Home

Římskoněmecký král

Český a uherský král, římskoněmecký císař Matyáš se narodil 24.2.1557, jako třetí syn císaře Maxmiliána ll. Pocházel z dynastie Habsburků. O jeho dětství mnoho nevíme. Byl pohledný, společenský a ve společnosti vítaný. Své průměrné schopnosti kompenzoval nezřízenou ctižádostivostí Adolf Nasavský, nasavský hrabě a římskoněmecký král, se narodil asi v roce 1250. Adolf býval bezvýznamným hrabětem. Albrecht Habsburský si byl téměř jistý, že získá římský trůn. To mu ale překazili Václav II. a braniborský a saský kurfiřt, kteří v roce 1292 dosadili na trůn Adolfa Karel IV. (14. května 1316, Praha - 29. listopadu 1378, Praha ) byl jedenáctý český král, jako Karel I. vládnoucí od července 1346 až 1378, císař římský od 1355, německý (římskoněmecký) král od 1346, italský (lombardský) král od 1355, burgundský (arelatský) král od 1365, moravský markrabě 1333 až 1349 a lucemburský hrabě 1346 až 1353 z dynastie. Poslední římský (římskoněmecký) král, který se nechal korunovat v Cáchách, byl Ferdinand I. Slavnostní obřad se uskutečnil 11. ledna 1531. Jeho následovníci byli již korunováni ve Frankfurtu nad Mohanem a to již rovnou jako císařové. Jedinou výjimkou byla korunovace Rudolfa II. - 1. listopadu 1575, která proběhla v. See: Philippe Souabe, římskoněmecký král, 1177-1208 See: Philipp der Hohenstaufe, římskoněmecký král, 1177-1208 Show al

Matyáš Habsburský OSOBNOSTI

Seznam panovníků Svaté říše římské zahrnuje vladaře - krále a císaře - Svaté říše římské, která v letech 936-1806 spojovala různé státy především střední Evropy a severní Itálie.. Za panování východofranského krále Oty I. Svatá říše římská de facto vznikla jeho císařskou korunovací, ke které došlo roku 962 římskoněmecký král * 1255 † 1. května 1308. Nejstarší syn hraběte a římskoněmeckého krále Rudolfa I. a Gertrudy z Hohenbergu. Po smrti jeho otce Rudolfa I. následovala volba dalšího římskoněmeckého krále. Václav II. pamatoval na křivdy Habsburků vůči přemyslovskému rodu a Albrechta Habsburského nepodpořil Český a uherský král, římskoněmecký císař Rudolf ll. se narodil ve Vídni 18.7.1552, jako syn Marie Habsburské a Maxmiliána II. Habsburského. Mezi jeho rodiči byl velký rozdíl. Matka, vychovaná jako ortodoxní katolička, nesouhlasila s Maxmiliánovou názorovou svobodou a náboženskou lhostejností Slib nedodržel ani římskoněmecký král Konrád III. Na knížecí stolec tak v roce 1140 usedl kníže Vladislav II., syn Vladislava I. Už od počátků však bylo jasné, že se předpoklady českých předáků nenaplní, ba naopak. Vladislav II. se začal projevovat jako velice schopný a angažovaný panovník

Římský král (římskoněmecký král) - 1346 Český král - 1346 Římský císař (římskoněmecký císař) - 1355 Doplnění: Nebyla jsem si jista daty, takže jsem si na pomoc vzala učebnici zdroj: učebnice pro střední školy - České dějiny I 9. 7. 1578 Štýrský Hradec až 15. 2. 1637 Vídeň. Český a uherský král, římskoněmecký císař. Pronásledování kacířů. Ferdinand II. byl synem arcivévody Karla Štýrského a Marie, dcery Albrechta Bavorského. Po otci byl vnukem císaře Ferdinanda I. a bratrancem císařů Rudolfa II. a Matyáše. Matčina výchova byla. Římskoněmecký král Ferdinand I. (1503-1564) se tehdy rozhodne město od Turka osvobodit a vyšle k němu vojsko. Obléhání se zdá zprvu úspěšné, ale nepříteli se nakonec daří královské vojsko přetlačit a rozprášit

