Home

Deskriptivní geometrie elipsa

elipsa je průsečnou křivkou rovinného řezu na rotační kuželové ploše, jestliže řezná rovina není kolmá k ose rotační kuželové plochy a rovina s ní rovnoběžná jdoucí vrcholem má s kuželovou plochou společný pouze vrchol (nebo jinak: odchylka roviny řezu od osy je větší než odchylka povrchových přímek); elipsa e je množinou všech bodů v dané rovině ρ. Deskriptivní geometrie Téma 1: Elipsa je množina všech bodů v rovin, které mají od dvou pevných rě ůzných bodů stálý součet vzdáleností větší než vzdálenost pevných bodů. V5. V každém bodě elipsy existuje právě jedna tečna; je to osa vnějšího úhlu jeh

Znalost deskriptivní geometrie pat ří ke všeobecnému vzd ělání moderního člov ěka. Tvo ří významnou část skupiny p ředm ětů grafické komunikace, p ěstuje prostorovou představivost, vytvá ří a rozvíjí technické myšlení. Učební pom ůcku pro výuku deskriptivní geometrie jsme se rozhodli vytvo řit kv ůli. DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. konstrukce kuželoseček. 1) elipsa. Freziérova konstrukce . bodová a proužková konstrukce. Rytzova konstrukce. oskulační kružnice. tečny k elipse. příčková konstrukce. tečny z bodu a daným směrem. 2) hyperbola, parabola. hyperbola - bodová konstrukce Výukový program deskriptivní geometrie. Učební pomůcku pro výuku deskriptivní geometrie jsme se rozhodli vytvořit kvůli nedostatku kvalitních pomůcek do tohoto předmětu. Je určena nejen školám, na nichž se tento předmět vyučuje, ale také všem studentům, které toto téma zajímá > Kružnice, Elipsa, Hyperbola, Parabola Mongeovo promítání - základní úlohy > Konstrukce přímky, Průsečnice dvou rovin, Vzdálenost bodu od roviny, Tečná rovina kulové plochy, Pravidelný šestiúhelník Pravoúhlá axonometrie - základní úlohy > Pravidelný čtyřboký jehlan, Průnik úsečky s trojúhelníke Olomouci, učitelů matematiky a deskriptivní geometrie, v rámci semináře z deskriptivní geometrie. Příklady jsou řazeny náhodně, bez vzájemné souvislosti, protože se jedná víceméně o komplexní příklady, není toho ani třeba. Pro jejich rozlišení je v obsahu vždy připojen v závorce komentář, c

Elipsa - vsb.c

Deskriptivní geometrie 2.52 download - Výukový program deskriptivní geometrie Tato učební pomůcka je určena nejen školám, na nichž se tento předmě Maturitní otázky. deskriptivní geometrie. 20. 10/2011. 1. Základy kótovaného promítání. zobrazení přímky a roviny, vzájemná poloha přímek a rovin; konstrukce jednoduchých těle Méně známá je eukleidovská konstrukce pro oskulační kružnice v obecném bodě. Je založena na větě (Piska, Medek: Deskriptivní geometrie 1, str. 162, 1972): Všechny kuželosečky dotýkající se v pevném bodě, které lze nevlastní elací ve směru společné tečny navzájem v sebe transformovat, mají touž oskulační kružnici Pomykalová E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus 2010 (na stránkách nakladatelství) Drs L.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus (na stránkách nakladatelství) Musálková B.: Deskriptivní geometrie pro SPŠ stavební, Sobotáles; Urban A. : Deskriptivní geometrie

Hraje u toho Chopin - Ballade No. 1, Op. 23 in G Mi Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a materiály z matematiky najdete na: http://www.isibalo.com/ Pokud budete chtít, můžete nám dát like na. Deskriptivní geometrie I. Studijní materiály vystavené na těchto stránkách byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ 2013. Planimetrie; Je-li k 1 je touto kuželosečkou elipsa, pro k = 1 dostáváme parabolu a pro k > 1 dostáváme hyperbolu. Bod F se nazývá ohniskem kuželosečky, přímka d řídící přímkou (direktrix)

