Home

Pravidla pro psaní bakalářské práce

Manuál pro psaní absolventských prací na VOŠPS Kroměříž (materiál pro vnitřní potřebu) Mgr. Jan Zahradník Je také důležité říci, že tento text neslouží jako komplexní návod pro zpracování absolventské práce, ale očekává se, že si student nastuduje další Bakalářská práce může být první z větších publikací, které studenti vysokých škol tvoří. Jedná se také o práci, která je hodnocena vedoucím a oponentem a následně je obhajována před komisí u státní zkoušky. Mimo jiné může být bakalářka podkladem pro budoucí povolání. Pro uvedené důvody i mnohé další je důležité mít bakalářskou práci napsanou. ČZU. Směrnice však obsahuje další důležitá pravidla pro psaní bakalářských prací (jazyk práce, školitelé z jiných fakult, kontrola na plagiáty apod.) a doporučujeme její přečtení. ZADÁNÍ A VEDENÍ BAKAL ÁŘSKÉ PRÁCE Obhajoba bakalářské práce je nedílnou součástí SZZ. Témata bakalářských prací vypisují.

Psaní bakalářské a diplomové práce, citace a poznámkový aparát. Během psaní se držte předem vytvořené osnovy. Díky ní neztratíte směr, dosáhnete stanovených cílů a koncepce textu se vám nezhroutí pod rukama jako domeček z karet. Pracovní osnovu lze během psaní upravit, průběh výzkumu si to nezřídka přímo. Pro inspiraci si přečtete nápady, jak efektivně využít čas při studiu . Při psaní práce nebo pročítání tištěných zdrojů odstraňte ze svého dohledu úplně vše, co by vás mohlo rozptylovat. Vypněte mobil, časopisy ukliďte do šuplíku, otravnému sourozenci dejte peníze na kino (studentský život se někdy dost. Pokyny pro vypracování závěrečné práce obsahují pravidla pro formální úpravu závěrečných prací a pravidla pro odevzdávání závěrečných prací. Atributy bakalářské práce pro obor Obchod a marketing. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. ISBN 978-80-7414-248-2.

Bakalářská práce (struktura, tipy, návod) Formatovani

Pokyny pro psaní bakalářských prací na FAPP

 1. árních, bakalářských a diplomových prací Abstrakt by měl být zařazený před obsahem. U bakalářské práce by abstrakt a klíčová slova v obou jazycích dohromady neměly přesáhnout rozsah 1 strany. U diplomové práce se doporučuje rozsah maximálně 1 strany pro český abstrakt a klíčová.
 2. Závazná pravidla tvoření citací a seznamů použité literatury pro FAPPZ, ČZU v Praze zavazna-pravidla-citace-seznamy-literatury-bp-dp-2018-2019-fappz.pdf: Velikost 379.29 kB: Aktualizováno 07.11.2018: Stáhnout soubor: Návod - odevzdání závěrečné práce (UIS) navod-odevzdani-zaverecne-prace.pdf: Velikost 789.08 kB.
 3. bakalářská práce 72 000 znaků (tzn. přibližně 40 stran textu) diplomová práce 108 000 znaků (tzn. přibližně 60 stran textu) rigorózní práce 180 000 znaků (tzn. přibližně 100 stran textu) disertační práce Rozsah stanovuje příslušná oborová rada na základě metodologických standardů příslušného oboru
 4. Diplomová práce se liší od závěrečné bakalářské práce charakterem zadaných problémů a rozsahem a hloubkou jejich zpracování. Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu, prokazuje schopnost studenta samostatně tvůrčím způsobem vědecky pracovat a musí obsahovat původní výsledky.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRAVIDLA ÚPRAVY ODBORNÉHO TEXTU. - písmo pro název práce, jméno autora, ta bývají i o dost větší než názvy kapitol či sekcí, nejlépe písmo bezpatkové, název práce zásadně bez kurzívy, bez podtržení - pokud nechcete psát nezlomitelné mezery v průběhu psaní textu, ani po dopsání textu. Pro bakalářské studium se zářijový termín státní zkoušky nevypisuje, neprobíhají tudíž ani Některé zásady pro přípravu a psaní práce: Příprava práce 1. Vymezte si oblast zkoumání. Vyberte si téma ze zadaných možností nebo konzultujte aktuální Pravidla českého pravopisu (akademické vydání), Slovník. příloh pro hodnocení práce a pro případné navazující práce v budoucnu. Minimální počet stránek (od úvodu po závěr) se předpokládá u bakalářské práce 25, u diplomové práce 40 a u disertační práce 60 stran jazyce práce, a angličtině; platí i pro klíčová slova V abstraktu je ve stručnosti naznačen obsah práce, tj. cíl, data, metody a hlavní závěry práce. Abstrakt v podstatě zastupuje celou práci, je jejím výtahem. Délka abstraktu pro bakalářské a magisterské práce by neměla překročit 150 slov • obecná pravidla pro psaní údajů bibliografických citací (autor, název, vydání,) • formální úprava a struktura citací (v jakém pořadí a v jaké formě V textu např. diplomové práce odkazujeme na dokument, ze kterého citujeme části textu, myšlenky nebo závěry. V textu naší práce můžeme uvádě

