Home

Regrese sociologie

Regrese nebo regres (lat. regressus, od regredior, ustupuji) obecně znamená pohyb zpět, ústup, návrat. Opačným termínem je progres , pokrok. Odtud také regresivní , ustupující Regrese je jedním z nevědomých obranných mechanizmů.. Podle Freudovy teorie se osobnost skládá ze tří složek - ego, superego a id.Ego vyrovnává působení superega a idu. Pokud dojde k silnému konfliktu superega a idu, který ego nedokáže vyřešit, osobnost může reagovat některým z obranných mechanizmů.. Regrese (= latinsky propad) je jedním z nich regrese. Upozornění: vložil uživatel yvosch a ověřil editor. Význam: • útlum, ústup, zpětný postup, úpadek, zpětný vývoj, návrat k dřívějšímu stavu • (psych.) návrat k dřívějšímu či méně vyspělému vzorci chování a prožíván. Kde nás najdete: Celetná 20, Praha 1. Filozofická fakulta Univerzita Karlova . nám. Jana Palacha 2. © FF UK 201 Studie teoreticky vychází ze sociologie rodiny, sociologie práce, organizace a managementu a tyto obory propojuje z hlediska sociologie genderu. Detail publikace. Téma: gender, práce, rodina, životní styl. Při analýzách jsou užity metody lineární, ordinální i logistické regrese. Detail publikace. Téma: bydlení, veřejná.

Regrese - Wikipedi

Regrese (psychologie) - Wikipedi

 1. Regrese :: lze rozlišit, která proměnná závisí na které (= lze rozlišit, která proměnná závisí na které (= přípříčinnost) ) --činnost rozlišujeme rozlišujeme nezávislounezávislou (independent; není zatížena chybou)
 2. Sociální učení= učení se čehokoliv od lidí1) imitace = nápodoba. Je to nejrannější forma soc. učení. Pouze přebírání úkonu - nezáleží na tom od koho.
 3. Sociologie práce a sociologie rodiny patří mezi významné disciplíny soudobé sociologie. Důležitost výzkumu pracovních charakteristik je v současné době umocněna ekonomickou krizí. Stejně tak rodina je v dnešní době tématem velmi aktuálním, a to především z pohledu proměny role muže a ženy v rodině
 4. Sociální psychologie a sociologie - sociální psychologie se zabývá jedincem v sociálních situacích a vztazích. Mezilidské vztahy, vztahy jednotlivců ke skupině či mezilidské interakce studuje především z hlediska jejich působení na lidskou psychiku. Sociologie se zaměřuje spíše na obecné zákonitosti sociálních.
 5. Regrese je návrat na nižší (popřípadě zaseknutí se na jednom) vývojový stupeň, který se člověku již vyplatil. Vývojovému stupni přirozeně přizpůsobí i své chování, takže čtyřicetiletý úspěšný podnikatel se najednou může stát pubertálním výrostkem se všemi hloupými nápady, které k tomuto věku patří
 6. 7. regrese - frustrovaný člověk reaguje nepřiměřeně svému věku a společenskému postavení 8. represe - potlačení blokového cíle (zapomenu na konflikt) 9. únik - ze situace, nesoutěživost, poddajnost, sebepodceňování, nepřátelskost 10.kompenzace - nalezení náhradního cíl
 7. Sociologie (N6703) Obor studia: Sociologie (SCO) Přidělovaný titul: Na základě analýzy metodou logistické regrese jsou identifikovány charakteristiky specifické pro voliče, nevoliče a nepravidelné voliče a rozdíly mezi těmito kategoriemi. Teoretickým základem práce jsou socioekonomické, mobilizační a motivačně.