Deskriptivní geometrie :: mat-d

 1. Deskriptivní geometrie, Mongeovo promítání, GeoGebra, učebnice on-line. 2. Interaktivní učebnice deskriptivní geometrie TITLE: Interactive Descriptive Geometry Coursebook SUMMARY: An aim of this diploma thesis is to create interactive descriptive geometry coursebook
 2. Deskriptivní geometrie (Maturita - profilová část) Maturitní témata z deskriptivní geometrie. Předmět, historie, metody deskriptivní geometrie; Kótované promítání; Mongeovo promítání; Pravoúhlá xonometrie; Zobrazení bodu, přímky, roviny; Sklopení; Otočení; Vzájemná poloha přímky a roviny; Vzájemná poloha dvou.
 3. Elipsa motivace a základy -% Analytická geometrie . Návaznosti. Tvorba tečny k elipse -% Analytická geometrie . Zobecněné polární souřadnice -% Integrální počet funkcí více proměnných . Řešené příklady
 4. áře DG získají tento potřebný základ
 5. Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace Elgartova 3, 614 00 BRNO (číslo popisné: 689
 6. Stručná anotace sady: Sada Deskriptivní geometrie 1 seznámí studenty s učivem 1. ročníku deskriptivní geometrie pro střední školy stavební - úvod do DG, axiómy, definice, věty, principy a základy pravoúhlého promítání, průměty bodů, přímek, rovin, zavedení třetí průmětny, sklápění, otáčení, kuželosečky, tělesa s podstavou v obecné rovině.
 7. GA06 - Deskriptivní geometrie pro obor geodézie a kartografie Doktorské studium: Tento studijní materiál byl zpracován s podporou projektu OPVK ESF Rozvoj a modernizace doktorského studijního programu Stavební inženýrství [CZ.1.07/2.2.00/15.0428]

Deskriptivní geometrie pro samouky 1951, J. Kounovský. Příručka, jež vznikla z přednášek, konaných před válkou pro kandidáty učitelství na měšťanských školách, obsahuje elementární prostorovou geometrii a základní lineární metody zobrazovací asi v rozsahu, probíraném na býva.. BA091 Základy deskriptivní geometrie - podzim 2020 - • 7. přednáška - 16. 11. 2020 • Rytzova konstrukce (elipsa): 1. příklad, Zobrazení kružnice v afinitě: - pomocí sdružených průměrů a Rytzovy konstrukce: 2. příklad, - hledání přímo os elipsy: 3. příklad DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 1 Petra Pirklová Definice: Elipsa je množina všech bodů vrovině, kter mají od dvou daných navzájem různých bodů , konstantní součet vzdáleností 2 , větší než je vzdálenost daných bodů. Body , se nazývají ohniska elipsy,. Deskriptivní geometrie Téma: Elipsa Cíl: Odvození definice elipsy, jejích vlastností a konstrukce. Forma výuky: Práce ve dvojicích Časová dotace: 1 vyu čovací hodina Pom ůcky: Špendlíky, provázek, rýsovací pot řeby. Po číta č s programem Cabri II, Zdroje: Autor: Mgr. Jitka Nováková SPŠ strojní a stavební Tábo Výuka deskriptivní geometrie v gymnáziu rozvíjí a prohlubuje prostorovou představivost, potřebnou při studiu různých způsobů zobrazení prostorových útvarů do roviny a při rekonstrukcích těchto útvarů z jejich rovinného obrazu. elipsa, hyperbola, parabola, základní pojmy, oskulační kružnice ve vrcholech.

Deskriptivní geometrie na MFF UK

Výukový program deskriptivní geometrie - úvo

Deskriptivní geometrie se věnuje zkoumání geometrických vztahů trojrozměrných objektů prostřednictvím jejich dvojrozměrného znázornění. Její studium nám tak zprostředkovává poznání a pochopení stereometrických vztahů, učí nás, jak správně interpretovat dvojrozměrné pohledy na tyto vztahy a také významně kultivuje naši schopnost prostorové vztahy graficky. Deskriptivní geometrie ročníkTÉMA VÝSTUP žák: UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY G8 Deskriptivní geometrie elipsa, hyperbola, parabola Kartézská soustava souřadnic v prostoru Kótované promítání - zobrazení bodů, přímek a rovin, otáčení, polohové

