Home

Ryniofyty

Ryniofyty byly z řejm ě první rostliny adaptované k dlouhodobému p řežití na souši. Tato vyhynulá skupina (vymizela ješ t ě v pr ůběhu prvohor) je považována za spole č ného p ř edka všech vyšších rostlin odd ělení: Ryniofyty (Rhyniophyta) Ryniofyty byly z řejm ě první rostliny adaptované k dlouhodobému p řežití na souši. Tato vyhynulá skupina je považována za spole čného p ředka všech vyšších rostlin. Stavba t ěla z podzemní části stonku vyr ůstaly jednoduché ko řínky bez cévních svazk ů (rhizoidy ryniofyty cévnaté výtrusné rostliny Zosterophyllophyta Marchantiophyta Anthocerophyta ryniofyty jsou vývojový stupeň(parafyletická skupina). Po odštěpení mechorostův ordoviku, se odštěpily i primitivní bezlisté ryniofyty (Protracheophyta); společná větev vyšších rostlin se záhy podle stavby listůrozdělila na dvělinie ryniofytů Ryniofyty, prvotní, primitivní skupina cévnatých výtrusných rostlin s jednoduchou stavbou těla, tvořenou v podstatě několika vidličnatě dělenými stonky. Dochovaly se jako zkameněliny z období devonu.zkameněliny z období devonu Ryniofyty - Rhinia Rhinia Rostliny vysoké nanejvýš 50 cm, se stonkem vidličnatě větveným a bezlistým, kořenujícím v bahně ne ve vodě. Spolehlivě je známe ze siluru, v devonu ustupují dokonalejším rostlinám

Pro ryniofyty byla tedy příznačná rodozměna (metageneze). Gametofyty i sporofyty byly velikostí i tvarem stejné, jedná se o tzv. izomorfickou rodozměnu. Zástupci. Rhynia major - keřovitý vzrůst. Pseudosporochnus - až 3 metry vysoká rostlina, měla stromový vzhled, otisk obr. 1 Ryniofyty. zcela vyhynulé, fosilní rostliny=zkameněliny; vývojový předchůdce vyšších rostlin; stonek v zemi měl funkci kořene; na nadzemní části se tvořily větve=telomy; měly funkci asimilační nebo nesly rostlinné orgány; mají stejnotvarou rodozměnu . tř. Plavuně (Lycopodiopsida) u nás jsou chráněné, jsou vzácn

Eusporangia mají nejen ryniofyty, ale i ostatní výtrusné cévnaté rostliny, kromě odvozených kapradin, které jediné mají leptosporangia. Eusporangiátní jsou i mechorosty. Terminální sporangia sdílejí ryniofyty s mechorosty, u plavuní jsou na bočních zkrácených větévkách a kapradin na spodní straně list Téma č. 4 - Ryniofyty (Rhyniophyta) 4. téma předmětu Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin s panem docentem Burešem Vše důležité 7x A4 včetně obrázků za 1 banán Jak to funguje BioLib.cz používá pro přihlašování a měření návštěvnosti soubory cookie. Používáním webu s tím souhlasíte

Ryniofyty. Mechorosty: játrovky - porostnice mnohotvárná. mechy - ploník obecný ploník ztenčený. rašeliník měřík příbuzný. travník Schreberův. bělomech sivý. Kapraďorosty: plavuně - plavuň vidlačka přesličky - přeslička rolní přeslička lesní. kapradiny - kapraď samec papratka samičí hasivka orličí osladič. Ryniofyty. pouze fosilní z prvohor - silur, devon. zřejmě se z nich vyvinuly další vyšší rostliny. vyskytují se na rozhraní vody a souše. dřevostředný cévní svazek. rhizomoid + telomy (vidličnatě větvené osové orgány bez listů, sterilní - asimilace, fertilní - sporangia), nemají pravé kořeny a listy nejstarší a nejprimitivnější suchozemské cévnaté rostliny, většinou vymřelé, které jsou označované jako ryniofyty( silur až devon), nejznámější zástupci z rodu Rhynia, vyvinuly se z tremtepolia, stejnotvará rodozměna, mají vyvinutá vodivá pletiva, předpokládá se, že tvořily vývojový základ vyšších rostli ryniofyty. c) ruduchy. d) kapraďorosty. 24. Paličkovice nachová: a) patří mezi stopkovýtrusé houby. b) vyžaduje mezihostitele. c) její tvrdohoubí se nazývá námel. d) tvoří na listech, stoncích a listech moučnaté povlaky. 25. Mykorrhiza je: a Kategorie: Biologie Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Cílém této maturitní otázky z biologie je charakterizovat vyšší rostliny.Autor uvádí jejich základní dělení na jednoděložné a dvouděložné. Dále práce klade důraz na výtrusné rostliny a jejich několik druhů a tříd