Výsledky hledání 101 - 121 z celkových 132 pro hledaný výraz regrese. e Stránky > Katalog > regrese. Nalezené stránky na dotaz: regrese Stránky malinkatýho broučka. Sociologie. Sociologie muni mu. www.sociologie.estranky.cz. Grafologie • Psychologie písma • Grafoanalýza Výsledky hledání 81 - 101 z celkových 133 pro hledaný výraz regrese. e Stránky > Katalog > regrese. Nalezené stránky na dotaz: regrese Chrám Atra Dragon. Přát si, Vědět, Odvážit se a Mlčet. www.atradragon.estranky.cz. Sociologie muni mu. www.sociologie.estranky.cz SOCIOLOGIE JAKO VĚDA a) Vysvětlete, co je to sociologie, stanovte předmět jejího zkoumání Sociologie je věda, která se snaží podat - celkový obraz společnosti - obecné zákonitosti vývoje společnosti - společenské jevy v souvztažnosti s dalšími sociálními jevy Sociologie je teoreticko-empirická věda, společenské jevy popisuje a vysvětluje Písemná přijímací zkouška - Sociologie - varianta C 3 ze 4 14. Pro filosofii v rámci pozitivismu není charakteristické: a) úsilí o objektivní poznání zkoumané reality. b) výklad skutečnosti jako subjektivních konstrukcí daných lidským vědomím. c) zkoumání a tvorba metodologie odpovídající vědeckým požadavkům Kurz se věnuje celé řadě statistických technik, od OLS regrese až po regresi s kvalitativní závisle proměnnou. Osnova. Osnova prof. M. Kreidl 1) Úvod: Statistika a sociologie; základy statistiky a statistického usuzování; 2) Principy a účel analýzy dat, model elaborace; 3) Zvláštní příklady tabule

Projekt si klade za cíl identifikovat hlavní zdroje a příčiny nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání v ČR, o kterých je z předchozích analýz známo, že patří k největším v OECD. Předpokládáme, že tak jako v jiných zemích, k hlavním zdrojům těchto nerovností patří jak sociálně-ekonomický původ žáků tak struktura školského systému určující. PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE SPORTU Mgr. Dita Culková, Ph.D. 20.2. 2019 * * EMOCE A EMOCIONALITA SPORTU EMOČNÍ IMPLOZE vliv kultury na emoční projevy emocím není přáno Z hlediska psychohygieny dlouhodobé negativní účinky (neschopnost projevit emoce, citová oploštělost, úzkostnost aj. regrese - jak jsme si již vysvětlovali, jedná se o ústup do vývojově mladšího stadia psychosexuálního vývoje, návrat na dřívější, infantilní způsob jednání, myšlení, prožívání. Regrese nastupuje automaticky v okamžiku, kdy člověk svými silami a otevřenými možnostmi nestačí čelit požadavkům principu reality Regrese - stažení do sebe, útěk z reality, minimální komunikace s okolím, bagatelizace reality. Rebelie - odmítnutí spolupráce, ignorování pravidel, často první reakce, po sankcích přechází v jiné formy, zejm. regrese. Kolonizace - snaha o co nejpřijatelnější podmínky v rámci dosažitelných zdroj

Sociologie - vybrané pojmy Regrese ve vývoji 20. Revoluční společenské změny 21. Rodina 22. Rozdíly mezi skupinou a seskupením 23. Slabší sociální kontrola a krize rodiny 24. Stav jako sociální vrstva 25. Střední tříd Co je regrese / regrese: Zvláštní typ vývoje, charakterizovaný přechodem od nejvyššího k nejnižšímu, od vyšší formy vývoje (v jakékoliv sféře) až po nižší, degradaci. Zjednodušení struktury některých živých organismů jako adaptace na životní prostředí a podmínky existence (biologie)

Sociologie muni mu. spol. vztahy jsou často regulovány práv. normami takové spol. vztahy se pak označují jako práv. vztahy (ty spol. vztahy, na které dopadá práv. úprava a v nichž vystupují jedn. soc. subjekty jako nositelé práv a povinností); práv. úprava se obvykle aplikuje je na urč. aspekt spol. vztahu (např. manželství Sociologie vznikla jako věda evroá, až v 2. fázi se stala evropo-americkou a 3. fáze je celosvětová Názorový pluralismus Sociologické školy (skupina soc., kteří pracují v 1 lokalitě, zabývají se stejnými nebo podobnými problémy, v čele stojí psychologická autorita, např Průběh zkoušky : písemná forma, 10 variant testů po 5ti otázkách výslovně terminologické pojetí testu (např.sekulární akcelerace, Elektřin komplex, Diogenův syndrom, regrese apod.