2. Domácí cvičení, dobrovolné příklady, za které může student získat body - 14 bod Deskriptivní geometrie (3DG2) 2. volitelný předmět vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a je součástí ŠVP GJW Základní informace: Volitelný předmět Deskriptivní geometrie je koncipován jako dvouletý, s dvouhodinovou týdenní dotací volitelný předmět Deskriptivní geometrie I. Výstupy ŠVP Učivo - téma Konkretizace Průřezová témata, souvislosti, metody KUŽELOSEČKY elipsa, hyperbola, parabola ROTAČNÍ TĚLESA rotační válec, rotační kužel koule a kulová plocha Pravoúhlá axonometrie • Ohniskové definice, vlastnosti • Tečna ke kuželosečc Deskriptivní geometrie . Elipsa je tak chápána jako výsledek interakce dvou principů definovaných Gricem (1968) v rámci ↗maximy kvantity: jeden z těchto principů se snaží ušetřit mluvčímu námahu spojenou s produkcí a.. \subsection{Rytzova konstrukce os elipsy}. Elipsa je dána dvojicí omezených sdružených průměrů MN a RQ

Skripta Deskriptivní geometrie 1 - pracovní verze skript (pdf 2.05 MB) a další výukové materiály - Světlana Tomiczková Elektronická skripta DG - výukové materiály- MP, Ax, Kos., LP - ČVUT, stavební fakulta, ústav nosných konstrukcí (různí autoři) Deskriptivní geometrie BA03 CviŁení, letní semestr DOM`C˝ ÚLOHY Jan 'afałík Brno c 2014. Je dÆna elipsa E(F 1;F 2;a), jF 1F 2j< 2a. Sestrojte nìkolik bodø elipsy, hy-peroskulaŁní kru¾nice, teŁnu v libovolnØm bodì T2E, zkonstruujte kru¾nice z vìt V P, V Q DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Volitelný předmět (3. / 4. roč.) Charakteristika vyučovacího předmětu Úkolem deskriptivní geometrie na gymnáziu je připravit žáky na vysokoškolské studium těch oborů, kde budou potřebovat prostorovou představivost a základy zobrazovacích metod, zejména při studiu technických a uměleckých oborů Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně (Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina Ing. Smetana Radim kabinet č.217a konzultační hodiny: Pá 10:50-12:30 Mgr. Kišková Iveta kabinet č.217a konzultační hodiny: Út 12:40. smetana@stav-ova.cz kiskova@stav-ova.c

Septima. Základy stereometrie - vzájemná poloha bodů, přímek a rovin; Kolmé promítání na dvě průmětny - Mongeovo promítání; Hranatá tělesa a jejich zobrazení v M Elipsa (proužková konstrukce), Parabola (lichoběžníková konstrukce) Afinita - kružnice, elipsy v afinitě (Rytzova konstrukce) Zobrazení objektu zadaného v MP ve VP; Polohové úlohy v MP i VP (průsečík přímky s rovinou, průsečnice rovin,..) Zobrazení objektu v pravoúhlé axonometri Deskriptivní geometrie pro HGF Topografické plochy. Video příklady Kuželosečky. Elipsa: video Geogebra: Konstrukce základních prvků elipsy - ohniska, hlavní a vedlejší osy, střed, hlavní a vedlejší vrcholy. video Geogebra: Konstrukce obecného bodu z definice elipsy Od středy 14.10. přechází celá škola na on-line (distanční) výuku, škola bude pro žáky uzavřena. Rozvrhy tříd na nižším gymnáziu se tímto dnem mění, na vyšším gymnáziu platí již zveřejněná verze deskriptivní geometrie na gyvolgova. Septima. Základy stereometrie - vzájemná poloha bodů, přímek a rovi

Deskriptivní geometrie pro FAS

Přepočítej si příklady na Kuželosečky. Kružnice, elipsa, parabola, hyperbola, jejich rovnice, tečny i vzájemné polohy si můžeš procvičit na Priklady.com Deskriptivní geometrie Krista Dudková Radka Hamříková O S T R A V A 2 0 0 5 . OBSAH 1. Kuželosečky 5 1.1. Řezy na kuželové ploše 5 1.2. Elipsa Deskriptivní geometrie svými metodami a svou stavbou význačně přispívá k rozvoji prostorové představivosti, tvůrčích schopností a logického myšlení. Předmět deskriptivní geometrie obsahuje v podstatě dvě oblasti: zobrazovací metody a geometrii křivek a ploch. Úkolem první oblasti je seznámit studenty s vhodnými.

