Home

Jádro atomu

Atomové jádro = centrální část atomu o poloměru řádově 10-15 m mající kladný elektrický náboj a jehož hmotnost je řádově 1000 krát větší než hmotnost atomového obalu. Složení jádra: protony (kladný elektrický náboj) neutrony (bez elektrického náboje Složení jádra atomu můžeme popsat třemi čísly: protonovým Z, neutronovým N a nukleonovým A. K zápisu chemické značky určitého prvku X se používají: protonové (atomové) číslo Z - je rovno počtu protonů v jádře, udává také počet elektronů obíhajících kolem jádra nukleonové (hmotnostní) číslo A - je. Stavba atomu. Atom se skládá z atomového jádra a elektronového obalu.. Atomové jádro je složeno z protonů a neutronů namačkaných těsně na sebe. Pohromadě je drží jaderné síly.. Jádro je asi 100 000 krát menší než celý atom. Kdyby jádro byla kulička o průměru 1 cm, celý atom by měl průměr 1000 m Jádro je nositelem kladného náboje Q = +Ze, kde Z je počet protonů (protonové číslo) v jádře atomu a e = 1,6 · 10 -19 C elementární náboj. Protonové číslo nabývá hodnot 1 - 92 pro prvky vyskytující se v přírodě a čísla větší pro uměle vyrobené prvky (transurany, nejznámější je plutonium Z = 94) 4.4.6 Jádro atomu Předpoklady: 040404 Pom ůcky: Jádro je stotisíckrát menší než vlastní atom (víme z Rutherfordova experimentu), soust řeďuje tém ěř celou hmotnost atomu). Skládá se z: • proton ů: kladné částice, p řibližn ě tisíckrát t ěžší než elektron

ATOMOVÉ JÁDRO I. Struktura atomu Experimenty provedené na po čátku tohoto století dokázaly, že atomy chemických prvků jsou složeny z kladně nabitých atomových jader a z obalů, jejichž náboj je záporný a ve své absolutní hodnotě vždy stejně velký jako náboj jádra. Atomy jsou navenek elektroneutrální •ve středu atomu je atomové jádro obsahující tzv. nukleony (jejich velikost je ve srovnání s elektronem nepatrná, ale tvoří naprostou většinu hmotnosti atomu): •protony jsou kladně nabité částice, zhruba 1836krát hmotnější než elektrony, značíme p+ •neutrony jsou elektricky neutrální částice, jen o trochu. Přestože podle jména je atom nedělitelný, ve skutečnosti jej lze rozložit na menší složky, někdy označované jako subatomární částice : elektrony jsou záporně nabité částice, které se nacházejí v atomovém obalu, ze kterého je lze relativně snadno vyjmout a... ve středu atomu je atomové jádro.

Jádro atomu. V jádru najdeme dva druhy částic, tzv. protony a neutrony. Protony jsou nositelé kladného náboje, neutrony naopak žádný náboj nemají- jsou neutrální. V jádru atomu je pak ještě spousta mnohem menších částic, kterýi jsou kvarky, gluony, velkou část jejich vlastností dokonce ještě ani neznáme Jak jsou částice v atomu uspořádány? Bádáním byl vytvořen zjednodušený model atomu: složení atomu: atomový obal atomové jádro Atomové jádro obsahuje protony a neutrony. Protony mají kladný elektrický náboj, neutrony nemají elektrický náboj. Elektrony jsou v obalu atomu, mají záporný elektrický náboj

Jádro atomu bylo objeveno, dá se říci, náhodou. V roce 1906 prováděl anglický fyzik novozélandského původu Ernst Rutherford pokusy s a-částicemi, které nechal projít tenkou fólií a na stínítku zjišťoval rozptyly a-částic v důsledku jejich interakce s částicemi fólie. Fólie měla být co nejtenčí, zvolil proto zlato. 5 Jádro atomu, radioaktivita, jaderné reakce 5.1 Základní pojmy. Atom v chemickém textu obvykle zapisujeme pomocí chemické značky příslušného prvku. Ke značce prvku lze dopisovat čísla, přičemž jejich význam je jednoznačně určen místem, kam ke značce prvku číslo umístíme Jádro atomu je velmi malé ve srovnání s celým atomem. Přesto je v něm soustředěna téměř celá hmotnost atomu. Protony jsou totiž 1836 krát a neutrony 1838 krát těžší než elektrony, které tvoří obal.Hmotnost jádra je dána součtem hmotností protonů a neutronů, které ho tvoří