Objevte své minulé životy Judith Johnstone a Glen

regrese - ABZ.cz: slovník cizích slo

Školení: studium-regrese - Najděte si kurz a nebo školení z nabídky různých společností. Web obsahuje Seznam kurzů a školení z různých oborů : Rekvalifikační kurzy, semináře a školení - Zdravotní kurzy a alternativní medicína - Jazykové kurzy a školení - Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře - Dotace, projekty, EU, fondy a školení. Herbert Spencer (27. dubna 1820 - 8. prosince 1903) byl klasický britský sociolog a filosof.Patří mezi zastánce tzv. organicistického proudu v sociologii, jenž se vyznačuje důrazem na podobnost rysů lidské společnosti a biologického organismu.Mnoho z jeho myšlenek vstoupilo do všeobecného povědomí, jen málo lidí však dnes tuší, kdo je jejich původním autorem Klíčový rozdíl - sociologie vs. sociální věda The klíčový rozdíl mezi sociologií a společenskými vědami je to, že společenské vědy jsou širokou oblastí, která se skládá z mnoha podoborů a sociologie je dílčím oborem společenských věd.Sociologie a společenské vědy jsou studovány obory, které se věnují studiu lidských bytostí a společnosti vývoj sociologie organizace: Klasické období - organizace jako nástroje, co nejefektivnějšího zpracování výstupu všeho druhu regrese - krajní postoj rezignace, stažení se do světa vlastního nitra. rebelie - odmítnutí spolupráce s personálem totální instituce, vzpoura proti daným pravidlům. kolonizace b) regrese c) reaktivita d) involuce B 4 40. Autorem tzv. pyramidy potřeb je psycholog: a) Lawrence Kohlberg b) Ivan P. Pavlov c) Abraham H. Maslow d) Clark L. Hull C 4 41. Vyberte z uvedených variant správný význam biomedicínské zkratky CNS: a) syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte b) centrální nervová soustav

6. Statistika2 - Lineární regrese KATEDRA SOCIOLOGIE

 1. historické sociologie. Posudek oponenta práce na diplomovou práci Bc. Ta, přestože je při ní využita lineární regrese, není příliš přesvědčivá, neboť využitá data pocházejí z výzkumu, který byl zaměřen pouze na dělnické
 2. sociologie: těžko rozlišitelná hranice, stála u vzniku sociální psychologie. sociologie studuje spíše společenské celky, mechanismy působící uvnitř skupiny, nezkoumá psychickou regulaci jedince regrese (návrat k dřívějšímu vývojovému stupni), fixace, růst hladiny motivace, agrese, kompenzace (nalezení náhradního.
 3. Bazar knih, trh knih, antikvariát, bazoš knih. Patnáct pokusů jak plašit pochyb
 4. Slajdy pro výuku Slajdy ke přednáškám (4 stránky na jednu A4) jsou dispozici ve formátu PDF (*.pdf
 5. áře a školení - Zdravotní kurzy a alternativní medicína - Jazykové kurzy a školení - Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a se
 6. Institut. ISS FSV UK odpovídá za: bakalářské studijní obory sociologie a sociální politika, sociologie se specializací sociální antropologie a sociologie se specializací studia současných společností, magisterské studijní obory veřejná a sociální politika a sociologie, doktorandské studium v oboru sociologie a v oboru veřejná sociální politika

Sociologické studie Sociologický ústav AV ČR, v

- Blanka Řeháková: Nebojte se logistické regrese [Introducing Logistic Regression]... 475-492 - Za přítelem českých sociologů. Rozloučení s Róbertem Roškem [In memoriam Róbert Roško] (Pavel Machonin)... 493-494 ZPRÁVY A INFORMAC Byla analyzována data z první vlny Českého panelového šetření domácností (2015). Víceúrovňová logistická regrese potvrzuje, že vzdělání rodičů a typ školy, kterou dítě navštěvuje, jsou nejsilnějšími determinanty vysokých vzdělanostních očekávání rodičů

represe - ABZ.cz: slovník cizích slo

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra sociologie, Praha. Úvod. V západní společnosti, kde byla vakcinace donedávna neočkovat zvolena hierarchická logistická regrese s užitím metody enter, tato metoda je považována za jedinou metodu logistické regrese vhodnou pro testo Logistická regrese. Logistická regrese (alternativa k lineární regresi, tam kde ji nemůžeme použít). Od lineární regrese se liší v tom, že predikuje pravděpodobnost, zda se určitá událost stala či nikoliv (0/1) → jednoduchý model pro binární závislou proměnnou V druhém kroku analýzy pak autoři pomocí logistické regrese dat z výběrového šetření European Union Labor Force Survey zjišťují, že rizikovými skupinami ohroženými prekarizovanou prací jsou zejména ženy a lidé s nižším vzděláním