- český král (od 1617); uherský král (od 1618); římskoněmecký císař (od 1619) - 1627: Obnovené zřízení zemské (absolutní moc panovníka, český trůn dědičný v rodě habsburském, jediné povolené náboženství katolismus Římskoněmecký král Albrecht I. Habsburský vyhlásil nad Jindřichem říšskou klatbu. září. Albrechtovo vojsko vtrhlo přes Chebsko do Čech, vojsko jeho syna Fridricha od moravské Jemnice mu přispěchalo na pomoc; oba se spojili a oblehli Kutnou Horu a Kolín. Města se však ubránila a rakouská vojska ustoupila ke Znojmu. 130 Římskoněmecký král Albrecht I. Habsburský se postavil na stranu papeže Bonifáce, který jediný z něj eventuálně mohl udělat císaře (byť s Václavem II. byli dosud spojenci a český král mu pomohl k německé koruně)

Její založení potvrdil Karel IV. ještě v lednu roku 1349 jako římskoněmecký král. České království se stalo centrem římské říše. Bylo náležitě zvelebováno, Praha - se stala královým sídlem a vzniklo Nové Město pražské a byl postaven nový pražský most, který má dodnes název Karlův most Prvorozený syn císaře Karla IV, český a římskoněmecký král Václav IV, nezahájil vládu nejšťastněji. Půldruhého roku po jeho nástupu vypukla v Českém království epidemie moru v dosud nepoznaném rozsahu. Úbytek obyvatelstva vedl k úpadku celých oblastí Také římskoněmecký císař a uherský král. Nebral ovšem do úvahy tradice samostatnosti českého státu a Uherska. Maxmilián II. Ferdinand I. Rudolf II. 13) Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král. Na rozdíl od bratra se nechal českým králem korunovat Osmnáctého dne toho měsíce zde Albrecht jako římskoněmecký král udělil všem svým synům, prý na základě proseb českých a moravských pánů, Čechy a Moravu jako společné léno. Tím byl de facto upraven nástupnický řád v zemi, aby v případě bezdětné smrti Rudolfa připadly Čechy a Morava vždy nejstaršímu z bratrů

Proti těmto požadavkům, které obsahovaly dokonce právo odvolávat a dosazovat světské panovníky, se postavil římskoněmecký král Jindřich IV. Tak se rozhořel konflikt, v němž došlo i na Jindřichovu exkomunikaci, jeho pokornou cestu s bosýma nohama do severoitalské Cannossy, či vyhnání papeže z Říma Byl to důsledek papežského schizma, které začalo již ve 14. století, a způsobilo, že řádně zvolený římskoněmecký král nevěděl, od kterého papeže se nechat korunovat na císaře. Obcházelo se to tím, že byl současně císařem, tedy hlavou říše, aniž byl korunován papežem

Přečtěte si nejnovější zprávy, ve kterých hraje roli Adolf Nasavsk Ferdinand I. Habsburský byl římskoněmecký král , římský císař , český a uherský král a rakouský arcivévoda. Jeho rodiči byli Habsburk Filip I. Sličný a španělská infantka Jana Šílená. Starší bratr Karel V. se stal roku 1516 španělským králem a 1519 římským císařem

Kacetl vyslovil také námitky pro zakomponování Zlaté buly sicilské z roku 1212 do rukou postavy krále. Z historického hlediska je to pro Znojmo naprosto nepatřičné. K městu se ona listina vůbec nevztahuje, vydal ji nikoli Přemysl, nýbrž král římskoněmecký Fridrich II Politicky to znamenalo nezávislost hlavy českého státu na světské moci, tedy císaři. I volený římskoněmecký král, pokud se měl stát císařem Svaté říše římské, musel být v oné době korunován na císaře papežem. Přemysl však nezískal od Inocence III. dědičný titul bez politických zásluh

