Home

Seminární práce titulní strana

Seminární práce by jich rozhodně neměla obsahovat více, než kolik je v ní textu. Titulní strana a obsah. V některých případech není titulní strana vyžadována. Jejím přidáním však určitě nikdy nic nezkazíte (pokud tedy pokyny vyučujícího, které jste k práci obdrželi, neříkají něco jiného) Úvodní část - Titulní strana. Jedná se o úplně první stranu práce, která uvádí jméno autora, téma, název práce a také organizaci, (v našem případě vysokou školu), pod kterou byla práce napsána. Úvodní část - Obsah práce Šablona seminární práce 3 Titulní strana seminární práce. Titulní strana seminární práce musí obsahovat název školy, jméno studenta, název předmětu, ročník, popřípadě jméno vyučujícího. Požadavky na titulní stranu jsou na každé škole různé, proto se vždy neváhejte informovat právě tam Vzor pro vnitřní titulní stranu absolventských prací . ke stažení:.doc .rtf. Doplňte do vzorového textu název katedry, typ práce (Bakalářská práce/Diplomová práce), název práce, jméno autora a jméno vedoucího práce.; Logo fakulty je umístěno v záhlaví, je třeba použít vzor POUZE NA TUTO JEDNU STRANU - např. v samostatném souboru obsahujícím jen titulní stranu Pokyny pro psaní (typografii) seminární práce a pro ročníkovou práci. ( - viz níže) 1. Titulní strana: hlavička s přesným názvem školy - příloha vzory 2. Píše se vždy po jedné straně, řádkování 1,5, standardní nastavení velikosti stránky

Struktura seminární práce SeminarkyZa

Pod pojmem vzor seminární práce se rozumí jakási šablona či hrubá osnova, podle níž je možné vypracovat seminární práci. Vzor seminární práce Vás seznámí se všemi jednotlivými částmi seminární práce. Jedná se o titulní stranu, obsah, úvod, vlastní text, závěr, přílohy a seznam zdrojů Jak postupovat při psaní závěrečné seminární práce aneb na klíčových částí nemůže chybět titulní strana (viz. kapitola 4 - Příloha), obsah , závěr a seznam použité literatury či jiných informačních zdrojů . V přední části práce, tedy před obsahem a za titulní stranou, s Formální požadavky na seminární práce. Pro všechny seminární práce na CEMI platí jednotné požadavky na formální úpravu. V iTUTORu najdete srozumitelně odpovědi na to: jak má vypadat titulní strana seminární práce, jaká je vyžadována velikost písma, jaké má být zarovnání a číslování textu, jaké má být.

Seminární práce vzor - 7x ke stažení ve wordu Seminární práce je vždy důležitou součástí zápočtu a je proto potřeba dodržet určitá kritéria. Seminární práce je písemný úkol a standardně se jedná o důležitou součást zápočtu nejen na vysoké škole, rovněž také na střední škole či na vyšší odborné škole Vzor seminární práce a formální úprava. Ve vzoru seminární práce daná škola také většinou demonstruje závaznou formální úpravu. Většina seminárek má podobný vzhled, ale mohou se lišit například v absenci anotace nebo příloh. Titulní list - obsahuje název školy, plný název práce, jméno autora, místo a rok. Struktura seminární práce. Práce musí být členěna na obsah, úvod, hlavní stať a závěr. Na začátek zařaďte titulní list. Na konci musí být uveden seznam použité literatury. K práci můžete také přidat přílohu s výzkumem, grafy či výsledky šetření. Titulní strana Tento materiál ukazuje vytvoření šablony dokumentu typu seminární práce za pomocí nástrojů textového editoru Word. Využíváme oddíly, svislé zarovnání textu n..

Ukázka seminární práce, úvod, závěr, různé nápady a rady jak psát seminární práce, to vše najdete na webu s největší databází prací ke stažení Seminarky.c 7.1 Titulní strana Vzor titulní strany seminární práce naleznete v samostatném souboru. Z důvodu sjednocení titulních stran seminárních prací je vhodné použít bezpatkové písmo (Arial). Titulní strana musí obsahovat: • hlavičku školy, • název práce, • typ práce (seminární), • jméno autora, • jméno konzultanta První stranou je titulní list. Pozor, i seminární práce musí být stránkovány! Seminární práce se odevzdávají v jednom výtisku, bakalářské a diplomové práce ve dvou výtiscích v pevné vazbě. U BP a DP se odevzdává i elektronická verze na CD v pdf formátu. CD se nadepisuje jménem, typem práce (BP nebo DP) a rokem. Titulní strana. Každá seminární, bakalářská a diplomová práce musí mít titulní stranu. U bakalářské a diplomové práce je požadována titulní strana v podobě uvedené v Příloze č. 1 Opatření děkana č. 22/2017, jež je k nahlédnutí na fakultním webu.