Jak psát bakalářskou a diplomovou prác

Pravidla pro psaní závěrečné práce diplomové nebo bakalářské (její formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, metoda citování, způsob tisku a vazby, odevzdání, atd.) jsou upravena SMĚRNICÍ č. 9/2019.Šablonu závěrečné práce si můžete stáhnout ve formátu DOC, před jejím použitím si však nejdříve prostudujte návod Student si musí vyplnit název tématu v češtině, překlad názvu do AJ, jméno vedoucího práce, pokyny pro vypracování a doporučenou literaturu (Obr. 27). Po zadání všech údajů kliknutím na tlačítko Uložit ^, se zobrazí náhled vyplněných údajů pro ověření (kontrolu údajů) a potvrzení uložení (Obr. 28) Doporu čená kritéria pro psaní bakal a zdravov ědy PdF UP v Olomouci jsou rámcová pravidla pro formální, obsahovou a odbornou Bakalá řská práce m ůže, ale nemusí, být východiskem pro psaní diplomové práce. Tzn., že jak část teoretická, tak i část výzkumná musí být dostate čně rozší řena a obohacena. Při psaní jakékoli práce ve Wordu nebo jiném textovém editoru, případně v jakémkoli sázecím programu, je nevyhnutelná znalost a používání typografických pravidel. Přesto, že dnes psaní textů na počítači je běžná činnost pro většinu lidí, tato pravidla řada uživatelů nezná a nepoužívá Prohlášení (Nadpis: písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., tučně, zarovnání vlevo; text: písmo Times New Roman, barva písma černá, vel.

Rozsah bakalářské práce je stanoven od 40 do 80 normovaných stran a diplomové práce od 60 do 120 normovaných stran. Doporučená velikost písma je 12 pt pro základní text a 10-11 pt pro poznámkový aparát. Stránky musí být číslovány, a to včetně případných příloh. Pravidla pro psaní prací. Metodika psaní kvalifikačních prací se řídí Rozhodnutí rektora č. 3/2018 - Pravidla pro administraci a psaní kvalifikačních prací na MUP, které najdete ve Studijním informačním systému (SIS) > Studijní informace > SZZK. Soubory ke stažení. studentská práce - šablona pro MS Word; Odkaz Při psaní textu bakalářské / diplomové práce se často stane, že si nějaký úryvek textu označíme barvou nebo jiným typem zvýraznění (třeba velikostí písma). Abychom pak nemuseli postupně procházet celý text a jednotlivě se barev zbavovat, můžemet použít funkce Wordu Pro jejich umístění do textu platí stejná pravidla jako u obrázků, Pro psaní rovnic se používají příslušné editory rovnic, které jsou dnes součástí každého diplomové a bakalářské práce bez souhlasu autora jenom v rozsahu vyjmenovaném v zákonu (§35 a §31) Doporučená kritéria pro psaní bakalářských a diplomových prací na Katedře antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci jsou rámcová pravidla pro formální, obsahovou a odbornou Po předchozím zaevidování bakalářské práce na studijním oddělení fakulty a podán