Vzhledem k tomu, že RVP GV obsahuje pouze vzdělávací obsah povinný pro všechny žáky, je nabídka dalších vzdělávacích oborů umístěna na portál. Vzdělávací obsah těchto oborů bude (stejně jako pilotní verze RVP GV) ještě upraven Deskriptivní geometrie Definice oválu: Ovál je konvexní křivka složená z dotýkajících se kruhových oblouků a mající právě dvě vzájemně kolmé osy souměrnosti. Ze souměrnosti oválu plyne, že je složen z oblouků 4n (n = 1, ) kružnic. Pro n = 1 dostáváme tzv. čtyřobloukový ovál, pro n = 2 tzv. osmiobloukový ovál Deskriptivní geometrie II. 1 Kuželosečky 3 2 Elipsa 3 2.1 Přímka a elipsa 4 2.2 Konstrukce elipsy 4 2.3 Způsob zadání elipsy 5 2.4 Tečna k elipse 6 2.5 Průměty kružnice 7 2.6 Kružnice v rovině 8 2.7 Řez kuželem rovinou kolmou k nárysně 9 2.8 Řez koulí 10 3 Parabola 12 3.1 Tečna a normála paraboly 1 deskriptivní geometrie, mongeovo promítání řezy těles, Stereometrie, Kuželosečky, geometrie descriptiva, konstruktivní geometrie

Deskriptivní geometrie je koncipována jako dvouletý kurz, který je možné zařadit do posledních dvou ročníků studia na gymnáziu. Na GVH je nabízena deskriptivní geometrie jako jednoletý volitelný předmět pro žáky tříd 7.A8 a 3.A4 s pokračováním v maturitním ročníku - třídy 8.A8 a 4.A4 a možností maturovat Předmět deskriptivní geometrie obsahuje v podstatě dvě oblasti: zobrazovací metody a geometrii křivek a ploch. Úkolem první oblasti je seznámit studenty s vhodnými zobrazovacími metodami (kótované promítání, Mongeovou projekcí a pravoúhlou axonometrií), které jsou potřebné pro praxi technika

PPT - Zborcen é plochy PowerPoint Presentation, free

Deskriptivní geometrie

Deskriptivní geometrie GA02 CviŁení, zimní semestr DOM`C˝ ÚLOHY Jan 'afałík Brno c 2011. 1 Obsah 1. StłedovØ promítÆní 17 8. LineÆrní perspektiva 18 Reference 25. 2 1. Ku¾eloseŁky NP (a) Je dÆna elipsa E(F 1;F 2;a), jF 1F 2j< 2a. Sestrojte nìkolik bodø elipsy, hy-peroskulaŁní kru¾nice, teŁnu v libovolnØm bodì T2E. Deskriptivní geometrie : Mongeova projekce, kosoúhlé promítání a pravoúhlá axonometrie : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 70 s. ISBN 978-80-7468-064-9. info; ŠÍMA, František. Deskriptivní geometrie : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd

Autor knihy: Eva Pomykalová, Téma/žánr: deskriptivní geometrie, Počet stran: 350, Cena: 398 Kč, Rok vydání: 2010, Nakladatelství: Prometheu Deskriptivní geometrie, I. ročník kombinovaného studia FAST, letní semestr 2006-2007 Kuželosečky, afinita a kolineace (1) (a) Je dána elipsa E(F1,F2,a), |F1F2| 2a. Sestrojte několik bodů elipsy, hy-peroskulační kružnice, tečnu v libovolném bodě T ∈ E, zkonstruujte kružnice z vět VP, VQ Deskriptivní geometrie Ukázka čtyř různých rovinných zakreslení jednoho prostorového objektu kuželosečkou by správně měla být elipsa Ukázka konstrukce průniku koule a kužele Promítání Deskriptivní geometrie je věda o zobrazení prostorových útvarů do roviny (průmětny) Deskriptivní geometrie. Deskriptivní geometrie. Autor: Roman Hašek. Téma: Geometrie. Kótované promítání - vzájemná poloha úseček I. Elipsa - vnitřní a vnější body; Procentová kalkulačka - grafická (ZPČ=PP) Přenášení úhlů.

