názvy: Funkčně skupinové názvosloví. příslušné názvy uhlovodíkových zbytků (řazeny podle abecedy) + skupinový název amin. Spíše se užívá u jednodušších vzorců

Názvoslovná komise pro anorganickou chemii IUPAC byla založena v roce 1921 a od té doby se diskuse k mezinárodnímu názvosloví může zúčastnit široká chemická veřejnost. Předem diskutované návrhy jsou předkládány k projednání na kongresech IUPAC, které jsou organizovány každé dva roky názvosloví mže zúastnit široká chemická veejnost. Pedem diskutované návrhy jsou pedkládány k projednání na kongresech IUPAC, které jsou organizovány každé dva roky. Výsledkem práce názvoslovné komise IUPAC jsou definitivní pravidla názvosloví anorganické chemie, tzv. Red Book Systematické názvosloví IUPAC (International Union for Pure and Applied Chemistry) Jednoznačné a mezinárodně unifikované názvosloví. Postup : vyhledání hlavního řetězce - řetězec s největším počtem C atomů, název je potom odvozován od názvu příslušného nerozvětveného uhlovodíku s tímto počtem C atomů. V.

Třídění a názvosloví freonů a - Univerzita Karlov

 1. IUPAC Atomic Weights and Periodic Table (2017 values) New values: Von Baeyer nomenclature: Spiro nomenclature: Natural product nomenclature (Section F) Radicals, Ions & Radical Ion Nomenclature: Gold Book IUPAC definitions of terms. Fullerene nomenclature: Numbering of Fullerenes: Numerical Terms to 9999: Regular single-strand organic polymers.
 2. ology and two IUPAC bodies take leading roles in this activity: Division VIII - Chemical Nomenclature and Structure Representation and the Inter-divisional Committee on Ter
 3. Stru čné základy názvosloví organických slou čenin V názvosloví organických slou čenin existují názvy systematické, tradi ční semisystematické (propanol, benzoová kyseliny ) a triviální. Triviální názvy (- benzen, styren, cholesterol ) j sou vzhledem k tradici mnohdy srozumiteln ější než systematické a z.
 4. Systematické názvosloví představuje soubor zásad a pravidel, jejíchž pomocí lze vyjádřit strukturu sloučeniny psaným i mluveným slovem, a to jednoznačným způsobem. Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC modernizuje soubor pravidel publikovaných v Nomenclature of Organic Chemistry, IUPAC, Pergamon Press.

ELU

Všechny informace o produktu Kniha Názvosloví anorganické chemie podle IUPAC, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Názvosloví anorganické chemie podle IUPAC Kniha: Názvosloví anorganické chemie podle IUPAC Autor: Neil G. Connelly ; Ture Damhus ; Richard M. Hartshorn Jakýkoliv názvoslovný systém odpovídá stupni vývoje a úrovni vědění v době, kdy vznikl, a jeho přizpůsobení novým poznatkům často vede k porušení vnitřní konzistence, vzniku paralelních nomenklaturních.

Uhlovodíky - základ organické chemie - Chemie - Maturitní

názvosloví vydaného v roce 1987 a z anglického chemického názvosloví dle doporučení IUPAC z roku 2005. autoři . říjen 2013 . 5 . 6 . 1. Chemické vzorce a názvy . Chemických vzorců se rozeznává několik druhů, ty nejdůležitější jsou vzorce: sumární - molecular formul Názvosloví organické chemie - 3. vydání Fikr Jaroslav, Kahovec Jaroslav. V publikaci je stručně a přehledně vysvětleno (a na mnoha příkladech názorně předvedeno) tvoření názvosloví organické chemie podle novelizovaných pravidel IUPAC Názvosloví organických sloučenin / Autor: Kotvaltová Sezemská, Karolína, 1990- Vydáno: (2020) Názvosloví anorganické chemie : podle IUPAC : doporučení 2005

