Home

Poloměr měsíce

Největší úhlový průměr Měsíce na obloze (v přízemí**) 33´28,8 Sklon oběžné roviny Měsíce kolem Země vůči ekliptice: 5°8´43,43 (tj. 5,145 396°) Sklon rotační osy Měsíce vůči ekliptice: 1°32´32,64 (tj. 1,5424°) Sklon rotační osy Měsíce vůči oběžné rovině Měsíce kolem Země: 6°41´16,08 (tj. 6,6878° Asi takto. Znáte-li poloměr Země, můžete podle tohoto obrázku odhadnout poloměr Měsíce. Přesně tak postupoval Aristarchos před 2300 lety. Výsledky nebyly přesné, protože stín Země má jiný poloměr než Země, ale na svou dobu to byl asi nejjednodušší (a tedy geniální) způsob, jak změřit velikost Měsíce Polární poloměr (km) 1 736,0: 6 356,8: 0,273 1: Střední poloměr (km) Střední úhlový průměr Měsíce na obloze (geocentricky) 31'05,2 Úhlový průměr Měsíce v perigeu: 33'28,8 Úhlový průměr Měsíce v apogeu: 29'23,2 Hvězdná velikost Měsíce v úplňku mvizuální. Objem Měsíce je 46,7 krát menší než zemský, ale hmotnost je menší asi 81 krát. Z toho nutně plyne, že hustota Měsíce musí být také mnohem nižší a činí pouhých 3,34 g × cm-3, oproti 5,52 g × cm-3 u Země. Povrch měří asi 37,96 miliónů čtverečních kilometrů, což představuje pouhou 1/13 zemského povrchu

Poloměr Měsíce je zhruba 4x menší než Země.Obíhá po eliptické dráze jejíž střední vzdálenost od Země je 384 405 km. Fáze Měsíce Jsou různá osvětlení části Měsíce, které jsou způsobena různým vzájemným postavením Slunce,Země a Měsíce - poloměr Měsíce - 1750 km Země - 6370 km pomůcka: šetřiseosle - 3 základní pohyby- otáčí se kolem své osy (28 dní) - obíhá kolem Země (28 dní). Díky těmto dvoum pohybům a jejich délce trvání vidíme ze Země pořád stejnou stranu Měsíce - obíhá zároveň se Zemí kolem Slunce(365 dní) Den trvá 14 dní a noc 14 dní Velké R je vzdálenost Země od Měsíce, malé r poloměr Země. Uvědomíme-li si, že poloměr Země je asi 60x menší, než vzdálenost od Měsíce, pak vidíme, že jsou si výrazy R+r a R-r prakticky rovné, potažmo jsou stejně velké i síly způsobující příliv na přivrácené a odvrácené straně Rotace Měsíce. Měsíc se otočí kolem své osy jednou za siderický měsíc.Při pohledu ze Země je na první pohled nápadné, že k ní Měsíc obrací stále jednu polovinu. To znamená, že doba rotace Měsíce kolem osy je stejná jako doba jeho oběhu kolem Země. Taková rotace, která se u měsíců a planet vyskytuje často, se nazývá vázaná rotace

Peugeot 2008 1

Měsíc v číslech - astronomi

Zatmění Měsíce :: Violet Plane

 1. Je dobré si uvědomit, že poloměr Země je bezmála 6400 km, poloměr Měsíce bezmála 1750 km a vzdálenost Měsíce od Země kolísá mezi 364 a 408 tisíci km, což je bratru nějakých 60 poloměrů Země. Dráha Měsíce kolem Země tedy není kruhová, ale eliptická, a Země není dokonalá koule
 2. Jádro Měsíce má poloměr menší než 350 km. Je složeno hlavně ze železa. Tento údaj vyplývá z dat získaných misemi Apollo a z nejnovějších studií NASA. Otázkou zůstává, zda je jádro Měsíce podobné zemskému jádru, nebo je v pevném stavu
 3. Oba měsíce objevil Asaph Hall v roce 1877 a pojmenoval je podle synů boha Marta. Zajímavostí je, že existence měsíců byla několikrát předpovězena v literatuře dlouho před jejich objevením
 4. Určete parabolickou (druhou kosmickou) rychlost na povrchu Měsíce. m M =7,41.10 22 kg, R M =1,736.10 6 m Řešení: Druhá kosmická rychlost (parabolická, úniková) na povrchu Mesiaca je v 2 = 2,4 km.s -
 5. kde M je hmotnost planety, r jejjí poloměr a koeficient κ [kapa] = 6,67 × 10-11 N m 2 kg 2 se nazývá gravitační konstanta. Gravitační zrychlení nezávisí na hmotnosti padajícího tělesa, jeho hodnota závisí pouze na hmotnosti planety, poloměru a gravitační konstantě
 6. 22 s TT. Osa měsíčního stínu dosahuje nejmenší vzdálenosti od Země v 16 h 13

