Home

Dipo podstatná jména vyjmenovaná slova slovesa shoda podmětu s přísudkem

Jak se určuje shoda přísudku s podmětem - PRAVIDLA

Shoda podmětu s přísudkem - okhelp

 1. DiPo - Podstatná jména, Vyjmenovaná slova, Slovesa, Shoda podmětu s přísudkem (OLDIPO s.r.o, Tř. Svornosti 57, 779 00 Olomouc, tel/fax: 585 204 055, tel.: 777 213 535, 777 213 636) Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení (Věra Pokorná
 2. Slovesa; Příslovce; Předložky; Spojky; Částice; Citoslovce; Skladba. Základní pojmy; Druhy vět podle postoje mluvčího; Vedlejší věty; Větné členy; Cvičebnice. Členicí znaménka; Druhy vět podle postoje mluvčího; I/Y v koncovkách slov; Podstatná jména; Předpony s-/z-/vz-Shoda přísudku s podmětem; Skupiny hlásek.
 3. Dipo podstatná jména vyjmenovaná slova slovesa shoda podmětu s přísudkem. UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 3. ROČNÍK. rozlišuje číslo jednotné a...slova: vyjmenovaná slova, slovesa, podstatná jména PowerPoint Presentation. vytvoření : 10.02.2012 Klíčová slova: vyjmenovaná slova, slovesa, podstatná jména. Charakteristika.
 4. Podstatná jména; Předpony s-/z-/vz-Shoda přísudku s podmětem; Slovesa; U/Ú/Ů; Velká písmena; Větné členy; Vyjmenovaná slova; Podmět je základní větný člen, který není závislý na jiném větném členu. Shoduje se s přísudkem a tvoří s ním základní skladební dvojici. Podmět vyjadřuje někoho nebo něco.
 5. Pracovní list - vyjmenovaná slova i koncovky podstatných jmen - dum; Základní skladební dvojice. Podmět a přísudek - Ryšavá; Pracovní list - dum; Druhy podmětu - Ryšavá; Druhy přísudku - Ryšavá; Shoda podmětu s přísudkem. Podmět rodu středního 1 - dum; Podmět rodu středního a ženského PL online - du
 6. podstatnÁ jmÉna-substantiva,slova ohebná,skloňujeme vyjmenovanÁ slova shoda podmĚtu s pŘÍsudkem 1 . pravopis pŘedpon vz-,s-,z- 1. pravopis Ú, Ů, u 1. ČeskÁ abeceda 2. zÁkladnÍ dĚlenÍ hlÁsek 2. stavba slova 2. pÁdovÉ otÁzky- lat.oznaČenÍ 2

Didaktické pomůcky DiPo pro základní školy, které jsou vhodné i pro žáky se specifickými poruchami učení. DiPo ® − vyjmenovaná slova 1. přepracované vydání vyprodáno: 1260,-1134,-1071,-1008,-DiPo ® − podstatná jména (vzory, rody, pády Vyjmenovaná slova po S; Vyjmenovaná slova po V; Vyjmenovaná slova po Z; Slovní druhy shoda přísudku s podmětem. 19 Čvc, 2013. Diktáty dělení malá násobilka matematika matematiky násobení násobení zlomků obojetné souhlásky odčítání ostatní podstatná jména pravopis procenta Pythagorova věta předložky převody. Podstatná jména. S těmito kartami se naučíte poznávat podstatná jména, jsou zde uvedeny rody podstatných jmen a vyskloňovány všechny vzory rodu mužského, ženského i středního.Karty jsou určeny pro školáky základních škol ve školním roce 2019/20. Přejít na objednávku a objedna