V závěru bakalářské práce je shrnutí hospodaření obce v letech 2013-2015 a navržení ke zlepšení pro danou obec. Při zpracování bakalářské práce bylo vycházeno z údajů získaných na internetových stránkách obce Poteþ, které zde po schválení rady obce a zastupitelstva zveřejňuje úþetní jednotka Doporučení pro psaní seminárních, bakalářských a diplomových prací Seminární práce se odevzdávají v jednom výtisku, bakalářské a diplomové práce ve dvou výtiscích v pevné vazbě. U BP a DP se odevzdává i elektronická verze na CD v pdf formátu. CD se nadepisuje jménem, typem práce (BP nebo DP) a rokem obhajoby.. Zásady zpracování diplomové práce - pravidla KIT - nb.vse.cz, Zásady zpracování bakalářské práce - pravidla KIT - nb.vse.cz; Zásady vedoucího práce - homel.vsb.cz, Všeobecné pokyny pro studenty a vůbec - fit.vutbr.cz (stručně a dobře shrnuje pokyny pro obsah úvodu a závěru práce) Kurz obsahuje šablony pro psaní bakalářské a diplomové práce, příruku s návody na vyuţití nástrojů MS Word při psaní rozsáhlejších dokumentů, odpovědi na þasto kladené otázky k bakalářské a diplomové práci a další materiály. E-learningový kurz je volně dostupný na adrese Tímto bych chtěla poděkovat vedoucímu své bakalářské práce panu Doc. PhDr. Vladimíru Süssovi, PhD. za jeho pomoc a svůj čas, který mi věnoval a také panu Mgr. Pavlovi Hráskému za zpracování odborných vyšetření

Obsah by měl být přehledně strukturovaný podle kapitol a podkapitol práce (pro přehlednost je vhodné kapitoly a u bakalářské diplomové práce 72 000 znaků včetně mezer Pozor na rozlišování psaní spojovníku (-) a pomlčky (-) především v rozmezí od-do (s. 5-13, 1920-1922).. Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich Bakalářské práce - po dobu deseti let od obhajoby Diplomové práce - po dobu dvaceti let od obhajoby Po uplynutí této doby jsou ZP archivovány v souladu 24 Psaní čísli Domů Pravidla pravopisu Ostatní pravidla PRAVIDLA - Jak se píše přímá řeč PRAVIDLA - Jak se píše přímá řeč Rozhodli jsme se, že na Pravopisně.cz budeme kromě pravopisných cvičení a pravidel publikovat i články, které oceníte především při psaní slohu

Začínáte psát bakalářskou práci? Poradíme vám, jak na to

Využijte námi nabízených služeb a uvidíte, že psaní bakalářské práce, diplomové práce, MBA práce či seminární práce bude pro Vás zábavou. Nabízíme Vám zdarma ukázku podkladů k Vámi poptávaným podkladům, viz ceník. Garantujeme diskrétní jednání, solidnost a originalitu Další krok v psaní práce je ten nejjednodušší i nejzáludnější zároveň - začít psát. K tomu by měl mít každý své vlastní osvědčené metody. Najděte si vhodné místo, kde se vám bude dobře pracovat. Pokud máte problém s prokrastinací, odpojte se od internetu. Zvolte si pro psaní také dobu, kdy jste nejvýkonnější Obecné pokyny pro psaní bakalářských prací Bakalářskou práci je možné zpracovávat pouze na domovské fakultě. Bakalářská práce je vytištěna ve formátu A4. Doporučuje se řádkování 1,15 s využitím proporcionálního patkového písma 12 pt (Times New Roman, Garamond, Georgia aj.). Písmo názvů odstavců a kapitol je přiměřeně větší. Stránky jsou průběžně.