Adolf Nasavský OSOBNOSTI

KAREL IV. Karel IV., křtěný Václav se narodil 14. května 1316 v Praze. Byl jedenáctý český král (1346-1378), lombardský král , římský král a císař (1355-1378), arelátský král a hrabě lucemburský z rodu Lucemburků. Byl syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského Karel IV., * 14. 5. 1316, † 29. 11. 1378, český a německý král od 1346, římskoněmecký císař od 1355 z dynastie Lucemburků. Nejvýznamnější evroý vládce pozdního středověku; nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Původně křtěný Václav, jméno Karel přijal při biřmování 1323 Břetislav I. patřil mezi silné panovníky. Sféru svého vlivu rozšiřoval směrem na polské území. Nebál se postavit ani nejmocnějším sousedům jako byl římskoněmecký král Jindřich III. v ozbrojeném střetu. Zasloužil se o získání ostatků sv. Vojtěcha. V roce 1050 provedl Břetislav I. mincovní reformu

Předmět příspěvku: karel IV kolikátý byl římskoněmecký král? Napsal: 07 pro 2015 20:04 . Poddaný. Karel Čtvrtý z Boží milosti Římský císař a Český král. Karel, ani jiný císař před ním i po něm, neměl titul císař římskoněmecký nebo král římskoněmecký, jak píší někteří autoři v moderní době 20. a 21. století, ani jím nemohl být, protože Německo jako stát neexistovalo zároveň král a od r. 1355 císař římskoněmecký: 1378: 1419: Václav IV. do r. 1400 zároveň král římskoněmecký.

Císař římskoněmecký, Král český, arleátský a lombardský 1378 - 1419 VÁCLAV IV. Král český a římskoněmecký (1419)1436 - 1437 ZIKMUND LUCEMBURSKÝ Císař římskoněmecký, Král český uherský a římskoněmecký, Markrabě braniboský 1437 - 1439 ALBRECHT II. HABSBURSKÝ Král český, uherský a římskoněmecký 1453 - 145 Jan Lucemburský - český král. Jan Lucemburský - vládl 1310 - 1346. narozen - 10.8.1296 otec - Jindřich VII. (1278-24.8.1313), lucemburský hrabě, římskoněmecký král a císař matka - Markéta Brabantská (1276- 11.12.1311) zemřel - 26.8.1346 u Kres­čaku v anglicko-francouzské válce, kde bojoval na straně Francie Seznam panovníků Svaté říše římské zahrnuje vladaře - krále a císaře - Svaté říše římské, která v letech 936-1806 spojovala různé státy především střední Evropy a severní Itálie.Za panování východofranského krále Oty I. Svatá říše římská de facto vznikla jeho císařskou korunovací, ke které došlo roku 962 Také římskoněmecký císař a uherský král. Nebral ovšem do úvahy tradice samostatnosti českého a uherského státu. 46: Maxmilián II. (Maxmilián I.) 31. července 1527: 12. října 1576: 1564-1576: Syn Ferdinanda I. Také římskoněmecký císař a uherský král. 47: Rudolf II. 18. července 1552: 20. ledna 1612 Praha: 1576-1611. Karel IV * 14. 5. 1316, † 29. 11. 1378český a německý král od 1346, římskoněmecký císař od 1355 z (Lucemburkové, Dějepis referát

Velký král Přemysl Otakar II. je mrtev, v Čechách vládne braniborský markrabě Ota V. řečený Dlouhý a Moravu má ve spárech římskoněmecký král Rudolf I. Habsburský. Jediná naděje Čechů, kralevic Václav, je proti své vůli zavlečen do Branibor. V Čechách loupí, drancují a znásilňují roty braniborských ozbrojenců Římskoněmecký král Rudolf I., hrabě habsburský a kyburský (Römisch-deutscher König Rudolf I., Graf von Habsburg, Graf von Kyburg und Landgraf von Thurgau)nar.: 1218 zem.: 1291 králem: 1273-129 1520 - svolána diskuze ve Worms - svolal ho nový římskoněmecký král Karel VI. byli zde svoláni nejvyšší představitelé; Luther řekne, že to nové náboženství nepodporuje a uteče pryč (introvert) byl dán církví do klatby, pronásledován, ale brání ho knížata ve Wartburgu Německá selská válk V pátek 26. února 1361 kolem deváté hodiny večerní se císařovně Anně Svidnické, třetí manželce Karlové, narodil na císařském hradě v Norimberce syn, pozdější český král a římskoněmecký císař Václav IV. V této poznámce nebudeme hodnotit tuto složitou, rozporuplnou a nevyrovnanou osobnost a její význam v evroých dějinách, jako obvykle si povšimneme. Římskoněmecký král Lothar III. Saský se na to však neohlížel. Dokonce ani nesebral brannou moc z celé říše. Stačili mu válečníci z východu Saského vévodství. Jenže knížeti Soběslavovi neuniklo nic z toho, co jeho mocný soused chystá. Doufám v milosrdenství Boží a zásluhy svatých mučedníků Kristových.