vývojově navazují na ryniofyty. Prastará část vyhynulých nahosemenných rostlin rostoucích již v devonu je označována jako PRVOSEMENNE rostliny. v dalším vývoji se rostliny rozdělily do dvou vývojových větví : MIKROFILNÍ - s malými, jednoduchými, celistvými listy (jehličnany a jinany Test - Ryniofyty Autor: Mgr.M.duda, 27.1.2012, kód: VY_32_INOVACE_02-02. 1 / 8: Kdy se na Zemi objevily první výtrusné rostliny? ordovik: perm: karbon: silu - odvozují se od zelených řas RYNIOFYTY - vyhynulá skupina rostlin keřovitého vzrůstu - rostli v prvohorách - vodní a bažinaté prostředí - izomorfická rodozměna = gametofyt a sporofyt = stejného tvaru a velikosti.. Transcript Vyšší rostliny - ryniofyty a mechorosty Název Vyšší rostliny - ryniofyty a mechorosty Předmět, ročník Biologie, 1. ročník Tematická oblast Botanika Anotace Výklad s opakováním, lze použít k samostudiu nebo k prověření znalostí Klíčová slova vyšší rostliny, kormus, rodozměna, stélka, gametofyt, sporofyt Autor PaedDr Ryniofyty. nejjednodušší vyšší rostliny. v siluru a devonu v mělkých vodách. podzemní rhizomoidy - fce kořene. nadzemní mezomy - vidličnaté větvení. telomy - rozvětvené vrcholy stonku. sterilní - asimilační fce. fertilní - výtrusnic

Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin Ryniofyty PetrBotanika - Mind42

Obsahuje: Rozdělení nižších rostlin z morfologického hlediska. Typy stélek. Rozmnožování. Systém. Ryniofyty. Telomová teorie. Mechorosty. Plavuně. 2. A: Vyšší rostliny - ryniofyty, mechorosty B: Smyslová ústrojí člověka založená na mechanoreceptorech a chemoreceptorech a jejich fylogeneze C: Poznávání organismů: Mechorosty 3. A: Vyšší rostliny - plavuně, přesličky, kapradiny B: Pohlavní soustava muže a ženy C: Poznávání organismů: Kapraďorost CHARAKTERISTIKA MATURITNÍHO PŘEDMĚTU - PROFILOVÁ ZKOUŠKA Název maturitního předmětu: BIOLOGIE Zákonné podmínky: Součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem ŠV 2) Ryniofyty: - vyhynulí předchůdci vyšších rostlin - gametofyt a sporofyt tvarově i velikostně velmi podobné - z telomů se vyvinuly stonky a listy (u listů splynutím) 3) Kapraďorosty - sporofyt převládá nad gametofytem - stejnovýtrusé kapradiny (častější) - výtrusy rozlišeny pouze fyziologick

jsou většinou kupky výtrusnic na spodní staně listů, zřídka ve výtrusném klas Přechod rostlin na souš: první rostliny na souši: Ryniofyty - prvohorní rostliny rostoucí na březích vod a v bažinách, jsou považovány za vývojový základ vyšších rostlin. Podmínky přechodu rostlin na souš: vznik kořenového systému, stonku a listů vznik krycích pletiv (předtím ochranu před UV apod. poskytovala voda BIOLOGIE 2.L učebnice P řírodopis 7 kapitoly: Stonek - List - Kv ět str. 70-75, p řečíst, stru čný zápis do sešitu opakování: Pracovní sešit str.35/1-4, str.36/1-4, str.37/1-4 str.38/1,

