Home

Pohyby v homogenním tíhovém poli země příklady

Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země. Budeme se zabývat pohyby těles, jejichž trajektorie jsou vzhledem k rozměrům Země natolik malé, že tíhové pole, v němž se tělesa pohybují, lze považovat za homogenní.Dále se omezíme na zjednodušený (a praxi těžko realizovatelný) případ, kdy na těleso nepůsobí žádná jiná síla (nejčastěji odporová síla vzduchu. Pohyby tles v homogenním tíhovém poli Zem: a) jednoduchý - volný pád b) složené (vrhy)- z volného pádu - z rovnomrného pímoarého pohybu ve smru vektoru poátení rychlosti 1) ˘ ˇˆ V. T = g v 0, v = 0 m.s-1, s = H = g v 2. 2 0 M. t , v = v 0 - g.t , s = v 0.t - 2 1.g.t2 S t = 0 s, v = v 0, s = 0 Pohyb těles v homogenním tíhovém poli Země. Nejjednodušším pohybem v homogenním tíhovém poli Země je volný pád.( v = g.t) Složitější pohyby nastanou, udělíme-li tělesu v hom. TPZ určitou nenulovou počáteční rychlost. V tom případě koná těleso současně dva pohyby: 1. rovnoměrný přímočarý pohyb ve směru.

Pohyby těles v homogenním tíhovém poli a v centrálním gravitačním poli Zdeněk Kubiš, 8. A Homogenní tíhové pole Působení gravitační síly v malých oblastech grav. pole (při povrchu Země v rozmezí několika set metrů) Gravitační síla, která má ve všech místech pole stejný směr Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Volný pád Svislý vrh vzhůru Vodorovný. Vypočítá se jako součin tíhového zrychlení a vzdálenosti od Země. Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země. Nejjednodušším pohybem tíhovém poli Země je volný pád. Je to pohyb způsobený tíhovou silou, je popsán tíhovým zrychlením. V homogenním tíhovém poli Země dále pozorujeme tzv. složené pohyby (vrhy) Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země jsou pohyby, které probíhají v blízkosti Země a jejichž trajektorie jsou vzhledem k rozměrům Země velmi malé. Proto veličiny (intenzita gravitačního pole - gravitační zrychlení, gravitační potenciál), které popisují gravitační pole při těchto pohybech se nemění (jsou. 3. Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země (vrhy) teorie Tělesa se pohybují v blízkosti Země a působí na ně pouze tíhová síla FG. Odpor prostředí zanedbáváme. Vrhy jsou složené pohyby z pohybu rovnoměrně přímočarého a volného pádu. A) Vrh svislý vzhůru (v0 ↑; g ↓

Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země :: ME

Příkladem pohybu v radiální gravitační pole Země jsou pohyby umělých družic Země, pohyby mezikontinentálních střel a raket atd Na těleso o hmotnosti m působí při pohybu v gravitačním poli Země: a ) dostředivá síla: b) gravitační síla: Těleso má: a) kinetickou energii: b) potenciálnu energiu Newtonovy pohybové zákony, hybnost, impuls síly, příklady silového působení. Pohyb tělesa po nakloněné rovině. Pohyby v homogenním tíhovém poli Země - vrh svislý vzhůru, vrh vodorovný. Pohyby v homogenním tíhovém poli Země - šikmý vrh. Mechanická práce, výkon

Hlavní strana » MECHANIKA » GRAVITAČNÍ POLE » Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země » Vrhy těles » Svislý vrh vzhůru Svislý vrh vzhůru Tento pohyb koná těleso, které je vrženo počáteční rychlostí svisle vzhůru, tj. ve směru opačném než je směr tíhového zrychlení Jako pohyby těles v homogenním tíhovém poli rozeznáváme volný pád, svislý vrh vzhůru, vodorovný vrh a šikmý vrch vzhůru. Volný pád je nejjednodušším pohybem v homogenním tíhovém poli. Jedná se o pohyb rovnoměrně zrychlený s nulovou počáteční rychlostí a konstantním zrychlení . Těleso je ve stavu tíže pokud se projevuje účinek tíhy na jiná tělesa. Pokud tyto účinky vymizí těleso je v beztížném stavu. Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země. jde o pohyb těles, jejichž trajektorie jsou vůči rozměrům Země tak malé, že tíhové pole, ve kterém se pohybují můžeme považovat za homogenn

Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země - přehled vztahů Vrh vodorovný - více na Encyklopedii fyziky Vrh svislý vzhůru , řešená úloha (sbírka KDF MFF UK v Praze) - více na Encyklopedii fyzik Z povrchu Země je vystřelen kolmo vzhůru dělostřelecký granát hmotnosti m, jeho rychlost při výstřelu je v 1.Určete: a) maximální výšku h, do které granát vystoupí,. b) rychlost v d granátu při dopadu zpět na zem,. c) celkovou dobu letu granátu t c.. Poznámka: Odpor vzduchu neuvažujte. Tíhové pole považujte za homogenní Této rychlosti dosáhl za 27,8 s. 10 3. Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země (vrhy) teorie Tělesa se pohybují v blízkosti Země a působí na ně pouze tíhová síla FG. Odpor prostředí zanedbáváme. Vrhy jsou složené pohyby z pohybu rovnoměrně přímočarého a volného pádu

Pohyb těles v homogenním tíhovém poli Zem

Př. 4: Z ochozu v ěže, který je postaven ve výšce 30 m nad zemí, vyst řelil lukost řelec vodorovn ě šíp rychlostí 35 m/s ; Applet modelující vodorovný vrh v homogenním tíhovém poli Země s možností zobrazení tvaru trajektorie, vektorů rychlosti a zrychlení. Výpočet délky vrhu. Dvě úlohy s řešením Jako vrhy označujeme pohyby hmotného bodu v tíhovém poli Země. Na hmotný ve všech bodech trajektorie působí stejně velká tíhová síla a naopak na něj nepůsobí žádné odporové síly POHYBY V GRAVITAČNÍM POLI ZEMĚ POHYBY TĚLES V HOMOGENNÍM TÍHOVÉM POLI ZEMĚ Jde o pohyby těles v blízkosti povrchu Země - volný pád a složené pohyby (vrhy). Tíhové pole, v němž se tělesa pohybují, je homogenní (gravitační síla, která působí na těleso, má ve všech místech dané oblasti stejnou velikost i směr) R Z poloměr Země (6,37 × 10 6 m) Pohyby těles v centrálním (radiálním) gravitačním poli Země - radiální gravitační pole je pole, kde směr gravitační síly a zrychlení míří ve všech místech do jednoho bodu - středu. Pohyby těles v radiálním (centrálním) tíhovém poli. Vrhy jsou pohyby těles homogenním tíhovém poli

Gravitační pole - Sweb

Studenti nejvíce oceňovali názorné simulace, díky nimž pochopili vztahy a pohyby těles v gravitačním poli. Průzkum ukázal, že studenty výuka pomocí multimédií baví a že je velmi názorná a účinná. Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země 1. Volný pád (S) (U) 2. Svislý vrh vzhůru (S) (U) 3. Vodorovný vrh (S. Kategorie: Fyzika, Profi práce Typ práce: Skripta, učební texty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje základní pojmy, principy a zákonitosti spjaté s fyzikální problematikou gravitačního pole.Výklad doplňují vzorce, grafická znázornění pro snazší pochopení látky a příklady

Re: Pohyby v homogenním tíhovém poli ↑ Kačenka 22: nenapadá tě, že pohyb nahoru by mohl být svislý vrh vzůru a pohyb dolů volný pád? takže si můžeš vybrat, jak to spočítá cviČenÍ - pohyby tĚles v homogennÍm tÍhovÉm poli Těleso bylo vrženo svisle vzhůru počáteční rychlostí 60 m.s-1. Určete jeho rychlost za 2 s a výšku, ve které se bude v této době nacházet

Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země - FYZIKA 00

Cvičení - pohyby v homogenním tíhovém poli Země (vrhy) 1. Míč je hozen svisle vzhůru rychlostí 20 m/s. Jaké maximální výšky dosáhne a za jak dlouho (a kde) dopadne zpět na zem? 2. Dva míče jsou hozeny svisle vzhůru. Jeden rychlostí v1 = 10 m.s-1, druhý o 1 s později rychlostí v2 = 20 m.s-1 Test č.1: Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země. Část A. Vyberte z uvedených tvrzení, která jsou podle vašeho názoru správná. Při vrhu svislém vzhůru v homogenním tíhovém poli ve vakuu platí tato tvrzení Pohyby v tíhovém poli Země. pohyby v tíhovém poli uvažujeme pouze za předpokladu: že jejich trajektorie jsou vzhledem k rozměrům Země velmi malé; tíhové pole můžeme považovat za homogenní; na pohybující se tělesa působí jen tíhová síla F G; zanedbáme odporové síly; obecně tyto pohyby nazýváme vrhy; Volný pád Pohyby HB • Gravita ční pole • Gravita ční pole v blízkém okolí Země- tíhové pole • Pohyb v gravita čním silovém poli - Keplerova úloha (podrobné řešení na seminá ři) • Pohyb za působení odporujících sil - Smykové tření - Valivé tření - Volný pád v odporujícím prost řed 2. Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země 3. Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země a Slunce 5. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA 1. Moment síly 2. Skládání a rozklad sil 3. Těžiště 4. Kinetická energie tuhého tělesa 6. MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ 1. Tlak v kapalinách a plynech 2. Archimédův zákon 3. Hydrodynamik

Těžiště tuhého tělesa je bod, v němž se v homogenním tíhovém poli protínají těžnice příslušející různým bodům, v nichž těleso zavěsíme. Těžnice v tíhovém poli Země je svislá přímka procházející bodem zavěšení. V této přímce leží také vektor tíhy tělesa Jednoduchým pohybem v homogením tíhovém poli Země je volný pád. Volný pád je pohyb tělesa ve vakuu s nulovou počáteční rychlostí, jestliže na ně působí jen tíhová síla. Udělíte-li tělesu ve vakuu v homogenním tíhovém poli Země poáteční rychlost v 0, koná složený pohyb zvaný vrh Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země. Pohyby těles v radiálním gravitačním poli Země. Pohyby těles - příklady. Keplerovy zákony. Sluneční soustava. Molekulová fyzika. Kinetická teorie stavby látek. Termodynamická teplota. Vnitřní energie tělesa. Kalorimetr. První termodynamický zákon. Struktura a vlastnosti.

Pohyby v radiálním gravitačním poli - vyřešené příklady

 1. Některé druhy sil. Newtonova pohybová rovnice. Pohyby v homogenním tíhovém poli Země. Mechanická práce, výkon. Kinetická a potenciální energie hmotného bodu, potenciální energie tíhová. Zákon zachování mechanické energie. Mechanika pohybu soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa. Hmotný střed. Pohyby těles
 2. pohyb těles v homogenním tíhovém poli využívá vztahy pro pohyby těles v homogenním gravitačním poli Země pohyb těles v radiálním gravitačním poli; Keplerovy zákony řeší příklady s pomocí Keplerových zákonů tuhé těleso, jeho posuvný a otáčivý pohyb kolem pevné osy určí v dané situaci velikost a směr momentu.
 3. - Není v tab. Jednotky SI - tabulky 103, 106, 109 Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země- Viz otázka 12 - Gravitační pole a centrální gravitační pole Rovnoměrný pohyb po kružnici. Je rovnoměrný pohyb, jehož trajektorií je kružnice. (kolo automobilu, ventilátory, hodinové ručičky
 4. - využití derivací a/nebo integrálů v kinematice. Buď na přímce nebo i v rovině či prostoru. Typově úlohy 7-10 ze cvičení 1 nebo úlohy 6-7 z prvního DU (3 body) 4. příklad - pohyby v homogenním tíhovém poli Země (vrhy) - typově úlohy 1-4 ze cvičení 2 nebo příklady 2-4 z druhého DU. (3 body) 5. příkla
 5. 5.5 Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země -vrhy 5.5.1 Svislývrh Nejjednodušší druh vrhu. Hodíme těleso nahoru či dolů. Př. 1: Do obrázku nakresli několik poloh kamene, který volně padá z výšky h. Do každé polohy vyznač působící síly. Popiš pohyb kamene
 6. Pohyby těles vhomogenním tíhovém poli Země Pohyby těles v radiálním gravitačním poli Země Pohyby těles - příklady Keplerovy zákony Sluneční soustava Molekulová fyzika Kinetická teorie stavby látek Termodynamická teplota Vnitřní energie tělesa Kalorimetr První termodynamický záko

