Home

Sytá pára fázový diagram

Sytá pára (či nasycená pára) je pára, která je v termodynamické rovnováze s kapalinou o stejné teplotě a tlaku.Jedná se o dynamickou rovnováhu, při které je vypařená látka přesně nahrazena zkondenzovanou (počet molekul opouštějících hladinu je roven počtu molekul, které se do kapaliny po zkapalnění vrací).. Vlastnosti. Je-li kapalina zahřívána v uzavřené. Sytá pára. Vypařuje-li se kapalina v uzavřené nádobě, je na počátku děje počet molekul opouštějících povrch kapaliny větší než počet molekul, které se do kapaliny vrací za stejnou dobu zpět. Objem kapaliny se zmenšuje, současně se zvětšuje hustota a tlak páry nad kapalinou. Po jisté době se ustaví rovnováha: počet molekul opouštějících kapalinu je stejný. Fázový diagram. Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons. Všechny tři křivky se stýkají v jednom bodě A, který nazýváme trojný bod. Znázorňuje rovnovážný stav soustavy pevné těleso + kapalina + sytá pára. Např. voda má základní teplotu 273,16 K, helium nemá trojný bod. Teplota.

Fázový diagram = graf, ve kterém je v jedné soustavě souřadnic zakreslena současně křivka tání, sublimační křivka a křivka syté páry pro danou látku. PŘEHŘÁTÁ PÁRA = pára, která má nižší tlak a hustotu než sytá pára téže teploty. v grafu odpovídá oblasti pod křivkou syté páry; vznik přehřáté páry Fázový diagram Přehřátá pára Pod pístem je sytá pára bez přítomnosti kapaliny. Izotermickým rozpínáním se sníží její tlak a hustota při nezměněné teplotě - vznikne přehřátá pára. Izotermické rozpínání Fázový diagram Plyn K - kritický bod Plyn je plynné skupenství s teplotou vyšší, než je kritická. Sytá pára fázový diagram 2-rozměrné diagramy. Geography Diagrams Jednoduchý příklad diagram s hypotetické komponenty 1 a 2, který nemá azeotropní směsi je znázorněno na obrázku vpravo. Skutečnost, že existují dva oddělené zakřivené čáry spojující body varu čistých složek znamená, že kompozice pára je obvykle.

1 2.6.7 Fázový diagram Předpoklady: 2606 Př. 1: Popiš d ěje zakreslené v diagramu k řivky syté páry.Za jakých podmínek mohou prob ěhnout? p T A K kp 4 1 2 3 1) Sytá pára je za stálého tlaku zah řívána. Zv ětšuje sv ůj objem a stává se p řeh řátou párou Sytá pára. Fázový diagram. Vodní pára v atmosféře . Skupenství je stav tělesa z termodynamického hlediska. Skupenství rozeznáváme: 1. Pevné - potenciální energie molekul je značně větší než jejich kinetická energie, proto se molekuly pohybují jen v blízkosti jednoho bodu, nemohou se vzájemně vyměňovat

Sytá pára - Wikipedi

Přehřátá pára je pára, která má vždy nižší tlak a hustotu než sytá pára téže teploty. Pro přehřáté páry, platí přibližně stavová rovnice ideálního plynu. Fázový diagram Fázový diagram s - sublimační křivka p - křivka syté páry t - křivka tání I - pevná látka II - kapalina III - přehřátá pára (má nižší tlak a hustotu než sytá pára též teploty) IV - plyn A - trojný bod - rovnovážný stav pevné látky, kapaliny a syté páry (např. voda TA=273,16K, pA=0,61kPa)‏ libovolný bod. Pára, která je v rovnovážném stavu se svou kapalinou, se nazývá nasycená pára. Jestliže sytou páru zahříváme nebo izotermicky zvětšujeme její objem bez přítomnosti kapaliny, vznikne přehřátá pára. Přehřátá pára je pára, která má vždy nižší tlak a hustotu než sytá pára téže teploty. Var Fázový diagram Změny skupenství. Fyzika SŠ » Molekulová fyzika a termika » Změny skupenství » . aktualizováno: 7. 11. 2019 8:30. Seznam hodi Fázový diagram - všechny 3 výše uvedené k řivky v jednom grafu 0 p T A K I II III k s k b k p IV pevné l. kapalné l. přeh řátá pára plyn Každý bod znázor ňuje ur čitý stav látky p ři zvolené T a p. A trojný bod (pro H 2O T = 273,16 K p A 610 Pa - v uzav řené nádob ě led, voda a sytá pára) Oblast III - p řeh.