Karel IV

Ochráncem římského papežem pak už nebyl byzantský císař, nýbrž franský, a později římskoněmecký král (císař). Franská říše II. (Karel Veliký, rozdělení Franské říše) Karel Veliký (768-814) - nejvýznamnější panovník Franské říše. Syn Pipina III. Krátkého

Římský král - římský císař — PS

Chebsko bylo v jeho rukou však pouze do roku 1276, kdy na něj římskoněmecký král Richard z Cornwallu uvalil klatbu. Protože si však Rudolfovu dceru jménem Guta vzal Václav II., stal se v roce 1291 pánem Chebska. Česká vláda zde ovšem opět neměla dlouhé trvání - v roce 1304 si Chebsko přivlastnil král Albrecht I Kniha Krev a stříbro začíná rokem 1295, kdy římskoněmecký král Adolf Nasavský začíná realizovat svůj plán přisvojení si Míšeňské marky jako propadlého léna. Míšeňský markrabě Fridrich z Wettinu se ale odmítá svého území vzdát, a když jen o vlásek uniká vražednému útoku královských vojáků, s jistotou. První římskoněmecký král z dynastie Štaufů Konrád III. byl vnukem císaře Jindřicha IV. Dědičkou sálských teritorií byla Agnes z Waiblingenu, dcera Jindřicha IV. a sestra Jindřicha V. Z jejího prvního manželství se odvozuje císařský rod Štaufů a z druhého manželství rakouský vládnoucí rod Babenberků

Filip Švábský, římskoněmecký král, 1177-1208

 1. Karel VI., římskoněmecký císař (1685-1740) Matyáš (1557 vládl 1611-1619) římský císař, český a uherský král. Maxmilian I. mexický (1832-1867) Rudolf Habsburský (1218-1291) Rudolf Habsburský, řečený Kaše (1281 vládl 1306-1307) český a polský král
 2. Rudolf I. Habsburský král římskoněmecký . Albrecht I. Habsbursk František Josef I. Habsburský císař rakouský a apoštolský král uherský . František Ferdinand d'Este rakouský, uherský a český korunní princ . Karel I. Habsbursko-Lotrinsk.
 3. Byl to důsledek papežského schizma, které propuklo již ve 14.století a způsobilo, že řádně zvolený, tzv. římskoněmecký král ,nevěděl od kterého z několika papežů se dát korunovat na císaře. Obcházelo se to tím, že zvolený král byl současně císařem , tedy hlavou říše, aniž byl korunován papežem
 4. Římskoněmecký král z rodu Hohenštaufů. Pseudonymy: Philipp von Schwaben, Philippus, Philippe Souabe, Philipp der Hohenstaufe Zdroj: Národní knihovna Č
 5. Rudolf ll. 59 let, český a uherský král, římskoněmecký císař. Fanklub (1
 6. († 1106), dcera rakouského vévody Leopolda III. Svatého († 1136) a sestra vévodů Leopolda IV. (1136-1141) a Jindřicha II. Jasomirgotta († 1177). Jejím nevlastním bratrem byl římskoněmecký král Konrád III. Byla pohřbena nejdříve na Strahově, ale následně byly její pozůstatky přeneseny do Doksan

Ferdinand IV., římskoněmecký král, 1633-1654 ..