(1) Určete velikost kruhové rychlosti a oběžnou dobu družice, která obíhá kolem Země ve výšce 630 km nad zemským povrchem. Hmotnost Země je 6*10exp(24) kg, poloměr Země 6370 km. (2) Určete velikost rychlosti Měsíce, který opisuje kolem Země kružnici o r = 384 000 km. Hmotnost Země je 6*10exp(24) kg 5. Na spojnici středů Země a Měsíce najděte místo, ve kterém je výsledné gravitační zrychlení rovno nule. Pro hmotnost Měsíce platí M M = M Z/81. Vzdálenost středů Země a Měsíce je 60R Z. ( 54 R Z) 6. Určete hmotnost Měsíce, jestliže gravitační zrychlení na povrchu Měsíce je 1,67 m.s-2 a poloměr Měsíce je 1,72. Označíme-li poloměr Země , poloměr Měsíce a poloměr Slunce , pak platí: a . S využitím již popsaných Aristarchových měření a výpočtů můžeme psát a ; z posledního vztahu tak dostáváme vztah mezi poloměrem Slunce a poloměrem Měsíce ve tvaru . Proto můžeme podobnost trojúhelníků ABC a CDE popsat vztahem Kolem Saturnu obíhá mnoho měsíců, v roce 2009 jich bylo potvrzeno 62. Největším měsícem Saturnu je Titan. Předpokládá se, že některé měsíce Saturn zachytil z kosmu a tyto měsíce tak kolem něj začaly obíhat (zejména ty co obíhají zpětně). Saturn je nejvíce zploštělá (nejméně kulatá) planeta v naší soustavě Vzhledem k tomu, že poloměr Měsíce je 1738 km, měl by Cliff prolétnout v nejnižším bodě své dráhy ve výšce asi 14,8 km nad povrchem Měsíce, což je plně dostačující. V samotné povídce to ovšem tak docela nestačí. Před Cliffem se objeví velké pohoří Sovětský hřbet, do kterého má narazit

poloměr křivosti zrcadla r - vzdálenost CV. osový bod - bod ležící na optické ose. ohnisko F - obraz předmětového osového bodu, který leží velmi daleko od zrcadla, teoreticky v nekonečnu. Ohnisko F je středem úsečky CV. Obr. 2: Duté zrcadlo - popis vzdálenost Zatmění Měsíce a rozdíly v jeho předpovědích 2013.04.23 12:30 Sice nepůjde o zatmění nijak výrazné (zakryta bude jen velmi malá část měsíčního kotouče), ale zvídavý čtenář, bloudící po webu, přesto zaznamená, že předpovědi tohoto zatmění z různých zdrojů se vzájemně liší i o několik minut Enceladus (definitivní astronomické označení Saturn II) je šestý největší měsíc planety Saturn.Měsíc má v průměru téměř 500 kilometrů, což je přibližně desetina velikosti největšího měsíce Saturnu, Titanu.Enceladus je z většiny pokryt mladým a relativně čistým ledem, který odráží téměř veškeré sluneční světlo dopadající na jeho povrch Vzniku Měsíce se podrobnějí věnuje článek Vznik Měsíce. Měsíc vznikl z téhož materiálu jako Zem polární poloměr: km 1735: 6356: 0,2730 průměrný poloměr: km 1737,5 6371: 0,2727 zploštění. Střední vzdálenost středu Měsíce od středu Země - 384 405 km : Meze vzdálenosti středu Měsíce od středu Země - 356 000 až 407 000 km : Skutečný poloměr - 1 738,0 km : Tíhové zrychlení na rovníku g(Měsíce) : g(Země) - 1 : 6,04 : Povrchová teplota - 117 až -160 °C : Část povrchu viditelná ze Země - 0,59

