Home

Informovaný souhlas s poskytováním podpůrných opatření druhého až pátého stupně

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ V NOVELE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA - Katalog

 1. a) konkrétní výčet a účel podpůrných opatření a jejich členění do stupňů, b) u podpůrných opatření druhého pátého stupně pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením a normovanou finanční náročnost pro účely poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu podle tohoto zákona
 2. Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele školy nebo OSPOD
 3. Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně (1) Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském zařízení písemný informovaný souhlas s jejich.
 4. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů; různé druhy nebo stupně podpůrných opatření lze kombinovat. Jejich uplatňování se řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která je.
 5. V souladu s § 16 vyhlášky MŠMT č. 27 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných • výslovně vyjadřuji souhlasu s poskytováním podpůrných opatření • beru na vědomí informace o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrného opatření
 6. postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně - vyhláška 27/2016 Sb. (§11, §12, §13) informovaný souhlas s poskytováním PO - vyhláška 27/2016 Sb. (§16) organizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními - vyhláška 27/2016 Sb. (§17
 7. (5) Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka

Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně § 11 (1) Ředitel školy určí ve škole pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami PPP nebo SPC stanoví žákovi konkrétní podpůrná opatření, které odpovídá konkrétnímu stupni podpory. Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou je nutný vždy písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka. Podpůrná opatření spočívají v

Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně (1) Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a udělení písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. (2) Informovaný souhlas podle odstavce 1. před přiznáním podpůrných . opatření druhého . až pátého . stupně. Ředitel školy . určí ve škole . pedagogického . pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci . se . školským . poradenským zařízením . v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory. (6) S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka

4.2. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně ZŠ ..

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka

1.1. Přehled podpůrných opatření se lení na ást A, þást B a ást C. 1.2. ýást A obsahuje výþet a úel podpůrných opatření, jejich þlenění do stupňů a u podpůrných opatření druhého až pátého stupně, s výjimko Před zahájením poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně bude třeba zajistit písemný informovaný souhlas rodičů (zákonných zástupců) dětí. Rodiče před udělením souhlasu bude třeba prokazatelně informovat o změnách ve vzdělávání, které realizace podpůrného opatření přinese Podmínkou poskytování PO druhého až pátého stupně musí být vždy předchozí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka. Škola tato opatření přestane poskytovat tehdy, pokud uplynula doba, na kterou byla tato opatření v doporučení stanovena

Vyhláška č. 27/2016 Sb. § 16 vymezuje postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně, podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském zařízení. (6) Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane škola nebo školské zařízení po projednání se zletilým žákem, studentem nebo zákonným zástupcem dítěte nebo žáka poskytovat, pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory. IVP Informovaný souhlas Žádost ZZ o IVP Vstupní diagnostika s dítětem Vytvoření IVP.

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními ..

podpůrných opatření druhého až pátého stupně dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami.. 76 4.5 Podíl školského poradenského zařízení na vzdělávání žáka, studenta se speciálními vzdělávacími potřebam Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Školské poradenské zařízení vydává zprávu a doporučení obsahující podpůrná opatření pro vzdělávání žáka

Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími

• Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením je písemný informovaný souhlas zákonného zástupce (zletilého žáka). • Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane škola nebo školské zařízení po projednání se zákonným zástupce podpůrné opatření stejného stupně, pokud to neodporuje zájmu žáka. Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení Z 561/2004, § 16, odst. 4 Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují vždy s informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka. 5. Pracovníci poskytující poradenské služby 5.1 Pedagogičtí pracovníci, kteří poskytují poradenskou služb Informovaný souhlas s poskytováním podpůrných opatření zákonní zástupci nedávají také v situaci, kdy se proti rozhodnutí ŠPZ o přiznaných podpůrných opatřeních odvolají či už se odvolali (§ 16b odst. 4 školského zákona)

Koordinace poskytování podpory ve vzdělávání žáků se SVP

 1. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. v platném znění. Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřením
 2. (1) Pokud je ve třídě, oddělení nebo studijní skupině počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně v souladu s § 17 odst. 4 vyšší než 5, lze pro jejich vzdělávání využít asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných opatření.
 3. Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého. až pátého stupně § 11 (1) Ředitel školy určí ve škole pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami
 4. A8. Legislativa. V odstavci 5 se stanovuje písemný informovaný souhlas žáka nebo zákonného zástupce jako podmínka poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně
 5. Článek IV - Postup školy při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně. Podpůrná opatření poskytuje škola bezodkladně po obdržení doporučení ze školského poradenského zařízení a po udělení informovaného souhlasu zákonným zástupcem žáka

S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny. Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně (5) Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka. (6) Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane škola nebo školské zařízen PPP a SPC stanoví žákovi konkrétní podpůrné opatření, které odpovídá konkrétnímu stupni podpory. Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou je nutný vždy písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka. Podpůrná opatření spočívají

Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně (1) Ředitel školy určí ve škole pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami 52 3.9 Podíl školy na poskytování podpůrných opatření prvního stupně žákům se speciálními vzdělávacími potřebami..... 53 3.10 Podíl školy na poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně žákům se speciálními vzdělávacími potřebami..... 56 3.11 Některá specifika poskytování vzdělávání. v případě souvisejících okolností častěji. Poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně je ukončeno, je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření již nejsou třeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s nímž s poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ). Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. v platném znění. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka. Každé Doporučení pro vzdělávání projednají pracovníci Školního poradenského centra a třídní učitel se zákonnými zástupci žáka

§ 16 Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně (1) Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském zařízení písemný informovaný souhlas s. žáka udělil ve škole písemný informovaný souhlas s jejich poskytováním. Škola může zpracovat plán pedagogické podpory (dále jen PLPP), který zahrnuje zejména popis obtíží a SVP žáka v případě poskytnutí PO prvního stupně. Pro žáky s přiznaným PO druhého Podpůrná opatření 1. stupně poskytuje škola, v součinnosti se školním poradenským pracovištěm. Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovnými poradci, ZŘ pro vzdělávání, vedoucími učiteli a příslušným třídním učitelem. Výchovní poradci koordinují poskytování podpůrných opatření Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit zformuluje obsah podpůrných opatření (prvního stupně) s využitím § 10 a přílohy 1 části A vyhlášky č. zákonný zástupce žáka podepsal informovaný souhlas s poskytováním podpůrných opatření Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane škola po projednání se zletilým žákem, nebo jeho zákonným zástupcem poskytovat, pokud z doporučení ŠPZ vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb

Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

 1. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s platným doporučením školského poradenského zařízení. Podmínkou poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně školou je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, nebo zákonného zástupce nezletilého žáka
 2. 5 stupně, je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná. Vzdělávání žáků nadanýc
 3. (5) Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého pátého stupně školou nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka. (6) Podpůrné opatření druhého pátého stupně přestane škola nebo školské zařízen
 4. podpůrným opatřením druhého až pátého stupně v souladu s § 17 odst. 4 vyšší než 5, lze pro jejich vzdělávání využít asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných opatření; omezení počtu žáků připadajících na asistenta pedagoga se neuplatní.

stupně je-li z doporuþení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb. postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje § 16 vyhlášky 27/2016 Sb., jehož nezbytnou součástí je i informovaný souhlas zákonného zástupce Část A obsahuje výčet a účel podpůrných opatření, jejich členění do stupňů a u podpůrných opatření druhého až pátého stupně, s výjimkou kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením Podpůrná opatření druhého až pátého stupně - Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení ŠPZ a informovaný souhlas zákonného zástupce žáka. K poskytnutí poradenské pomoci ŠPZ dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele školy nebo OSPOD

27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními ..

 1. a nemají normovanou finanční náročnost. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně může škola nebo školské zařízení uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ) a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka
 2. podpůrná opatření prvního stupně. Na základě doporučení ze ŠPZ o poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně: Výchovný kariérový poradce si vyžádá písemný informovaný souhlas zletilého žáka, nebo zákonného zástupce žáka
 3. a společně s vyučujícími se podílí na podpoře vzdělávání těmto žákům. Podpůrná opatření 2. až 5. stupně neurčuje škola, ale školské poradenské zařízení (PPP, SPC). Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti
 4. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb
 5. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřením
 6. -druhy a stupně podpůrných opatření (§16)-podpůrná opatření 1. stupně (PLPP)-podpůrná opatření 2. - 5. stupně (IVP, NFN)-výstupy činnosti ŠPZ (zpráva, doporučení + informovaný souhlas), OSPOD-intervence školy (pedagogická, speciálně pedagogická) -identifikace nadaných dětí s potřebou druhého až pátého.
 7. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka. u podpůrných opatření druhého až pátého stupně pravidla pro jejich.

6. Postup při realizaci podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 7. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí. 8. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vztahy s pedagogickými pracovník Se zpracováním IVP je možné začít až ve chvíli, kdy zákonní zástupci žáka podepsali informovaný souhlas s poskytováním podpůrných opatření ve škole (je součástí doporučení). Východiskem při sestavování bude doporučení pro vzdělávání dotčeného žáka vydané školským poradenským zařízením Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení, pro tyto žáky škola zpracovává individuální vzdělávací plán (IVP). Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřením poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ). Zajistí písemný informovaný souhlas zákonných zástupců žáka, bez kterého by se nemohl IVP realizovat.. * Podpůrná opatření druhého až pátého stupn lze uplatnit pouze s doporuením školského zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, studenta nebo Nový § 16a upravuje þinnosti školského poradenského zařízení v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření žákům se.

specializace: psychopedie psychopedie jako vědní obor psychopedie pojetí) speciálně pedagogická disciplína, zabývající se edukací osob s mentálním postižení 4.2 Informovaný souhlas. 5. Pracovníci poskytující poradenské služby. 5.1 Pedagogičtí pracovníci, kteří poskytují poradenskou službu. 5.2 Kontakty na pracovníky. 5.3 Kvalifikační standardy poradenských pracovníků školy. 6. Schéma poskytování poradenských služeb ve škole. 7. Spolupráce s poradenskými zařízeními. 8 platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činností školy, které se uskutečňují mimo budovu školy. Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v mateřské škole a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy, o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák neposkytne informovaný souhlas s vypracovaným individuálním vzdělávacím plánem. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a.