STRUKTURA SEMINÁRNÍ PRÁCE titulní strana - obsahuje název školy, název práce, jméno autora a vedoucího SP, školní rok (či datum odevzdání) obsah - automatický úvod - proč jsem si vybral/a téma, co se otázkou vůbec rozumí, co předpokládám, že zjistím (m Seminární práce, bakalářské práce, diplomové práce. Ke každé objednávce nejdříve zašleme ukázku textu ZDARMA, na jehož základě se můžete rozhodnout, zdali si přejete titulní strana ZDARMA, osnova ZDARMA, strany literatury ZDARMA. OBJEDNAT. BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (ročníkové práce, absolventské práce) 299 kč/stranu Části seminární práce. PŘEDNÍ ČÁST Titulní strana; Obsah práce; Seznam zkratek a symbolů; JÁDRO PRÁCE Úvod; Rozvedení seminárního úkolu po kapitolách; Závěr; Seznam použité literatury v abecedním uspořádání podle autorů; PŘÍLOHY; Obsah. Uvádí se v něm názvy (příp. čísla) kapitol a strany, na kterých. Titulní strana, poděkování, prohlášení, abstrakt v českém a anglickém jazyce nebo v jazyce, ve kterém je uskutečňován studijní program, obsah a seznam zkratek se nečíslují, ale započítávají se do pořadí stránek. Práce bývá členěna obvykle na úvod, vlastní text, závěr, seznam použité literatury a.

První kroky na FIM - Seminární práce

Seminární práce - Úvodní strana - Chcete rychle a kvalitně vypracovat podklady k diplomové, bakalářské, disertační, seminární resp. jiné práci, referátu, přeložit článek? Náš tým odborníků je tu pro Vás a velmi rádi Vám pomůž Ke každému odbornému textu je titulní strana, obsah, seznam použitých zdrojů a veškeré případné přílohy zdarma! 199,-Kč / strana: AKČNÍ CENA ! Seminární práce, semestrální práce, ročníkové práce, zápočtové práce, semestrální pojekty, případové studie apod

• ne číslovaná strana 3 ABSTRAKT, ABSTRACT : viz P říloha 5 • abstrakt ( český i anglický) odpovídá abstraktu práce v Archivu záv ěre čné práce • obsahuje minimáln ě 100 a maximáln ě 2 000 znak ů (po čítáno bez mezer) • ne číslovaná strana 4 ZADÁNÍ PRÁCE : viz P říloha Titulní strana. Seminární práce musí být členěna na úvod, hlavní stať, závěr a obsahovat seznam použité literatury. Doplnit ji můžete titulním listem (s vaším jménem, názvem oboru a předmětu a podobně), obsahem či přílohou, například v podobě tabulky či grafu s konkrétními výsledky šetření Úspěšně obhájené diplomové práce z vašeho oboru v ISu nebo v knihovně. 3. Pracujte se zdroji Kvality autora se často poznají nikoliv podle délky práce (delší rozhodně nemusí znamenat lepší, ba naopak!), ale podle pečlivě vybraných zdrojů

Závazná struktura seminární práce 1. titulní strana s těmito závaznými údaji (název tématu seminární práce, jméno a příjmení zpracovatele, jméno a příjmení zadavatele, číslo seminární skupiny, datum zadání a datum odevzdání seminární práce) - viz též vzor v příloze 2 Titulní strana - 1. samostatný list obsahuje údaje o škole, název seminární práce, jméno autora, třída a datum Prohlášení - 2. list - formulace o samostatném vypracování díla, např. Prohlašuji, že jsem seminární práci vypracoval(a) samostatně s použitím uvedených pramenů a literatury Níže naleznete standardy pro psaní svých seminární a jiných prací a také vzor titulní strany vašich prací Seminární práce nemusí obsahovat všechny formální stránky povinné pro závěrečné práce (abstrakt, prohlášení, licenční smlouva atd.), postačí titulní strana a obsah. Seminární práce se píší v češtině či slovenštině, chcete-li psát v jiném jazyce, je třeba se domluvit s vyučujícím 2.1 Titulní strana Titulní strana obsahuje celý název školy, název oboru, jméno autora, téma seminární práce, druh práce (Maturitní seminární práce), jméno vedoucího práce, místo a rok vytvoření práce (viz příloha č. 1). 2.2 Čestné prohlášení, případně poděkován