Planety - Země - Charakteristika Měsíce

Měsíc •vidíme stále jen jednu stranu Měsíce (způsobeno synchronní rotací se Zemí = doba otočení kolem osy = doba oběhu kolem Země) •pohyby Měsíce: •rotace kolem vlastní osy -29 dní •oběh kolem Země -29 dní •společně se Zemí obíhá kolem Slunce -365,25 dní obr. poloměr Měsíce 1 738 km poloměr Slunce 696 260 km J S r 8 I. Opakování • [1M] Jak se jmenoval první člověk ve vesmíru? A jak první člověk na Měsíci? [2PL] Vystřihněte si rovnostranné (různé pravoúhlé) trojúhelníky a sestavujte z nich geometrické tvary i jiné zajímavé útvary. Vzniklé geometrické tvary i další. Při oběhu z něho vidíme různě velkou část osvětlené polokoule - tzv. fáze Měsíce. Vystřídají se jednou za 29 a půl dne. Teplota na jeho povrchu kolísá podle osvětlení od -160 o C do 120 o C. Jeho poloměr je 1737 km. Měsíc nemá atmosféru. Po jeho povrchu chodili astronauti, které tam dopravila loď Apollo Podle přiloženého obrázku tak můžeme odhadnout, že poloměr stínu Země (Rz) je asi 2,6x větší než poloměr Měsíce (Rm). Teď by se asi nabízelo vzít poloměr Země, který jsme zjistili v předchozím odstavci (6373 km), a podělit ho číslem 2,6, čímž bychom měli dostat poloměr Měsíce Kolik procent povrchu Země by zabral povrch Měsíce, pokud poloměr Země je 6 378 km a poloměr Měsíce je 1 741 km? Pravoúhlý trojúhelník, jehož odvěsny jsou v poměru 5:12, má přeponu délky 26 cm. Jaké délky mají jeho odvěsny? Přední kolo na voze má obvod 2,1 m, zadní 3,5 m

Měsíc - outdoor web Treking

Vzdálenosti jsou totiž určeny pro středy Země a Měsíce. Výrazně tedy záleží na tom, kde na obloze Měsíc pozorujeme. Protože Země má svůj poloměr téměř 6 400 km, znamená to, že pokud nám Měsíc vychází na horizontu, máme v tu chvíli k němu o poloměr Země dál než kdybychom ho měli nad hlavou, popsal trvalacelé měsíce. Dnes ji letadloobletí zaněkolikdesítek hodin, uměládružice za několik 6378km (poloměr rovníkový) a směrem kpólům -6357km (poloměr polární).Vyplývá to zezploštění Země. A jakje velká plocha zemskéhopovrchu? Povrchcelé naší planet yměří 510 milión Hipparchos také přezkoumal problematiku určování vzdálenosti Země - Měsíc v 2.st.př.n.l. Bylo mu známo, že úhlový poloměr Měsíce je roven 16′ a poloměr zemského stínu ve vzdálenosti Měsíce je 40′, tj. 8/3krát větší zdánlivý poloměr Měsíce: 931SS: poloměr stínu: 2503SS: poloměr polostínu: 4416SS: hvězdářskou ročenku vydává Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy - www.observatory.c 6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Při jednom kosmickém experimentu bylo na povrchu Měsíce umístěno speciální zrcadlo, které odráželo světlo výkonného laseru vysílané ze Země. Světelný impulz se vrátil po odrazu zpět na Zemi přibližně za dobu 2,6 s

Planety - Uran - Titania

Zeměpisný web Daniela Svobody - EDUCAnet Ostrav

 1. Měsíční prsten: Zajímavý prsten s motivem Měsíce. Jeho unikátnost vynikne teprve v přítmí, kdy začne jemně svítit. Detailní popis: Poloměr měsíce: 1,9 cm Motiv: měsíc Svítí ve tmě Materiál: bižuterie Nastavitelný obvod Obsah balení: 1
 2. Poloměr referenční koule je Oběh Země a Měsíce okolo společného těžiště (barycentra) Těžiště soustavy Země - Měsíc je asi 1700 kilometrů pod zemským povrchem. Více → viz hydrosféra! Precese zemské osy. Zemská osa nesměřuje stále k Polárce, nýbrž opisuje plášť dvojkužele. Precese zemské osy je.
 3. Hmotnost Měsíce je 7,4.10 22 kg, Země 6.10 24 kg. 5. Na povrchu Země je gravitační zrychlení g = 10 ms-2. V jaké vzdálenosti od povrchu Země bude zrychlení poloviční? Řešení: Rozbor: Gravitační zrychlení je poloviční ve vzdálenosti asi 2566 km nad Zemí. 6..
 4. Pokud porovnáme poloměr Měsíce, 1 740 km, s poloměrem Země, 6 380 km, dostaneme poměr 3 : 11. Oběžná doba Měsíce je přesně stejná jako doba jeho rotace, má tedy svou odvrácenou stranu, kterou ze Země není nikdy vidět a jež je zcela osvícena při novu
 5. Nijak dramaticky. Za poslední miliardu let se totiž poloměr Měsíce zmenšil asi o 90 metrů. Změna velikosti ale není přímo pozorovatelná ze Země. Na zmenšování Měsíce vědce upozornily zvláštní rýhy na Měsíci, které ukazují na seismickou aktivitu v kůře
 6. poloměr Měsíce? 4.48 Periody dvou kyvadel tvořených pevnými vlákny, na nichž jsou zavěšeny kuličky, jsou v poměru 3 : 2. Kolikrát je první kyvadlo delší než druhé? 4.49 Kyvadlo je tvořeno pevným vláknem, na jehož konci je zavěšena kulička. Jak musím
 7. antou měsíce je kráter na jeho povrchu. Enceladus. Osmým měsícem v pořadí od planety Saturn je měsíc, který se jmenuje Enceladus. Od Saturnu je vzdálen 238 020 kilometrů. Jeho poloměr je 250 kilometrů. Hmotnost měsíce je 8.40e+19 kilogramů