Ryniofyty

Vym řelé typy bývají ozna čovány jako ryniofyty. Ryniofyty jsou známe z období siluru až devonu. Byly to rostliny nižšího vzr ůstu, které rostly v m ělkých bahnitých vodách † oddělení Rhyniophyta, bezlisté ryniofyty † oddělení Zosterophyllophyta, mikrofilní ryniofyty † oddělení Trimerophyta, megafylní ryniofyty C. plavuňovité rostliny (lycophytes, clubmosses) oddělení Lycopodiophyta, plavuňorosty třída Lycopodiopsida vrancovité (Huperziaceae) plavuňovité (Lycopodiaceae

Výtrusné a nahosemenné - Ryniofyty - Rhini

 1. Vyšší rostliny - ryniofyty a mechorosty Předmět, ročník Biologie, 1. ročník Tematická oblast Botanika Anotace Výklad s opakováním, lze použít k samostudiu nebo k prověření znalostí Klíčová slova vyšší rostliny, kormus, rodozměna, stélka, gametofyt, sporofyt Autor PaedDr. Svatava Rozsypalová Datum 8.4.2013 Škol
 2. Ryniofity, ryniofyty (Rhyniophyta) - gromada roślin kopalnych, pierwotnych, pionierskich roślin lądowych.Pojawiły się na ziemi w pierwszej połowie ery paleozoicznej - w sylurze.Zapoczątkowały wszystkie linie rozwojowe prowadzące do współcześnie żyjących gatunków roślin lądowych. Ryniofity wymarły pod koniec dewonu, 370 mln lat temu.. W okresie dewonu żyły ryniofity.
 3. rostlin, ryniofyty- fosilní organismy, mechorosty, plavuně, přesličky, kapradiny. Výtrusy . heterosporní samčí šištice - jsou menší a nevytrvávají na rostlině - jsou tvořeny mnoha tyčinkami (mikrosporofyly) s nitkou a 2 prašnými pouzdry . Zelené řasy-systé

4. VYŠŠÍ ROSTLINY / ryniofyty, mechorosty, kapraďorosty / - vývojové vztahy k nižším rostlinám - ontogenetický vývoj - charakteristika jednotlivých skupin - význam geologický i v souasné přírodě a pro lověka 5. VYŠŠÍ ROSTLINY / nahosemenné / - vývojové vztahy, význam - ontogenetický vývo rostliny (ryniofyty) živočichové: bezobratlí živočichové -koráli, hlavonožci, ostnokožci, mlži, graptoliti, trilobiti na konci ordoviku paryby a ryby, včetně dvojdyšných a lalokoploutvých (latimerie podivná -přežila dodnes), první obojživelníci (krytolebci) Mladší prvohory periody: karbon, per Nejstarší prvohory nám neposkytují mnoho fosilního materiálu, z kterého by se daly dělat uspokojivé závěry. Prvím obdobím, který je pro paleontology příznivější je devon. Mezi nejprimitivnější cévnaté rostliny devonu patří ryniofyty s velmi jednoduchou stavbou těla Zde je k dispozici přehledný biologický systém rostlin a živočichů používaný v paleontologii. Je vhodné ho brát jako příklad systému, protože lze provést i jiná rozdělení a navíc se systematické postavení jistých skupin různě mění