Video: Geometrie-kosouhle promitani - cvut

Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 2.11.2020 (L) Vykreslete si svůj první matematický výraz přes MathJax!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji Předmět: Deskriptivní geometrie Náplň: Mongeovo promítání Třída: 4. ročníky a oktáva Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: rýsovací potřeby, modely těles, PC, software Geogebra Téma Výstupy vědomostní Výstupy procedurální Pojmy Metody a formy Poznámky Mongevo promítání (rovinné obrazce Konstrukce jsou založeny na různých principech. Některé plynou přímo z definice, jiné z ohniskových vlastností či z dalších vlastností kuželoseček. Vzhledem k tomu, že elipsa je nejčastěji používaná (rýsovaná) křivka v deskriptivní geometrii, je zde uveden větší počet jejích konstrukcí

Deskriptivní geometrie - Wikipedi

 1. Geometrie (řecky γεωμετρία, z gé - země a metria - měření) je matematická věda, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí, proporcí a vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů.Geometrie bývá považována za jeden z nejstarších vědních oborů vůbec. V Ottově slovníku naučném heslo Geometrie začíná slovy
 2. Deskriptivní geometrie pro střední školy + CD. Deskriptivní geometrie pro střední školy + CD. Učebnice vhodná pro všechny typy středních škol, kde se deskriptivní geometrie vyučuje jako povinný, volitelný, resp. nepovinný předmět
 3. počítačů, stereoskopie, deskriptivní geometrie, smysluplnost. Obsahem této práce je seznámení s obsluhou a možnostmi CAD programu Rhinoceros a jeho využití při výuce. Práce je především zaměřena na deskriptivní geometrii a její představivost v prostoru. Posouzení kladů a záporů zvoleného programu při výuce
 4. Deskriptivní geometrie I. a. Syntetická geometrie II/3. 2004-2005 - zimní semestr 2+2. vyučující Světlana Tomiczková, KMA FAV. Rozpis obsahu výuky
 5. 1.1 Co je deskriptivní geometrie a její význam 1.2 Vývoj zobrazovacích metod 2 Základy stereometrie 2.1 Základní pojmy 2.2 Polohové vlastnosti 2.3 Metrické vlastnosti 2.4 Mnohostěny 2.5 Rotační tělesa 2.6 Konstrukční úlohy 3 Promítání 3.1 Princip promítán
 6. ář-matematika Deskriptivní geometrie Vzkazy Fotogalerie. Deskriptivní geometrie. AANETdružstvo, Bazar knih. Bazar,antikvaríát, Antikvariát, bazar, Autoškola Top - Praha 6. Již 22 let v Řepích ! JMY FOTO. 5. +6.Elipsa a hyperbola definice a konstrukce z daných prvk.
 7. Zdravím, Mám takový malý problém, netýká se to ani tak cadu jako spíše deskriptivní geometrie, ve..

Matematické Fórum / konstruktivní (deskriptivní)geometrie

 1. 2.2 Klasická deskriptivní geometrie Při definování pojmu klasické deskriptivní geometrie vycházím z knih profesora Aloise Urbana, Deskriptivní geometrie I., II., viz seznam literatury [17], [18]. Klasická deskriptivní geometrie v sob ě zahrnuje tyto oblasti: promítací metody (rovnob ěžné promítání, st ředov
 2. Vyuovací pedmt: Deskriptivní geometrie 1. Charakteristika vyu ovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Vyuovací pedmt Deskriptivní geometrie vznikl z volitelných vzdlávacích aktivit RVP GV. Výuka se uskuteuje ve 3. a 4. roníku. Pro výuku je k dispozici odborná uebna
 3. Deskriptivní geometrie. Ukázka čtyř různých rovinných zakreslení jednoho prostorového objektu kuželosečkou by správně měla být elipsa Ukázka konstrukce průniku koule a kužele Promítání Deskriptivní geometrie je věda o zobrazení prostorových útvarů do roviny (průmětny). Nový!!
 4. skriptivní geometrie I a Deskriptivní geometrie III, vyučovaných v prvním a třetím semestru studia, která je podpořena grantem FRVŠ 358/2013. Náplní tohoto grantu je jednak úprava webových stránek o výuce deskriptivní geomet-rie na MFF UK, tak aby byly dány do souladu s novou akreditací oboru
 5. DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 1 Petra Pirklov ELIPSA Definice: Elipsa je množina všech bodů vrovině, které mají od dvou daných navzájem různých bodů E, F konstantní součet vzdáleností 2a, větší než je vzdálenost daných bodů. Body E, F se nazývají ohnisk
 6. ologie užívala vhodnější názvy, aby nebyl

