Home

Systém správního soudnictví

Soudní systém v ČR. provádět abstraktní a kontrolní kontrolu ústavnosti a plnit některé úkoly volebního a politického soudnictví, posláním obecných soudů je podle čl. 90 Ústavy ČR zejména, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům, a rozhodovaly o vině a trestu za trestné činy. Správní soudnictví je druh výkonu soudní moci, ve kterém soudy rozhodují zejména o žalobách fyzických nebo právnických osob, které se domáhají ochrany před nezákonným rozhodnutím nebo postupem orgánů veřejné moci.Na rozdíl od řízení občanskoprávního, jemuž se v řadě rysů podobá, zde však není žalovaným subjekt soukromého práva, ale orgán veřejné. Současný systém správního soudnictví se v České republice začal rozvíjet od roku 2003, kdy nabyl účinnosti zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Správní soudnictví fungující v České republice je v práci podrobně charakterizováno dle zvolených kritérií: zákonný rámec, pravomoc a příslušnost správních.

Skenování dokumentů | Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Současný systém správního soudnictví nezná jiný prostředek korekce soudního rozhodnutí, nežli je ústavní stížnost, což je nepochybně stav nežádoucí a neodpovídající principům výkonu spravedlnosti v právním státě (viz zejména nálezy ve věcech sp. zn. IV. Ú Soudy správního soudnictví přezkoumávají rozhodnutí správních orgánů, zda jsou v souladu se zákonem. Správní právo patří pod právo veřejné. Soudy postupují zpravidla podle Soudního řádu správního. C) Ústavní soudnictví Ústavní soudnictví může být buď difuzní, nebo koncentrované Možná by bylo na místě dosavadní systém úplně opustit, zamyslet se nad tím, zda je vůbec třeba mít čtyři relativně oddělené typy žalob resp. návrhů v první instanci správního soudnictví, a namísto nich zavést jednotnou žalobu s možností modifikovat výroky podle povahy jednání veřejné správy, jež je žalobou. byl však rakouský systém správního soudnictví p řehledný a jednoduchý. Bez zajímovosti rozhodn ě není, že na této identifikaci a zhmotn ění badatelských proces ů ohledn ě správního soudnictví se podílely také významné osobnosti právní v ědy zemí českých Správní soudnictví Obecné soudy projednávají a rozhodují také spory na úseku správního soudnictví. Právní úprava je obsažena v zákoně sb. Soudního řádu správního, který samostatně upravuje pravomoc a příslušnost soudů jednajících a rozhodujících ve správním soudnictví a postup soudů, účastníků řízení.

Nejvyšší správní soud uveřejňuje v anonymizované podobě veškerá meritorní rozhodnutí.Podle § 54 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, soud vyhotoví rozsudek nejpozději do jednoho měsíce od vyhlášení; teprve následně může být uveřejněn.. Nejvyšší správní soud zveřejňováním rozhodnutí sleduje zlepšení veřejné kontroly výkonu. Správní soudnictví má u nás již svou tradici, k obnově správního soudnictví, potlačeného po roce 1948, došlo již v roce 1991 (Listinou základních práv a svobod). Procesní úprava, tehdy účinná od roku 1992, však byla přijata s některými nedostatky a záhy se dostala částečně do rozporu s mezinárodněprávními.

Soudní systém v ČR Ústav státu a práva Akademie věd

soudnictví Obsah: 1. Veřejná správa - veřejná moc a veřejná správa - pojem a druhy veřejné správy - rozdíl mezi veřejnou správou, zákonodárstvím a soudnictvím 2. Správní právo - pojem, předmět, systém správního práva - právo veřejné a právo soukromé - prameny správního práva 3 Organizace soudnictví / systémy soudní moci. Soudní systém České republiky je tvořen Ústavním soudem České republiky a soustavou tzv. obecných soudů. Soustavu obecných soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy, krajské soudy a okresní soudy. Správa soud

zásady správního soudnictví - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Systém soudní kontroly veřejné správy . Práce se zabývá historií správního soudnictví od období rakousko-uherskémonarchie až do současnosti. Na to navazuje obecný přehled systému soudní kontroly veřejné správy a správního soudnictví. Dále popisuje Krajský a Nejvyšší správní soud a z evroého práva Evroý.