- je římskoněmecký král (je bez nápadu, ruší reformy Josefa I.) 1713 - velká morová epidemie (nemá syny a tak jen řeší, jak zachránit dynastii) 1713 - Pragmatická sankce - při vymření rodu se může dynastie rozšiřovat přes dcery; zákaz rozdělení monarchie Ferdinand I. Habsburský (10. března 1503 - 25. července 1564) byl římskoněmecký král (od 1531), římský císař (od 1556), český a uherský král (od roku 1526) a rakouský arcivévoda. Prodávám podpisy a rukopisy ve více kategoriích ký, král český, arleátský a lombardský 1378-1419 - Václav IV., král český a římskoněmecký 1419-1437 - Zikmund I., císař římskoněmecký, král český, uherský a římskoněmecký, markrabě braniborský Habsburská dynastie 1437-1439 - Albrecht II. habsburský, král český, uherský a římskoněmecký Osobnosti - kdo byl kdo. Osobnosti podle příjmení: A Al An Ar B Be Bo Br C Ce Co Č D De Do E En F Fi Fr G Go Gr H He Ho Hr CH I J Je Jo K Ke Ko Kr Ku L Le Li Lu M Me Mo N O P Pe Pr Pu Q R Re Ro Ru Ř S Se Si So St Š Šo T Ti Tr U V Ve Vi Vo W Wi X Z Zo Ž Osobnosti od A. Aachen Hans von (1551 - 4. 3. 1615) - německý malíř Adam de la Halle (1240 - 1290) - francouzský básník a skladate

Král Václav se přičinlivě staral, aby Zikmundův titul bralo v Evropě vážně stále méně panovníků. Mezi nimi i rakouský vévoda Vilém. Tomu český král slíbil, že jménem svým i jménem obou moravských markrabat, Jošta a Prokopa, obnovuje starou dědickou smlouvu mezi Lucemburky a Habsburky 100 0 _ ‎‡a Rudolf, ‏ ‎‡c římskoněmecký král, ‏ ‎‡d 1025-1080 ‏ 4xx's: Alternate Name Forms (62) 400 1 _ ‎‡a Rheinfelden, Rudolf von, ‏ ‎‡d 1025-1080

Ferdinand I. Habsburský - Wikipedi

Karel IV. (1316-1378), þeský král (od 1346) a římskoněmecký císař (od 1355), je jednou z nejvýznamnějších osobností þeských dějin. Navázal na zahraniþní politiku svého otce Jana Lucemburského a k þeskému státu připojil mnohé oblasti. Zasadil se o rozkvět þeských zemí: pražsk Povolání: římskoněmecký král Švábský vévoda v letech 1057-1079, v průběhu boje o investituru byl r. 1077 zvolen protikrálem římskoněmecké říše. Pseudonymy: Rudolf von Rheinfelden, Rudolf von Schwaben, Rudolphus Suevicus, Rudolf Švábský, Rudolf z Reinfelden

Cena Nejkrásnější medailon III

Nejdivnější atentát českých dějin: vykastrovaný kníže

 1. 100 0 _ ‎‡a Ferdinand ‏ ‎‡b IV., ‏ ‎‡c římskoněmecký král, ‏ ‎‡d 1633-1654 ‏ 100 0 _ ‎‡a IV. Ferdinánd magyar király
 2. Matyáš Habsburský. 62 let, český a uherský král, římskoněmecký císař.
 3. covna Vídeň, fenik. Dle katalogu CNA typ B208
 4. Také římskoněmecký císař a uherský král. Ještě za života bratra Rudolfa začal přebírat jeho moc. 49: Ferdinand II. 9. července 1578: 15. února 1637: 1619-1637, resp. 1619 a 1621-1637: Matyášův synovec. Jeho strýc neměl potomky, a tak byl Ferdinand ještě za jeho života v roce 1617 korunován českým králem. Potlačil.
 5. Téma/žánr: Jindřich VIII. - anglický král - František I. - francouzský král - Karel V. - římskoněmecký císař - Süleyman I. - turecký sultán - asi 1494-1566 - panovníci - panovníci -- osmanská říše -- 16. století - Evropa - poznání - vzdělání - světová historie, Počet stran: 280, Cena: 279 Kč, Rok vydání: 2019, Nakladatelství: VYŠEHRA