Středoškolská odborná činnost; Vzdělávací nabídka pro školy; Workshopy pro vyučující S Hygiena 2014, 59(1):10-16 | DOI: 10.21101/hygiena.a1210 Faktory ovlivňující rozhodnutí matek o očkování svých dětí proti pneumokokům Eva Kyselá Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra sociologie, Prah Regrese a fixace - ohrožení v genitálním stadiu zesílí, ego má sklon se vracet do nižších vývoj oblastí, Úzkost a strach - strach má určitý předmět, kterého se obává, úzkost - reakce na nerozpoznané či pouze imaginární ohrožení. Neurotická úzkost - nedokážou ovládnout své pudy a obávají se trestu od. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času Téma: Stres ve středoškolském prostředí Anotace: Práce se zabývá stresem u žáků středních škol. Cílem teoretické části práce je popsat stres, stresory, copingové strategie a základy duševní hygieny. Cíle Lineární regrese Snažíme se odhadnou vztah v datech funkcí. Musíme dávat pozor na předpoklady. Existují i jiné metody regrese, kde některé předpoklady odpadají (Lasso regrese -často se ve školách nezmiňuje, jiný přístup k tomu, jak získat koeficienty). S lineární regresí se ještě setkáte během studia

konflikty a jejich řešení (racionalizace, somatizace, projekce, regrese, popření,..) psychohygiena a její zásady. psychopatologie (psychická onemocnění- poruchy osobnosti; neurózy, psychopatie) 7. Sociologie jako společenská věda. předmět a metody sociologie. vznik a vývoj sociologie. vztah sociologie k jiným vědám. sociologie; tělovýchova; učební texty; Regrese (s vloženým CD) 2. vydání Zvára Karel. Publikace má sloužit jako učební materiál především studentům matematické...-10% 320,-288,- 1-2 ks. E-KNIHA. Biomedicínská statistika IV. Místo konání: FF UK, Katedra sociologie, Celetná 20, místnost číslo 207, Praha 1 Požadované vzdělání: Účastníci kurzu by měli mít zkušenosti s prací s datovou maticí v jiném software ~např. MS Excel, SPSSa atd. a základní znalosti statistiky na úrovni alespo nání s metodami zkoumání přírodních a technických věd. Z historie sociologie víme, že parsonsovská empirická sociologie podnikla vítězné tažení široko daleko za ame-rické hranice. Pozitivismus byl dokonce blízký i sociologii, provozované v socialis-tických zemích, pro jeho pragmatičnost, objektivismus a materialismus

Regrese - Wikisofi

3.2.1 Teorie sublimace a regrese ve službách ega 3.2.2 Teorie disinhibice 3.2.3 Inspiračně-elaborační proces 3.3 Metafory kreativního procesu 3.4 Závěr Literatura 4. Historie zájmu o umění v psychologii Daniel Heller 4.1 Preludiumm 4.2 Psychologie umění a její počátky 4.3 Psychologie umění dnes 4.4 Hudební věda 4.5. Při analýze časové řady je pak zásadní konstrukce vhodného modelu a konstrukce předpovědi vývoje. Cílem předložených skript je pomocí nezbytného teoretického aparátu (klouzavé průměry, dekompozice, trendy, vyrovnávání, regrese) a příkladů ukázat základní postupy při analýze časových řad jendoduchá korelace a regrese mnohorozměrná korelace a regrese regresní diagnostika vizualizace intervalových dat Studijní aktivity a metody výuky Demonstrace dovedností, Studium metodou řešení problémů, Studium textů, Přednáška, Seminář Sociologie (16-4) Kategorie: Sociální vědy 3.

Magisterské KATEDRA SOCIOLOGIE

Sociologie 27. V jakém období žil a tvořil Auguste Comte? a) konec 19. století b) počátek 20. století c) počátek 18. století d) počátek 19. století e) konec 18. století 28. Jakou z významných publikací napsal Gustave Le Bon? a) Metodologie, sociologie a politika b) Teorie davu c) Sebevražda: Sociologická studie d) Kapitá Regrese k průměru (vzácná) - byla-li exp. skupina vybraná na základě extrémních výsledků, pravděpodobně je v ní pár osob omylem, jejich extrémnost byla způsobena výjimečnou shodou okolností a při dalším pozorování již dosáhnou svého obvyklého, normálního výsledku. Odhalíme, rozdělíme-li skupinu náhodně na.