Atomové jádro a jeho složení - FYZIKA 00

Vývoj představ o struktuře atomu. Atomové jádro - izotop, nuklid, radioaktivita. Elektronový obal - stavba elektronového obalu, orbital, kvantová čísla, pravidla o zaplňování orbitalů, degenerované orbitaly, základní a excitovaný stav atomu, ionizační energie a elektronová afinita Jádro atomu je však ještě mnohem menší - jeho průměr je ještě asi stotisíckrát menší, kolem 10-15 m. Pro představu: kdybychom zvětšili atom tak, aby jeho průměr byl 100 metrů, atomové jádro by představovalo drobounkou kuličku velikosti zrnka máku Proton s neutronem tvoří jádro atomu. Kdybychom váhu celého atomu rozdělili na 1000 jednotek, tak 999 z nich bude tvořit jádro a pouze 1 z 1000 jednotek hmotnosti zabírají elektrony. Elektron obíhá jádro. A to velmi daleko. Kdyby bylo jádro velké 1 mm, tak bychom první elektron potkali až po 100 metrech

ATOMOVÉ JÁDRO - cez

 1. Stavba atomu •atom se skládá z jádra a obalu •jádro obsahuje protony (mají kladný náboj) a neutrony (bez náboje) •obal obsahuje elektrony (mají záporný náboj), jsou uspořádány ve vrstvách •poslednívrstva elektronů = valenční vrstv
 2. Atomové jádro - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol
 3. Jádro atomu. atom se skládá z jádra a obalu v obalu jsou velmi lehké elektrony (m = 9,1 · 10-31 kg) mají záporný náboj; v jádře jsou těžké protony a neutrony, obě částice jsou skoro stejně těžké (m = 1,67 · 10-27 kg) neutron je nepatrně těžš

Stavba atomu. Každý atom se skládá z kladně nabitého jádra a záporně nabitého obalu (obr. 1). Obr. 1: Stavba atomu. Jádro atomu. Jádra atomů většíny prvků jsou složeny ze dvou druhů částic - protonů a neutronů. Proton (p +) Je částice s nejmenším kladným nábojem. Neutron (n 0) Je částice bez náboje Modely atomu. Názory na stavbu atomu se v minulosti vyvíjely, a vznikly tak různé modely atomu: Sir Ernest Rutherford (1911) - vytvořil jako první tzv. planetární model atomu, ve kterém elektrony v atomovém obalu obíhají atomové jádro po blíže neurčených kružnicíc uprostřed atomu vzniká Planetární model atomu kolem kladně nabitého jádra obíhají záporně nabité elektrony jádro obsahuje jedinou částici, která je přítomna i v jiných atomech → objev proton

Stavba atomu - webzdarm

 1. Prezentace vysvětlí žákům základní pojmy týkající se stavby atomu. Při výuce je vhodné používat různé modely atomů a zařazovat spoustu příkladů. atom, jádro atomu, elektronový obal, proton, elektron, neutron, protonové číslo, nukleonové číslo, neutronové číslo, chemický prvek, název prvku, značka prvku.
 2. Co obsahuje obal atomu? protony. elektrony. neutrony. Protony jsou elektricky nabité.. ? kladně. záporně. nejsou nabité. Neutrony jsou elekticky nabité..? kladně. záporně. nejsou nabité. Elektrony jsou elektricky nabité..? kladně. záporně. nejsou nabité. Co obsahuje jádro? protony,neutrony. elektrony,neutrony. protony elektrony.
 3. Pokud je jádro atomu příliš těžké, odštěpuje heliová jádra 2 4 He (někdy označovaná 2 4 ) tj. částice sestávající ze dvou protonů a dvou neutronů, které se nazývají částice. Částice nesou kladný náboj dvou protonů. Obecně probíhá přeměna podle reakce . Z A X = Z-2 A-4 Y + 2 4 He 1.5.1 . např
 4. část atomu. Na této stránce jsou výsledky na dotaz část atomu v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk

Jádro atomu je tvořeno protony, částicemi s kladným nábojem a neutrony, které jsou bez náboje. Obal je pak tvořen záporně nabitými částicemi - elektrony. Celkový počet protonů v jádře je označován jako protonové číslo a značí se písmenem Z. Zapisuje se pomocí dolního indexu před chemickou značkou prvku (např 3. Po čty částic v atomu Cvi čení: a) Dopl ň do tabulky po čty částic v atomech: Atom Nukleonové číslo Protonové číslo Po čet neutron ů Atom Nukleonové číslo Protonové číslo Po čet neutron ů 6 12 C 17 37 Cl 11 23 Na 82 204 Pb 13 27 Al 16 34 S Proton Neutron Elektron Jádro - nukleu Atomové jádro je vnitřní kladně nabitá část atomu a tvoří jeho hmotové i prostorové centrum. Atomové jádro představuje 99.9% hmotnosti atomu. Průměr jádra je přibližně 10-15 m, což je približně 100000-krát méně než průměr celého atomu.. Existence atomového jádra byla poprvé pozorována v Rutherfordově experimentu, na jehož základě vznikl tzv

Atomové jádro je zhruba z 99,9 % hmotností atomu a průměr jádra činí přibližně 10 - 15 m, což je přibližně o 100 000x méně než průměr celého atomu. Samotný atom je složen z atomového obalu a jádra. Jádro se skládá z nukleonů, těmi jsou neutrony a kladně nabité protony. Ty se dále skládají z kvarků a gluonů. Atomové jádro se skládá z nukleon Počet protonů v jádře atomu je charakteristický pro každý prvek. Počet protonů odpovídá počtu elektronů - elektroneutralita atomu. Protonové číslo Udává počet protonů v jádře atomu a počet elektronů v obalu elektroneutrálního atomu Jádro atomu je centrální část atomu o polom ěru řádov ě 10-15 m, která v sob ě soust řeďuje tém ěř veškerou hmotnost celého atomu. Jádro je tvo řeno protony a neutrony, které nazýváme spole čným názvem nukleony. Proton je stabilní částice jádra atomu, má kladný náboj +e = 1,6.10-19 C stejn ě velký jako j - Atomové jádro má neobyčejně vysokou hustotu 1015 kg/m3 - Z uvedeného vyplývá, že velká část hmotnosti atomu je soustředěna do jádra - Atomové jádro je tvořeno kladně nabitými částicemi, které nazýváme . protony . a přibližně stejně . těžkými elektricky neutrálními částicemi, které nazýváme . neutrony

Stavba atomu . Vývoj představ o struktuře atomu. Atomové jádro - izotop, nuklid, radioaktivita. Elektronový obal - stavba elektronového obalu, orbital, kvantová čísla, pravidla o zaplňování orbitalů, degenerované orbitaly, základní a excitovaný stav atomu, ionizační energie a elektronová afinita Jádro atomu je tvořeno protony, částicemi s kladným nábojem a neutrony, které jsou bez náboje. Obal je pak tvořen záporně nabitými částicemi - elektrony. Celkový počet protonů v jádře je označován jako protonové číslo a značí se písmenem Z. Zapisuje se pomocí dolního indexu před chemickou značkou prvku (např Jádro atomu tvoří kladně nabité protony a neutrony bez náboje. Hmotnost protonu a neutronu je přibližně stejná. Počet protonů v jádře bývá označován jako protonové číslo Z. Zapisuje se před chemickou značku prvku pomocí dolního indexu. Počet neutronů v jádře značí neutronové číslo N. U značky prvku se neuvádí Jádro atomu se skládá z množství nukleonů (A); ty se dělí na určitý počet protonů (Z) a neutronů (N), z kterých oba dva patří mezi fermiony. Ke zkratce atomu se píše vlevo dole protonové číslo a nad něj číslo nukleonové . a) Fermiony: Všechny elementární částice jsou buď fermiony, nebo bosony Hmotnost a kladný náboj atomu jsou soust řed ěny ve velmi malé oblasti (v jád ře) o rozm ěrech řádov ě 10 m−15. Velikosti kladného náboje jader se rovnají celo číselným násobk ům náboje • proton (jádro vodíku), s kladným nábojem, • neutron, částice se stejnou hmotností, ale bez náboje