Správní soudnictví - Wikipedi

Obecně Soudní systém v ČR náleží do románsko-germánské právní rodiny Základní pravidla organizace a fungování soudního systému stanovuje Ústava ČR (hlava čtvrtá a pátá) Soudy jsou nezávislé orgány státní moci V občanskoprávních řízeních zajišťují ochranu subjektivních práv V trestních řízeních rozhodují o vině a nevin Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > S > Správní soudnictví > Česko Podle záměru ministerstva spravedlnosti by měl nový systém správního soudnictví fungovat tak, že první podnět by putoval ke krajskému správnímu soudu a opravný prostředek by bylo možné uplatnit u Nejvyššího správního soudu. Zatím však není jasné, zda budou správní soudy v každém z nově vzniklých krajů, či zda. Systém správního soudnictví v Německu - str. 53 2.2. Rozhodnutí správního orgánu a kompetenční výluka v podobě § 70 písm. a) s. ř. s. - str. 65 2.2.1. Praktické aplikace kompetenční výluky v podobě § 70 písm. a) s. ř. s. - str. 68 2.2.2. Jaký je správný procesní postup soudu u žaloby proti rozhodnutí správního. Správní soudnictví není pokraováním správního řízení a to z několika důvodů (jde o soudní kontrolu veřejné správy). Není proto zcela vhodné užívat pojem opravný prostředek pro správní žalobu, kterou se napadá pravomocné rozhodnutí správního orgánu. Pojem opravný prostředek j

Komparace správního soudnictví v České republice a

Video:

VS2010: Soudní systém České republik

Přitom je nepochybné, že systém správního soudnictví ČR není v plném souladu s čl. 6 odst. 1 Úmluvy, kterou je ČR jako členský stát Rady Evropy vázána, neboť přezkum zákonnosti rozhodnutí správních orgánů obecnými soudy podle části páté o.s.ř. je nepostačující, pokud mu nepředchází rozhodování. → zakládá existenci správního soudnictví. účastník má nárok na to, aby se soud jeho návrhem zabýval (nárok neznamená úspěch v soudním řízení) Cílem soudnictví je rozhodování sporů, rozhodování o vině a trestu za porušení práva a ochrana práv fyzických a právnických osob Opravný prostředek je formalizovaný úkon účastníka řízení (například soudního nebo správního), které směřuje proti konkrétnímu — dle názoru účastníka nesprávnému — rozhodnutí vydanému orgánem, který v daném řízení rozhoduje (například soudem nebo úřadem), a jehož smyslem je docílit opravy tohoto rozhodnutí dle představ účastníka Nález č. 276/2001 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2001 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení části páté Správní soudnictví zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě celé této části občanského soudního řád

Dispoziční a koncentrační zásada ve správním soudnictví v

Základní struktury Evroé unie, její právní systém. Charakteristika správního práva a správního řízení. Struktura správního soudnictví a výkon správních rozhodnutí. Zařazení stavebního řádu, základní pojmy, práva a povinnosti účastníků, věcná a místní příslušnost správních orgánů, veřejnoprávní. Začínal jako soudce Okresního soudu v Chebu. Od roku 2004 působí na úseku správního soudnictví Krajského soudu v Plzni, posledních šest let je jeho místopředsedou. Od října vystřídá Alexandr Krysl na postu předsedy soudu Miloslava Sedláčka. České justici prozradil, že plánuje změny ve vedení a chce, aby v něm bylo rovné zastoupení žen a mužů. Prezident Miloš. Předkládaná publikace zachycuje aktuální stav správního soudnictví v České republice, Slovenské republice, Polsku, Rakousku, Německu a Francii. Kapitoly věnované jednotlivým státům se snaží dodržovat jednotnou strukturu, kromě úvodních vysvětlivek a závěrečných poznámek obsahují také prameny právní úpravy, organizaci správního soudnictví, pravomoc a.