Rhyniophyte - Wikipedi

Vývojově navazují na ryniofyty. Prastará část vyhynulých nahosemenných rostlin rostoucí již v devonu je označována jako prvosemenné rostliny. V další etapě se nahosemenné rostliny rozdělily do dvou vývojových větví: 1. malé, jednoduché listy, jsou celistvé (jehličnany a jinany Ryniofyty: a) známe z triasu: b) se objevují již v prvohorách: c) žily již plně suchozemským způsobem života: d) byly rozšířeny pouze na území dnešní Severní Ameriky: e) rostly v mělkých vodách nebo na bahnitém pobřeží. oddělení ryniophyty (Ryniofyty) 1. suchozemské rostliny (prvohory - silur) Většinou rostli na rozhraní - př. v bahně; Vzrůst do 3m; Již mají rozlišené tělo; Pouze stonek stále v podobě příchytných vláken; Telony = spláclé postranní větvičky sloužící jako zástupci listů; Př. rhynia (cca 0,5m vysoká) Změny

TEMATICKÝ PLÁN PŘ 9.ROČNÍK (týden 11.5.-15.5.) Moc všechny zdravím. Další týden distanční výuky je opět za námi. Někteří z vás v tomto týdnu zaháj RYNIOFYTY (Rhyniophyta) Nejjednodušší známé vyšší rostliny; první, které vstoupily na souš; známe je od siluru, podzemní části označujeme jako rhizomoidy . Koncové nadzemní části nazýváme telomy , které mohou být sterilní (s asimilační fcí ) nebo fertilní (zakončené výtrucnicemi ) Ryniofity, ryniofyty (Rhyniophyta) - gromada roślin kopalnych, pierwotnych, pionierskich roślin lądowych. Pojawiły się na ziemi w pierwszej połowie ery paleozoicznej - w sylurze. Zapoczątkowały wszystkie linie rozwojowe prowadzące do współcześnie żyjących gatunków roślin lądowych ROSTLINY NAHOSEMENNÉ Oddělení: lyginodendrové rostliny cykasy jinany jehličnany Znaky: - heteromorfní rodozměna - převaha sporofytu nad gametofytem (gametofyt není schopen samostatné existence) - nedokonalá obrana vajíček - jeden obal - druhotné dřevo - pouze cévice Vývoj: - navazují na ryniofyty - devon - prvosemenné rostliny - vyvinuty na 2 větve: 1.

5. Ryniofyty - první rostliny na souši - žily v: a. triasu - ju ře b. neogénu c. paleogénu d. siluru - devonu 6. Ze stromovitých kapra ďorost ů vzniklo: a. hn ědé uhlí b. ropa a zemní plyn c. černé uhlí d. rašelina 7. Jako žijící zkamen ělina je ozna čován (a): a. lod ěnka hlubinná b. stromovitá plavu ň c. tis. Kategorie: Biologie Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka z biologie se věnuje podříši vyšších rostlin se zaměřením na oddělení mechorostů.Uvádí evoluci vyšších rostlin a krátce se zastavuje u oddělení ryniofytů. Následně rozebírá oddělení mechorostů, kde si všímá třídy játrovek a mechů ryniofyty. parožnatky. Nejmohutnějšího vývoje dosáhly kapraďorosty v: prekambriu. prvohorách. druhohorách. třetihorách. Borovice vejmutovka má: keřovitý vzrůst. dvě jehlice ve svazečku. tři jehlice ve svazečku. pět dlouhých měkkých jehlic ve svazečku. U mechů narůstají pohlavní orgány na: prvoklíčku. mechové. 61. Ryniofyty: a) jsou nejstarší známé suchozemské rostliny . b) se vyvinuly v permu . c) měly pravé kořeny a různé typy listů. d) jejich rodozměna nebyla izomorfní . 62. U ryniofytů se: a) primitivní květenství nazývalo rhizomoid . b) stonek vidličnatě (dichotomicky) větvil . c) vytvářely dělené list

Kapraďorosty - Biomach, výpisky z biologi

Téma/žánr: rostliny - obecná botanika - Botanika - příručky středošk., Počet stran: 256, Rok vydání: 2007, Nakladatelství: OLOMOU Systém vyšších rostlin Eukaryota ARCHAEPLASTIDA Plantae odd.: Marchantiophyta (= játrovky) tř.: Haplomitriopsida: Haplomitrium hookeri, Treubia tř.: Marchantiopsida: Marchantia polymorpha (porostnice mnohotvárná), Cococephalum conicum (mřížovec kuželovitý), Preissia quadrata (pateřín čtyřdílný), Riccia fluitans (trhutka plovoucí),.