PPT - Částicové složení látek PowerPoint Presentation

Stavba atomu. Jádro atomu je tvořeno protony a neutrony tyto dvě částice mají největší hmotnost. Proton má kladný náboj neutron je elektroneutrální. Počet protonů a neutronú v jádře udává nukleonové číslo A. Počet protonů a jím odpovídající počet elektronů udává protonové číslo Z. Počet neutronů v jádře. Jádro každého atomu obsahuje jistý, přesně definovaný, počet kladně nabitých částic - protonů (označují se p +). Právě počet protonů v jádře dělá např. kyslík kyslíkem - všechny atomy jednoho prvku mají ve svém jádře stejný počet protonů - označujeme ho jako protonové číslo , někdy též zvané. Jádro atomu. Atomové jádro je složeno z protonů a neutronů. Každý typ jádra obsahuje určitý počet protonů a neutronů. Na studium atomového jádra se zaměřuje jaderná fyzika. Atomové jádro je vnitřní, kladně nabitá část atomu tvořící jeho hmotnostní i prostorové centrum. Atomové jádro představuje 99,9 %.

3.2.1 Jádro atomu. Jádro atomu se skládá z nukleonů (protonů a neutronů). Každý proton nese jednotkový pozitivní náboj, neutron je elektricky neutrální. Mezi oběma částicemi se uplatňují přitažlivé síly na krátké vzdálenosti. Tyto síly výměnného charakteru jsou zprostředkovány mezony (obrázek 32-1) a kvarky. •Jádro atomu má kladný náboj: obsahuje: kladně nabité částice - protony neutrální částice - neutrony Elektronový obal má záporný náboj: obsahuje :záporně nabité částice - elektrony . Označení částic v atomu • Protony p+. Jádro - centrální část atomu - prakticky celá hmotnost atomu - průměr řádově 10 - 15 m - složen z protonů a neutronů, které drží v jádře jaderné síly (přitažlivé, silné, s krátkým dosahem, působí bez ohledu na elektrický náboj) - jádro se zapisuje ve tvaru: , X - prvek, Z - protonové číslo.

Uvnitř jádra atomu by se ale měly stejně nabité částice navzájem odpuzovat a tudíž by nemělo existovat žádné jádro, které má v sobě více jak jeden proton. Pokud by existovala pouze elektromagnetická síla, bylo by tomu tak, ale na protony působí silná jaderná interakce, která drží celé jádro pohromadě Vznikl tak Tův model atomu, který si lze představit jako kouli, ve které jsou rovnoměrně rozloženy elektrony. Tento model platil do roku 1909, kdy Ernest Rutherford objevil atomové jádro a o dva roky později navrhl tzv. planetový model atomu Atomový poloměr (velikost atomu) je přibližně 100 000krát větší než poloměr atomového jádra. Jádro atomu, v němž je soust řed ěna prakticky veškerá hmotnost atomu, obsahuje kladně nabité protony a neutrony bez náboje. Protony a neutrony, částice vytvářející jádra atomů, se nazývají nukleony Atómové jadro je kladne nabitá vnútorná časť atómu obklopovaná oblasťou záporne nabitých elektrónov, viazaná elektrickou silou (jadro-elektróny). Takmer celá hmotnosť atómu je sústredená v jadre (99,9%) a iba malým zlomkom hmotnosti prispievajú elektróny. Jadro pozostáva z nukleónov, t. j. protónov (kladne nabitých) a neutrónov (bez náboja) jádro atomu. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu jádro atomu.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik výrazů, během.

2.2 STAVBA ATOMU Každá látka se skládá z velmi malých částic - atomů . Tyto atomy jsou dále tvoře-ny velmi malým, avšak značně hmotným, jádrem a dále atomovým obalem . Atomové jádro obsahuje kladně nabité protony p + a částice bez náboje - neutro-ny n 0. Pro obě tyto částice se používá souhrnný pojem nukleony ATOM STAVBA ATOMU JÁDRO Protony - p+ Neutrony - n0 = nejmenší částice hmoty OBAL Elektrony - e- ATOM Atomy jsou velmi malé - do 1mm se jich vedle sebe vejde 10 miliónů - všichni lidé na Zemi by atomy v kapce vody počítali 10 000 let Jádro je asi stotisíckrát menší než atom - kdybychom atom zvětšily do velikosti fotbalového hřiště, jádro bude uprostřed velké. jádro atomu. Proto je atom ELEKTRICKY NEUTRÁLNÍ. Různé atomy mají různý počet protonů (a tedy i elektronů a neutronů.) Počet elektronů v obalu je stejný jako počet protonů v jádru. Např. atom kyslíku má 8 protonů, 8 neutronů a 8 elektronů.