Současná podoba správního soudnictví je výsledkem reformy provedené zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen SŘS), který nabyl účinnosti dne 1.1.2003. Provedená reforma přinesla celou řadu významných změn, z nichž jednou z nejvýznamnějších bylo zřízení Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS) Systém jmenování soudc Pro řízení p řed soudy ve v ěcech správního soudnictví je základním procesním předpisem platným v sou časné dob ě v České republice zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. U krajských soud ů je tak rozhodováno ve specializovaných. Běžná věc i v České republice, kde je velmi propracovaný systém správního soudnictví, v jehož rámci soudy zejména rozhodují o žalobách podaných proti rozhodnutím správních orgánů (zákon č. 150/2002 S., soudní řád správní) Česká republika tak bude mít po mnoha desetiletích systém úplného správního soudnictví, které bude přezkoumávat nejen zákonnost (tj. formální správnost) správních rozhodnutí, ale i jejich obsahovou stránku. Připomeňme, že iniciátorem změny byl Ústavní soud, který s odloženou účinností od 1. 1

Soustava soudů - druhy soudů, jejich uspořádání - České

 1. věnována rovn ěž kontrole ve řejné správy, zejména oblasti správního soudnictví a hospoda ření s finan čními prost ředky z ve řejných rozpo čtů. jejich právních systém ů, musí normy správního práva respektovat požadavky základníc
 2. Správní soudnictví - pojem, vývoj, účel, právní úprava a organizace správního soudnictví. Realizace právních norem - pojem realizace a její druhy. Skutková podstata přestupku - pojem, znaky a jejich charakteristika. Pravomoc a příslušnost soudů ve správním soudnictví
 3. 3. Soudy, soudnictví, soudní řízení Soudnictví je kontrolní systém, který po porušení práva obnoví právní stav. Také zabraňuje porušení práva v případě jeho ohrožení. O soudní moci pojednává čtvrtá hlava Ústavy 3.1. Soudy v ČR 3.1.1. Okresní soudy nejnižší článek soudní soustavy, první stupe
 4. istrativní pracovníky, kteří spolupracují s těmito odborníky. Software je proto vybaven řadou specifických funkcí pro sektor soudnictví.Systém, který vás při práci okamžitě zaujme svou uživatelskou přívětivostí, jednoduchým vyhledáváním a přehledností, je samozřejmě.
 5. Nicméně systém funguje a při vzniku soudního řádu správního bylo dosaženo zákonného funkčního oddělení správního soudnictví od jiných činností v rámci krajského soudu. Podle soudního řádu správního ve správním soudnictví rozhodují na krajském soudě specializované senáty
 6. 2.1. Pojem, předmět a systém správního práva - str. 16 2.2. Prameny správního práva - str. 18 3. Normy a vztahy správního práva - str. 23 3.1. Charakteristika správněprávních norem a jejich členění- str. 23 Správní soudnictví - str. 151 3.3.2. Soudní kontrola mimo správní soudnictví - str. 161 3.3.3. Ústavní.

Pokud jde o soudní přezkoumání individuálních správních aktů, v našich současných podmínkách platí systém správního soudnictví zavedený v r. 2002 tzv. soudním řádem správním. Zatímco předchozí právní úprava správního soudnictví vycházela z jeho tzv. funkční varianty, tzn. režimu či pojetí, kdy rozhodnutí. Určení místní příslušnosti - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Vybrané partie z veřejné správy, správního řízení a správního soudnictví (otázky pro ústní zkoušku 14. června 2001) 1. ročník školní rok 2000/2001 . 1. Správní řízení - pojem, charakteristika, správní řád 2. Zásady správního řízení 3. Subjekty správního řízení 4. Účastníci správního řízení 5 Přitom je nepochybné, že systém správního soudnictví České republiky není v plném souladu s čl. 6 odst. 1 Úmluvy, kterou je Česká republika jako členský stát Rady Evropy vázána, neboť přezkum zákonnosti rozhodnutí správních orgánů obecnými soudy podle části páté o. s. ř. je nepostačující, pokud mu.