ŠVP - Gymnázium Jeseník Biologie - kvinta, 1. ročník 1/4 Rozpracované výstupy v předmětu Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vyšší rostliny- Nejdokonalejší vývojová větev rostliny- Mnohobuněčné, převážně autotrofní- Dobře přizpůsobené k životu na souši, ale dokáží přežít i ve voděCormus= rostlinné tělo rozlišené orgány(kořen, stonek, list)- Cévnaté rostliny- Schopnost syntézy ligninu, který podmiňuje pevnost buněk mechanických a pletivných pleti Blog. Nov. 21, 2020. What is visual communication and why it matters; Nov. 20, 2020. Gratitude in the workplace: How gratitude can improve your well-being and relationship - navazují na ryniofyty - devon - prvosemenné rostliny - vyvinuty na 2 větve: 1. list malé, jednoduché - jehličnany, jinany 2. listy velké, členěné nebo složené - lyginodendrové, cykasy. LYGINODENDROVÉ ROSTLINY - vzhled stromových kapradin - primitivní vajíčka dozrávala v semenec Říše: MECHOROSTY A VYŠŠÍ ROSTLINY Převážně autotrofní rostlinyRozlišené těloTělo (kormus) má soustavu vodivých a krycích pletivVyvinuli se starobylých řasDíky přechodu života na souši vznikly kořenyV nadzemních částech se vytvořila pletiva vodivá, zpevňovací, krycí Oddělení: RYNIOFYTY Vznikly v prvohorách, druhohoráchŽili v mělkých, bahnitých vodách na.

Vyšší rostliny - Biologie pro všechn

 1. 3 15) Ryniofyty, mechorosty. (stavba; metageneze; systém; význam) Dýchací soustava. (fylogeneze; stavba a funkce dýchací soustavy člověka; nemoci dýchací soustavy
 2. přechod vegetace na souš (Ryniofyty) rozvoj od tropických oblastí. silur / devon první velké územní rozdíly v květenách V Africe již stromovité plavuně (Lepidodendrales) karbon Fytogeografické oblasti -angarská květena (dnes Asie, tehdy mírný severní pás)-gondwanská květena (dnes J Afrika a J Amerika, tehdy J mírný pás)
 3. Odeslat na email Tisk links=view.exportLinks jp-show-if-empty=true jp-single-button-overwrite-link-text='Export' jp-dropdown-button-text='Export' Permanentní.
 4. Oddělení: Ryniofyty / 128 Oddělení: Mechorosty / 129 Oddělení: Plavuně / 134 Oddělení: Přesličky / 136 Oddělení: Kapradiny / 138 Oddělení: Lyginodendrové / 141 Oddělení: Cykasy / 143 Oddělení: Jinany / 144 Oddělení: Jehličnany / 145 Oddělení: Rostliny krytosemenné / 149 Třída: Rostliny dvouděložné/ 15
Rostliny v pravěku | Primeval-fanPoznávačka rostlin - maturita - Biologie 4b with Pe at

Vyšší rostliny - DobréZnámky

 1. Vyšší rostliny Mnohobuněčné, převážně autotrofní, obvykle přizpůsobené životu na soušiTělo = kormus - kořen, stonek, listy (u mechorostů ještě stélka)Odvozeny od zelených řas na základě společných znakůŽivot na souši - kutikula, průduchy, zdokonalení vodivých pletivZe zygoty vzniká zárodek (embryo), poté.
 2. Rhyniophyta - ryniofyty, mají již dokonalejší vodivé elementy podobné cévicím (tracheidám), obr. 2. Zosterophyllophyta - jsou považovány za předchůdce plavuňovitých rostlin, mají telomy často pokryté výrůstky (enafyly)
 3. Mezi nejprimitivnější cévnaté rostliny devonu patří ryniofyty s velmi jednoduchou stavbou těla. Typickým zástupcem byla rostlina Rhynia major, která je považována za předchůdce dnešních cévnatých rostlin. Příbuzným rodem byl Psilophyton. Ze.
 4. vyšší rostliny - ryniofyty, mechorosty, plavuně, přesličky EV - Problematika vztahů organismů a prostředí Z - uhlí - nerostné suroviny - 1. ročník Ch pozná a pojmenuje (s možným využitím různých informačních zdrojů) významné rostlinné druhy a uvede jejich ekologické nároky rozmnožování a významn