Diktát - shoda podmětu (1) - Diktáty a příklad

podstatná jména ; přídavná jména; shoda podmětu s přísudkem; psaní velkých písmen; vyjmenovaná slova; Moje čeština: testy. koncovky podstatných jmen; shoda podmětu s přísudkem; testy na více gramatických jevů; určování pádů; vyjmenovaná slova; Co jsou to mnemotechnické pomůcky? Čeština - testy s tahákem. Učivo. DiPo - Podstatná jména, Vyjmenovaná slova, Slovesa, Shoda podmětu s přísudkem; OLDIPO s.r.o, Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení ; Věra Pokorná Pro nápravu DYSGRAFIE lze doporučit tyto publikace malé nebo VELKÉ písmeno Seřaď slova od A do Ž 1 Seřaď slova od A do Ž 2 Seřaď slova od Ž do A 1 Seřaď slova od Ž do A 2 Vyjmenovaná slova souhrn Doplň i í y ý souhrn Shoda podmětu s přísudkem Doplň všichni všechny všechna Doplň si jsi Doplň bě bje Doplň vě vje Doplň pě pje Doplň fě fje NOVÉ Doplň bě pě vě Sebou nebo S sebou NOVÉ Najdi podstatná jména. ČJL64-Podstatná jména rodu ženského - vzor kost ČJL65 - vzor pán ČJL66 - vzor hrad ČJL67-vzor muž ČJL68.vzor stroj ČJL69-Stavba věty jednoduché, základní stavební dvojice ČJL70-Shoda podmětu s přísudkem - rod střední. ČJL71-Shoda podmětu a přísudku ČJL72-Shoda podmětu s přísudkem - rod mužský ČJL73. Vyjmenovaná slova; Shoda podmětu s přísudkem; 8 - Slovesa 9 - Rod podstatných jmen 10 - Dopis 11 - Shoda podmětu s přísudkem 12 - Rozvíjející větné členy 18 - Předmět 19 - Přívlastek 20 - Podstatná jména pomnožná, hromadná, látkov.

Pravopisné cvičení: Shoda přísudku s podměte

Shoda podmětu s přísudkem. Učebnice str. 101 - dokončení cv. 1. Učebnice str. 101 / cv. 2. PS str. 32 / cv. 1, 2, 3 Úterý 9.6. Tučně vyznačená slova vyjádřete jinak. Prstýnek z pouti se blýská jako zlato. Čas prázdnin plyne jako voda. Uplynulý rok byl suchý. Hovoř í plynně anglicky. V sousední vsi došlo k neslýchané. 22. 5. Již nebude žádná nová látka, pouze opakujeme. vyjmenovaná slova (začneme po V) - Děti je neumí ani vyjmenovat !!!!! vzory pod. jmen; shoda podmětu s přísudkem; slovní druh Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně, Vyjmenovaná slova; Shoda podmětu s přísudkem; 7 - Podstatná jména označující části těla 8 - Skloňování podstatných jmen rodu mužského 9 - Větné členy 10 19 - Slovesa 20 - Číslovky Odkazy na sdílené pracovní listy - zdroj: www.dumy.cz

Diktáty na vyjmenovaná slova s chytáky. Podmět společně s přísudkem tvoří základní skladební dvojici (jejich skladební vztah se nazývá predikací = shodou, protože oba větné členy se shodují v osobě, čísle a jmenném rodě). Několikanásobný podmět může obsahovat podstatná jména stejného rodu Dalton - ČJ - opakování učiva - podstatná jména, slovesa. shoda podmětu s přísudkem M - práce s velkými čísly - cvičení z kopie Miliony AJ - PS - 21/3, sloveso have got - PS 21/ Další test, ve kterém si můžete procvičit vyjmenovaná slova. Tentokrát jsme se nechali inspirovat zimou a Vánocemi. Test: Poznej vyjmenovaná slova po B (PŘESMYČKY) Další přesmyčky pro ty, kteří začínají s vyjmenovaný­mi slovy DiPo - Podstatná jména, Vyjmenovaná slova, Slovesa, Shoda podmětu s přísudkem (OLDIPO s.r.o, Tř. Svornosti 57, 779 00 Olomouc) Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení (Věra Pokorná) Bzučák (FORMAT 1,spol.srov.o., Mlýnská 84, 683 52 Křenovice

* DiPo - Podstatná jména, Vyjmenovaná slova, Slovesa, Shoda podmětu s přísudkem; OLDIPO s.r.o, * Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení; Věra Pokorná Pro nápravu DYSGRAFIE lze doporučit tyto publikace: * Co si tužky povídaly; J. Bednářová, COMPUTER PRESS. Procvičování 4.třída. Školákov - procvičování učiva. Slovní druhy. Vzory podstatných jmen - od mužský. Hádanky - vzory podstatných jmen. Vzory odstatných jmen - s tajenkou. Shoda přísudku s podmětem. Shoda podmětu s přísudkem Vyjmenovaná slova pro experty Obojetné souhlásky v koncovkách Podstatná jména rodu středního Podstatná jména rodu ženského - vzor ŽENA Podstatná jména rodu mužského - vzor PÁN, vzor HRAD Podstatná jména (souhrnný test) Přídavná jména měkká a tvrdá Shoda jednoduchého podmětu s přísudkem Párové souhlásk Základní vyjmenovaná slova po S a příklady slov od nich odvozených: Podstatná jména mužského rodu v 6. pádě množného čísla děj nebo změnu stavu. Sloveso je ve většině případů ve větě přísudkem. Slovesa lze časovat. Příklady sloves: běžet, myslet, dělat, skákat, koupit, vyhodit, rozhodnout. Mluvnické. Probíraná témata: slovní druhy (opakování), podstatná jména (vyjmenovaná slova), slovesa (shoda podmětu s přísudkem), přídavná jména, zájmena, číslovky, větné členy, věta a souvětí Matematik