Nejvyšší správní sou

 1. 50. Správní soudnictví (pojem, vývoj, účel, koncepce současné úpravy, plná jurisdikce) 51. Organizace správního soudnictví, Nejvyšší správní soud. 52. Pravomoc a příslušnost soudů ve správním soudnictví. 53. Evroé správní právo. B. (část převážně procesní a zvláštní) 1
 2. Ve střednědobém horizontu bude dobudován systém správního soudnictví (účinnost zákona o správním soudnictví od července r. 2001) v rámci posílení vnější kontroly správy
 3. Systém soudnictví, řízení sporné a nesporné. 8. Civilní žaloba. 9. Výkon rozhodnutí a exekuce. Oddlužení. 10. Veřejné právo. Základy ústavního práva. Základy správního práva. Je jim vysvětleno, které subjekty se správního řízení účastní, jakým způsobem se konstituují správní rozhodnutí a jak se tato.
 4. Vybrané otázky správního řízení a správního soudnictví: 11. a 12. března 2011: Obhajoby závěrečných prací: 24. a 25. června 2011 Čtvrtý cyklus MPA: Právní řád a systém práva. Ústavní základy výkonu veřejné správy

Správní soudnictví - Miras

Označil mj. za problematický v té době existující celý systém správního soudnictví, kdy neexistence orgánu, jenž by rozhodoval o právu samém, ve spojení s omezenou jurisdikcí správních senátů soudů je v nesouladu se závazky, které pro Českou republiku vyplývají z čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a. - právo, systém práva, objektivní X subjektivní právo, veřejné X soukromé právo (různé teorie) - definice správního práva, jeho předmět, vznik a 3 koncepce 26 Přezkoumání správních rozhodnutí v rámci správního soudnictví a řízení v dalších oblastech správního soudnictví. 27 Nejvyšší správní soud 15. Členství ČR v Evroé unii a jeho dopady na ústavní systém C. Zkušební otázky pro tematický okruh Správní právo KOŠ A a B 1. A) Faktické zásahy a ochrana proti nim B) Přezkum uplatňování správního uvážení a výkladu neurčitých právních pojmů ve správním řízení a ve správním soudnictví 2 K vybraným problémům správního soudnictví Správní soudnictví, jež je u nás v posledním období předmětem výrazného a také oprávněného odborného zájmu, nesporně představuje jednu, v demokratickém a právním státě, z nezastupitelných záruk zákonnosti veřejné správy

Správní právo - vypracované zkouškové okruhy / Vypracované

správního soudnictví Krajského soudu v Praze. 1. Přihláška Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč v písemné formě ve stanovené lhůtě na předepsaném formuláři. Krajský soud v Praze posoudí úplnost přihlášky a dokladů, které je uchazeč povinen s přihláškou předložit Řízení před soudem: systémová podjatost soudců k § 8 a §9 odst. 1 a 3 soudního řádu správního ve znění zákona č. 303/2011 Sb. I. K vyloučení všech soudců krajského soudu nestačí, že žalovaným správním orgánem je předseda (případně místopředseda) tohoto krajského soudu, respektive ve věci rozhodoval jako správní orgán předseda soudu, soud je. Historie správního soudnictví na českém území. Správní soudnictví v habsburské monarchii vzniklo, když byl ustaven ve Vídni předlitavský Správní soudní dvůr dle zákona č. 36/1876 ř. z. Správní soudnictví bylo jednoinstanční a koncentrované Domnívá se tak, že pro zcela bagatelní věci, je možná plný systém správního soudnictví zbytečným luxusem a je namístě zamýšlet se nad tím, zda tady přístup k soudu poněkud neomezit. Sebrat lidem některou z možností obrátit se na soud je vždy citlivé a často to budí emoce