8. Systém a evoluce rostlin - vyšší rostliny I. / Ryniofyty - nahosemenné/ 9. Trávicí soustava člověka.. Přeměna látek 10. Dvoustranní - prvoústí. / Ploštěnci - kroužkovci/ 11. Evoluce živých soustav. 12. Oběhová soustava člověka. Tělní tekutiny. 13. Živočišné tkáně a orgány. Evoluce orgánů a orgánových. Rhyniopsida (ryniofyty) jsou považovány za bazální skupinu: Tracheophyta (cévnaté rostliny) Endarchní protoxylém v kořenech a exarchní v prýtu jsou typické pro: plavuně (Lycopodiophyta) Exarchní protoxylém v kořenech a endarchní v prýtu jsou typické pro: Euphyllophyt

Vyšší rostliny - biologie, online sešit

Ryniofyty. Mechorosty. Plavuně, přesličky, kapradiny. Fungi - houby, lišejníky. 8. Nahosemenné rostliny. Krytosemenné rostliny. Hlavní znaky jednoděložných a dvouděložných rostlin (vyberte si hospodářsky významnou čeleď z každé skupiny). 9. Základy ekologie. Abiotické a biotické faktory prostředí Aktualizované 11.vydání doplněné o nové poznatky z oblasti molekulární biologie. Souhrnné ucelené vydání dříve vycházejících učebnic biologie pro gymnázia: Biologie prokaryot, vyšších a nižších rostlin, hub, Biologie živočichů, Biologie člověka a úvod do obecné biologie, Vybrané kapitoly z obecné biologie, Praktická cvičení z.

Suchozemské rostliny | NaŠprtej

Psilofytní rostliny - EDUCAnet Ostrav

 1. Oddělení: Ryniofyty (Rhyniophyta) Tato skupina rostlin jsou nejstarší známé suchozemské rostliny, z nichž vznikly ostatní vyšší rostliny. Jejich stavba byla velmi jednoduchá - měly vidličnatě větvený zelený bezlistý stonek, funkci kořenů plnily rhizoidy
 2. At the point of branching, the fork looked like a capital Y. Running along the ground or just below the soil surface was a horizontal stem (rhizome) bearing hairlike filaments (rhizoids) on its lower surface that functioned in anchorage and absorption
 3. Odolné vůči vlhku i poškrábání, vhodné k vašim čtyřnohým mazlíčkům. Vinylové podlahy v atraktivních dekorech jsou pro vás ideálním řešením. Dokonalá imitace dřeva nebo kamene se hodí do každého interiéru
 4. Oddělení: Ryniofyty. Nejjednodušší vyšší rostliny rostoucí v siluru a devonu. Jejich podzemní část s funkcí kořene se nazývá rhizomoid, nadzemní stonek - telom. Středem telomu probíhá dřevostřední cévní svazek. Telomy byly buď sterilní (asimilační funkce) nebo fertilní - nesly výtrusnici s nepohyblivými výtrusy.
 5. 1) ryniofyty = vym el typy; jsou z kladem ostatn ch vy ch R - ili v siluru a devonu - vidli nat v tven stonky, a 1m vyso