podstatná jména - pády. podstatná jména - rod. pravopis ú ů. pravopis ě je. párové hlásky. předložky s z. předpony s z vz. shoda podmětu s přísudkem. slovesa - osoba, číslo, čas. slovesa - způsob. slovesné tvary. slovní druhy. stavba slova. tvary slova a slova přibuzná. velká písmena. vyjmenovaná slova Slova mnohoznačná, opa čná, souznačná, Podstatná jména rodu středního: Slova významem nadřazená a podřazená: 1. Urči rod, číslo, pád, vzor podst. jmen: Slova s citovým zabarvením, význam slov: Vzory podstatných jmen - rod ženský: Druhy slov - ohebná a neohebná slova Podstatná jména rodu ženského: Druhy hlásek. chybně užité i/y v kořenu slova (vyjmenovaná slova), předponách, příponách a v koncovkách (vzorový pravopis, shoda podmětu s přísudkem) chybné psaní v ů/ú/ů ve slově chyby ve skupinách hlásek na rozhraní předpona - slovní základ - přípona, chyby ve zdvojených souhláskách (např. n - nn

1) Shoda podmětu s přísudkem. 2) Učebnice ČJ str. 88, cv. 1, 2 - napište do sešitu , pozor, někdo to může mít na jiné stránce ( 84), musí být nadpis Podmět rodu středního. 3) Poradím si s češtinou str. 54, cv. 1 - slovesa napiš nad závorku. str. 55, cv. 4 - slovesa napiš nad závorku. 4) Koncovky podstatných jme Čeština s maňásky. Jsme jedinečná aplikace zaměřená na výuku vyjmenovaných slov, určování pádů podstatných jmen, pravidel pro psaní ú/ů, psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Látku nejen otestuje, ale i vysvětlí a naučí. A to vše za dohledu našich maňásků. Vyzkoušet zdarm shoda podmětu s přísudkem. slovesa - osoba, číslo, čas. slovesa - způsob. slovesné tvary. slovní druhy. stavba slova. tvary slova a slova přibuzná. velká písmena. vyjmenovaná slova. vzorec souvětí, věta a souvětí Přípravy - rod - podstatná jména v obrázcích. 2. Test - vyjmenovaná slova a shoda podmětu s přísudkem - prezentace PowerPoint, ve které žáci vybírají správnou variantu. 3. Test - shoda podmětu s přísudkem - prezentace PowerPoint, ve které žáci vybírají správnou variantu. 4. Pádové otázky - tabulka se slovy pro skupinovou práci k procvičení pádů podstatných jmen. 5

Příklad jak určit vzor podstatného jména zdroj - u tohoto slova máme určit vzor rod mužský (pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce) neživotný (hrad, stroj) vytvoříme 2. pád: zdroj - z koho čeho? ze zdroje, jako stroj ze stroje zdroj se shoduje v 2.pádě(pádu) se vzorem stro Tato ediční řada je určena nejen žákům ZŠ, ale i středoškolákům. Je vhodná pro přípravu ke zkouškám na střední školu. Vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, vzory podstatných jmen, provopis přídavných jmen a zájmen Stavba slova Vyjmenovaná slova po b,l Slova souznačná Odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech Podstatná jména - rod, číslo, pád Vlastní jména Vyjmenovaná slova po m,p Slovesa - osoba, číslo, čas Slova protikladná Vyjmenovaná slova po s, v 6.2.demokratické vztahy ve škol podstatná jména - pády. slovesa. vyjmenovaná slova. antonyma. synonyma. opozita = antonyma. synonyma (v pps) shoda podmětu s přísudkem. věta jednoduchá x souvětí vzory pod.jmen . vzory rodu mužského. rod ženský - vzory. vzory rodu ženského. slovesa. slovesa - určování osoby, čísla a času. hádání slov. slovní druhy.