Portál evroé e-Justice - Systém soudní moc

 1. Sborník příspěvků ze sekce správního práva z konference Olomoucké právnické dny 2012 pořádané ve dnech 24.-25. 5. 2012 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. ((zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303
 2. neexistuje jediný, resp. jednotný systém, správního soudnictví. Nicmén ě na stran ě druhé, p řes rozdílné p řístupy ke správnímu soudnictví tak, jak se v historii postupn ě konstituovaly a dále v pr ůběhu vývoje dotvá řely resp..
 3. 15. Ústavní a správní systém Velké Británie. REG418 Správní řízení a správní soudnictví. 1. Právní regulace postupů orgánů veřejné správy (kromě úpravy správního řízení). 2. Pojem správního řízení. Právní úprava správního řízení (obecné a zvláštní předpisy). 3. Zásady správního řízení. 4
 4. Vybrané změny správního soudnictví platné od 1.1.2003 . Ing. Ivan Ládr. Tyršovo nám. 240. 51721 Týniště n.Orl. 31.12.2003 . 1. Úvod 1.1.2003 nabyl účinnosti zákon č.150/2002 Sb. (soudní řád správní - dále jen SŘS) a některé související zákony, které přinášejí řadu změn oproti předchozí úpravě.
 5. istrativních pracovníků (zapisovatelky, vyšší soudní úředníci, asistenti)
 6. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Soňa Skulová, Lukáš Potěšil a kol. Skulová, Soňa

Vybrané otázky vztahu insolvenčního řízení a správního soudnictví Mgr. Michael Feldek, Klára Koukalová, Odvolací finanční ředitelství Rozsudkem svého rozšířeného senátu ze dne 10. 7. 2018, čj. 4 As 149/2017-121 (dále jen rozsudek rozšířeného senátu), vymezil Nejvyšší správní soud (dále také NSS) nově zásadním způsobem vztah insolvenčního. Část pátá občanského soudního řádu byla do 31. 12. 2002 vyhrazena právní úpravě správního soudnictví. Přijetím soudního řádu správního došlo s účinností od 1. 1. 2003 k přesunu právní úpravy správního soudnictví do uvedeného zvláštního procesního předpisu a část pátá občanského soudního řádu dostala nový obsah

- POJEM, PŘEDMĚT, SYSTÉM - část právního řádu, která upravuje veřejnou správu - pojetí správního práva: - francouzské - ovlivnilo vznik spr. práva v evroých státech; činností Královské a potom Státní rady vytvářen soubor pravidel, který v jistém smyslu stál nad obecným právem, od 70. let 19.st. - Státní rada jako nezávislý orgán s dvojí. - Prameny správního práva /pojem, podstata a systém pramenů správního práva, členění pramenů správního práva, účast veřejné správy na tvorbě pramenů - Přezkoumání správních rozhodnutí v rámci správního soudnictví a řízení v dalších oblastech správního soudnictví, kasační stížnost, obnova řízen

PRÁVNÍ SYSTÉM - obsahuje všechny právní předpisy na území ČR, rozhoduje o kasačních stížnostech v rámci správního soudnictví, Brno; Vrchní soudy - od 1.1.1996, v Praze a v Olomouci, hlavní náplň je rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí krajských soud. Soudce Nejvyššího správního soudu Vám ovšem s vysokým stupněm pravděpodobnosti řekne, že si z dlouhodobého pohledu nedovede představit zachování status quo. Asi se budu opakovat, ale říct to musím: alfa a omega funkčního správního soudnictví je respektování soudních rozhodnutí státní správou Kompletní zpravodajství ze světa celebrit. Jana Krausová promluvila o svatbě s Karlem Rodenem! (2105x) Herečka Jana Krausová exkluzivně o svém soukromí a malování - Svatba s Rodenem

