Home

Stavovská monarchie

Monarchie - Wikipedi

Stavovská monarchie - vláda panovníka omezena stavy, které králi radí, poskytují finance, schvalují daně, postupně získávají privilegia, spolupráce v zákonodárné oblasti, panovník je tak silný.. Das Gebiet des heutigen Fürstentums Liechtenstein ist seit 1719 eine Monarchie, und zwar eine Erbmonarchie Stavovská s.r.o. Kopřivnice Společnost Stavovská s.r.o. byla založena 4. října 2000, sídlo firmy se z původních prostor v Ostravě přemístilo do Kopřivnice, kde je dodnes v budově polikliniky na Štefánikově ulici.Společnost provozuje lékárny na území České republiky Od 16. století zde byla Polsko-litevská unie (Stavovská monarchie). Polsko bylo rozděleno do 50ti provincií, v čele stály sněmy (šlechta). Sněm rozhodoval o národní správě a vybíral daně; vybíral reprezentanty do Sejmu (zde platilo liberum veto (svoboda zakazovat; => nesouhlas jednoho člena znamenal zmaření přijetí.

označovaný jako stavovská monarchie. Mezi králem a stavy se rozhořel ostrý politický boj, který probíhal s přestávkami po celé prvnímu velkému střetnutí mezi stavovskou reprezentací a královskou mocí došlo v letech 1546-1547. První český stavovský odboj (1546-1547 Zjednodušená ukázka: Stavovský stát:Princip stavovského státu:Panovník měl výlučnou legislativní pravomoc, v někt. zemích se stavům podařilo na této moci podílet (např. panovník musel své zákony vyhlašovat na půdě stavovského shromáždění, stavy dodatečně schvalovaly zákony panovníkem vyhlášené)

Stavovská monarchie. V 16.-17. století se o Rusku hovoří jako o stavovské monarchii. Probíhal proces integrace šlechty, která se postupně stávala závislou na panovníkovi. Role měst byla minimální, v Rusku nehrála aktivnější úlohu nikdy absolutní monarchie Ludvík XIII. Ludvík XIII, syn Jindřicha IV má v době smrti svého otce devět let a jeho matka, Marie Medicejská vládne místo něj do doby jeho dospělosti. Po nástupu na trůn Ludvík XIII na radu své matky povolá kardinála Richelieu, který se stane prvním ministrem. Ludvík XIII mu dává naprostou důvěru Romanovci, Jagellonci, Habsburkové, Tudorovci, Stuartovci, Rurikovci, Bourboni - to je jen stručný výčet absolutistických rodů a dynastií, kterými se zabývá nejnovější článek na dějepisně.cz. Přečtěte si o této zajímavé epoše našich i evroých dějin více

Moc krále silně omezena = stavovská monarchie. Rozhodují zemské sněmy - zde tři stavy: města,vyšší a nižší šlechta, jednacím jazykem čeština. 4 Stavovská, ligistická a císařská armáda. Jaký byl výsledek? vítězství císařských a ligistických vojsk. ŽOLD - byla platba z pokladny panovníka za válečné služby (stavovská monarchie, např. Čechy) Manufaktury - dílny, výroba rozdělena na jednotlivé krok

Stavovská monarchie

Teprve stavovská monarchie ovšem zvýraznila normy, v nichž do popředí vystupuje ochrana panovníka, státu, církve a státního aparátu. Termín urážka majestátu se pak znovu objevil v tzv. Obnoveném zřízení zemském dědičného našeho království českého v květnu 1627. Ferdinand II. tehdy ani neuznal za vhodné vydat. VII. 1526-1618: Stavovská monarchie v době vrcholné renesance a symptomy konfesionální rivality za vlády prvních Habsburků. VIII. 1618-1683: České země v době třicetileté války a nástupu rekatolizace a jejich podíl na odvrácení tureckého nebezpečí

stavovská monarchie Vševěd

polská šlechta - zisk řady privilegií => šlechtická (stavovská) monarchie neprošlo fází klasického ani osvícenského absolutismu => opoždění vývoje polští magnáti z významných rodů => rivalita => nestabilita vnitřní politiky => nestabilita stát Monarchie je forma vlády, ve které je politická moc absolutně nebo nominálně v držení panovníka (monarchy). Pro období rozvitého feudalismu je charakteristickou formou vlády tzv. stavovská monarchie, v období úpadkového feudalismu vystřídá stavovskou monarchii monarchie absolutistická