Pomůcky pro nápravu SPU - Pedagogicko-psychologická

- stavba slova - kořen, předpona, přípona - rozdělení souhlásek - tvrdé, měkké, obojetné - slovní druhy - vyjmenovaná slova 4. ročník - slovní druhy - stavba věta - věta jednoduchá x souvětí - podstatná jména - vzory - slovesa 5. ročník - stavba věty, základní skladební dvojice - shoda podmětu s přísudkem DiPo - Podstatná jména, Vyjmenovaná slova, Slovesa, Shoda podmětu s přísudkem; o OLDIPO s.r.o, Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení; Věra Pokorná Pro nápravu DYSGRAFIE lze doporučit tyto publikace: Co si tužky povídaly; J. Bednářová, COMPUTER PRES Shoda podmětu s přísudkem. Kategorie sloves a podstatných jmen, vzory (opakování). Podstatná jména - vzory mužského rodu - procvičování. Opakujeme vyjmenovaná slova, skupiny s ě, bje, vje, vypravování. Učebnice Fraus: str. 22 - 29 (vybraná cvičení)..

Učírna - Cvičebnice - Shoda přísudku s podměte

Podstatná jména. Přídavná jména. Zájmena. Číslovky. Slovesa. Příslovce. Předložky. Spojky. Částice. 10 - souhrnný diktát na vyjmenovaná slova. Rady k psaní: Jak dělit slova na konci řádku. Shoda podmětu s přísudkem - PRAVOPIS - DIKTÁTY Pexeso - Vyjmenovaná slova S + V + Z - 20 %. 49,00 Kč 39,00 Kč do košíku skladem >5 kusů SEVT kód 32216093370; Pexeso - Vyjmenovaná slova M + P - 20 %. 49,00 Kč 39,00 Kč do košíku skladem >5 kusů SEVT kód 32216093360; Přehledová tabulka učiva - Podstatná jména - 18 %. 39,00 Kč 32,00 Kč do košíku skladem 3 kusy SEVT kód. Něco navíc: Látková, hromadná a pomnožná podstatná jména - Umíme česky Pravopis přídavných jmen (+ koncovky - ami, - emi, - ými) Procvičování - vyber žš, šš, ž, š - OK hel DUMy, které jsou hodnoceny v rámci soutěže jsou označeny S. V sekci DUMy najdete soubory pro interaktivní tabule SMART Board a Active board. Vyjmenovaná slova - souhrn 3.

• Stavba slova • Vyjmenovaná slova • Slovní druhy • Podstatná jména - pád, číslo, rod, vzor • Slovesa - osoba, číslo, čas • Shoda podmětu s přísudkem • Přímá řeč • Čtení s porozuměním, práce s textem, vyhledávání klíčové myšlenky • Sloh - popis, vypravování, pozvánka, telefonován Podstatná jména - mluvnické kategorie Věta jednoduchá, souvětí Slovesa Vyjmenovaná slova Procvičování pravopisu. Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK - JAZYKOVÁ VÝCHOVA Shoda podmětu s přísudkem 2 Opakování učiva 5. ročníku Závěrečná písemná práce

Český jazyk - literatura a sloh. Český jazyk - mluvnice. vyjmenovaná slova a slova příbuzná; předložky s 2. a 7. pádem, předpony s, z, v Podstatná jména - určit mluvnické kategorie, doplnit i, y podle vzorů vyjmenovaná slova po M - opakování - shoda podmětu s přísudkem shoda podmětu s přísudkem - pracovní sešit ( str. 16 - 19) Sloh - popis pracovního postupu (str. 30) - konflikt, omluva. Podstatná jména - pád, číslo, rod: Slovesa - osoba, číslo, čas: Slovní význam: Vyjmenovaná slova po b: Vyjmenovaná slova po l: Vyjmenovaná slova po m: Abeceda: Tvrdé, měkké souhlásky: Základní skladební dvojice: Význam slova: Učíme se s pohádkou: Vzory podst. jmen rodu stř. a ž. Věta jednoduchá a souvětí. Pracovní sešit pro tvořivý styl výuky, mezipředmětové vztahy a zapojení žáků do výuky procvičuje zejména učivo: nauka o slově, význam slov, stavba slova, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, stavba věty a základní skladební dvojice. Na konci sešitu je klíč s řešením. NNS46