Sociální učení - Psychologie, pedagogik

Sociologie je stochastická věda (pravděpodobnostní) kontrolované prostředí nelze nikdy udělat (ani u velmi malých skupin) v mezních situacích zřejmě nastává regrese v procesu socializace. Vietnam - resocializace do tvrdé a drsné reality - nutná další resocializace po návratu - regrese: přechod na nižší vývojový stupeň (chováme se dětinsky, ztrácíme odpověd-nost; dospělý se chová jako puberťák - při dlouhodobé frustraci - poté zpět na svůj level) - kompenzace: východisko nalezneme v jiném cíli, náhrada - vynahrazen

Katedra sociologie - Univerzita Karlov

Pohled české sociologie na sport je nejčastěji implicitně zprostředkován skrz strukturně funkcionalistické paradigma, které zdůrazňuje především integrační a socializační aspekty sportu. ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Nebojte se logistické regrese. Sociologickỳ časopis, 2000, č. 36, s. 475-492. SEKOT, Aleš. Sociální. Ernest Watson Burgess (16. května 1886 - 27. prosince 1966) byl kanadsko-americký městský sociolog narozený v Tilbury v Ontariu.Byl vzděláván na Kingfisher College v Oklahomě a pokračoval v postgraduálním studiu sociologie na University of Chicago. V roce 1916 se jako člen fakulty vrátil na University of Chicago . Burgess byl najat jako městský sociolog na University of Chicago O úvod do sociologie Statistics Sociologický výzkum může mít tři různé cíle: popis, vysvětlení a predikce. Popis je vždy důležitou součástí výzkumu, ale většina sociologů pokusí vysvětlit a předvídat, co pozorovat SOCIOLOGIE sleduje interakce v moderní (urbanizované, industrializované) společnosti, SOCIÁLNÍ (KULTURNÍ) ANTROPOLOGIE ve společnostech tradičních (primitivních, původních, neindustrializovaných) Populační růst Zač. 20.stol 1 miliarda 670 mil. 1950 -2,5 miliardy 1968 -3,5 miliardy V roce 2000 6 miliard. 1999 -6 miliard (OSN symbolicky označí -Adnan Nević 12.10.1999 v Sarajevu

Sociální psychologie - WikiKnihovn

Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou. Co se chyst Ekonomická sociologie Regrese a korelace pro spojité/kategorizované proměnné. Míry asociace pro různé typy proměnných, těsnost vztahu mezi dvěma znaky. Regrese a korelace. Scatter diagram. Nominální znaky, tzv. pre princip a míry založené na tomto principu (lambda, tau apod.) K obraně proti ohrožující úzkosti si individuum vytváří obranné mechanismy (potlačení, projekce, reaktivní výtvor, identifikace, regrese, popření, sublimace). V psychoanalytické situaci dochází k uvědomování pacientových konfliktů z raného dětství technikou volných asociací a ke zpracování přenosu Zachytit odkaz díla Pierra Bourdieua není práce na týden či na měsíc. Bourdieu dnes patří mezi klasická jména moderní sociologie a jeho dílo jako takové stále ještě čeká na další výzkumníky, aby bylo dále objevováno, interpretováno a uchopeno směrem k probíhajícím společenským změnám. Jeho důležitou charakteristikou je totiž nadčasovost, aniž bychom. regrese= proces, v jehož průběhu podléhají diferencovanější a komplexnější struktury rozkladu → rozklad následuje vždy poté, co proces evoluce dovedl daný systém do nejvyššího stadia rovnováhy a harmonie. Čistá sociologie chce studovat formy interakcí (společnost je tvořena hustou sítí vzájemného.

PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGIE - Základní pojmy - Frustrac

vícenásobná regrese, path-analýza, clusterová analýza, faktorová analýza a jejich interpretace. 9. Problematika vývoje (longitudinální výzkum) a intervence (experimentální výzkum, akční výzkum) v rámci pedagogického výzkumu. Experiment v pedagogice, jeho druhy, zpracování a interpretace. Znáhodnění, vyrovnávání. 10 Regrese na hlavních komponentách- vícenásobný regresní model předpokládá nezávislost nezávislé proměnné- tento předpoklad bývá v praxi často nahrazen a proto se doporučuje do vícenásobní regrese nahradit nezávislé proměnou hlavními komponentami Základy sociologie - Otázky; EHE55E - Věda, filosofie a společnost. regrese - návrat k nižšímu stupni vývoje; sublimace - převedení libida do oblasti, která je společností uznávána (umění), ventilovat problém v jiné činnosti - pozitivní myšlení; Piagetova teorie kognitivního vývoje. Jean Piaget - biolog a představitel kognitivní psychologi Regresní analýza (lineární a logistická regrese) (Field 2009). Základy popisné statistiky - popis datového souboru (Field 2009, Hendl 2009). Druhy proměnných a možné operace (Mareš - Rabušic - Soukup 2015). Problémy komparativní metody a strategie komparace (Collier 1993, Przeworski - Teune 1970) PSYCHOLOGIE - SOCIOLOGIE - LÉKAŘSTVÍ - LITERÁRNÍ VĚDA Šulcová, Marie ZK 1506 Ladění pro dvě struny 1 audiodisk (17 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič Román sleduje především literární zrání K.Čapka a jeho postupně se formující kritické myšlení