Národní galerie v Praze. KATALOG PORTARO. Auction catalogues Digital library Advanced searc Kategorie: Historie, Právo Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tato práce nastiňuje problematiku českého soudnictví za stavovské monarchie.Cílem práce není, a to vzhledem i k předpokládanému rozsahu, globálně zpracovat celé toto téma, ale především vytvořit nástin českého soudnictví v tomto období V průběhu středověku vznikly v řadě států tzv. stavovské monarchie, tj. Uspořádání státu, kde královská moc je omezena velmi silnou šlechtou. Postupně vznikají předchůdci dnenších parlamentů, na kterých zasedá právě šlechta a někde i měšťanstvo a duchovenstvo

Období stavovské monarchie (1471 - 1620) - referát

 1. STAVOVSKÁ MONARCHIE - definice forma vlády, ve které se o polickou moc dělí panovník a stavy panovníkova politická moc (zákonodárná, správní) je omezena privilegovanými vrstvami obyvatelstva, které se podílejí na vládě ( zemský sněm, výbor apod.) 1
 2. SCHELLE, Karel. Konec stavovské monarchie jako důsledek porážky stavovského povstání. In Právno-historické trendy a výhĺady IV. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019. s. 82-102. ISBN 978-80-568-0158-1. Další formáty: BibTeX LaTeX RI
 3. Absolutistická monarchie. čistý, ryzí typ monarchie, kdy je v rukou panovníka soustředěna veškerá moc panovník stojí mimo právní řád neexistuje dělba moci, panovník je v čele všech mocí příklad: Saudská Arábie Stavovská (dualistická) monarchie přechodná monarchie mezi absolutistickou a konstituční oddělená moc.
 4. Stavovské byly Čechy, Švédsko, Anglie .A A osobní hlavně Francie a Španělsko. I zde je vidět, že linie se nedržela úzkostlivě náboženského předurčení. Stavovské monarchie nevylučovaly dědičný ráz vlády, ale moc vladaře byla omezována stavy
 5. Český stát v období jagellonském a stavovská monarchie. Vladislav Jagellonský nastoupil na trůn v roce 1471 (po smrti Jiříka z Poděbrad) ve svých patnácti letech.. České království se za jagellonských králů stalo stavovskou monarchií
 6. · Vzniká Stavovská monarchie - stavy se dostávají do popředí zatím co moc panoníka slábne · Období bezvládí a následující anarchie by daly dobrou příležitost ke vzniku stavovské monarchie. Konflik mezi městy a šlechtou-1590 Vladislavské zřízení zemské · Byl přijat nový městský zákoní

Stavovský odboj roku 1547 - Dějepis - Referáty Odmaturu

Stavovská monarchie. Šlechta, duchovenstvo, poddaní. Zástupci se scházejí na zemských sněmech (český, moravský, slezský, dolní a dolní lužický) Český zemský sněm: vyšší šlechta, nižší šlechta, měšťané, duchovenstvo. odstraněno. Dále dochází k uzavírání stavů - přecházet mezi stavy jde jen složit Stavovská monarchie (panovník se dělí o moc se stavy - královskými městy, stavy a rytíři . Stavy zastávají některé úřady: nejvyšší purkrabí (zástupce krále) zemská vláda; zemské sněmy (obdoba parlamentu) generální stavy - sněm všech stavů.