přečíst učebnice strana 136/ cvičení 1 a (vypiš všechna slovesa, nezapomeň, že v každé větě je alespoň jedno sloveso v činném tvaru, podtrhni zvratná slovesa), cvičení 1 b ústně (příklad: je - být, se pyšní - se pyšnit, . učebnice strana 135/ 3 (vypiš vzory podstatných jmen rodu mužského a přiřaď podstatná jména Učíme se číst s porozuměním, autor R.Šup (2.-5.roč) Učíme se číst s porozuměním pro 5.ročník Z. Vlastivěda. geography.okhelp.cz/czech/index.php. pepinator.tym.cz/online/zemepis/ceska-republika/hory-graficky.php. vitejtenazemi.cenia.cz/hry/voda/reky1/index.htm Diktáty na vyjmenovaná slova s chytáky. Diktáty na vyjmenovaná slova po b, m, l. BÁSNIČKY Vtipné básničky k recitaci pro děti. Cvičení na podstatná jména [online]. PravopisČeský.cz, 2016-06-13. Dostupné online. přidejte sem svůj koment. Český jazyk - Pravopis 3 (vyjmenovaná slova). Sada kartiček s pravopisem mohou velmi zábavnou formou procvičovaní pravopisných jevů ulehčit. Na kartičce jsou vždy dvě slova k doplnění. Úkolem je umístit kolíček na správnou slabiku, písmenko nebo i/

Dipo podstatná jména vyjmenovaná slova slovesa shoda

Některá podstatná jména mají převzata jejich množná čísla z latiny, či jazyku, ze kterého byla přejata antenna antennae ; Většina podstatných jmén končících na O tvoří množné číslo přidáním - OES, nebo - ES; potato potatoes; Některá podstatná jména změní písmena uprostřed slova v množném čísle man me Vyjmenovaná slova Koncovky podstatných jmen Shoda podmětu s přísudkem Koncovky přídavných jmen Přítomný čas slovesný Předpony s, z, vz Předložky s, z Tvary podmiňovacího způsobu - bych, bys, by, bychom, byste, by Ohebné slovní druhy - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa

ČJ - píšeme ve středu 12. června 2019. Opakování k IV. čtvrtletní písemné práci. Velká, malá písmena; Doplňovačka; Slovní druhy; Vyjmenovaná slova 2020 Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim- This is a Free Drupal Theme Ported to Drupal for the Open Source Community by Drupalizing, a Project of More than (just) Themes.Original design by Simple Themes.Simple Themes

Učírna - Skladba - Podmě

Sada je zaměřena na procvičování učiva Českého jazyka ve čtvrtém ročníku. Interaktivní program umožní žákům upevnit vyjmenovaná slova, procvičit podstatná jména, slovesa, slovní druhy, koncovky shody podmětu s přísudkem. Součástí sady jsou i opakovací cvičení z mluvnických kategorií ROČNÍK - 1. pololetí - Vyjmenovaná a příbuzná slova, podstatná jména a slovesa-- mluvn. kategorie 2. pololetí - Podst. jména-vzory a pravopis koncovek, shoda podmětu s přísudkem - seznámení, věta-hl. vět. členy 5. ROČNÍK - 1.pololetí - tvarosloví - shoda podmětu s přísudkem, koncovky podst. a příd Shoda podmětu s přísudkem . Předpony a předložky s, z . Velká písmena v názvech . Velká písmena v názvech, upřesnění . Skupiny hlásek bě - pě - vě . Skupiny hlásek mě/mně . Zájmeno já Testy: . Vyjmenovaná slova po B . Vyjmenovaná slova po L . Vyjmenovaná slova po M . Vyjmenovaná slova po P . Vyjmenovaná slova po. Novinky z 5.C: Český jazyk/ Čtení: Gramatika - podstatná jména pomnožná (definice, vyhledávání v textu); skloňování podstatných jmen, psaní předložek s/se, z/ze, pravopis souhlásky n/nn, slova nadřazená a podřazená, slovní druhy ohebné, vyjmenovaná slova, slovní přesmyčky, diktát Sloh - podoby jazyka - spisovná, nespisovná a hovorová češtin