Shrnutí toho nejzákladnějšího o osobnosti Matyáš Habsburský. K PERSONALIZACI OBSAHU, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍCH SÍTÍ A ANALÝZE NÁVŠTĚVNOSTI VYUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE Po bitvě na Moravském poli nastala pro České království a Moravské markrabství doba hlubokého úpadku. Velký král Přemysl Otakar II. je mrtev, v Čechách vládne braniborský markrabě Ota V. řečený Dlouhý a Moravu má ve spárech římskoněmecký král Rudolf I. Habsburský. Jediná naděje Čechů, kralevic Václav, je proti své vůli zavlečen do Branibor. V Čechách. Římskoněmecký král Zikmund mu nabídl s pozváním na koncil i ochraný glejt. Hus se v Kostnici objevil 3. listopadu 1414, první výslech se konal 28. listopadu. Přes Zikmundovy protesty byl zatčen a postaven před soud. Bylo mu předloženo 30 kacířských článků z jeho spisů a požadováno na něm, aby je odvolal

karel4 : sedmbran

Český král od roku 1617, uherský král od roku 1618, od roku 1619 římskoněmecký císař z rodu Habsburků. V roce 1619 byl odmítnut většinou stavů a českým králem se stal Fridrich V. Falcký. Po porážce stavovského povstání nechal představitele stavů popravit (1621), roku 1627 vydal Obnovené zřízení zemské, kterým. Jindřich VI. z dyn. Štaufů, 1165 až 28. 9. 1197, od 1169 řím.něm. král a od 1191 císař, od 1194 král sicilský; syn Fridricha I. Barbarossy. Od 1186 spoluvládce otcův, upevnil svou vládu proti domácí opozici a 1194 se mu podařilo uplatnit svá práva na král. sicilské, získaná manželstvím s Konstancií. Snažil se podřídit si Francii a Středomoří, připravoval. Karel VI. - český a uherský král, římskoněmecký císař z dynastie Habsburků V roce 1908 a 1910 byly v Rakousku vydány známky s portrétem císaře Karla VI., katalog Michel č. Mi 139 a 161 V letech 1334-46 markrabě moravský, od 1346 římskoněmecký a český král, od 1355 římský císař. Syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny (1292-1330), otec Václava IV. Lucemburského, křestním jménem Václav. Od svých 13 let žil u francouzského královského dvora, kde nabyl vynikající vzdělání a dostal.

Břetislavova snaha o podmanění Polska a vybudovaní silného státu ve střední a východní Evropě ale narazí na odpor římskoněmeckých panovníků - již v roce 1040 vytáhne proti českým zemím římskoněmecký král Jindřich III., a přestože je Břetislavem I. v bitvě u Brodku (poblíž Kdyně na Šumavě) nejprve poražen. římskoněmecký král. Roku 1340 z tohoto úřadu sjednotil pod svou vládu Bavorsko. Opakovaně byl dán do papežské klatby.10 Karel IV. se s ním dostal do sporu, protože způsobil potíže jeho mladšímu bratrovi Janu Jindřichovi v Tyrolsku. Karel se začal chystat na volbu římskoněmeckého krále proti Bavorovi, který tento titu