Jádro atomu. Atomové jádro se skládá z nukleonů (určených hmotnostním číslem A): protonů (atomové číslo Z) a neutronů (neutronové číslo N). Platí A = Z + N. Číslo Z také udává počet elektronů (atom je elektricky neutrální) paprsky z nitra atomu • 1912: Rutherford model atomu atom má malé jádro, které však nese většinu jeho hmoty • 1932: Chadwick objev neutronu jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů Tři objevy Poloměr atomu je zhruba v řádu 10-10 m, poloměr jádra atomu je však mnohonásobně menší - v řádu 10-15 až 10-14 m. Elektronový obal je tedy zhruba 10 5 krát větší, než atomové jádro. Hmotnost jádra je přitom více než 1000 x větší, než hmotnost celého elektronového obalu ve středu atomu je atomové jádro obsahující tzv. nukleony (jejich velikost je ve srovnání s elektronem nepatrná, ale tvoří naprostou většinu hmotnosti atomu): protony jsou kladně nabité částice, zhruba 1836krát hmotnější než elektrony, neutrony jsou elektricky neutrální částice, jen o trochu hmotnější než protony

Dítě v nemocnici • Zobrazit téma - Atom

Základní charakteristiky atomového jádra Eduportál Techmani

Složení atomu. délka videa 01:04. Stručné vysvětlení stavby atomu: skládá se z jádra a elektronového obalu a jádro je složeno z protonů a neutronů 4 2 He 2+, vzniklé jádro má pak protonové číslo nižší o dva a nukleonové o čtyři. $$^{226}_{88}Ra \rightarrow {^{222}_{86}}Rn + {^{4}_{2}}He$$ V případě nadbytku neutronů může dojít k rozpadu neutronu na proton a elektron, uvolní se částice β - ( 0 -1 e - ) a vzniklé jádro bude mít protonové číslo rovno Z+1 a. Stavba atomu vodíku Atom vodíku je ze všech atomů nejjednodušší. Jádro obsahuje pouze jeden proton (proto má vodík protonové číslo 1) a obal jeden elektron. V přírodě se v nepatrném množství vyskytují i atomy, které mají navíc 1 nebo 2 neutrony. Protonové (atomové) číslo - udává počet protonů v jádře atomu. Je. · Při jaderné se mění jádro atomu (jde o přeměnu jednoho prvku na jiný) · Při chemické reakci se jádro nemění . Jaderné reakce rozdělujeme: 1. Jaderné štěpení · Těžká jádra se štěpí na dvě lehčí · Využití: Jaderný reaktor, jaderná bomba. 2

SLOŽENÍ ATOMU Atomové jádro (99 % hmotnosti atomu) • proton (p)-kladně nabitá elementární částice, m = 1,67 x 10-27 kg, objevil jej Ernst Rutherford (1918) • neutron (n)- elektroneutrální elementární částice, m = 1,7 x 10-27 kg, objevil jej James Chadwick (1932) Elektronový obal • elektron (e)-záporně nabitá. Elektrony jsou v obalu atomu, mají záporný elektrický náboj. + + + + + + - - - - - - atomový obal proton neutron elektron atomové jádro 6 protonů 6 neutronů 6 elektronů atom uhlíku Čím se liší atomy různých chemických prvků? uhlík vodík kyslík Atomy různých chemických prvků mají různé počty protonů v jádru atomu Proto jádro atomu vychází z chemických rovnic prakticky vždy nezměněné. Je to část atomu, která zůstane i po všelijakých chemických reakcích stejná a bude se stejně chovat, jako libovolný jiný atom se stejným počtem protonů. Protonové číslo je takovou duší atomu. Je to znak, který jej charakterizuje