Video: Něco málo o Měsíci: referát - iReferaty

Příliv a odliv, aneb jak to ten Měsíc dělá? - Blog iDNES

Rotace Měsíce :: ME

Země - Wikipedi

Řešené příklady RNDr

Kolem Marsu obíhají 2 měsíce bramborovitého tvaru. Jsou totiž příliš malé na to, aby je jejich vlastní gravitace donutila ke kulatějšímu tvaru. Oba jsou spíše kusy skal - asteroidy, které Mars kdysi zachytil. Oba měsíce jako většina ostatních nemají atmosféru. Byly objeveny v roce 1877. Phobo Prstýnek připomínající povrch měsíce se vyznačuje tou zvláštností, že svítí ve tmě. Na večerní akci nebo na party s ním jednoduše zazáříte. Obvod prstenu je nastavitelný, díky čemuž bude pěkně sedět na jakémkoliv prstě. Obsah balení: 1x měsíční prsten; Technická specifikace: Motiv: měsíc; Poloměr měsíce. Měsíční prsten je krásný šperk nejen pro milovnice tajemného vesmíru. Prstýnek s měsíčním motivem je vhodný jako zajímavý detail na denní nošení, ale i na společenské události. Tento netradiční šperk se vyznačuje ještě jednou zajímavostí - ve tmě svítí. Obvod prstýnku je nastavitelný, a tak jej navléknete na kterýkoliv prst

Fakta: Trpasličí planeta Pluto, jak ji (možná) neznáte

 1. Velký Měsíc - astronomi
 2. Intenzita gravitačního pole mezi Zemí a Měsícem — Sbírka úlo
 3. Zatmění Měsíce a rozdíly v jeho předpovědích Úkazy
 4. Velikost Měsíce v různých zeměpisných šířkách - Časopis Vesmí
Malé halo, fotografie - Optické úkazy v atmosféřePPT - Planeta Země PowerPoint Presentation, free downloadRadioamatér - Acom LS86Elektrická lokomotiva 371KOI-127: Temná planetaModel motorového vozu řad 853 a 852 MTB (HO) | ŽelezničníMTB MODEL H0 - Elektrická lokomotiva řady E499
 • Výroba kolovrátku.
 • Akvaristika cz.
 • Rendl lighting as praha.
 • Hrad bítov noční prohlídky.
 • Skupina aerosmith.
 • Jogurtová kultura brno.
 • Existuje santa claus.
 • Melissa rauch real voice.
 • Myji si nad tím ruce.
 • Kalkulačka casio datart.
 • Názvy květenství.
 • Svítící koule pod sedlo kola.
 • Vývoj sociálních sítí.
 • Quilling sova.
 • Stříbrné třpytivé lodičky.
 • Psí hotel brno.
 • Co dělat při akutní bolesti zad.
 • Drienkovica.
 • Tabulky ve wordu.
 • Rj 1006.
 • Rámeček na výrobu kabelky.
 • Volkswagen eos recenze.
 • Severní magnetický pól rychlost.
 • Drásoty v koleni.
 • Prisma typescript.
 • Akce se psy 2019.
 • Kniha draku.
 • Nejlepší kouzelnické triky na světě.
 • Trouba u zdi.
 • Star wars hbo go.
 • Eragon english movie download.
 • Hlasová cvičení pro děti.
 • Pepto bismol wiki.
 • Oktoberfest 2017 cena.
 • Evita děj.
 • Nordic walking české budějovice.
 • Box plot mean.
 • Náplně do svatebních koláčků recept.
 • Candát obecný chov.
 • Mezinárodní finanční korporace.
 • Cena rakev pohřeb.