Albrecht I

Seznam panovníků Svaté říše římské - Wikipedi

Albrecht I. Habsburský — Lidé — Česká televiz

Ferdinand I. Habsburský 1526-1564. (zároveň král uherský a římskoněmecký, od r. 1556 císař římskoněmecký) Maxmilián II. 1564-1576. (zároveň král uherský a císař římskoněmecký) Rudolf II. 1576-1611. (zároveň král uherský a císař římskoněmecký) Matyáš 1611-1619. (zároveň král uherský a římskoněmecký) Ferdinand II 1378, byl to český a německý král od roku 1346, a římskoněmecký císař od roku 1355 z dynastie Lucemburků. Také nejvýznamnější evroý vládce pozdního středověku byl nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Byl původně křtěný Václav,a jméno Karel přijal při biřmování v roce 1323 Postupem času si našel jako římskoněmecký král v říši podporu a roku 1355 si z Říma přivezl i císařskou korunu. Když roku 1348 zemřela jeho první žena Blanka z Valois, mohl následujícího roku vstoupit do strategicky významného druhého manželství s dvacetiletou Annou Falckou, dcerou falckého hraběte Rudolfa z. Filip V. pak - vyjma krátkého mezidobí vlády svého syna Ludvíka - panoval ve Španělsku do roku 1746.Mezivláda Ludvíka I. 10. ledna 1724 král Filip V. podepsal dekret, kterým svému synu Ludvíkovi postoupil trůn Filip nastúpil na španielsky trón po smrti Karola II. , posledného španielskeho kráľa z rodu Habsburgovcov ako následník určený v Karolovom testamente (Filipova. Detail nalezeného předmětu - Fenik-Rudolf I. Habsburský, římskoněmecký král v letech 1273-1291 vídeňský fenik z doby jeho vlády j

Sotva pomazaný a řádně korunovaný římskoněmecký král zápasil s vysokými dluhy i vratkou náklonností říšských knížat a bohatých měst. Snad doufal, že si shovívavým postojem zajistí náklonnost mocných, a ve chvíli, kdy nedokázal změnit běh událostí, pragmaticky zneužil cizího neštěstí k vlastnímu prospěchu Český a německý král, římský císař Karel IV. se narodil 14.5.1316 v Praze. Roku 1333 se stal markrabětem moravským. Římským králem (římskoněmecký král) se stal roku 1346. O měsíc pozdějí byl korunován českým králem. Roku 1355 získal titul římský císař (římskoněmecký císař) Vzácným kovům a nerostům také vděčil za svoji moc římskoněmecký král Richard Cornwallský, jediný panovník, který si svoji volbu v podstatě koupil na dálku. Do oblasti Cornwallu jsou také situovány legendy o králi Artušovi a kouzelníku Merlinovi Zároveň král uherský a římskoněmecký, od r. 1433 císař římskoněmecký.) (1419) 1436-1437. Albrecht II. Habsburský (zároveň král uherský a římskoněmecký) 1437-1439. Ladislav I. Pohrobek (zároveň král uherský) 1453-1457. Jiří z Poděbrad (v l. 1452-1458 zemským správcem za nezletilého Ladislava).

Rudolf ll. - životopis OSOBNOSTI.c

Čekání na krále(Hořák Jaromír) - Po bitvě na Moravském poli nastala pro České království a Moravské markrabství doba hlubokého úpadku. Velký král Přemysl Otakar II. je mrtev, v Čechách vládne braniborský markrabě Ota V. řečený Dlouhý a Moravu má ve spárech římskoněmecký král Rudolf I. Habsburský. Jediná naděje Čechů, kralevic Václav, je proti své. V předvečer třicetileté války se v Evropě formovala protihabsburská unie řízená velice obratným a chytrým Kristiánem z Anhaltu. Kladla si za úkol zničit habsburský rod. V jejím čele stál zpočátku francouzský král Jindřich IV. a po jeho smrti Benátská a Holandská republika, savojský vévoda Karel Emanuel, německá protestantská knížata a francouzští králové. Další stránky, kde najdete informace o osobnosti Rudolf ll Karel VI. král uherský a císař římskoněmecký: 20. října 1740 zemřel císař Karel VI. král uherský a císař římskoněmecký. Jeho smrt znamenala vymření Habsburku po meči. Za svého života byl plně zaujat válečnými podniky a smlouvami o pragmatické sankci, jako jediný žijící Habsburk chtěl své země nedílně.