Obranné frustrační mechanismy - Psychologie, pedagogik

Úvod do statistického zpracování výzkumných dat: vhodnost statistických metod pro data na různých druzích škál, statistické míry polohy a rozptylu, analýza vztahu pomocí korelace a regrese, statistika induktivní a věcná vs. statistická významnost výzkumných výsledk Katedra sociologie Studijní program Sociologie Studijní obor Sociologie %DNDOi VNiSUiFH Partnerské vztahy v post- UHSURGXNþQtPY NX Blanka Krýslová Vedoucí práce: 0JU 0DUWLQDâWtSNRYi 3K ' Katedra sociologie )DNXOWDILOR]RILFNi=iSDGRþHVNpXQLYHU]LW\Y3O]QL 3O] Psychoanalýza se otevírá světu. Termín psychoanalýza byl použit Freudem poprvé v roce 1896, kdy již na této teorii nějakou dobu pracoval, stále byl ale pod vlivem Josefa Breuera.S principy psychoanalýzy se setkáváme v knižní podobě v roce 1900, kdy Freud vydává knihu Výklad snů.Komplexnější obraz své teorie později prezentuje formou přednášek • Posouzení odborníky s různých oblastí (psychologie, sociologie) Logistická regrese, selekce významných proměnných Kvalita modelů hodnocena prostřednictvím ROC křivky a Gini koeficientu Rozdělení rizika v rámci české populace Sumarizace hlavních faktorů. učebnice: Psychologie a sociologie (osobnostní profil techniky posuzování a hodnocení osobnosti profesionální deformace workoholizmus řízení ve vypjatých situacích kritické zpětné vazby interaktivní komunikace poruchy komunikace asertivní jednání uspokojení z práce image vedoucího pracovníka jednání s veřejností duševní zdraví personální činnost a.

7 Metoda lineární regrese.. 34 IV. VÝSLEDKY logika, matematika, sociologie, apod. (ýastorál, 2009. s. 52). První základní principy managementu byly sepsány okolo roku 1929 Henrim Fayolem. Tyto zásady měli manažeři uplatnit během řízení organizace, avšak kvalitně. Pro výpočet nákladů ušlé příležitosti nejdříve pomocí logistické regrese odhaduje hrubou mzdu středoškolsky vzdělaného pracovníka. Z hrubé mzdy pak odvozuje čistý roční příjem. Pomocí lineární regrese určuje průměrné roční výdaje. Za pět let, podle tohoto výpočtu, středoškolák ušetří celkem 39 872 Kč Ivana Štědrá: Návraty do odložených těl (minulé životy, regrese) (6934691775) Vystavit v této kategorii Aukro Knihy a Časopisy Knihy Odborné Esoterika Astrologi

 • Podbradník housle.
 • Aktin banánový chlebíček.
 • Neléčený pásový opar.
 • Kettler verso 300.
 • Nemuzu ji dostat z hlavy.
 • Vejcorodí plazi.
 • Koncert jar kostelec u křížků.
 • Sam smith new album.
 • Pařížská dohoda 1954.
 • Step up.
 • Lupiac.
 • Best movies 2017.
 • Zájezdy do rakouska autobusem.
 • Novorozeně.
 • Kameny.cz s. r. o. valašské meziříčí.
 • Salt lake city.
 • Kabát živě.
 • Dodatková tabulka tranzit.
 • Ccm p28.
 • Herman melville.
 • Plesy praha 2019.
 • Dlouhodobě pohřešované děti.
 • Plavecký klub.
 • Čistící prostředky na autosedačky.
 • Benzina rakousko.
 • Bobkovišeň množení.
 • Šikmý nosník.
 • Nábytkové styly.
 • Ufc vlastník.
 • Mš věkoše.
 • Delta airlines příruční zavazadlo.
 • Demonstrační obrázky pro mateřské školy.
 • Numerologie mřížka.
 • Oprava tapet.
 • Hlasová cvičení pro děti.
 • Thatcher pm.
 • Dekorační polštářky.
 • Ovce nepřijímá jehně.
 • Mcdonald cena big mac.
 • Zvysene monocyty a rakovina.
 • Ekologická katastrofa definice.