Atom - Wikipedi

Proč je atom elektricky neutrální? - poradíme přehledně a

Jádro atomu . Jod . Jodace . Jodargyrit . Jodderiváty . Jodičnany . Jodidy . Jodit . Jodkali . Jodoform . Jádro atomu je vnitřní částí atomu a má kladný náboj. Obsahuje protony a s výjimkou lehkého vodíku i neutrony. Jádro každého atomu je jednoznačně určeno protonovým a nukleonovým číslem, jádro každého atomu prvku. Atomové jádro je složeno z kladn ě nabitých proton ů (p +) a elektricky neutrálních neutron ů (n 0). Proto je atomové jádro kladné . V obalu atomu jsou záporn ě nabité elektrony (e-). Proto je atomový obal záporný . Po čet proton ů v jád ře atomu je vždy shodný s po čtem elektron ů v jeho obalu (p + = e-). Proto je ato Modely atomů Thomsův model atomu (Pudinkový model) - J.J. T (1898), atom je tvořen elektricky kladně nabitou látkou, v níž plavou záporně nabité elektrony, celkový náboj je pak nulový Planetární model atomu-E. Rutherford (1911); elektrony v atomovém obalu obíhají atomové jádro po neurčených kružnicích (podle modelu by se energie elektronů snižovala, elektrony. Objev atomového jádra. Skutečnou strukturu atomu však odhalily až pokusy anglického fyzika Ernesta Rutherforda (1871 - 1937, Nobelova cena za chemii za rok 1908), německého fyzika Hanse Geigera (též Johanese Geigera) (1882 - 1945) a E. Marsdena v roce 1911. V té době již byly známy radioaktivní látky, které uvolňují záření α a záření β

Složení jádra atomu. Výpočty protonů a neutronů. Podle moderní koncepce se atom skládá z jádra a elektronů kolem něj. Atomové jádro se skládá z menších elementárních částic - určitého počtu protonů a neutronů (obecně přijatý název - nukleony), které jsou navzájem svázány jadernými silami.. Počet protonů v jádru určuje strukturu elektronového obalu atomu atomové jádro: 1 protony a neutrony (výjimka H - jen proton), tvoří většinu hmotnosti atomu, -ale zaujímá jen zanedbatelný objem (průměr jádra ~ 1015 m) elektronový obal: zaujímá většinu objemu atomu (průměr atomu ~ 10-10 m) AX Z Z protonové číslo (počet protonů v jádře) N neutronové číslo (počet neutronů v jádře) A nukleonové číslo (A = Z + N Jádro atomu je však ještě mnohem menší - jeho průměr je ještě asi stotisíckrát menší, kolem 10-15 m. Atomové jádro • V atomové jádře jsou protony a neutrony. • Protony: Jedná se o kladně nabité částice, náboj je stejně velký jako náboj elektronů, ale je opačný. Proto jádro atomu. V tabulce najdete vypsaná všechna křížovkářská hesla spolu s legendami, které se plně shodují s hledaným výrazem jádro atomu. Více výsledků najdete v další přehledové tabulce, kde jsou k nalezení výrazy z rozšířené shody

Model atomu - RV

Jádro atomu se skládá z částic zvaných protony a neutrony, jejichž hmotnost je skoro stejná, ty se dále skládají z šesti druhů kvarků (up, down, top, bottom, strange, charm). Pokud by se hmota skládala pouze z nahuštěných jader atomů, byl by i malý objem této hmoty nepředstavitelně těžký Atomové jádro je nejhmotnější (i když rozměrově k obalu nepatrnou) částí atomu. * Atomový obal : obsahuje elektrony - značíme - e - , záporně nabité částice atom má vždy stejný počet protonů v jádře a elektronů v obalu obal je rozměrově největší částí atomu, ale má zanedbatelnou hmotnost ve vztahu k jádru Jádro označujeme: A Z X Většina hmoty atomu je soustředěna v jádře m p > m e m p ~2000 m e Velikost jádra - makové zrnko; obal atomu jako je pětipatrová budova. Elektronové vrstvy (hladiny, slupky) Elektrony jsou v obalu uspořádány do vrstev - elektronové vrstvy (v každé je omezený počet elektronů). (1) (K) - 2

PPT - MODEL ATOMU PowerPoint Presentation, free download

Atomové jádro - physics

V roce 1911 zveřejnil svou představu o atomu, který má těžké kladné jádro, kolem něhož obíhají záporné elektrony. Rutherford však vycházel z klasické fyziky, podle které by kroužící elektron neustále vyzařoval energii a postupně by klesal k jádru, až by v něm zanikl. Atomy však ve skutečnosti zůstávají neměnné. Protony a neutrony tvoří jádro atomu (pouze atom vodíku neobsahuje neutrony), obal atomu je tvořený elektrony. Jádro je vždy kladné a obal záporný. Atom je částice chemické látky složená z jádra a obalu. V jádru jsou protony a neutrony a v obalu elektrony. Počet elektronů v obalu a protonů v jádře je stejný, proto. Protonové číslo. Proton je částice, která je umístěná v jádře atomu. Má kladný náboj a jeho hmotnost je 1,6724·10-27 kg. Kolik má jádro protonů, tolik má i kladných nábojů. Protonové číslo Z udává počet protonů v jádře.Zapisuje se vlevo dole ke značce prvku. Protonové číslo najdeš v periodické soustavě prvků