Stavovská monarchie. Habsburkové získávají České země od Jagellonců. Dědí zemi s poměrně velkou mocí stavů, tedy šlechty, měst a duchovenstva. Noví vládci usilují o centralizaci země, stavy vnímají jako příliš svárlivé. 1581 Nizozemský příkla - Monarchie stavovská Část pravomocí přebírá stavovský orgán ( pre-parlament). Práva jsou buď dána nebo vynucena ( 1. magna charta - Hvězdná komora) - Monarchie konstituční Panovník je omezen ústavou. Neměla by být vytvořena panovníkem, ale jiným orgánem a schválena Naopak se snažil o vytvoření absolutistické monarchie s centrem ve Vídni, kde sídlil dvorní kancléř a tajná rada; úředníky jmenoval sám. Docházelo tak ke střetu stavovského principu a principu panovnického založeného na ústřední moci. Stavovská opozice chtěla, aby císař přijal jejich náboženský program - a.

14. Stát české koruny v době stavovské, jeho složení ..

zemské sněmy, český zemský sněm, české stavy, stavovská monarchie Klíčová slova v angličtině: Land Diets, Bohemian Land Diet, Bohemian Estates, Estate Monarchy Abstrakt: Abstrakt Český zemský sněm představuje jednu z nejvýznamnějších institucí českého stavovského státu v pozdním středověku a raném novověku. Stavovská monarchie (14. st. až 1620 vyjma husitství) a) Počátkem 14.st. je vyvražděna domácí dynastie Přemyslovců, vyjma Opavských knížat, levobočků, kteří však nesměli usilovat o korunu.Po válkách a různých kandidátech se šlechta, její rozhodující část, a církev shodli na volbě Jana, syna císaře Jindřicha. Takže ona taková stavovská monarchie a la Jagello znamenala státní zřízení, ve kterém král bez moci, bez lesku zůstával jenom jakýmsi vznešeným paravánem, kryjícím a svou pečetí a podpisem formálně potvrzujícím diktát pánů. Což byli nejenom páni podle jména, ale skuteční držitelé moci STAVOVSKÁ MONARCHIE - definice forma vlády, ve které se o polickou moc dělí panovník a stavy panovníkova politická moc (zákonodárná, správní) je omezena privilegovanými vrstvami obyvatelstva, které se podílejí na vládě ( zemský sněm, výbor apod. a) Rekatolizace - násilné či nenásilné znovuobracení nekatolíků na katolickou víru; b) stavovská monarchie - moc panovníka je omezena stavy; c) konfiskace - zabavení majetku; d) manufaktura - velká dílna, kde byl

Na konci 15. stor. hledají Španielsko a Portugalsko námornú cestu do Indie a na bájené ostrovy korenia. Muškátový orech a čierne korenie sp v tej dobe surovi.. Patrimoniální stát - do 13.st, panovník má stát jako svoje vlastnictví; institut mladšího krále; dědičné nebo volební monarchie; koruna - abstraktní pojem značící později stát - stát a panovník splývali; lenní vazby; svazky personální převažují nad teritoriálními; neexistovala st. suverenita ani pevné hranice. a) stavovská monarchie (Čechy, Polsko, Anglie, Francie, ) b) centralizovaná monarchie směřující k absolutismu = nejvyšší autoritou je panovník s neomezenou mocí, vzniká centrálně řízený úřednický aparát, stálé vojsko, stálé daně, jednotná církev, omezení vlivu šlechty ( Francie, Španělsko, Anglie stavovská monarchie konfederace občanské právo československá republika protektorát Obsah: 1. Počátky státu na našem území 2. Období feudalismu 3. Stavovská monarchie (14. - 17. stol.) 4. Právní instituty v období feudalismu (středověku) 5. Česká konfederace. Obnovené zřízení zemské. 6