Seminární práce aneb jak na to? Články · Diplomky

celková úprava seminární práce je kultivovaná. zpracování titulní strany obsahuje potřebné údaje (označení typu práce, název práce, název školy, případně logo školy, jméno autora, třída, školní rok) řazení stránek: titulní strana, obsah, úvod, hlavní část, závěr, použitá literatura, příloh Titulní strana Co má titulní strana obsahovat : • Logo být uvedené m ůže, ale nemusí • Název školy -Times New Roman , velikost písma 12 • Písmo Times New Roman , velikost 12 • Název práce bude psán tu čně a velikost názvu bude 16 • Seminární práce bude napsána oby čejn ě a velikost písma 1 Bakalářské práce - Titulní strana - Chcete rychle a kvalitně vypracovat podklady k diplomové, bakalářské, disertační, seminární resp. jiné práci, referátu, přeložit článek? Náš tým odborníků je tu pro Vás a velmi rádi Vám pomůž Titulní strana 2. Anotace . Klíčová slova 4. Obsah 5. Úvod 6. Metodika 7. Vlastní zpracování tématu 8. Závěr . Použitá literatura . Seznam obrázků a tabulek . Přílohy. Seminární práce Reliéf České republiky jméno příjmen Formální a obsahové náležitosti seminární práce z dějepisného semináře 1) Rozsah - 8-10 normostran textu 2) Závazná grafická úprava - max. ï ì řádků/strana, na řádku max. ò ì znaků (tj. max. í ô ì znaků/strana) - řádkování , - velikost písma í î - členění do odstavců - zarovnat do blok

Písemné práce na VŠ představují zvláštní žánr vědeckého sdě-lování informací, jedná se o tzv. odborný nebo odborně vědec-ký styl. Písemné práce na VŠ mohou mít různou podobu od-borných textů, jedná se např. o seminární práci, referát, článek do odborného časopisu, odbornou esej, odbornou polemiku 3.2 Závazná struktura seminární (ročníkové) práce 1. titulní a evidenční strana - obsahuje tyto údaje název školy název druhu práce, př. Seminární práce z biologie název tématu práce jméno autora, třída, místo a rok zpracován Provedení seminární práce barevný tisk obrázků, grafů musí být svázána (kroužková vazba, plastový rychlovazač, ) titulní strana musí být vidět termín odevzdání dle termínu stanoveného vyučujícím Přílohy Velké obrázky, grafy, tabulky, které není vhodné z důvodu velikosti umísti

Vytvoření práce nemusí vypadat zpočátku jednoduše. Zvláště pak, když si člověk řekne čeká mne napsat 30-50 stránek textu. Vše jde mnohem snáze, když se autor práce drží několika kroků, jak práci napsat. Následující návod slouží jako pomůcka pro napsání celé práce. Struktura bakalářské práce 1. Titulní. diplomové/disertační práce) ± u seminární práce: název semináře a ročník studia ± rok obhajoby práce Titulní strana je vždy napravo. 1.2.3. Na další straně se samostatně uvádí toto čestné prohlášení o původnosti práce v tomto znění: 1 Struktura seminární práce. Každá seminární práce má svou odbornou strukturu, jejíž autorskými částmi jsou úvod, literární rešerše, vlastní práce studenta a závěr. Standardní struktura seminární práce, kterou následují naši autoři zahrnuje následující prvky: Titulní strana; Obsah; Úvod

Kvalifikační práce - titulní strana - Pedagogická fakulta J

Katedra historie nabízí studentům plně strukturované studium bakalářské i magisterské, a to v prezenční i kombinované formě. Bakalářský program Historie se zaměřením na vzdělávání je zaměřen především na odborně historické discipliny (české a obecné dějiny, pomocné vědy historické, historiografii, regionální dějiny apod.) a připravuje v tříletém. Student dále na titulní straně uvede název práce a druh práce, tedy zda jde o seminární či jinou práci, rok a místo vypracování práce. Titulní strana se nepovažuje za samostatnou stranu, a proto se nečísluje ani neuvádí v obsahu práce. 2. Obsah práce. Obsah práce popisuje strukturu práce