Formulace odborného textu Psaní bakalářské práce Nikdo, kdo ze sebe vydal maximum, toho nelitoval. George Hala Právnická knihovna shromažďuje do knihovnického katalogu Aleph diplomové práce od akademického roku 1997-98, bakalářské od akademického roku 1998-99. Informace ke kvalifikačním pracím Směrnice a návody. Zveřejňování kvalifikačních prací - směrnice rektora č. 33R/2017; Citace. Citace dle nové normy ISO 69 Vypracování závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce je jednou z nejdůležitějších součástí studia, jíž prokazujete schopnost samostatného myšlení a analýzy problémů. Zpracování závěrečné práce se řídí pravidly, která stanovují její formální i obsahové náležitosti

Jak psát závěrečnou prác

Délka a náročnost seminární práce se odvíjí od požadavků vyučujícího a zvoleného tématu. Většinou se jedná o shrnutí a procvičení probírané látky z výuky. Nejedná se o vědeckou práci. Seminární či ročníkové práce bývají rozsáhlejší, ale většinou pro ně platí obdobná pravidla Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP navazuje na skripta Výběr tématu z určitého okruhu základních či aplikovaných disciplín v případě bakalářské diplomové práce většinou předznamenává studentovu specializaci v dalším studiu, u magis- pravidla (písmo). Pravidla pro psaní prací. Vzor titulních listů diplomové práce a všechny příslušné formuláře si můžete stáhnout zde v oddílu Formuláře > Pro studenty. Metodické pokyny pro psaní bakalářských a diplomových prací na NF VŠE v Praze; Kódy klasifikace JEL naleznete na stránkách databáze EconLit 4 Formální náležitosti práce Na začátku psaní bakalářské či diplomové práce je vhodné stanovit: 1. Téma, nejlépe formou hypotézy, která bude dalším postupem verifikována, či falsifikována (jak uvedeno výše, lze po dohodě stanovit i jinak formulovaný cíl práce). 2 hodnocených parametrů celé práce. Pravidla, podle nichž se lze řídit při psaní diplomové práce jsou většinou podobná pro všechny katedry experimentálních oborů, mohou se však v určitých aspektech lišit. Tato pravidla jsou dostupná na webových stránkách konkrétn

Závěrečné práce [Manuály OPF

 1. Pravidla pro výběr a zpracování BP a DP (směrnice rektora platná od 1.9.2019) smernice-rektora-5-2019-pravidla-zadavani-bp-dp.pdf: Velikost 630.65 kB: Stáhnout soubor: Šablona bakalářské práce (oboustranný tisk) sablona-bp-pef-oboustranna.doc: Velikost 123.5 kB: Stáhnout soubo
 2. 1/2011 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací. Vysvětluje, jak vyhlášená pravidla použít v jednotlivých studentských pracích, uvádí Kvalifikační písemné práce (tj. práce bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační) musí obsahovat tyto údaje v uvedeném pořadí: 1.2.1
 3. Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP navazuje na skripta Michala Miovského (2004), která vycházela z naléhavé potřeby studentů i pedagogů opírat se při zpracování a vedení kvalifikačních prací o jednotné požadavky a normy

Vypracování bakalářské práce- ušetřete 60+ hodin psaní

Doporučení pro psaní seminárních, bakalářských a

 1. Na webových stránkách ji najdete v sekci Studenti -> Manuál studenta -> Řádné ukončení studia - Závěrečná práce (bakalářská, diplomová, disertační)-> Formální pravidla pro psaní diplomové nebo bakalářské práce
 2. O formátu psaní odstavců pojednává [6]. Vám stačí, když použijete šablonu pro psaní bakalářské práce a odstavce budete oddělovat pomocí \par nebo prázdným řádkem. Rozvrhněte si text tak, aby odstavce nebyly příliš dlouhé. Výčty (s odrážkami nebo očíslované) O formátu psaní výčtů pojednává [6]
 3. Domů » Studium » Oborová studia » Bakalářské studium ZSV (dvouoborové) » Pokyny pro psaní bakalářské práce. Pokyny pro psaní bakalářské práce. Viz informace pro psaní bakalářských prací uvedené ve studijiním řádu [ PDF ] Trajektorie studia
 4. Diplomová práce Směrnice děkana č. 7/2012 - O studiu v bakalářských a magisterských studijních programech Směrnice děkana č. 4/2013 - O citaci dokumentů užívaných v pracích podávaných na PrF MU - platná pro kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní
 5. OPAD č. 37/2017 O podrobnostech pro závěrečné práce. Příloha č. 1 Bakalářská práce. Příloha č. 2 Diplomová práce. Pravidla počítačové sítě UK PedF. Pravidla počítačové sítě - Provozní pokyn č. 7/2013 . Provozní řád počítačové učebn
 6. Borg, 1999). Práce může mít i podobu metodologické studie (tj. studie měřicích nástrojů či diagnostických metod) (APA 1.01 a 1.04). Zejména pro bakalářské práce je vhodná případová studie, která je empirická, intenzivní. Např. hloubková studie jednoho neb
 7. Bakalářské studium. Bakalářské práce. Pravidla pro psaní bc prací.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdroj

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Thákurova 3, Praha 6, 160 00. IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208. číslo účtu: 32034061/0100. Identifikátor. Josefu Drobnému, Pohraniční 1, 405 01 Děčín v případě uskutečňování studijního programu v Děčíně * * * * Obsah prezentace Struktura VZKP Pravidla pro psaní VZKP Důležité termíny Obhajoba VZKP a SZZ * * Struktura VZKP VZKP musí být logicky uspořádána s jasnou a logickou strukturou Členění a rozsah textu → dle. ⚫ Pravidla pro administraci a psaní kvalifikaních prací ⚫ Velikost písma -text práce a popisky tabulek, obrázků (12), poznámky a citace pod grafickým znázorněním (10), název kapitol (16) a podkapitol (14) Pravidla pro bibliografické odkazy a citac

Pravidla pro psaní seminárních prací Samotná práce Úvod. slouží pro objasnění a zdůvodnění výběru daného tématu. Kapitoly (popř. podkapitoly) v nich je postupně problém zpracováván. Následují za sebou v logickém sledu a musí být vymezeny v souvislosti s daným problémem Schválila: doc. Ing. Tatiana Molková, CSc., prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost. Článek 1 . Úvodní ustanovení (1) Pro účely této směrnice se závěrečnými pracemi rozumí bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce zpracované v rámci akreditovaných studijních programů uskutečňovanýc

práce Anotace, Abstract Anotace Anotace práce je v jazyce českém a anglickém. Anotace je stručné představení práce v rozsahu 10 -12 řádků. Překlad anotace do angličtiny svěřte zkušenému lingvistovi nebo specializované firmě. V žádném případě nespoléhejte na Translator ani jiný překládací software! Abstrac Pokyny pro přípravu prezentace bakalářské práce: 1. Použít program PowerPoint 2. Délka prezentace - 5 minut 3. Struktura prezentace: snímek č. 1 - logo a název fakulty, název katedry, název práce, autor práce, vedoucí práce snímek č. 2 - cíle práce (případně hypotéza Tato stránka je určena studentům, kteří si zadávají závěrečnou práci. Týká se velikosti písmen v anglickém názvu práce. Pravidla psaní velkých písmen v nadpisech anglických textů První a poslední slovo začínají velkým písmenem (výjimka: viz pravidlo 7). Dále píšeme první písmeno slova velké u podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, sloves.

Metodické pokyny - doporučená formální úprava závěrečné

Formální pravidla pro psaní BP/DP, tj. formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, způsob tisku a vazby, odevzdání, atd. jsou upravena Pokynem děkana č. 02/2020 Úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací (zveřejněno 30.03.2020) Bakalářská práce se zaměřuje na navrţení a vytvoření plánu propagaþní (reklamní) kampaně pro firmu Yoplait, a. s., která se chystá uvést na trh nový výrobek. Jedná se o první jogurt zcela bez chemie. Práce obsahuje návrh takových postupů, které by byly úþinné a odpovídaly poţadavků PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE. STRUKTURA PRÁCE. Při psaní odborných prací, je vždy důležitá struktura práce! FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRÁCE. Začít by se mělo se vzdhledem samotné stránky. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti pro účely studia a prezentace školy (bakalářské) práce, vyplývající například z ochrany know-how spolupracující firmy. 1.6 Anotace diplomové (bakalářské) práce Anotace obsahuje vzor citace diplomové (bakalářské) práce včetně počtu stran a 8 až 10 řádků textu s popisem obsahu diplomové (bakalářské) práce s důrazem na dosažené výsledky