Deskriptivní geometrie - ihned zdarma ke stažení - Stahuj

Maturitní témata z deskriptivní geometrie obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium - technické školní rok: 2019/2020 třída: 4. A 1. Zobrazení přímky a roviny v kótovaném promítání 2. Průsečnice dvou rovin, průsečík přímky s rovinou v kótovaném a volném rovnoběžném promítání 3 Deskriptivní geometrie A A A. Deskriptivní geometrie. Zde jsou materiály ke stažení z předmětu Deskriptivní geometrie. Plošina s přístupovou cestou. elipsa_priklady.pdf. Stáhnout. Podrobnosti. Kuželosečky - materiály písemka. kuzelosecky - priklady.pdf. Stáhnout. Podrobnosti Maturitní témata z deskriptivní geometrie obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium školní rok: 2017/2018 třída: 4. A, 4. B 1. Zobrazení přímky a roviny v kótovaném promítání 2. Průsečnice dvou rovin, průsečík přímky s rovinou v kótovaném promítání a polohové úlohy v

Oskulační kružnice elipsy - GeoGebr

 1. Deskriptivní geometrie 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Deskriptivní geometrie 1 Pomocný učební text 1. část Světlana Tomiczková Plzeň - 2. října 2006- verze 2.0 Předmluva Tento pomocný text vznikl pro potřeby předmětu Deskriptivní geometrie I. Některé části jsou shodné s kapitolami ve skriptech pro strojní fakultu.
 2. Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye
 3. Maturitní okruhy z Deskriptivní geometrie školní rok 2016/2017 1. Zobrazení přímky, skutečná délka úsečky, rovina, hlavní a spádové přímky, vzájemná poloha dvojice přímek 2. Průsečnice dvou rovin, průnik dvou obrazců 3. Kolmice k rovině, rovina kolmá k přímce, vzdálenost bodu od roviny, vzdálenost dvo
 4. DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Atributy předmětu Kód předmětu: BA03 Rozsah předmětu: Rozsah předmětu odpovídá rozsahu výuky tohoto předmětu ve studij-ním programu s prezenční formou studia, tj. 56 hodin. Zakončení předmětu: Zápočet, zkouška Charakteristika předmět
 5. - pravoúhlým průmětem kružnice k = (S, r), jejíž rovina svírá s průmětnou ostrý úhel, je elipsa - její střed je průmět středu kružnice Doležal, M.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie díl 3., Mongeovo promítání, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. Odkazy
 6. Deskriptivní geometrie je zařazena mezi volitelné maturitní předměty. Maturitní zkouška z deskriptivní geometrie je vhodná zejména pro studenty, kteří chtějí po maturitě pokračovat ve studiu na vysokých školách technického a matematického zaměření. 35.Elipsa 36.Tečny elipsy 37.Zobrazení kružnice 38.Afinita.