Stavovská monarchie definice — 1 definic

1526-1618: Stavovská monarchie v době vrcholné renesance a symptomy konfesionální rivality za vlády prvních Habsburků. VIII. 1618-1683: České země v době třicetileté války a nástupu rekatolizace a jejich podíl na odvrácení tureckého nebezpečí Stavovská monarchie - vláda panovníka, který všechno podepisuje, ale vlastně o všem rozhodují stavy. vyšší šlechta - páni, stav panský nižší šlechta - zemané, rytíři měšťané - movitější z královských měst. Správa země. Zemský sněm. obdoba parlamentu rozdělený na 3 kurie na odhlasování musela být shod Francie - stavovská monarchie: organizovaná správa a soudnictví, rozvinutý právní řád, silná politická moc rozdělena mezi krále a privilegované stavy, panovník uděluje privilegia, první mezi rovnými, vydává ordonace (ty mu registruje parlament - též soudní orgán, vznikl ve 13.st., když neregistruje, panovník se tam dostaví, odebere jim na čas pravomoci a. Stavovská monarchie Hlavní článek: Český stát za vlády Jagellonců Země Koruny české součástí habsburské monarchie Konfederace . Počátek konfederace jednotlivých zemí Koruny české je datován do období po sesazení řádně zvoleného a korunovaného českého krále Ferdinanda II. českými stavy. Vznik měl řešit.

Není vyloučeno, že by se stavovská monarchie zvrhla polským způsobem. Ale v roce 1620 rozhodně byla habsburská strana tou horší variantou. smiricky.jan. 2020-11-13 23:00 . Jo, jo, Po Bílé hoře se katolíci zachovali stejně jako komunisté p Stavovská monarchie - 15. st. až 1526 4. Absolutizující monarchie - 1526 až 1848 Období občanské společnosti v habsburské monarchii - 1848 až 1918. www.law.muni.cz MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA Období Československé republiky -1918 až 199 monarchie (král, faraon, lugal, císař, basileos, ) despotická moc panovníka ( ne dělba moci) teokracie (chrám a palác) přežívání občinového, kolektivního hospodaření (zavodňovací práce), nerozvinutost soukromého vlastnictví patriarchální otroctví obyčejové právo + soupisy práv X stavovská monarchie · Fjodor I. (1584-1598)-neschopný car, vládl za něj Boris Godunov (správce, švagr - viz. literatura v romantismus -Puškin) · 1598 - 1605 - car = BORIS GODUNOV-předběhl dobu, špatné okolnosti → hladomory (poč. 17. stol.) →120 000 lidí zemřelo-bojarové = šlechta-Boris byl svrže

Domů - Poliklinik

Předkládám do diskuze materiál, jak by měla, podle mého soudu, fungovat moderní legitimistická monarchie, co je pro ni přirozenou oblastí uplatňování moci a péče o občany. Považuji za nutné, aby se monarchisté jasně vymezili nejen vůči socialistům, ale zejména proti liberální pravici, zejména ODS a TOP 09. Takové vymezení lze provést zejména v oblasti sociální. Měla velký podíl na vládě a království fungovalo do jisté míry jako stavovská monarchie, v jejímž duchu se král musel o svou moc dělit se šlechtou. Povstáním českých stavů roku 1618 dosáhl tento vývoj vrcholu a šlechta získala nebývalou moc. Dokonce si dovolila z trůnu svrhnout samotného Ferdinanda, což bylo pro. boj různých státních zřízení: panovnický absolutismus (Habsburkové) X stavovská monarchie (Čechy, Nizozemí) nerovnoměrný hospodářský vývoj evroých zemí; vznik nepřátelských táborů - nástup Jagellonců - stavovská monarchie do r. 1526- rozvoj kultury. 12. Renesance, humanismus, reformace - zámořské objevy, jejich příčiny a důsledky- italská renesance, odraz v architektuře, sochařství, malířství a literatuře- šíření renesance- reformace v Německu, Švýcarsku- šíření reformace- protireformac