Názvosloví organické chemie - učebnice respektuje poslední názvoslovnou úpravu navrženou komisí International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) v roce 1993. Názvosloví je probíráno v rozsahu daném učebními osnovami středních škol, včetně škol chemického zaměření Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC : doporučení 1993 (publikované i dosud nepublikované změny k Názvosloví organické chemie, vydání 1979) / Hlavní autor: Panico, Robert, 1925

Systematické názvosloví organických sloučenin - názvosloví IUPAC strana 034 z 247 Na stranu: Kapitola 2: Oxidačně-redukční hierarchie organických sloučenin a jejich typy Kapitola 4: Vyjadřování struktury molekul v prostoru Citace tištěné knihy:. Názvosloví anorganické chemie podle IUPAC 4.5 1 recenze Jakýkoliv názvoslovný systém odpovídá stupni vývoje a úrovni vědění v době, kdy vznikl, a jeho přizpůsobení novým poznatkům často vede k porušení vnitřní konzistence, vzniku paralelních nomenklaturních systémů a celkovému nárůstu komplexity Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC doporučení 1993 Moje hodnocení Zatím nikdo nehodnotil k publikaci připravili R. Panico, W.H. Powell a Jean-Claude Richer ; do českého názvosloví převedli Jaroslav Kahovec, František Liška a Oldřich Paleta. Přidat do poličky . nakladatel. Skripta jsou věnována požadavkům na systémy ochran a regulace jaderných zařízení, které jsou důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, zejména pak na bezpečnostní systémy

IUPAC Nomenclature Home Pag

Doporučení IUPAC se tykají anglického názvosloví. Převodem anglického názvosloví do češtiny se zabývá Národní centrum IUPAC pro Českou republiku v Praze. Systematycké názvosloví anorganických sloučenin je tvořeno podstatným jménem a přídavným jménem a je založeno na hodnotě oxidačních čísel prvků ve. Všechny zastřešuje nejvyšší mezinárodní autorita v chemickém názvosloví, jíž je IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry = Mezinárodní unie pro čisou a aplikovanou chemii), která vydala [1] a [2]. Kdybychom přesto chtěli používat výhradně jeden princip, stávalo by se nám, že vytváříme názvy. názvosloví (IUPAC). Zatím se nepodařilo nalézt jeden univerzální princip, který by vyhovoval pro pojmenování všech sloučenin a poskytl by ve všech případech přijatelný název. Proto se používá několik názvoslovných principů a jedna sloučenina může tedy mít několik formálně správných názvů

2. Názvosloví Pravidla pro názvosloví heterocyklických sloučenin byla vydána komisí IUPAC, která doporučuj e používat dva druhy názvosloví: Hantzsch-Widmanovo názvosloví je doporučová no pro 3 až 10-ti čl enné kruhy, pro větší kruhy je doporučová no substituční názvosloví Triviální názvosloví. Mnoho karboxylových kyselin patří mezi velmi dlouho známé organické sloučeniny a mají proto vžité triviální názvy odvozené například od jejich výskytu. Jsou pravidly IUPAC dovoleny

Nomenclature - IUPAC International Union of Pure and

 1. LEADER: 02445nam a2200589 i 4500: 001: nkc20183047722: 003: CZ PrNK: 005: 20190115102125.0: 007: ta: 008: 181025s2018 xr a f 000 0 cze : 015 |a cnb003047722 : 020 |a.
 2. Podívejme se na názvosloví alkoholů. Začněme s jednoduchými molekulami zde. Pokud bych měl molekulu, která vypadá takto a chtěl bych ji pojmenovat podle pravidel IUPAC, musím si pamatovat, že v uhlíkatém řetězci tomu mám dát co nejnižší číslo. Proto tento uhlík dostane číslo 1. Tento uhlík číslo 2 a tento uhlík.
 3. Český komitét pro chemii (ČKCh), zřízený Akademií věd České republiky rozhodnutím Akademické rady AV ČR dne 20. dubna 1993 jako národní přidružená organizace (NAO) k Mezinárodní unii pro čistou a užitou chemii (IUPAC - člen ICSU), reprezentuje Českou republiku v IUPAC pod názvem Czech National Committee for Chemistry
 4. Mezinárodní a racionální názvosloví. Alkiny v chemii, podle názvosloví IUPAC (transliteration z angličtiny. Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie), jsou uvedeny názvy změnou přípony -an na příponu -in ve jménu příbuzného alkánu, například ethane → ethine (příklad 1)
 5. LEADER: 02222nam a22005654i 4500: 001: 002339643: 002: BK: 003: CZ PrAS: 005: 20181206143237.0: 008: 181030s2018 xr d f f 000 0 cze d: 015 |a cnb003047722 : 020 |a.