Deskriptivní geometrie I - FA ČVU

deskriptivní geometrie. společenské vědy. dějepis. Byli jsme. Ke stažení - dějepis. Elipsa - ohniskové vlastnosti, tečna a bod dotyku. 19). Maturitní témata z deskriptivní geometrie 1. Zobrazení hranolu (MP); elipsa. konstrukce hranolu z daných prvků definice, konstrukce elipsy z daných prvků, řídicí a vrcholová kružnice, sdružené průměry, Rytzova konstrukce 2. Zobrazení jehlanu (MP); tečna elipsy. konstrukce jehlanu z daných prvk Počátky deskriptivní geometrie úzce souvisí s počátky stavitelství, bylo třeba zobrazit objekty, které chtěli postavit. Bylo tedy i nutné najít způsob, jak zobrazit útvary trojrozměrného prostoru na dvojrozměrný prostor. Elipsa pokračuje mimo těleso, a proto vyrábíme jen její část. Hraniční body elipsy jsou. Deskriptivní geometrie Dvouletý seminář ve 3. až 4. ročníku a septimě až oktávě platí od 1. 9. 2012 2 hod/týden Období Téma 1. rok Září Volné rovnoběžné promítání. Opakování. Afinita a kolineace Září - říjen Kótované promítání. Základní úlohy v kótovaném promítání. Otáčení roviny do průmětn

KG01 Elipsa - Zakladni konstrukce a ohniskove vlastnosti

Maturitní témata z deskriptivní geometrie. obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium školní rok: 2015/2016. třída: 4. A, 4. B, 4. C. Zobrazení přímky a roviny v kótovaném promítání . Průsečnice dvou rovin, průsečík přímky s rovinou v kótovaném promítání a polohové úlohy ve volném rovnoběžném promítání. Deskriptivní geometrie pro I. ročník FAST VUT v Brně [CD-ROM]. Verze 1.3. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2002. ISBN 80-86433-08-. - SALOMON, David. Curves and surfaces for computer graphics [Křivky a plochy v počítačové grafice]. New York: Springler Science+Business Media, 2006. ISBN -387-24196-5. - VALA, Josef. Deskriptivní. DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Atributy předmětu Kód předmětu: BA03 Rozsah předmětu: Rozsah předmětu odpovídá rozsahu výuky tohoto předmětu ve studij- ním programu s prezenční formou studia, tj. 56 hodin. Zakončení předmětu: Zápočet, zkouška Charakteristika předmět Deskriptivní geometrie učebnice pdf Deskriptivni Geometrie Pdf . DESKRIPTIVNI GEOMETRIE PDF - Author's address: Josef Dalik, katedra matematiky a deskriptivni geometrie atiky a deskriptivni geometrie strojni fakulty Rozvrh předmětu Deskriptivní geometrie (design) v zimním semestru a. r. / 15 [en], Design - Descriptive geometry, Courses, Department o

Deskriptivní geometrie. Truhlářství - Stolařství 5. +6.Elipsa a hyperbola definice a konstrukce z daných prvk. Deskriptivní geometrie 2.52 download - Výukový program deskriptivní geometrie Tato učební pomůcka je určena nejen školám, na nichž se tento předmět Program je kvůli velkému objemu dat distribuován ve dvou provedeních - STANDARD verze - (velikost cca 4 MB) Deskriptivní geometrie. 1

50 - Elipsa motivace a základy (MAT - Analytická geometrie

Gymnázium, Ceský Krumlov, Chvalšinská 112, Ceský Krumlov. Telefon: 420-380-711 171, 711 349 Fax: 420-380-711 709 e-mail: info(at)gymck.c Dagmar Dlouhá. H 506/3 L. Podéště 1875/17 Ostrava - Poruba 708 33. 59 732 1324. dagmar.dlouha@vsb.c

Deskriptivní geometrie na MFF U

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Volitelný předmět BA091 ZÁKLADY DESKRITPIVNÍ GEOMETRIE Výuka předmětu bude zahájena ve třetím týdnu semestru v pondělí 5. října 2020 a bude ukončena 7. prosince 2020. Výuka bude probíhat vždy v pondělí od 18:00. Náplň předmětu je na fakultním intranetu Deskriptivní geometrie. maturitní okruhy pro technické lyceum. Stereometrie - základní věty (S) Pojem promítání, druhy promítání, základní věty rovnoběžného promítání. Maturitní témata z deskriptivní geometrie, 2006/7. 1. Elipsa - definice, konstrukce, charakteristický trojúhelník Rovina totožnosti v MP, afinita mezi průměty. 2. Trojúhelníková konstrukce elipsy, proužková konstrukce elipsy Průnik dvou trojúhelníků v MP. 3. Elipsa: tečna, řídicí kružnice, vrcholová kružnic