Jak psát závěrečnou práci - cvut

Pokyny pro psaní závěrečných prací 6 7.2.2 Abstrakt: Obsahuje stručné shrnutí celé práce, obvykle v rozsahu cca 15 - 20 řádků. Detaily viz manuál APA, část 2.04. 7.2.3 Úvodní kapitoly: První kapitolou je Úvod, který obsahuje zdůvodnění, proč je vhodné zabývat se touto oblastí a řešit danou výzkumnou otázku bakalářské práce, resp. do posledního pátku měsíce ledna předcházejícího roku odevzdání diplomové práce. Po vložení do STAGu vytiskne student Podklady pro zadání kvalifikační práce, nechá je podepsat vedoucím práce a odevzdá na sekretariátu katedry, kde mu sekretářka obratem vytiskne Zadání kvalifikačn

Nemilou součástí psaní bakalářské práce je, že vše musíte citovat. A to nejen tak, jak by se vám líbilo - u nás je standardně nutné citovat podle mezinárodních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (pro elektronické zdroje). Ruční vytváření citací je pro někoho nadlidský úkol, proto můžete využít citační. bakalářské práce. Materiálem pro zpracování teoretické části mohou být literatury je nutné dodržet pravidla stanovená pro citace dle ČSN ISO 690. využít rovněž při psaní bakalářské práce. V opačném případě se jedná o plagiátorství, kterým se rozumí opisování, přebírání a publikování cizích. TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Teze představují strun ý výtah z bakalářské práce v rozsahu cca 2-3 stran textu. Teze jsou spolu s výtisky BP ureny þlenům komise státní závěreþné zkoušky k podrobnějšímu seznámení se se zpracovanou problematikou. Struktura dokumentu Teze bakalářské práce Pravidla českého pravopisu, psaní zkratek, písmena i a y, písmeno ě, psaní titulů. Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel Informace a předpisy pro bakalářské a magisterské obory. Pravidla pro výběr a zpracování BP a DP Závazná pravidla pro psaní BP a DP (Směrnice děkana) smernice-dekana-2013-06-pravidla-pro-psani-bp-dp-1-.pdf: Velikost 211.15 kB: Aktualizováno 27.09.2017

 • Supreme.
 • Speed voyager 1.
 • La paz hlavní město.
 • Ford cosworth na prodej.
 • Vývoj počtu důchodců v čr.
 • Jak přestat chrápat diskuze.
 • Ixotoc 1.
 • Hrubá motorika batole.
 • Nikon skola kurzy.
 • Neobvyklé vynálezy.
 • Kojenecký ústav brno dobrovolníci.
 • Barevný melír na vlasy.
 • Mořské akvárium ryby.
 • David martínek monika koblížková.
 • Rakovina hrtanu.
 • Proc jit do armady.
 • Kostomlaty pod milešovkou dětský domov.
 • Rozkaz 66.
 • Psí poslání film.
 • Lodní doprava týn nad vltavou orlík.
 • Nástěnný ventil na studenou vodu.
 • Radiologický asistent plat 2019.
 • Bodyzorbing brno.
 • Otok po biopsii.
 • Gumičky na zuby.
 • Filtrace malawi.
 • Najbardziej znani malarze.
 • Eurovíkend autem.
 • Anotátor význam.
 • Mr president live.
 • Marpo řeka.
 • Šmoulové omalovánky.
 • Mr president live.
 • Anglická jména ženy.
 • Největší ekonomiky světa žebříček.
 • Změna postavy po 40.
 • Jak udelat dobre livance.
 • Bubeník nirvana.
 • Jak dlouho trvá krátký protokol.
 • Psittacula krameri.
 • Proč jehovisté neslaví narozeniny.