Soudcovská unie si u příležitosti výročí úmrtí Milady Horákové připomíná, jak důležitou hodnotou je nezávislá justice a stabilní systém soudnictví, který zaručuje občanům spravedlivý proces a rozhodnutí bez uplatnění mocenských vlivů Pojem správního práva a jeho charakteristika jako právního odvětví - Systém správního práva a vztahy správního práva k jiným právním odvětvím. Veřejná správa, charakteristika státní správy a samosprávy. Prameny a normy správního práva. Subjekty správního práva a správně právní vztahy. 2 Současný systém neposkytuje soudní ochranu před nezákonnými postupy či zásahy veřejné správy, které nemají charakter a formu správního rozhodnutí (zejména bezprostřední zásahy či zákroky, vydávání osvědčení s mnohdy významnými právními důsledky apod.), není prostředku k soudní ochraně před nečinností správního úřadu, správní soudy nemohou přímo.

Druhým výrazným styčným bodem civilního řízení soudního a správního soudnictví je přezkum rozhodnutí správních orgánů. Reforma správního soudnictví, provedená zákony č. 150/2002 Sb., 151/2002 Sb. a 131/2002 Sb., s účinností od 1. 1. 2003 zavedla jako obecný princip dualitu přezkumu rozhodnutí správních orgánů 02 normy a vztahy sprÁvnÍho prÁva. 3. 03 prameny sprÁvnÍho prÁva a systÉm sprÁvnÍho prÁva. 4. 04 nositelÉ a adresÁti vs a osoby veŘejnÉho prÁva obecnĚ. 5. 05 nositelÉ (subjekty) zÁjmovÉ samosprÁvy. 6. 06 naŘÍzenÍ a jinÉ abstraktnÍ akty veŘejnÉ sprÁvy. 7. 07 konkrÉtnÍ sprÁvnÍ akty, sprÁvnÍ rozhodnutÍ. Správní soudnictví bylo v podobě organizačně samostatného Nejvyššího správního soudu včleněno do Ústavy až při projednávání v České národní radě. Původní návrh Ústavy vycházel z jednotné soudní soustavy správního soudnictví. Kontrola veřejné správy. Veřejný ochránce práv. Stížnosti a petice občanů. Právo na informace ve veřejné správě. 17. Správní řízení Pojem správního řízení. Účastníci a zásady správního řízení. Příslušnost správního orgánu v řízení. Zahájení řízení Ochrana subjektivních práv ve veřejné správě pohledem správního soudnictví PRŮCHA Petr. Kapitola v knize Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost rok: 2017, počet stran: 9 s. Ochrana subjektivních práv a opravné prostředky ve správním řízen

 • Kam vyhodit fixy.
 • 59th annual grammy awards.
 • Nonstop tesco praha.
 • Cviky pri brisni kyle.
 • Programování v excelu 2010 a 2013.
 • Molyka wiki.
 • Autojeřáb liberec.
 • Kniha stehlík.
 • Krizenec kolie.
 • Mechanická energie.
 • Televize video.
 • Pikatec pro domácnost.
 • Za hodinu anglicky.
 • Gordonsetr chovná stanice.
 • Ovulační hlen s krví.
 • Amarouny z jablek.
 • Proč přijmout euro.
 • Ergoterapie kniha.
 • Avia motors přelouč.
 • Hdr program.
 • Nejvyšší hora skandinávie.
 • Čelisti 3 wikipedie.
 • Olma soutěž penny.
 • Francouzská restaurace liberec.
 • Brintellix a alkohol.
 • Cestovní kancelář pro seniory ostrava.
 • Pizza maximo benátky nad jizerou.
 • Programování v excelu 2010 a 2013.
 • Hotové doklady praha 2.
 • Swan lake song.
 • Antimon použití.
 • Meteora monastery.
 • Twitter ministerstvo zahraničních věcí.
 • Keramicky strop cena.
 • Juventus soupiska.
 • Román vyznam.
 • Dynamo české budějovice.
 • Odvětví soukromého práva.
 • Akupresura bolest zubů.
 • Jak snížit hladinu kortizolu.
 • Zájmy a koníčky životopis.