Všechny informace o produktu Chemie - názvosloví organických sloučenin, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Chemie - názvosloví organických sloučenin Názvosloví alkoholü a fenolü Kliknëte na Organic Interactive @Organic Chemistry Direct. Drawing Structures from IUPAC Names: Použijte webovou paletu a na základë systematického názvosloví napište vzorce alkoholú. Názvosloví alkoholü Podle poétu uhlíkatých substituentú vázaných na atom uhlíku nesoucí hydro Názvosloví organické chemie - 3. vydání - Fikr Jaroslav, Kahovec Jaroslav, V publikaci je stručně a přehledně vysvětleno (a na mnoha příkladech názorně předvedeno) tvoření názvosloví organické chemie podle novelizovaných pravidel IUPAC. Vzorce a názvy jednotlivých skupin or

Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC

Názvosloví organických sloučenin . Publikace shrnuje aktuální pravidla pro tvorbu názvů organických sloučenin podle IUPAC. Aplikace pravidel je ukázána na konkrétních řešených příkladech, zároveň zde lze nalézt i příklady k procvičení s autorským řešením a odkazy na použitá pravidla Anotace: V publikaci je stručně a přehledně vysvětleno (a na mnoha příkladech názorně předvedeno) tvoření názvosloví organické chemie podle novelizovaných pravidel IUPAC. Vzorce a názvy jednotlivých skupin organických sloučenin jsou přesně logicky odvozeny a uspořádány do tabulek, ve kterých jsou barevně vyznačeny. Podobné jednotky. Anorganické názvosloví v kostce / Hlavní autor: Sedmidubský, David, 1966- Vydáno: (2020) Příklady a úlohy z obecné a anorganické chemie / Hlavní autor: Čajan, Michal Vydáno: (2016) Výpočty a cvičení z obecné a anorganické chemie I. / Hlavní autor: Handlíř, Karel, 1940- Vydáno: (2015

Vydavatelství VŠCHT Praha - Vydavatelství VŠCHT Prah

of Inorganic Chemistry, IUPAC Recommendations 1990 (Red Boo kI)was therefore initiated in 1998, under the guidan ce of the IUPAC Comm ission on Nomencla ture of Inorgani cChe mistry (CNIC) and then ,onthe abolition of CNIC in 2001 as part of the general restru cturin gofIUPAC, by aproject group workin gunder the auspices of th Anglické názvosloví kyselin a od nich odvozených solí. V anglickém názvosloví kyselin se mnohem častěji používají nesystematické názvy, které se skládají z názvu centrálního atomu, který má příponu či příponu a předponu podle toho, v jakém je oxidačním stavu oproti svému nejběžnějšímu oxidačnímu stavu, a slova acide (kyselina) názvosloví translation in Czech-English dictionary. en In order to verify whether the data submitted in order to obtain a conformity certificate comply with the monographs of the European Pharmacopoeia, the standardisation body of the nomenclatures and the quality norms within the meaning of the Convention relating to the elaboration of the European Pharmacopoeia ( 31 ) (European Directorate. Publikace shrnuje aktuální pravidla pro tvorbu názvů organických sloučenin podle IUPAC. Aplikace pravidel je ukázána na konkrétních řešených příkladech, zároveň zde lze nalézt i příklady k procvičení s autorským řešením a odkazy na použitá pravidla. Příručka je určena nejen pro úroveň střeních škol ale i pro základní kurzy organické chemie na vysokých.