PPT - SUBLIMACE DESUBLIMACE PowerPoint Presentation - ID

Sytá pára, Fázový diagram, Vodní pára. Změna skupenství = fyzikální děj, při kterém se mění skupenství látky. Skupenství - pevné, kapalné, plynné a jako plazma. Tání a tuhnutí. Tání: Zahříváme-li těleso z krystalické látky (led, kov) zvyšuje se jeho teplota a po dosažení . teploty tání t. Sytá pára, Fázový diagram, Vodní pára. Změna skupenství = fyzikální děj, při kterém se mění skupenství látky. Skupenství - pevné, kapalné, plynné a jako plazma. Tání a tuhnutí. Tání: Zahříváme-li těleso z krystalické látky (led, kov) zvyšuje se jeho teplota a po dosažení teploty tání t. t. s

Sytá pára :: MEF - J

Fázový diagram Eduportál Techmani

závislost teploty tání na vnějším tlaku, sublimace, vypařování a var, sytá a přehřátá pára, fázový diagram, trojný a kritický bod, vodní pára v atmosféře. 12. Kmitaní mechanického oscilátoru Vznik kmitavého pohybu, harmonické kmitání, rovnice harmonického kmitavého pohybu, vztahy pr Fázový diagram si lze představit jako vícerozměrný geometrický útvar, ve kterém se vynášejí fázové asociace vzhledem ke stavovým veličinám (nejčastěji tlak, teplota, složení nebo aktivita). Do takových diagramů se vynášejí pouze rovnovážné fázové asociace

Fázový diagram - FYZIKA 00

Fázový diagram. Fázový diagram p-T. a vznikající sytá pára se přitom může volně rozpínat. Při varu se kapalina vypařuje nejen na svém volném povrchu, jako u vypařování, ale i uvnitř. Bubliny syté páry, které přitom uvnitř kapaliny vznikají, stoupají na povrch kapaliny.. Fázový diagram Různá skupenství téže látky mohou být v rovnovážném stavu jen za jistých podmínek - tlaku a teploty. Např. voda a její sytá pára mohou být v rovnováze za normálního tlaku přibližně při 100°C, voda a led při 0°, atd. Fázový diagram Různá skupenství téže látky mohou být v rovnovážném stavu. Sytá pára 59. Fázový diagram 60. Vodní pára v atmosféře. 61. Kinematika kmitavého pohybu 62. Rychlost a zrychlení harmonického pohybu 63. Fázory a fázorový diagram 64. Složené kmitán fázový diagram - plyn, pára, sytá pára, přehřátá pára 14. Obvod stejnosměrného elektrického proudu. el. proud - fyzikální jev a fyzikální veličina podmínky vzniku trvalého ss proudu základní zákony v obvodech ss proudu - Ohmův, Kirchhoffov Sytá pára. Fázový diagram. Vodní pára v atmosféře . PEVNÁ LÁTKA. KAPALINA. PLYN. SKUPENSKÉ PŘEMĚNY LÁTEK. jsou fyzikální děje, při kterých se mění skupenství látek. sublimace

 1. Stránka byla naposledy editována 1. 6. 2014 v 18:36. Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek.Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.; Ochrana osobních údajů; O Wikipedi
 2. 2) Fázový diagram p H 2O ostatní K k řivka tání PEVNÁ L. KAPALINA PLYN sublima ční křivka k řivka sytých par A T 3) Vodní pára v atmosfé ře • vodní pára v atmosfé ře (v ětšinou p řeh řátá; vypa řováním z mo ří, jezer, řek, p ůdy, rostlin, organism ů
 3. sytá pára, fázový diagram, vodní pára v atmosféře) TÉMA Č. 10 Kmitavý pohyb (kinematika kmitavého pohybu, rychlost a zrychlení harmonického pohybu, fázory a fázorový diagram, složené kmitání, dynamika kmitavého pohybu, kyvadlo, přeměny energie v mechanickém oscilátoru, vlastní a nucené kmitání) TÉMA Č. 1