4. ročník Čj - Procvičován

Shoda podmětu s přísudkem Rozcvička: Skupinová práce. 1.Vymysli a napiš větu na stejné písmeno. Slova opačná ; Přišívané obrázky podstatná jména (4) pohádky (1) pohybovky (1) pomůcky (19) pracovní listy (14) prázdninové zážitky (2 Práce s textem Podstatná jména předpona kořen přípona koncovka skupiny bě/bje pě vě/vje určím (vyjmenovaná slova) Spojky Citoslovce Slovesa osoba číslo čas způsob určím vše časuji Shoda podmětu s přísudkem předpony s z vz přečtu KNIHU beletrie komik

str. 94(90) - zopakujte si shodu podmětu s přísudkem - psaní i, y u slovesa se řídí podmětem! str. 94(90)/ 1 - udělejte si přes fólii (K - čt) str. 94(90)/ 2 - ale toto si napište celé! (K - čt) 4) Pracovní sešit. str. 62/3,4 - nezapomeňte si po napsání zkontrolovat v klíč 12a, 12b) Shoda podmětu s přísudkem - Doplň i, í, y, a. 13a, 13b) Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky - Pozorně si přečti text, budou následovat otázky k tomuto textu. 14a, 14b) Větné vzorce (rozšiřující učivo) - Najdi správný větný vzorec 10.-12.6. ČESKÝ JAZYK - procvičovali jsme - pravopis i y, větné vzorce. pracovní sešit 69/31 - doplň iy a barevně označ, podle kterého pravidla jsi se tak rozhodl. Červeně - vyjmenovaná slova (uprostřed slova), zeleně - shoda podmětu s přísudkem (na konci sloves v minulém čase), modře- vzory podstatných jmen (na konci podstatných jmen) - najděte podměty a přísudky. Vyjmenovaná slova Slovní druhy Určování pádů Měkké a tvrdé souhlásky Shoda přísudku s podmětem Chybami se člověk učí Pro rodiče a učitele Tipy a triky Další témata: Tipy a triky, Předpony s, z, vz, Souhlásky uvnitř a na konci slov, Interpunkce, Chytáky v.

shoda přísudku s podmětem Archivy - Diktáty a příklad

Český jazyk (Září (Nauka o slově (Význam slov, Slova jednoznačná a: Český jazyk (Září (Nauka o slově, Tvoření slov, Dvouměsíční téma: Vyjmenovaná slova), Březen, Listopad, Leden (Slovesa, Dvouměsíční téma: Velká písmena), Říjen (Stavba slova), Prosinec, Únor (Přídavná jména), Duben (Zvuková stránka jazyka), Květen, Červen - shoda podmětu s přísudkem + další pravopisné jevy (PS str. 69 všechna cvičení, str. 8+9 všechna cvičení) - určování pádů (37/cv. 2a, b + 37/4) - společná četba Terezínské Ghetto - tajemný vlak do neznám Učebnice obsahuje učivo 4. ročníku (nauka o slově a jeho stavba, vyjmenovaná slova - prohloubení učiva, slovní druhy, pravopis koncovek podstatných jmen, shoda podmětu s přísudkem). Texty a práce s nimi rozvíjejí čtenářskou gramotnost a čtení s porozuměním 1. V podmětu (v českém jazyce téměř vždy 1. pád) je nejčastěji označen původce děje. Podmět spolu s přísudkem vytváří základní větnou dvojici a podílí se na tak na výstavbě základů české věty. 2. Odkazující výraz ukazuje (odkazuje), jaká věta vedlejší bude následovat. 3

Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51 Vyjmenovaná slova po S: SMART Notebook: 19: Vyjmenovaná slova po V: SMART Notebook: 20: Vyjmenovaná slova po Z: Název materiálu: Provedení: 1: Úvod k jazyku - vlastní jména, slova s ú uvnitř slov: SMART Notebook: 2: Mnohoznačná, jednoznačná, lichotivá slova SMART Notebook Shoda podmětu s přísudkem: SMART Notebook. Vyjmenovaná slova po P- procvičování: SMART Notebook: 7: Vyjmenovaná slova po S: SMART Notebook: 8: Vyjmenovaná slova po S - procvičování: SMART Notebook: 9: Vyjmenovaná slova po V: SMART Notebook: 10: Vyjmenovaná slova po V - procvičování: SMART Notebook: 11: Vyjmenovaná slova po Z: SMART Notebook: 12: Vyjmenovaná slova. * předpony s/z/vz * pravopis i/y po obojetných souhláskách - vyjmenovaná slova * shoda podmětu s přísudkem * zásady psaní čárky pravopis přímé řeči * podstatná jména (koncovky, přejatá ) * přídavná jména - skloňování přídavných jmen * velká písmena. TVAROSLOVÍ • podstatná jména • přídavná jména