Názvosloví aldehydů a ketonů Podle pravidel IUPAC je přítomnost aldehydové skupiny vyjádřena příponou -al. V případě substituovaných aldehydů začíná číslování uhlíkatého řetězce na aldehydovém atomu uhlíku. Pro cyklické aldehydy se používá přípona karbaldehyd a u aromatických aldehydů se čast Pro vytvoření názvů alkenů používáme pravidel vycházejících z pravidel názvosloví alkanů IUPAC. Zakončení -en namísto -anvyjadřuje příslušnost ke skupině alkenů. K vytvoření názvu potřebujeme udělat tři kroky: - pojmenovat základní uhlovodík

Příklady použití Názvosloví IUPAC u radiofarmak - ionty Vzorec Název Příklad použití Na[18F] [ F]fluorid sodný topografická analýza regionálních změn ve skeletu pomocí PET Na[99mTc]O 4 [99mTc]technecistan sodný zobrazení štítné žlázy, značení jiných sloučenin [111In]Cl 3 chlorid [111In]inditý značení jiných. Kniha Názvosloví anorganické chemie podle IUPAC (Neil G. Connelly, Ture Damhus, Richard M. Hartshorn) - rýchle dodanie knižky a nízku cenu so zľavou nájdete na Preskoly.sk. Neváhajte a inšpirujte sa množstvom kníh v najobľúbenejšom internetovom kníhkupectve na Slovensku V publikaci je stručně a přehledně vysvětleno (a na mnoha příkladech názorně předvedeno) tvoření názvosloví organické chemie podle novelizovaných pravidel IUPAC. Vzorce a názvy jednotlivých skupin organických sloučenin jsou přesně logicky odvozeny a . chemického názvosloví nezbytně nutná pro jejich odlišení. Existuje mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (anglicky International Union of Pure and Applied Chemistry, zkráceně IUPAC). To je organizace, která se zabývá chemickou nomenklaturou (názvy chemických prvků, názvy anorganických

Názvosloví koordinačních sloučenin - Wikipedi

 1. status půjčeno do dílčí knihovna sbírka / doba vyhledání umístění popis pozn. Skladová signatur
 2. Názvoslovné principy pojmenování derivátů benzenu podle IUPAC. Chemie, Organická chemie, Aromatické sloučeniny Názvosloví derivátů benzenu 2 - Khanova škol
 3. Názvosloví vycházející z jiných hydridů Semitriviální názvosloví Znázornění prostorové izomerie Složité molekuly Odvození struktury z názvu Biochemicky významné látky Shrnutí; Zdroje: Waisser K.: Nové české názvosloví organické chemie.Universita Karlova v Praze, Praha 2002
 4. Systematické názvosloví organických molekul • Základem dnešního racionálního názvosloví je tedy tzv. ženevská nomenklatura, dodnes se řídíme pravidly IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry),komise organické chemie v rámci IUPAC sleduje trendy a vylepšuje ženevskou nomenklaturu k současnému použit
 5. překlad názvosloví ve slovníku češtino-angličtina. For activities not yet included, a systematic name consistent with the IUB rules of nomenclature shall be used

ÚMCH - Chemické názvosloví

V publikaci je stručně a přehledně vysvětleno (a na mnoha příkladech názorně předvedeno) tvoření názvosloví organické chemie podle novelizovaných pravidel IUPAC. Vzorce a názvy jednotlivých skupin organických sloučenin jsou přesně logicky odvozeny a uspořádány do tabulek, ve kterých jsou barevně vyznačeny společné a rozdílné znaky sloučenin. Každá kapitola. Názvosloví organických sloučenin Autor: Sezemská, Karolína Nakladatel: Academia EAN: 9788020030757 ISBN: 978-80-200-3075-7 Popis: 1× kniha, brožovaná, 240 stran, česky Rozměry: 13,1 × 19,9 cm Rok vydání: 2020 (2. upravené vydání Názvosloví organické chemie - učebnice respektuje poslední názvoslovnou úpravu navrženou komisí International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) v roce 1993. Názvosloví je probíráno v rozsahu daném učebními osnovami středních škol, včetně škol chemického zaměření. Součástí knihy je i řa Klasifikace a názvosloví alkoholů, včetně fenolů. Chemie, Organická chemie, Alkoholy, ethery a sulfid