U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 1 7 9 6 9 1526 - vznik habsburské monarchie (země Koruny české, země rakouské a uherské) bitva u Moháče - vymření Jagellonců po meči (Ludvík Jagellonský) českým králem zvolen Ferdinand I. Habsburský (manžel Anny - sestra Ludvíka) turecká hrozba ( české země - finanční zátěž. centralizace - omezování stavů. germanizac Stavovská monarchie; Sdílet 0. kategorie Knihy » Učebnice » SŠ, SOŠ a Gymnázia » Dějepis Knihy » Učebnice » Základní škola » Dějepis. Nakladatel Kartografie PRAHA datum vydání srpen 2018 isbn 978-80-7393-450-7 ean 9788073934507. TŘICETILETÁ VÁLKA Záminku k rozpoutání konfliktu poskytlo povstání protestantských stavů Českých zemí v roce 1618. V něm se rozhodovalo, zda se přežilá stavovská monarchie změní v modernější monarchii absolutistickou nebo snad v oligarchickou republiku polského typu

dějepis.co

Český stát - Jagellonci | History-if

Arial Calibri Tahoma Symbol Segoe UI Light Výchozí návrh VLADISLAV JAGELLONSKÝ (1471-1516) Snímek 3 Snímek 4 Snímek 5 Snímek 6 NÁBOŽENSKÝ ROZKOL Stavovská monarchie Snímek 9 Snímek 10 Ludvík Jagellonský Snímek 12 Snímek 13 Snímek 14 Snímek 15 Jagellonská gotika - stavby s iniciálou W (Wladislaw) - přestavba Pražského. CH vznikla stavovská monarchie I za jeho vlády byl postaven Vladislavský sál, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře 1 A, C,D,E,G,H,CH,I 2 B,F . PL8 řešení Doba poděbradská, Jagellonci III. V které zemi dnes leží Budín, jak se toto město dnes jmenuje

Stavovský sněm, D - Dějepis - - unium

středověký - absolutistická monarchie, stavovská monarchie, městské republiky; liberální; totalitní; Dělení státu. podle toho, kdo vykonává státní moc Diktatura, totalita: dělení podle Franze Neumanna: vojenská (jednoduchá) caesaristická; totalitní; Demokracie: demokracie přímá X demokracie nepřím Osmanská říše ve 14.-15. století. Česká stavovská monarchie za Jagellonců. 4. Nástup novověku Střední Evropa na přelomu 15. a 16. století. Itálie ve 14.-15. století. Humanismus a renesance. Zámořské objevy a formování kolonií. Nástup Habsburků na český a uherský trůn

Video: Dějiny ruského práva - Iuridictu

Absolutní monarchie - dějiny Franci

Stavovská monarchia je historická forma feudálnej monarchie, v ktorej sa niektoré stavy prostredníctvom stavovského snemu podieľali na zákonodarstve a správe. V Európe bola prevládajúcou štátnou formou v 13. až 17. stor stavovská opozice, ve feud. evr. státech cílevědomé vytváření stavovské protiváhy k panovnické moci. S. o. se zásadně stavěla proti upevnění ústřední vládní moci na úkor výsad stavů a proti utužení závislosti stavovských osob na panovníkovi. Představitelé s. o. využívali sněm a zemské úřady ke snižování daňových nároků panovníka, vymáhali jeho.

PPT - Jak se Habsburskové dostali na český trůn

Absolutismus - Dějepisně

Doba jagellonská - vrcholný středověk Učebnice dějepisu

porušil stavovská práva. Přední stavovští politici se rozhodli k ráznému činu. Na zemském sněmu, který stavové svolali i přes Matyášův zákaz, svůj hněv namířili proti úředníkům, kteří krále, sídlícího ve Vídni, v Čechách zastupovali. Dne 23. května 1618 vtrhli do kanceláří Praţskéh → stavovská monarchie (Čechy, Polsko) → absolutistická monarchie (Francie, Španělsko) MANUFAKTURY → dílny ve kterých byl postup výroby rozdělen mezi jednotlivé řemeslníky → každý dělník dělá pouze jeden jednoduchý úkon (např.: podrážka obuvi) → rychlejší a levnější než řemeslná výroba, výroba pro zis