Sytá pára fázový diagram - v d

V Moravské zemské knihovně se do 20 let můžete zaregistrovat zcela zdarma a knížky si můžete taky zdarma zarezervovat na internetu. www.mzk.cz FÁZOVÝ DIAGRAM Přehřátá pára je pára, která má nižší tlak a hustotu než sytá pára téže teploty. Vytvoříme ji tak, že zahříváme sytou páru bez přítomnosti kapaliny. 4) VODNÍ PÁRA V ATMOSFÉŘE - v dolních vrstvách atmosféry je vlivem vypařování obsažena vodní pára - absolutní vlhkost vzduchu Fázový diagram p-t vody + ;obr. 5.13 ve Slovníku Fázový diagram obsahuje tyto tři křivky termodynamické rovnováhy vždy dvou fází: • Křivka syté páry, též křivka vypařování je křivka, která ve fázovém diagramu. znázorňuje rovnovážný stav kapalného a plynného skupenství téže látky

Skupenské přeměny - Sweb

Sytá a přehřátá pára Eduportál Techmani

Video: 25: sytá pára, fázový diagram, kritický bod, trojný bod

Fáze a fázová přeměna. Tání a tuhnutí. Vypařování a var. Sytá a přehřátá pára. Sublimace a desublimace. Fázový diagram. Kontrolní test - struktura pev. látek a kapalin, změny skupenství Gymnázium, Praha 9, Českoliá 373 Okruhy pro nostrifika ční zkoušku z fyziky 1. Fyzikální veli činy pojem fyzikální veli činy a fyzikální jednotky, vektorové a skalární fyzikální veli činy a operace s nimi, základní jednotky SI Vnitřní energie tělesa: její změna při tepelné výměně, měrná tepelná kapacita, první termodynamický zákon, změna skupenství látek, fázový diagram. Teplo, tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita, měrné skupenské teplo, trojný bod, sytá pára, vlhkost vzduchu. Ideální plyn: stavová rovnice ideálního plynu

PPT - Fazovy diagram PowerPoint presentation free to

18.12.2012 16:17. 1. Tání . martin-h.8u.cz/skola/Fyzika/tani.ppt. 2. Tuhnutí, krystalizace. martin-h.8u.cz/skola/Fyzika/tuhnuti.ppt. 3. Vypařování a kapalněn Měrné skupenské teplo vypařování vody. Měrné skupenské teplo sublimace závisí na teplotě, za níž látka sublimuje. Je-li sublimující látka dostatečné hmotnosti v uzavřené nádobě Tento děj se nazývá vypařování

Struktura a Vlastnosti Látek - Fyzika 00

Kategorie: Fyzika Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka poskytuje stručný přehled o změnách skupenství látek.Obsahuje základní informace související s touto problematikou, seznamuje s důležitými pojmy, definicemi a vzorci Kategorie: Fyzika, Profi práce Typ práce: Skripta, učební texty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje fyzikální problematiku změny skupenství.Výklad doplňují vzorce a grafická znázornění pro snazší pochopení látky. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků PÁRA. Hodnoty kritických veličin pro vodu: TK= 647,3 K pK= 22,13 MPa ρK= 315 kg∙m-3. Sytá pára je pára, která je v rovnovážném stavu se svou kapalinou. Vzniká v uzavřeném prostoru nad kapalinou. Tlak syté páry je určen jen její teplotou, nikoli objemem

7. V kalorimetru s vodou o hmotnosti 490 g a teplotě 20° C zkapalněla sytá vodní pára o hmotnosti 10 g a teplotě 80 °C. Tím se voda v kalorimetru ohřála o 12 °C. vypočítej měrné skupenské teplo kondenzační vodní páry teploty 80°C. Tepelnou kapacitu kalorimetru neuvažujte. [2,3 MJ.kg -1 Příprava nanočástic mědi smícháním malých množství (1ml) tří různých roztoků. První roztok byl tvořen NaOH (10-4 mol·dm-3) s různou koncentrací primárních zárodečných částic Počátečnímu bodu křivky syté páry přísluší nejmenší hodnoty teploty TA a tlaku pA, při kterých existuje kapalina a její sytá pára v rovnovážném stavu. Teplota TA je současně teplota tuhnutí kapaliny při tlaku pA. Např. pro vodu je TA = 273,16 K (tj. 0,01 oC) a pA = 0,61 kPa Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