Názvosloví organické chemie - Jaroslav Fikr Knihy Dobrovsk

Tradiční a triviální názvy lze použít jen pro několik stovek organických sloučenin. Přitom počet registrovaných látek, z toho asi 13 milionů organických sloučenin všeho druhu, neustále roste a vyžaduje systematické názvosloví, které slouží chemikům na celém světě k vzájemnému dorozumění Chemický název nebo název podle IUPAC. Identifikace ingrediencí chemickým názvem se stanoví podle International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC); tento název je také názvem ze seznamu EINECS, který je vytvořen podle názvosloví IUPAC, nebo názvem podle CAS. Obě položky jsou sloučeny, aby se neopakovaly. 7. Omezen IUPAC Názvosloví Polymer jsou standardizované pojmenování konvence pro polymery stanovené Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii (IUPAC), a jsou popsány ve své publikaci Compendium of Polymer názvosloví a označení, který je také známý jako nachový Book. Jak IUPAC a Chemical Abstracts Service (CAS), aby podobné doporučení pro pojmenování. Příručka je určena pro využití jak na základních tak na středních školách. Odráží změny v chemickém názvosloví a v terminologii (viz nejnovější doporučení IUPAC). Obsah příručky je rozdělen do tří kapitol: chemické prvky, přehled názvosloví anorganických sloučenin, názvoslovné principy organické chemie

Názvosloví sacharidů : doporučení IUPAC a IUBMC 1996 - český překlad . Uloženo v: Podrobná bibliografie; Hlavní autor: McNaught, A.D. (Autor) Další autoři Názvosloví anorganické chemie IUPAC 2005 - česky a slovensky. Zdravím, debata vznikla v tomto tématu, po dohodě s kolegy přesouvám do samostatného tématu. Diskutujeme postup lokalizace verze anorganického názvostoví IUPAC 2005

IUPAC. KROK 1 3.4 Názvosloví alkanù 81 zpúsoby jejich jednoznaéného pojmenovávání. Názvoslovný (nomenklaturní) systém, který budeme v této knize používat, byl navržen Mezinárodní unií pro éistou a aplikovanou chemii (International Union for Pure and Applied Chemistry, IUPAC) Chemické názvosloví a nomenklarura organických sloučenin v češtině a v angličtině. [přeskočit k obsahu] YXX.cz Katalog Nabídka O nás Kontakt Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii, International Union of Pure and Applied Chemistry, zkráceně IUPAC Nomenclature of Organic Chemistry, Section A p. 20 - 27; 1979 Edition (The Blue Book), IUPAC, Pergamon Press, Oxford, 1979. 2) J. Fikr, J. Kahovec, Názvosloví org. chemie, Rubico, Olomouc 2002. Pravidlo č.1. Počet kruhů ve vodorovné řadě musí být co nejvyšší. Vzorec antracenu lze psát dvěma způsob jak výhody grafické jednotnosti odborného názvosloví v mezinárodním kontextu, tak preference nékterých pravopisných soustav (latinské, Fecké, novëji anglické), a dále i potiebu (IUPAC) a International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB). Do jednotlivýc Vážení uživatelé, knihovna je od 19.11.2020 až do odvolání otevřena v omezeném režimu. Další informace naleznete zde