Dana a Rudolf Mentzlovi: I jádro lze vzrušit, aneb jaderné

Jádro atomu je však ještě mnohem menší - jeho průměr je ještě asi stotisíckrát menší, kolem 10-15 m. Atomové jádro V atomové jádře jsou protony a neutrony. Protony: Jedná se o kladně nabité částice, náboj je stejně velký jako nábo Hmotnostní schodek. víme: jádro atomu se skládá z N neutronů a Z protonů Hmotnosti protonu m p a neutronu m n jsou známy s velkou přesností, také skutečné hmotnosti jader m j je možno velmi přesně změřit, například hmotnostním spektrometrem. Jestliže se jádro určitého prvku Z A X skládá ze Z protonů a N neutronů (tj. A = Z + N), pak by pro hmotnost jádra mělo platit

5 Jádro atomu, radioaktivita - Masaryk Universit

 1. Stavba atomu - jádro atomu - protony - kladně nabité částice - neutrony - částice bez náboje - obal atomu - elektrony - záporně nabité částice - počet protonů a elektronů je v atomu stejný → atom je bez celkového náboje - pokud je počet protonů a elektronů různý → hovoříme o iontech - více protonů než elektronů.
 2. Jádro atomu. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části. Spusti
 3. jadro atomu vodiku. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu jadro atomu vodiku.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik.
 4. Elektronový obal atomů- 1. hypotéza o struktuře atomu pochází od Rutherforda z roku 1911, představa plynula z analogie planetárního systému (jádro = slunce, elektrony = planety) => planetární model, nedostatek - obíhající elektrony by se stále přibližovaly k jádru, až by atom zanikl- roku 1913 se pokusil odstranit nedostatky dánský fyzik Niel Bohr, vytváří kvantově.

0347 - Jádro atomu

PPT - Radioaktivita PowerPoint Presentation - ID:2238887

Stavba atomu - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

Velikost atomu :: Metrolog

Jádro atomu 2.1. Stavba atomového jádra Atomové jádro představuje centrální část atomu, v níž je soustředěna prakticky celá jeho hmota o -rozměru asi 1015 - 10-14 m. Jádro je složeno z protonů a neutronů poutaných navzájem jadernými silami. Protony a neutrony se nazývají společným názvem nukleony Základní složení atomu Elektronový obal elektron objeven J. J. T, 1897 hmotnost 9,1.10-31 kg - 4 - el. náboj - 1,6.10-19 C Atomové jádro proton objeven E. Rutherford, 1913 hmotnost 1,67.10-27 kg el. náboj + 1,6.10-19 C neutron objeven J. Chadwick, 1932 hmotnost 1,67.10-27 kg el. náboj bez náboje C.

25Jaderná štěpná reakce

ATOM - Fyzika na Vltav

Jádro atomu • Je vnitřní kladně nabitá část atomu. • Představuje 99% hmotnosti atomu. • Průměrjádra činí přibližně 10−15m, což je přibližně 100 000× méně než průměr celého atomu. • Existence atomového jádra byla poprvé pozorována v Rutherfordově experimentu, na jehož základě vznik Dále předpokládejme, že jádro atomu zlata má tvar kladně nabité koule o poloměru R. Mezi částicí α a jádrem atomu zlata působí odpudivá síla, která narůstá podle Coulombova zákona, přičemž maximální je na povrchu koule. Aby mohlo dojít k odrazu zpět, musí α částice mířit přesně na střed koule známé ze ZŠ či z nižšího gymnázia - atom, jádro atomu, obal atomu, proton, neutron, elektron, protonové číslo, nukleonové číslo; nové - izotopy, nuklidy, neutronové číslo; Organizace vyučovací hodiny. 1. - 10. minuta: Opakování ze ZŠ či nižšího gymnázia. žáci individuálně vyplní pracovní list (viz příloha. části atomu v křížovce. Našli jste na těchto stránkách správnou odpověď k výrazu části atomu? Dejte nám palec nebo sdílejte tuto stránku na Facebooku jako užitečnou. Za každou zmínku budeme velice vděční. V tabulce najdete veškerá křížovkářská spojení, která souvisejí s hledaným výrazem části atomu. Pokud. Stavba atomu Mgr. Radovan Sloup Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II CH-1 Obecná chemie, DUM č. 3 1. ročník čtyřletého studia látky jsou z atomů = nedělitelné částice (atomos = nedělitelný) nejmenší částice hmoty, mnoho druhů atomů Démokritos starověk - STAVBA ATOMU hmota se dělí na vodu.