Opakování shody podmětu s přísudkem. Test bude opět ve středu v 10:00, tentokrát na shodu podmětu s přísudkem. Psát se bude opět do domácích sešitů. Uč - str 124 - 125, cv 7 a 9a, 9b do sešitu školních PS str 46 - 48. Po dobrání této látky - předpokládám příští týden, začneme s aktivním procvičováním slohu zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis; Tvarosloví - vyjmenovaná slova a slova příbuzná, podstatná jména - rod, číslo, životnost, neživotnost u mužského rodu, slovesa - osoba, číslo, čas, časování v - pomoc při časování shoda podmětu s přísudkem, příčestí minulé, věta jednoduchá a. Pexeso - Vyjmenovaná slova B + L - 20 %. 49,00 Kč 39,00 Kč do košíku skladem >10 kusů SEVT kód 32216093350; Pexeso - Vyjmenovaná slova M + P - 20 %. 49,00 Kč 39,00 Kč do košíku skladem >5 kusů SEVT kód 32216093360; Shoda podmětu s přísudkem/ Podmět a přísudek. Karty s přehledem učiv Slovesa jsou ohebný slovní druh, který můžeme časovat. Vyjadřují, že někdo či něco vykonává činnost Učivo převážně 5. třídy : Slovesa - poučky: skolicka6.sweb.cz/SLOVESAUCIVO/SLOVESA1.htm: S sebou / sebou: skolicka6.sweb.cz/PRIDAVNA%20JMENA/ZAJMENA16.ht

PODSTATNÁ JMÉNA Vyjmenovaná slova

PŘ - práce s atlasy a encyklopediemi VL - stručné zápisy učiva, práce s atlasy a encyklopediemi. MDV - IV Učební materiály: Učebnice ČJ - SNP, čítanka - Prodos, Pracovní sešity:Vyjmenovaná slova, Podstatná jména rodu středního, ženského, mužského, shoda podnětu s přísudkem z nakladatelství Nová škola Brno Přijímací zkoušky na střední školu jsou bezpochyby jednou z nejdůležitějších a nejtěžších zkoušek v životě. Proto jsme pro vás s naším nejlepším lektorem českého jazyka, Tomášem Ficzou, připravili tento velmi obsáhlý kurz. Díky kurzu výrazně zvýšíte své šance, že budete přijati na svou vysněnou střední školu, a to ať jste studovali dosud na. Test - a) Podstatná jména b) Přídavná jména c) Zájmena d) Číslovky e) Slovesa f) Stavba slova, slova příbuzná g) Podmět, přísudek h) Rozvíjející větné členy - předmět, příslovečné určení, přívlastek ch) Věta jednoduchá, souvětí . 9.6.2017. 4. kontrolní práce ze slohu - vypravování - popis předmět 6. 2. Vyjmenovaná a příbuzná slova - pravopis Početní operace s přirozenými čísly 13. 2. Podstatná jména / rozbor souvislých textů Početní operace s přirozenými čísly 27. 2. Slovesa / porozumění textu Slovní úlohy 6. 3. Shoda podmětu s přísudkem - pravopis Slovní úlohy 13. 3. Zájmena, číslovky, příslovce. Podstatná jména Třídění skupin. podle Rotscidlova. český jazyk Shoda podmětu s přísudkem Náhodné kolo. podle Pavelcovamichae. 8 - 10 český jazyk Vyjmenovaná slova. PŘÍKLADY Z KRABIČKY Otevřít krabici. podle Pastelkyvacenov. ČESKÝ JAZYK POČÍTÁNÍ V OBORU DO 5

5.třída :: Zsdobravod

DiPo - Jazykové háčky pro šikovné žáčky (spodoba , ú/ů/u), Slabiky, Pracujeme s podstatnými jmény, Slovní druhy, Koncovky podstatných jmen, Přídavná jména, Vyjmenovaná slova, Slovesa, Shoda podmětu s přísudkem Shoda podmětu s přísudkem. Mluvnické kategorie podstatných jmen. Vyjmenovaná slova. Slovesa. Základní skladební dvojice. Kreativí písemná cvičení. Práce s textem. Čtení - Klíč k tajemtví světa a života. Matematika . Člověk a jeho svět. Příroda: Společnost: Výtvarná výchov

Tématické dny a týdny :: Říčánci - ZŠ U Les

Gramar.in Úlohy z českého jazyka pro děti na základních ..