Například látka, která má vzorec CH₃CCH₂CH₃, má podle IUPAC název butan-2-on, zároveň je běžně nazývána is ethylmethylketone. Další videa a interaktivní cvičení naleznete. Název oxidan byl užíván již dříve, ale byl to název triviální, systematickým byl ustanoven až od názvosloví IUPAC 93.[6] Kromě toho se užívalo a užívá i triviální označení voda. Pojem voda se ale používá i jako označení pro směs, jejímž hlavním základem je právě sloučenina oxidan.. Radiofarmaka jako izotopově modifikované sloučeniny z pohledu Názvosloví IUPAC. Informace o publikaci. Publikace se zabývá názvoslovím izotopově modifikovaných sloučenin s aplikací pravidel jejich názvosloví na radiofarmaka. Chci studovat Bakalářské a magisterské studium. IUPAC 2005 (tzv. Red Book - Nomenclature of Inorganic Chemistry IUPAC Recommendations 2005 ). V češtin ě tyto zm ěny nebyly dosud (do b řezna 2012) oficiáln ě vydány Cílem tohoto materiálu je upozornit na výše uvedená doporu čení. V rámci výuky chemického názvosloví je na Univerzit ě J. E. Purkyn ě v Ústí nad Labe

Názvosloví organické chemie – Burza učebnic

Názvosloví anorganické chemie podle IUPAC od 674 Kč

karbonylové sloučeniny Tadeáš Bilka Úvod Úvod Názvosloví (IUPAC '93) Názvosloví (IUPAC '93) Názvosloví (IUPAC '93) Názvosloví (IUPAC '93) PŘÍPRAVA A VÝROBA VLASTNOSTI A VYUŽITÍ Charakteristické reakce Charakteristické reakce Charakteristické reakce Charakteristické reakce Významné aldehydy Významné ketony a chinony Důkazy aldehydů karbonylové sloučeniny Úvod. Odráží změny v chemickém názvosloví a v terminologii (viz nejnovější doporučení IUPAC). Obsah příručky je rozdělen do tří kapitol: chemické prvky, přehled názvosloví anorganických sloučenin, názvoslovné principy organické chemie. Možnost procvičování a sebekontroly poskytují žákům a studentům jednak soubory. Principy systematického (IUPAC) názvosloví organických sloučenin, aplikace těchto principů v názvosloví uhlovodíků a níže uvedených skupin jejich derivátů. Triviální názvy běžných sloučenin. Uhlovodíky, názvy uhlovodíkových zbytků, nenasycené a aromatické uhlovodíky, vlastnosti, reakce EC číslo Číslo oznámenia Obchodný názov Klasifikácia Názov v názvosloví IUPAC (1) (2) (3) (4) (5) 5 91-11-0037 92-12-006 Internetová aplikace sloužící k naučení a procvičování názvosloví organických sloučenin. Úvod? Pravidla Ze vzorce Do vzorce Ke stažen A Guide to IUPAC Nomenclature of Organic Compounds (Recommendations 1993). Blackwell Scientific publications, 1993

Kniha: Názvosloví anorganické chemie podle IUPAC Knihy

Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC, Doporučení 1993, Academia, Praha 2000, převod do českého názvoslovia: J. Kahovec, F. Liška, O. Paleta: (doporučené pre slovenských užívateľov, základné rozdiely oproti slovenskému názvosloviu sú zhrnuté v IV Názvosloví organické chemie. Jaroslav Kahovec, Jaroslav Fikr. V publikaci je stručně a přehledně vysvětleno (a na mnoha příkladech názorně předvedeno) tvoření názvosloví organické chemie podle novelizovaných pravidel IUPAC teď ale nemohu slíbit, že se tomu více pověnuji. Doporučila by paní učitelka nějakou literaturu, kde je nové IUPAC, Případně nenapsal bys buď na Chemickou olympiádu, nebo sem.V organické chemii nové názvosloví se lišilo co do pravidel slovenské/české gramatiky, na nějaké větší rozdíly věcné si nevzpomínám