České království – Wikipedie

Stavovská armáda pod velením Kristiána staršího z Anhaltu, ač demoralizovaná, byla stále bojeschopná a kladla postupujícímu katolickému vojsku na podzim roku 1620 odpor, kdy se střetla s protivníkem v říjnu u Rakovníka Není pochyb, že zimní král Friedrich Falcký selhal, ale především byla slabá stavovská obec v Čechách. Šance na vítězství byla, ale méně než 50%. 5. Pravda je, že rekatolizace byla krutá a nastoupila centralizace. Centralizace vytvořila z Británie a Francie i Ruska velký národ soustátí a stavovská monarchie - objasní, kdo se vedle krále podílel na vládě v Čechách Ty jsi náš král, a my jsme tvoji páni! Ohlédnutí za dobou husitství a pozdního středověku březen vysvětlí znovuobjevení antického ideálu renesance 6 hodin člověka, rozpozná základní znaky a humanismu 8) Stavovská monarchie - stát a jeho organizace 9) Stavovská monarchie - právo , jeho prameny a instituty 10) Stavovské povstání - stát a jeho organizace , česká konfederace 11) Feudální absolutismus - stát a jeho organizace 12) Feudální absolutismus - právo , jeho prameny a institut

- Čechy = stavovská monarchie - vyšší šlechta (panstvo), nižší šlechta (rytířstvo), měšťané - Jagellonci zanechali zemi ohromně zadluženou => nový panovník musel být schopen uhradit státní dluh - Ferdinand Habsburský (švagr Ludvíka Jagellonského) nabídl uhrazení poloviny dluhu; slíbi STAVOVSKÁ MONARCHIE Moc rozdělena mezi panovníka a sněm, v němž zasedali zástupci jednotlivých společenských vrstev (stavů). Stavy = šlechta, zástupci měst, duchovní Moc panovníka byla velmi slabá. Příkladem stavovské monarchie bylo Polsko nebo České království Jagellonský (vládl 1471-1516) Stavovská monarchie Zemský sněm Náboženství za vlády Jagellonců Jednota bratrská Ekonomika a kultura za vlády Jagellonců Pozdní (vladislavská) gotika Pozdní gotika - symbol W a Prašná brána Pozdní gotika - Vladislavský sál Pozdní gotika - chrám sv

Dějiny světa - Novověk - Rusko od raného středověku do 18

Stavovská monarchie a její základy; Růst moci Habsburků v Evropě (Vídeňské dohody; ovládnutí Španělska); Boj mezi stavy (města a šlechta). Náboženské rozdělení Evropy. Ohrožení osmanskou VDO Počátky parlamentarismu v Českém státě Doba předbělohorská a pobělohorská Pochopí postavení českého stát 8. Objasni pojem stavovská monarchie. 9. Kde vznikla renesance? Co je pro renesanci typické? 10. Základní myšlenky humanismu. 11. Uveď typické renesanční stavby. Co je to sgrafito? 12. Jmenuj renesanční a humanitní učence, umělce a spisovatele - alespoň 6 a jejich nejznámější počin. 13. Co přinesl vynález knihtisku? 14 Širší územní a politický kontext přednášek tvoří prostředí habsburské monarchie. Tematické okruhy: Širší souvislosti postavení českého státu a české společnosti v raném novověku, otázka české státnosti v pobělohorské době Stavovská společnost v raně novověkých Čechách.