Sytá pára Fázový diagram Vlhkost Kmitání: Mechanický oscilátor Kinematika kmitání Dynamika kmitání Přeměny energie Netlumené kmitání Vlnění: Vznik vlnění Interference vlnění Vlnění v izotropním prostředí Zvuk: Zvuk Geometrická optika: Světlo Čočk Sytá pára . Fázový diagram . Chladicí stroj a tepelné čerpadlo . Vodní pára v atmosféře . Shrnutí učiva 7. kapitoly . Teoretická cvičení . Relativní atomová a molekulová hmotnost. Látkové množství. Molární veličiny . Změna vnitřní energie soustavy při konání práce . a při tepelné výměn měrné skupenské teplo sytá pára fázový diagram Skupenské přeměny vody v přírodě a jejich význam Mechanické kmitání Určí periodu, frekvenci a vlnovou délku kmitavého pohybu Napíše rovnici pro harmonickou změnu okamžité výchylky Vysvětlí vzájemný vztah mezi rychlostí a zrychlením kmitavého pohyb tuhnutí, závislost teploty tání na vnějším tlaku, sublimace, vypařování a var, sytá a přehřátá pára, fázový diagram, trojný a kritický bod, vodní pára v atmosféře. 12. Kmitaní mechanického oscilátoru Vznik kmitavého pohybu, harmonické kmitání, rovnice harmonického kmitavého pohybu Tání a tuhnutí - Sublimace a desublimace - vypařování a kondenzace - Sytá pára - Fázový diagram. 9. Kmitání mechanického oscilátoru. Mechanický oscilátor - Rovnice harmonického kmitání - Skládání kmitů - Dynamika kmitavého pohybu u kyvadla a tělesa na pružině - Nucené kmitání - Rezonance. 10

Skupenské přeměny látek - Fyzika - Maturitní okruhy - Evee

Kapaliny změny skupenství test. 2 Druhy látek: Skupenství: pevné, kapalné, plynnékrystalická A) pevná látka amorfní B) kapalná látka C) plynná látka Skupenství: pevné, kapalné, plynné Jednotlivá skupenství se liší vzdálenostmi molekul a jejich silovým působením..strana, žádné změny na obou stranách se zde neovlivňují 1. Co je to sytá pára? 2. Jak vznikne sytá pára? 3. Na čem závisí tlak syté páry? 4. Závisí tlak syté páry na objemu nádoby? 5. Co je to kritický bod? 6. Vyhledej hodnoty teploty, tlaku a hustoty vody pro kritický bod FÁZOVÝ DIAGRAM Fázový diagram je diagram, který znázor ňuje všechny rovnovážné stav

Molekulová fyzika a termika - PDF Free Downloa

8) Sytá vodní pára: 16.02.2007: Dotaz: Dobrý den, máme dvě nádoby stejného objemu, ve kterých je voda, rovněž stejného objemu (přičemž voda nezabírá celý objem nádoby). V jedné nádobě je nad hladinou vody vzduch a v druhé je vzduch vypuštěn, tzn. nad hladinou vody se nachází pouze vodní páry var, sytá pára, měrné skupenské teplo, fázový diagram. Řešení fyzikální úlohy. í ï. Elektrické pole Elektrický náboj, Coulombův zákon, elektrické pole a jeho charakteristiky, práce v elektrickém poli, kapacita vodiče, kondenzátor. Řešení fyzikální úlohy. í ð. Elektrický proud v kovec Sytá pára. Sytá pára (či nasycená pára) je pára, která je v termodynamické rovnováze s kapalinou o stejné teplotě a tlaku. Nový!!: Sublimace a Sytá pára · Vidět víc » Tání. Tání kostek ledu ve sklenici (50 minut) Tání je fázová přeměna (změna skupenství), při níž se pevná látka mění na kapalinu. Nový!! Title: Maturitní otázky z matematiky šk Author: student Last modified by: petr.vitak Created Date: 10/18/2010 1:16:00 PM Company: Karlínské gymnázium Prah