Vzdělávání žáku se speciálně vzdělávacími potřebami

 1. Informovaný souhlas obsahuje: výslovné vyjádření souhlasu s opatřeními informace o důsledcích, které vyplývají z podpůrných opatření, zejména změny ve vzdělávání informace o organizačních změnách podpis zákonného zástupce, že porozuměl Informovaný souhlas se vyhotovuje písemně
 2. 3 V případě potřeby ředitel školy může se souhlasem krajského úřadu zřídit funkci pedagogického asistenta, který bude poskytovat podporu učitelům při vzdělávání žáka či žáků s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně
 3. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně: Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. Písemný informovaný souhlas s poskytováním PO (podpůrná.
 4. Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jedenkrát ročně, v případě potřeby častěji. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12, § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
 5. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žák
 6. 2.2 Podpůrná opatření druhého až pátého stupně stupně je doporučení školského poradenského zařízení a informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte. Škola zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržen
 7. - nutnou personální podporou pedagoga při výuce žáků s potřebou podpůrných opatření, a to jak asistentem pedagoga, tak dalším pedagogem nebo speciálním pedagogem; - při vzdělávání žáků se smyslovým postižením možností využívat tlumočníky českého znakového jazyka nebo přepisovatele

Česká škola: Vyhláška č

Pokud je ve třídě, oddělení nebo studijní skupině počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně v souladu s § 17 odst. 4 vyšší než 5, lze pro jejich vzdělávání využít asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných opatření; omezení. K ukončení poskytování podpůrných opatření 2. až 5.stupně dojde, je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná. Vzdělávání nadaných dět Není-li tomu tak, doporučí výchovný kariérový poradce využití poradenské pomoci ŠPZ. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení ŠPZ poskytuje škola nadále podpůrná opatření prvního stupně 4.2 Informovaný souhlas. Podpůrná opatření prvního až pátého stupně se poskytují vždy s informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka. Viz příloha k 4.2 Informace o poskytované poradenské službě. 5. Pracovníci poskytující poradenské služby. 5.1 Pedagogičtí pracovníci, kteří poskytují poradenskou služb

podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, be Ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná Žáci s OMJ tedy mohou mít vzhledem k jazykovým schopnostem nárok na podporu z § 16 školského zákona. První stupeň podpory může škola žákovi poskytovat sama, v případě druhého až pátého stupně je třeba vyšetření a následné doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) příspěvková organizace s právní subjektivitou Procházkova 303, 541 01 Trutnov Obchodní akademie: Malé náměstí 158, 541 01 Trutnov telefon 499 599 300, 499 599 301; www.oatrutnov.cz, www.zoat.cz ředitel: Mgr. Roman Hásek zástupkyně ředitele školy: Mgr. Michaela Šilingová e-mail: sekretariat@oatrutnov.c 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna 2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělov

Video: VYHLÁŠK

 • Noze fiskars.
 • Buddhismus v čr.
 • Mombasa počasí.
 • Hemeroidy bepanthen.
 • Book of mormon.
 • Rýžování zlata morava.
 • Hyacint východní křížovka.
 • Jak vytrhnout stolicku.
 • Gemini tattoo.
 • 3d brd viewer online.
 • Lóreal casting creme gloss odstin 1010.
 • Squatter.
 • Barry hund.
 • Opruzeniny na pipince.
 • Prací gel pro alergiky.
 • Lunetic dokument.
 • Netradiční recepty na marmelády.
 • Dámský smoking půjčovna.
 • Kurz arabštiny olomouc.
 • Jeep grand cherokee zvýšení podvozku.
 • Maximální věk králíka.
 • Psittacula krameri.
 • Půjčovna krojů kunovice.
 • 9tt ultrazvuk.
 • Huntington city.
 • Bughouse.
 • Bayern lm.
 • Moulin rouge ulice.
 • Prodejna kočárků kladno.
 • Půlmaraton české budějovice 2017 trasa.
 • La scapigliata.
 • Do čeho investovat 2019.
 • Sluchátka jbl tune 500bt černá.
 • Spamovat.
 • Jak zadlabat zámek.
 • Otrava oxidem uhličitým.
 • Kategorie hurikán.
 • Prodám krbová kamna s teplovodním výměníkem.
 • Snar hady vidiet.
 • Starosta telč.
 • První republika tance.