Dějepis - Habsburská monarchie a Rusko Souběžně s válkami o španělské dědictví probíhala další stavovská povstání v Uhrách vedená sedmihradským vévodou Františkem II. Rákoczi. Snažil se navázat kontakty se Švédskem a Ruskem, podporovala je i Francie. Povstání bylo potlačeno Poznámky, průřezová témata, mezipředmětové vztahy, vazby cestopisy; Výchova k myšlení v evroých a globálních souvislostech Globalizační a rozvojové procesy Rozliší typy raně novověkých států (stavovská monarchie, absolutistický stát, parlamentarismus Vymezí politické rozdělení Evropy na katolický a. Vznikla tzv. Spojená stavovská účtárna, do níž přešla i část zaměstnanců z rektifikatoria. Od roku 1851 zmizelo z názvu označení spojená a až do roku 1860 zněl název pouze Česká stavovská účtárna, který se později změnil na Česká zemská účtárna

PPT - číslo: VY_32_INOVACE_19_20 PowerPoint Presentation

Měla velký podíl na vládě a království fungovalo do jisté míry jako stavovská monarchie, v jejímž duchu se král musel o svou moc dělit se šlechtou. Povstáním českých stavů roku 1618 dosáhl tento vývoj vrcholu a šlechta získala nebývalou moc Stavovská monarchie s rozdělením moci mezi panovníkem a stavy jako konstitutivním základem správního uspořádání státu a jeho zemských částí. Vítězství panovnického absolutismu a jeho dopad na proměnu správního aparátu. Tereziánské a josefinské reformy politické a soudní správ STAVOVSKÁ . MONARCHIE SE MĚNÍ V MONARCHII . ABSOLUTISTICKOU. Učebnice str. 57-60. BOJ ČESKÝCH STAVŮ PROTI HABSBURSKÝM PANOVNÍKŮM. Ferdinand I. zvítězil nad českou šlechtou a královskými městy. Upevnil panovnickou moc. Usiloval o návrat českého státu ke katolické církvi. Povolal do Prahy . JEZUITY, obnovil pražské. Vlastivědné mapy - pro 1. st. ZŠ Žákovský atlas Žákovský atlas - pracovní sešit Školní atlas světa Česko - školní atlas Evropa - školní atlas Asie - školní atlas Amerika - školní atlas Afrika, Austrálie, Oceánie a Antarktida - školní atlas Atlas českých dějin (1. díl) Atlas českých dějin (2. díl) Pravěk starověk Středověk Novověk I Novověk. -stavovská monarchie- nedědičný trůn král volen vybranými šlechtici - mnohonárodnostní stát Poláci, Litevci, Bělorusové, Ukrajinci, Němci - různé zájmy šlechty - vnitřní oslabení - trojí -dělení Polska - 1772, 1793, 1795 Rusko, Prusko, Rakousko - obnovení nezávislosti až v 1918 (ale odlišné hranice

 • Maltézský řád.
 • Football tips free.
 • Svraštělá kůže na pažích.
 • Mšmt dotace plavání.
 • Lámavost vlasů příčina.
 • 35tt pribirani.
 • Finanční svoboda bazar.
 • Mince eu.
 • Letouni v čr.
 • Ryba v alobalu se zeleninou.
 • Urychlení hojení zlomenin.
 • Magnety neodym.
 • Plat it manager.
 • Nejdražší baskytara na světě.
 • World rally championship wrc 7.
 • Emoticons instagram pc.
 • Střední průmyslová škola mladá boleslav.
 • Kulový ventil 6/4.
 • Anamorficky adapter.
 • Santa cruz blur.
 • Certifikat vzor.
 • Gruzie měna.
 • Pánská brazilská depilace liberec.
 • Komunikace v českém jazyce pro střední školy odpovědi.
 • Sony hdr cx240e recenze.
 • Rafale letadlo.
 • Niall horan tattoo.
 • Miminko se budí každou hodinu.
 • Operace zanoření stomie.
 • Motýlek papillon 2017 cz dab.
 • Salabka parkování.
 • Baumax stojací lampa.
 • Blizzard wikipedie.
 • Kognitivní deprivace.
 • Ergoterapie kniha.
 • Jízdárna pražského hradu impresionismus.
 • Lapta kypr.
 • Ministerstvo životního prostředí datová schránka.
 • Ulice diskuze vinted.
 • Cvičení joga české budějovice.
 • Aqualung jethro tull wikipedia.