Chemie nazvoslovi organickych sloucenin | Sleviste

Názvosloví - Vyhledávání na Heureka

Názvosloví organické chemie - učebnice respektuje poslední názvoslovnou úpravu navrženou komisí International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) v roce 1993. Názvosloví je probíráno v.. Názvosloví organické chemie - Fikr Jaroslav, Kahovec Jaroslav - V publikaci je stručně a přehledně vysvětleno (a na mnoha příkladech názorně předvedeno) tvoření názvosloví organické chemie podle novelizovaných pravidel IUPAC. Vzorce a názvy jednotli Názvosloví anorganické chemie podle IUPAC. Kdo napsal knihu Názvosloví anorganické chemie podle IUPAC? Autorem je Neil G. Connelly, Ture Damhus, Richard M. Hartshorn, Alan T. Hutton. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih

Chemie - názvosloví organických sloučenin - Aleš Mareček

Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako výklad učiva na dané téma. V materiálu jsou začleněny otázky, které aktivizují žáky a umožňují žákům zamyšlení nad jednotlivými body tématu. Dle potřeby je možné uvést další příklady například z J.Fikrt, J.Kahovec: Názvosloví organické chemie 2.2 Názvosloví . Chemický název musí jednoznačně popisovat chemickou strukturu látky. V případě mastných kyselin je toho dosaženo používáním doporučeného názvosloví IUPAC. IUPAC názvosloví pojmenovává mastné kyseliny na základě počtu atomů uhlíku, počtu dvojných vazeb a jejich vzdálenosti od karboxylové skupiny Chemie Názvosloví organických sloučenin Autor Aleš Mareček, Jaroslav Honza. Názvosloví organické chemie - učebnice respektuje poslední názvoslovnou úpravu navrženou komisí International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) v roce 1993 Názvosloví anorganické chemie podle IUPAC: Doporučení 2005. Connelly Neil G., Damhus Ture, Hartshorn Richard M., Hutton Alan T. Němčina II pro posluchače VŠCHT. Kreuzerová Vladimíra, Ryšavý Lubomír. Němčina II pro posluchače VŠCHT Praha IUPAC_2016_Anorg_Nazv_Anglicke_Brief_Guide.pdf. Tento dokument určite zaujme a mnohí z Vás ho nepochybne využijú, napr. pre svoje porovnanie s aktuálnym slovenským názvoslovím anorganickej chémie ale aj pre orientáciu v názvosloví a terminológii anorganickej chémie anglicky písaných textov (učebníc alebo publikácií)

Alkyny: fyzikální vlastnosti, popis, tabulka - Středních
 • Ivy bears zoot.
 • Olsenky.
 • Cyclopentasiloxane.
 • Různoběžky a mimoběžky.
 • Česká spořitelna olomouc.
 • Alergie na léky vyrážka.
 • Cestovní kufr ostrava.
 • Vztahy po rozvodu.
 • Rorschachův test tabulka odpovědí.
 • Arduino uživatelská příručka pdf.
 • Mexická jízda.
 • Anglické fráze business.
 • Polská svatba tradice.
 • Listové těsto plněné mletým masem.
 • Kapela zlin.
 • Marchantiopsida.
 • Prani k hezkemu dni.
 • Turistické batohy výprodej.
 • Www divadlo bez zabradli cz.
 • Nejbohatší herci světa.
 • Okresní přebor ep 9.
 • Afty v puse léčba.
 • Radovan.
 • Zvířata bez nohou.
 • Řezačka na papír fiskars.
 • Jak snížit hladinu kortizolu.
 • Nástavec na retenční nádrž.
 • Kde žádat o rodičovský příspěvek.
 • Světle hnědý přeliv na vlasy.
 • Showbyznys text.
 • Mol wash aplikace.
 • Twilight saga midnight sun film.
 • Péřový polštář.
 • Bezrealitky.
 • Slova s ď.
 • Sušenky z tvarohového těsta.
 • Zásady chovu bažantí zvěře.
 • Guardian faze.
 • Roj perseid.
 • Smo orlová bazén.
 • Hezké písmo na instagramu.