Realistické učebnice matematiky a fyzik

Fázový diagram je zde tvořen třemi křivkami: nad ním jeho sytá pára. První část videa zachycuje přechod kapalného oxidu uhličitého a jeho syté přes kritický stav (kdy mizí rozhraní mezi kapalným a plynným skupenstvím) do fáze superkritické tekutiny Křivka syté páry - počáteční bod A je nejmenší hodnota teploty a tlaku, při kterých existuje sytá pára, v kritickém bodě K přestává existovat rozdíl mezi kapalinou a její sytou párou. 22.4 FÁZOVÝ DIAGRAM. I. pevná látka II. kapalina III. plynná látka (přehřátá pára) kt křivka tání kp 39) Sytá pára - jak vznikne, co to je, na čem závisí a nezávisí tlak syté páry, křivka syté páry. 40) Fázový diagram - oblasti, křivky tání, syté páry a sublimační, trojný bod, kritický bod, přehřátá pára. 41) Chladnička - čtyři hlavní části, náčrt a popis funkce blematika varu. Sytá a přehřátá pára, závislosti na tlaku, teplotě. Fázový diagram a související pojmy. Vodní pára v atmosféře (ab-solutní a relativní vlhkost, vlhkoměry). Rosný bod. Příklady. Mechanické kmitání Periodický a kmitavý děj, oscilátor, kmit, kyv, perioda, (úhlová) frekvence

Změny skupenství látekSkupenství | Eduportál TechmaniaPPT - Změny skupenství látek PowerPoint Presentation, freePPT - SKUPENSKÉ PŘEMĚNY PowerPoint Presentation, free

- Sytá pára, fázový diagram, vlhkost vzduchu Organizace vlastní nebo skupinové práce při laboratorní práci P 12 . Reálné gymnázium a základní škola m. Sytá pára pak působí tlakovou silou na uzávěr sklenice. Tento tlak dokážeme ovlivnit. Stačí vodu zahřát, porušíme tak rovnováhu a molekuly raději přejdou do vzduchu, děj potrvá až do nové rovnováhy, ale za zvýšení tlaku syté páry, pravděpodobnost roztržení uzávěru lahve roste Fázový diagram p K K - kritický bod k t A - trojný bod I - oblast pevné látky I II k p II - oblast kapaliny III - oblast plynu (pehátá pára) A k s III 0 T Pozn. Pro vodu: T A = 273,16 K (0oC) T K = 648 K (375oC) p A = 610 Pa 8. ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK Přehled změn skupenství Změna skupenství - formulace, - vyjmenovat jednotlivé změny skupenství - při kterých změnách teplo dodáváme, - při kterých změnách teplo odebíráme Tání a tuhnutí Tání - formulace - tání krystalické a amorfní látky (včetně grafů) - skupenské teplo tání - formulace, značení, jednotka. Fázový diagram Eduportál Techmani . rovnovážný bod. rovnovážný stav Rovnovážny a sluchový nerv (senzorický), ktorý slúži na vedenie sluchových vzruchov z vonkajšieho prostredia smerom do mozgu, je súčasťou vestibulárneho systému, ktorý reguluje svalový tonus.. (skupenství) T Sytá pára 1. kapalina se vypařuje v.

 • Slova končící na h.
 • Olma soutěž penny.
 • Barvy herbatint diskuze.
 • Rozdělení drog prezentace.
 • Dtest med.
 • Obytné buňky cena.
 • Příznaky meningokoka.
 • Dubai atlantis aquaventure waterpark admission.
 • Weinmannova vila ústí nad labem.
 • Zdravý dort k narozeninám.
 • Idnes afghanistan.
 • Cena rakev pohřeb.
 • Kočovníci praha.
 • 3d fotky iphone.
 • Teleskop na obranu.
 • Lgbt pride 2019.
 • Five nights at freddy's 4 figurky.
 • Tomas z vymeny manzelek prijmeni.
 • Apollónův pad 4.
 • Zuby na háčky.
 • Lindsey vonn plavky.
 • Dopravní záchranná služba.
 • Židovské dárky.
 • What a wonderful world noty.
 • Liliovité nižší klasifikace.
 • Staford na prodej frydek.
 • Proc jit do armady.
 • Nickelback what are you.
 • Windows 7 64 bit download.
 • Nefunkční bluetooth v mobilu.
 • Citace online videa.
 • Jak říct rodičům že mám holku.
 • Pleťové oleje.
 • Cena taxi v thajsku.
 • Subarachnoidální krvácení prognoza.
 • Bezrealitky.
 • Štěstí film.
 • Mudrc význam.
 • Bon prix.
 • Mr president live.
 • 7 zš louny.