Vyšší rostliny (Cormobionta) Biologie-chemie

ryniofyty (Rhyniophyta) mechorosty (Bryophyta) plavun (Lycopodiophyta) p esli ky (Bquisetpphyta) kapradiny (Polypodiophyta) rostliny nahosemenn (Pinophyta) rostliny krytosemenn (Magnoliophyta) Odd len : Ryniofyty. Nejjednodu vy rostliny rostouc v siluru a devonu. Jejich podzemn st s funkc ko ene se naz v rhizomoid, nadzemn stonek - telom b) ryniofyty c) ruduchy d) kapraďorosty 14. Klidové spory sinic se nazývají: a) nemají klidové spory b) heterocysty c) endocysty d) akinety 15. Paličkovice nachová: a) patří mezi stopkovýtrusé houby b) vyžaduje mezihostitele c) její tvrdohoubí se nazývá námel d) tvoří na listech, stoncích a listech moučnaté povlaky 16

Materiál Téma č. 4 - Ryniofyty (Rhyniophyta) - Primát.c

24. R ůznotvará rodozm ěna je typická pro a) ryniofyty, b) stejnovýtrusé cévnaté rostliny, c) všechny žijící (recentní) vyšší rostliny, d) mechorosty 25. Výtrusnice (tobolka) mechorost ů je a) haploidní, sou částí gametofytu, b) diploidní, sou částí sporofytu, c) triploidní v důsledku dvojitého oplození Ryniofyty byly zřejmě první rostliny, které postoupily z bahnitých pobřežních mělkých vod na břehy souše. Spolehlivé důkazy o jejich existenci pocházejí z doby asi před 440 miliony let (= silur). Uprostřed devonu (asi před 400 miliony let) ustoupily dokonalejším rostlinám, které se právě z ryniofyt zřejmě vyvinuly Tematické okruhy profilové části maturitní zkoušky z předmětu biologie: 1. Život - základní znaky, obecné vlastnosti organismů. Evoluce života (charakteristika výtrusných rostlin ryniofyty, mechorosty (játrovky, mechy), kapraďorosty (plavuně, přesličky, kapradiny), rozdíly mezi nižšími a vyššími rostlinami, stavba těla, rozmnožování, systém, význam v přírodě a pro člověka ) VYŠŠÍ ROSTLINY II - ryniofyty - charakteristika mechorostů - charakteristika plavuní, přesliček a kapradin - význam výtrusných rostlin v přírodě a pro člověka. 8. Rostliny nahosemenné, lišejníky, houby - charakteristika nahosemenných rostlin - rozmnožování a individuální vývoj - přehled nejdůležitějších zástupců.

 • Durman žlutý.
 • Golf molitorov ceník.
 • Akce se psy 2019.
 • Vztahy po rozvodu.
 • Xorimax a alkohol.
 • Malostranská beseda kontakt.
 • Zdravá omáčka k rýži.
 • Miminko se prestalo usmivat.
 • Klec pro žaka.
 • Sekačky na golfová hřiště.
 • Stříně.
 • Quest bar birthday cake.
 • Hry xbox 360 download.
 • Olivia holt same kind of different as me.
 • Vysoká škola aranžérství.
 • Péče o pacienta po amputaci dolní končetiny.
 • U katakomb denni menu.
 • Rbf syndrom wiki.
 • Autojeřáb liberec.
 • Strážci galaxie gamora.
 • Www.tescodiktat.sk hra.
 • Cesta do lesa online.
 • Independence day 2 obsazení.
 • Je dracena jedovatá pro psy.
 • Parioli olivovy olej.
 • Bazos blesk nikon.
 • První česká zlatá olympijská medaile.
 • Státní příslušnost občanství rozdíl.
 • Los 1. fotbalové ligy 2018/19.
 • Kopírování občanského průkazu gdpr.
 • Digi 2 go.
 • Starožitné váhy na prodej.
 • Running with the wolves chords.
 • Gletovaný beton cena.
 • 31 svetelnych let.
 • Krabička na cigarety s vlastním potiskem.
 • Čajová souprava s mořem.
 • Ameba rock for people.
 • Podzemnice olejná plod.
 • Jfk terminal 4 map.
 • Tn cz prásk výměna manželek.