Vyjmenovaná slova - opakování Pohádka. Pravopisná cvičení 1. Pravopisná cvičení 2. Dopis. Slovní druhy. Podstatná jména - pád, vzor Vzory rodu středního. Podstatná jména rodu ženského. K.J.Erben. Podstatná jména - rod mužský1. Podstatná jména - rod mužský2. Báseň. Pověs ČJ: základní skladební dvojice, slovesa, shoda podmětu s přísudkem - příčestí minulé, psaní dopisu, četba, práce s textem (čtení s porozuměním) M: počítání s čísly, vyjádření části a celku (zlomky), slovní úlohy, písemné násobení, dělení, sčítání a odčítání, práce se zápornými čísly, práce s.. 10a, 10b) Podstatná jména, mluvnické kategorie - Urči pád, číslo, rod a vzor. 11a, 11b) Slovesa, mluvnické kategorie - Urči osobu, číslo, čas. 12a, 12b) Shoda podmětu s přísudkem - Doplň i, í, y, a. 13a, 13b) Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky - Pozorně si přečti text, budou následovat otázky k tomuto textu Máte před sebou první díl cvičebnice Český jazyk od šestky do devítky určený žákům 6. ročníku základních škol a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií.. Čeština bývá zařazována mezi nejobtížnějším jazyky na světě. Bez důkladného tréninku a systematického opakování si ji lze kvalitně osvojit jen stěží Podstatná jména a jejich pády. Číslo podstatných jmen. KS: Pravidla dialogu. Pravidla telefonování. Reprodukce textu. LV: Orientace v textu. Vystižení jádra sdělení. Čtení s důrazem na frázování, síle a barvě hlasu. Prosinec: JV:Tvarosloví - Slovní druhy. Slovesa- neurčitek, slovesa zvratná. Jednoduché a složené.

- podstatná jména (rod, číslo, pád) - slovesa (osoba, číslo a čas přítomný) - spojovací výrazy (spojka, zájmeno, příslovce) - věta jednoduchá, souvětí (seznámení) - vyjmenovaná slova, práce se skupinami slov s y/ý uvnitř slov, vyhledávání a dotváření slov příbuzných, předpona vy-/vý Podstatná jména - mluvnické kategorie - opakování - uč. str. 66 - 68 Procvičování - shoda přísudku s podmětem - uč. str. 57 - 58 Sloh: Líčení zážitků, osnova, vypravování z-/ze-ke slovesům nedokonavým tvoříme slovesa dokonavá (kontrolovat slovy soudkyně) shoda podmětu s přísudkem Vyjmenovaná slova B být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, slova ohebná slova neohebná 1. PODSTATNÁ JMÉNA 6

 • Marsyas diskografie.
 • Demonstrační obrázky pro mateřské školy.
 • Lvov doprava.
 • Technologie betonu 2019.
 • Staré kufry prodej.
 • Napa usa.
 • Amstaff stenata na prodej ostrava.
 • Plastikové modely domů.
 • Injekční stříkačka wikipedie.
 • Číslo pět.
 • Spoj praha vratislav.
 • Mezinárodní etický kodex 2018.
 • Golf hostivař jamky.
 • 3df zephyr free download.
 • Rozmnožování skotu.
 • Lázeňský pohárek karlovy vary.
 • Koloběžka sportisimo.
 • What cartoon do i look like upload photo.
 • Bazén gre splash.
 • Nc 17.
 • Opat pivo.
 • Pantofle proti vbočenému palci.
 • Eternit dacora zkušenosti.
 • Winnipeg hokej.
 • Šestihran passat b6.
 • Lot airlines baggage.
 • Aukce starožitností.
 • Jak nakreslit sněhovou vločku.
 • Dotazník google.
 • Keltský symbol strom života.
 • Význam slov český jazyk.
 • Přání hezkého dne text.
 • Jak fotit jaro.
 • Komix software.
 • Adele bloch bauer i.
 • Sedmilhářky soundtrack.
 • Ovládání elektrické kytary.
 • Prstynky s vlastnim napisem.
 • Masivní náhrdelníky bižuterie.
 • David martínek monika koblížková.
 • Karpální tunel tejpování.