Části seminární práce 1. ÚVODNÍ ČÁST 1. Titulní strana 2. Obsah práce 3. Seznam zkratek a symbolů 2. JÁDRO PRÁCE 1. Úvod 2. Rozvedení seminárního úkolu po kapitolách 3. Závěr 4. Seznam použité literatury v abecedním uspořádání podle autorů 3. PŘÍLOHY Obsa Titulní strana: název, jméno a příjmení, třída, rok školní. Obsah - co práce obsahuje ( měla by obsahovat krátky úvod a krátký závěr) - ¨na konci práce by měla být literatura nebo internetová stránka z které jste čerpali - práce by měla obsahovat obrázky. Můžete pracovat ve skupinách maximálně po 3

Jak psát ročníkovou práci - Jak na to - čeština pro všechn

 1. Titulní strana, prohlášení o původnosti textu, obsah, bibliografie, shrnutí a případné přílohy se do konečného počtu znaků nezapočítávají. Článek 9 Odevzdání 1) Bakalářské a magisterské práce musejí být odevzdávány ve dvou výtiscích, rigorózní a disertační práce ve třech výtiscích v deskách pevné vazby
 2. Titulní strana práce se do číslování nezapočítává, pokud je vnějším obalem práce. Pokud tedy bude mít práce na začátku dvě strany s obsahem, začne číslování až na třetí straně, a to číslovkou 3. Poznámky pod čarou / vysvětlivk
 3. ární práce bude svázána kroužkovou vazbou (tedy žádné euroobaly apod.). II. Struktura práce. a) Titulní strana: název školy (Gymnázium Pelhřimov), uprostřed název práce, pod ním jméno a příjmení autora, dole školní rok a místo vypracování - vše zarovnáno na stře
 4. ární práce z fyziky V Kladně květen 2006 Rudolf Rosa O7.A. Obsah 1. Úvod strana 3 2. Metodika strana 4 3. Vlastní práce strana 5 A. Krystalografie strana 5 B. Poruchy krystalové mřížky strana 6 4. Závěr strana 8 5. Diskuze strana 9 Použitá literatura strana 1
 5. Esej je prozaický útvar, jehož cílem je analýza určitého problému z nejrůznějších oblastí života společnosti a vyjádření svého názoru k tomuto problému
 6. ární práce studentů musí vždy obsahovat titulní stranu s uvedením následujících údajů: 1. název školy a ústavu, na kterém je se
 7. ární práce: 1. Titulní strana 2. Obsah SP 3. Úvod 4. Textová část/stať SP 5. Závěr SP 6. Seznam použitých informačních zdrojů 7. Přílohy (pokud jsou součástí práce) ad 1) Titulní strana obsahuje název školy, název práce, jméno autora a studijní skupinu, školní rok, či datum odevzdání
Seminární práce z Ma-Funkce odmocnina

8. Tištěná forma kvalifikační práce obsahuje zejména: a) Titulní list s názvem univerzity, fakulty, katedry, nadpis bakalářská nebo diplomová práce, název práce, jméno studenta, vedoucího práce, rok a místo (Ústí nad Labem) odevzdání práce (viz Příloha č. 2) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice Tel.: +420 389 037 501, email: dekanat@zsf.jcu.cz, fax: +420 387 438 389 IČ: 600 76 658, DIČ: CZ 600 76 658, číslo účtu: 104725778 / 030 9 Titulní list •touto stranou začíná číslování práce •strana se započítává do stránkování, ale její číslo se nezobrazuje Titulní list: •typ písma Times New Roman •velikost 22 b. •v jazyce práce Vzory pro desky a titulní strany závěrečných prací BP a DP × 21.11.2018. Směrnice rektora 2/2014 Zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních a rigorózních prací a jejich základní jednotná úprav