Atomové jádro - vyřešené příklad

Jádro atomu - webzdarm

B rzy se ukázalo, že rozlišení atomu na jádro a obal je příliš hrubé. Dnes se podíváme do atomového jádra. Atom v základním stavu je elektricky neutrální. Vzhledem k tomu, že záporný náboj je svázán s elektronovým obalem, je jasné, že atomové jádro nese kladný náboj stejné velikosti, ale opačné polarity STAVBA ATOMU Atom je základní stavební þástice látky. Je to velmi malá ástice (průměr se udává v nanometrech). Jádro atomu obsahuje: - kladně nabité protony - elektroneutrální neutrony Obal atomu obsahuje: - záporně nabité elektrony Poet protonů = poet elektronů Atom je elektroneutrální. Hmotnost elementárních ásti Tento první model atomu neměl ale dlouhého trvání. Už v roce 1911 objevil Ernest Rutherford atomové jádro při ostřelování tenké zlaté fólie alfa částicemi. Některé z nich se totiž od fólie odrazily do protisměru. To by nebylo možné, kdyby byl atom vyplněn spojitě rozloženou kladnou hmotou

Stavba atomu-eletronový obal atomu, atomové jádro, radioaktivita. Atom - základní stavební částice, skládá se z kladně nabitého atomového jádra a záporně nabitého elektronového obalu. V jádře se nacházejí protony - částice s kladným nábojem, a neutrony - částice bez náboje. V obalu se nacházejí elektrony. Atom - základní strukturní jednotka hmoty, jádro je složeno z neutronů a protonů, obaly z elektronů. Rozměry atomu jsou 10 −10 m, rozměry jádra 10 −14 m, hustota atomu je 10 11 g·cm −3, hustota jádra 10 14 g·cm −3. Elektrony nejsou v atomárnáím obalu lokalizovány, můžeme určit jen pravděpodobnosti jejich výskytu. Model atomu Vznik iontů Author: Ciglerovi Last modified by: lida Created Date: 11/8/2005 5:47:59 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Other titles: Arial Výchozí návrh Editor rovnic 3.0 Model atomu Snímek 2 Snímek 3 Tův pudinkový model Snímek 5 Snímek 6 Snímek 7 Snímek 8 Snímek 9 Snímek 1

ELU

 1. Složení a struktura atomu (2) Maturitní otázky z chemie
 2. Atom - Digitální učební materiály RV
 3. Atom - Fyzika — testi
 4. Stavba atomů- atomová hmotnost, vazebná energie
 • Dekály na plastikové modely.
 • Montessori puzzle ball.
 • Apollónův pad 4.
 • Heroes 4 download.
 • Lockheed ep 3.
 • Barrandov tv/prihlaseni.
 • Nurek dam.
 • Video z live photo.
 • Botanická zahrada fata morgana.
 • Výroba vánočního stromku z větví.
 • Gumballův úžasný svět youtube.
 • Kalina kuchař.
 • Stepi v africe.
 • Laserový epilátor test.
 • Hopsadlo.
 • Výchlipky tenkého střeva.
 • Barva na kov.
 • Nábytek africký styl.
 • Pansky prsten smaragd.
 • Asijské ovoce.
 • Trička bez potisku.
 • Solomon grundy rikanka.
 • V jako victoria csfd.
 • Policove dily ikea.
 • Sor nb 18 omsi.
 • Jak zálohovat disk c.
 • Miss 2017 tv.
 • Durman žlutý.
 • Význam enzymů.
 • Móda pro ženy nad 50 let.
 • Černý kašel hygiena.
 • Největší náměstí evropy.
 • Microsoft sharepoint designer download.
 • Femoralex recenze.
 • Azalky prodej.
 • Shimano xt br m8020.
 • Drásoty v koleni.
 • Eoné medvídek dr max.
 • Otrava oxidem uhličitým.
 • Jak sázet jiřiny video.
 • Proc jit do armady.