Interaktivní učebnice deskriptivní geometrie

Anotace: Animovaná konstrukce oskulačních kružnic elipsy. Autor: Mgr. Ivana Kuntová (Autor). Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: používá geometrické pojmy, zdůvodňuje a využívá vlastnosti geometrických útvarů v rovině a v prostoru, na základě vlastností třídí útvary další materiály k tomuto očekávanému výstupu ». Speciální vzdělávací potřeb Elipsa je dána hlavními vrcholy A, B a vedlejšími vrcholy C, D. S je střed elipsy. Sestrojíme kružnici k 1 (S,a) (pozn. a je velikost hlavní poloosy) a kružnici k 2 (S,b) (pozn. b je velikost vedlejší poloosy). Na kružnici k 1 libovolně zvolíme bod X 1. Průsečík polopřímky SX 1 a kružnice k 2 je bod X Profilová maturitní zkouška z deskriptivní geometrie 2015/16 Maturitní zkouška z deskriptivní geometrie má formu písemné maturitní práce, její ústní prezentace a obhajoby. Rozsah práce je minimálně 20 stran textu a výkresů formátu A4. Výkresy může student provádět ručně nebo ve vhodném grafickém softwaru metrie. Geometrie je dotována menším počtem hodin a navíc z učebních plánů skoro vymizela deskriptivní geometrie. Autoři sbírky by rádi povzbudili nejen své kolegy učitele, ale i jejich studenty v hledání cesty ke stereometrii, která je krásnou disciplinou s bohatou historií

Afinita a kolineaceInfo k zápočtu a zkoušce

Deskriptivní geometrie. Studijní materiál: Deskriptivní geometrie pro studenty GCHD. 2018/2019 DGmaturita Ročníkové práce - Studentská konference 2019. Rysy: Rys č.1 (DG1) - Středová kolineace Rys č.2 (DG1) - Průsečnice rovin v kótovaném promítání Rys č.3 (DG1) - Vodorovná komunikace Rys č.4 (DG1) - Mongeovo promítán vyučuje deskriptivní geometrie, můžete studenty odkázat na to, že se příslušnými důkazy budou zabývat tam (viz věta Quételetova - Dandelinova). V opačném případě lze zvídavým studentům nabídnout kvalitní internetové odkazy. V rámci vyšetřování množin bodů daných vlastností můžeme student Předmět: Deskriptivní geometrie MATURITNÍ TÉMATA PRO NEPOVINNOU ÚSTNÍ ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 1. Geometrická zobrazení v rovině (středová a osová souměrnost, posunutí, osová afinita, středová kolineace), pravidelné mnohoúhelníky a jejich zobrazení v osové afinitě a středov

 • Učební obory blatná.
 • Word poznámka pod čarou hvězdička.
 • Google print settings.
 • Naše paní božena němcová pdf.
 • Justin bieber nejznámější písničky.
 • Účel obchodní korporace.
 • Střední uměleckoprůmyslová škola.
 • Pvc podlahy obi.
 • Kam umístit detektor plynu.
 • Salamína.
 • Bitva u slavkova stream.
 • Pufovaný amarant.
 • Black hawk down online cz.
 • Himaláje zajímavosti.
 • Zssk bezplatná preprava.
 • Nejlepší přání k svátku.
 • Šablony na zdobení dortů.
 • Nejdražší baskytara na světě.
 • Organizer kabelu pod stul.
 • Krevní destičky nadbytek.
 • Úprava barev zoner.
 • Sms jízdenka hradec králové.
 • Mondsee počasí.
 • Zelené oči povaha.
 • Dodge viper cena.
 • Donna karan parfém.
 • Mt logan canada.
 • Herpangina nakažlivost.
 • Plochá baterie nabíjecí.
 • Sasanka mořská.
 • Plantáž vánočních stromků praha.
 • Entrance fee pont du gard.
 • Srážková daň definice.
 • Lego příběh postavy.
 • Lékařské ozáření.
 • Čištění odpadu kyselinou citronovou.
 • Neviditelná rovnátka invisalign.
 • Pěstování pijavic.
 • Kdy ma dite umet zavazat tkanicky.
 • Usb driver.
 • Elastická bavlna metráž.