První český dědičný král? S titulem Vladislava II

Osobnosti císařsko - ligistické armády Ferdinand II. Habsburský, (1578-1637) Římskoněmecký císař, český a uherský král. Syn arcivévody Karla II. Štýrského a bratranec císařů Rudolfa II. a Matyáše se v Čechách nikdy netěšil dobré pověsti. Jeho jméno je neodlučitelně spojeno s Bílou horou, i všemi útrapami,které přišly potom. Ve styku s lidmi vystupoval. titulární král polský v letech 1310-1335 Král cizinec 1338 Přemyslovci Lucemburkové Markéta Lucemburská (1313 - 1341) německý (římskoněmecký) král od 1346 Panovník vrcholného středověku Křivoklát Staroměstská radnice Karlštejn Jan Lucembursk

desátý český král a markrabě moravský, korunován 1311. vládl 1310 - 1346. narozen - 10.8.1296. zemřel - 26.8.1346 u Kres­čaku . v anglicko-francouzské válce, kde bojoval na straně Francie. otec - Jindřich VII. (1278-24.8.1313), lucemburský hrabě, římskoněmecký král a císař matka - Markéta Brabantská (1276. od roku 1292 římskoněmecký král. Albrecht I. Habsburský (1255-1.5.1308 za­vražděn) - nejstarší syn hraběte a římského krále Rudolfa I. a Gertrudy z Hohenbergu. Získal zřejmě dobré vzdělání, uměl psát a patrně ovládal i základy latiny

Karel VKoruna římského krále Karla IVKarel IV31

Němec (od 817 král bavorský, od 840/843 východofranský) 876 - 880: Karloman (král bavorský) 876 - 882: Ludvík III. (král východofranský) 876 - 887: Karel III. Tlustý (král východofranský, od 881 císař římský) 887 - 899: Arnulf Korutanský (král východofranský, od 896 císař) 900 - 911: Ludvík IV. Dítě (král. římskoněmecký král: od poloviny 13. století volen 7 kurfiřty kurfiřti (volitelé): 3 němečtí arcibiskupové český král 3 němečtí zástupci světské moci Obr. 14 Sbor sedmi kurfiřtů volí římskoněmeckého krále Morava, Jošt (Iodocus, Jobst), moravský markrabě (1375-1411), lucemburský vévoda, braniborský kurfiřt a římskoněmecký král, stříbrný odražek mimořádně vzácného dukátu, nejstarší moravské zlaté mince, přesná novoražba, ryzí stříbro Ag 999/1000, 2 signatury a označení ryzosti, sign. Petr Soušek, krásn. Haag byl již v dávných dobách sídlem hrabat z Hollandu. S tímto faktem souvisí i pojmenování města - název Haag byl odvozen od slova ´s-Gravenhage, což se dá přeložit jako Hraběcí obora. Centrem této obory byl lovecký hrádeček, který nechal římskoněmecký král Vilém II. v roce 1248 přestavět na zámek

 • Presto překlady.
 • Pandora usa.
 • Republikán význam.
 • Connemara pony na prodej.
 • Mezoterapie akné.
 • Tula free to grow sleepy dust.
 • Nemohu narovnat ruku v lokti.
 • Franke baterie.
 • Staré recepty na zákusky.
 • Módní značky seznam.
 • Mapové značky test.
 • Appvn česky.
 • Faency fries ceske budejovice.
 • Dřevěné madlo na schodiště.
 • Nashville predators farma.
 • Apollónův pad 4.
 • Minimax online cz.
 • Kontinuální lití oceli.
 • Fizan compact 3.
 • Odblokování obrazu za jízdy audi.
 • 650 let strakonice.
 • 12 kvetna svatek.
 • Sanaplasma ostrava objednání online.
 • Nejlepsi ovocny kolac.
 • Labilita stabilita.
 • Súdán masakr.
 • Ateliérové vybavení.
 • Harry potter a kámen mudrců online cz bombuj.
 • Diesel uk.
 • Opensolaris.
 • Programování v excelu 2010 a 2013.
 • Icons 16x16.
 • Capiki tabulka velikosti.
 • Janet jackson dite.
 • Golf hostivař jamky.
 • Kyselina kaprylová heureka.
 • Lidl lampiony.
 • Plněná tortilla vegetariánská.
 • World rally championship wrc 7.
 • Omezená funkce.
 • Předpěstování okurek.