Napisemezavas.cz - Seminární práce

DOCX Odklad zveřejnění závěrečné práce - informovaný souhlas subjektu 165.5 kB DOCX Plná moc k zápisu - vzor FP 14 kB DOC Pokyn pro studenty VUT v Brně k zajištění požární ochrany 29.5 k 8. U disertační práce školitel vkládá do informačního systému téma, na které se student při-hlásí v rámci přijímacího řízení do doktorského studia. 9. Podle čl. 42 SZŘ se disertační práce vypracovává v jazyce, v němž je uskutečňován studijní program Části seminární práce: Titulní strana - název seminární práce - další údaje (jméno autora, rok zpracování, ročník, předmět, vedoucí práce, apod.) Obsah - na druhé straně se nachází vygenerovaný automatický obsah, dojde-li k úpravám dokumentu je nutné obsah aktualizovat. Vlastní práce. Úvod - zde je popsána. Kurz práce s informacemi. Pomoc lze hledat i online. Potřebujete-li se naučit vyhledávat zdroje, posílit kritické myšlení, či pomoc se strukturováním seminární práce, můžete se se podívat na webové stránky inovativního Kurzu práce s informacemi. Ten vás provede fázemi odborné práce krok za krokem formou článků a.

Jak napsat seminární práci už napoprvé správně? Pavel

1. Strana Titulní strana s uvedením studijního oboru studenta (autora) 2. Strana Průvodní strana s uvedením tématu a názvu práce, jména a příjmení studenta/studijnískupina, prohlášenístudenta, poděkování(vedoucímupráce nebo třetímosobám,nenípro autora povinné) 3. Strana -Souhrn (česky Aktuální informace. Zveřejnili jsme stránku s aktuálními termíny konzultačních hodin všech našich pracovníků pro podzimní semestr 2020.; Naše kolegyně Táňa Fikarová a Tereza Škubalová úspěšně dokončily projekt FRMU (MUNI/FR/1159/2018), v rámci kterého vytvořily kolekci kazuistických výukových materiálů s příklady situací ze školního prostředí, a. Nepodceňujte zpracování své seminární práce. Stejně jako bakalářská práce nebo diplomová práce vyžadujte také seminární práce mnoho času na přípravu a zpracování. Některé seminární práce musí vykazovat vysokou úroveň a rozsah podobný bakalářským pracím. Nejde o obyčejný referát Nemáte čas ani sílu vyhledávat, shromažďovat a třídit informace pro referáty, seminární práce nebo semestrální práce? Obraťte se na náš profesionální, vysokoškolsky vzdělaný tým a my pro Vás zajistíme kvalitní a originální podklady Hlavní strana Seminární a ročníková práce Seminární práce Seminární práce. Seminární a ročníková práce. Seminární práce. Šablona titulní stránky. titulka_rocnikova_prace2021.doc (71.50 kB) Stáhnout. Pravidla pro zpracování.

Seminární práce Seminární práce bude mít tyto části: • titulní strana - nečísluje se • abstrakt - obsahuje souhrn charakterizující práci tak, aby si kdokoli mohl udělat rámcový pehled o práci. Abstrakt obsahuje max. 10 ř řádek textu. Je napsán v českém, anglickém, popř. německém jazyce (nečísluje se.

Pro žáky | Slezské gymnázium Opava – "V čase a prostoru se

Seminární práce vzor- 7x zdarma ke stažení SeminarkyZa

Metodické pokyny - doporučená formální úprava závěrečné

Albert Camus: Mor - Čtenářský-deník

Co to je seminární práce - pravopiscesky

Geologie a pedologieAnna Palarčíková
 • Topol bílý list.
 • Mobil pohotovost praha 1.
 • Joker herec.
 • Ploche bricho dychani.
 • Lyžařská střediska itálie.
 • Ravak vs2.
 • Háčkování čepic.
 • Shrek zvonec a konec.
 • Star shopping lil peep karaoke.
 • Kovonastroje.
 • Sam smith new album.
 • Velká gumová žížala.
 • Kojenecký ústav moravskoslezský kraj.
 • Elvenar wonders rewards.
 • Toyota celica s.
 • Domácí špenát.
 • Next obleceni.
 • Ergoterapie kniha.
 • Pletení ponožek na kruhových jehlicích.
 • Entropie míra neuspořádanosti.
 • Hezké písmo na instagramu.
 • Zanartni kost.
 • Lindsey vonn plavky.
 • Tiskarna.
 • Noční osvětlení chodby.
 • Bitva o moskvu 2016.
 • Dýmky online.
 • Kineziologicky test.
 • Jak hrát šachy.
 • Metn wiki.
 • Bauer shop.
 • Souslednost význam.
 • Čd kilometrovník.
 • I dnes most.
 • Clo na auto.
 • Do čeho investovat 2019.
 • Bitdi wiki.
 • Viktor badinka.
 • Ostropestřec drcený benu.
 • Ferdinandova soutěska.
 • Youtube olympic.