Země g r 11 3 Pohyby těles v homogenním tíhovém poli V úlohách, kdy uvažujeme pohyb malého rozsahu, považujeme tíhovou sílu a stejně tak i tíhové zrychlení za konstantní. Protože tíhové zrychlení se mění se zeměpisnou šířkou, bylo z praktických důvodů dohodou stanoveno tzv. normální tíhové zrychlení, jeho Newtonův gravitační zákon, gravitační a tíhová síla a zrychlení, pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země, pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země a Slunce, Keplerovy zákony. 5. Mechanika tuhého tělesa Tuhé těleso a druhy jeho pohybů, moment síly, skládání a rozklad dvou sil, dvojice sil, těžiště. pole Země pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země - vrhy (šikmý, svislý vzhůru, vodorovný, vztahy pro polohu tělesa, rychlost letu, dálku a výšku vrhu, trajektorie pohybu) pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země, kosmické rychlosti, trajektorie, Keplerovy zákony, Sluneční soustava Mechanika tekuti - nejjednodušší pohyby v tíhovém poli země, způsobený tíhovou silou a popsán tíhovým zrychlením; viz. Kinematika HB. Vrhy. složené pohyby v tíhovém poli země, skládají se z volného pádu a rovnoměrného přímočarého pohybu s nenulovou poč. rychlostí. Svislý vrh vzhůr

Newtonovy pohybové zákony, hybnost, impuls síly, příklady silového působení Pohyby v homogenním tíhovém poli Země - šikmý vrh. 6. Mechanická práce, výkon. 7. Kinetická a potenciální energie, zákon zachování mechanické energie. 8. Hmotný střed a těžiště, rovnovážná poloha. 9. Moment síly, impulsové věty Pohyb těles v homogenním tíhovém poli Země. Pohyb těles v centrálním gravitačním poli Země. Pohyby těles v gravitačním poli Slunce. Březen 1 Teoretické cvičení - příklady. Shrnutí učiva - opakování . 12. 1.6.8 Pohyby v centrálním gravita čním poli Zem ě Předpoklady: 1602 Pedagogická poznámka: Pokud necháte experimentovat s modelem studenty, i v případ ě, že už program Modellus znají, strávíte touto hodinou dv ě vyu čovací hodiny (samotný učitel dokáže oditerovat úkoly daleko rychleji). P řesto bych se za využit pohyb těles v homogenním tíhovém poli Země; pohyb těles v centrálním gravitačním poli Země; IV. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA 8. posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa kolem pevné osy; moment síly, momentová věta; skládání sil, těžiště tělesa, stabilita tělesa; kinetická energie tuhého tělesa; V. MECHANIKA KAPALIN A.

Př. : volný pád (červená kulička) x vodorovný vrh (žlutá kulička) - pohyb ve svislém směru probíhá stejně nezávisle na tom, zda se kulička pohybuje i vodorovně Pohyb v homogenním tíhovém poli Země - příklad skládání 2 přímočarých pohybů (2D pohyb) Ve vodorovném směru - pohyb rovnoměrný ve směru Ve. Stáhněte si tuto aplikaci z Microsoft Storu pro Windows 10, Windows 10 Mobile, Windows 10 Team (Surface Hub), HoloLens, Xbox One. Podívejte se na snímky obrazovky z aplikace Hrátky s fyzikou: Pohyby těles v homogenním tíhovém poli, přečtěte si nejnovější zákaznické recenze a porovnejte její hodnocení Práce, kterou musíme udělit 1 kg tělesa na povrchu Země, aby se dostalo k danému bodu v gravitačním poli (z toho vyplývá i úniková rychlost z gravitačního pole Země). Pohyby těles v homogenním tíhovém poli V homogenním tíhovém poli Země je tíhové zrychlení v každém místě pole stejné

Specifickými případy složených pohybů jsou pohyby těles po řece (plavec, motorový člun), dále vrhy v homogenním gravitačním poli Země (složením rovnoměrného přímočarého pohybu a volného pádu), dále např. valivý pohyb (válce, koule) po nakloněné rovině apod 04 Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země 2016.pdf (1941753) 05 Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země 2016.pdf (890,7 kB) 06 Pohyby těles v gravitačním poli Slunce 2016.pdf (797,2 kB) Úvod Novinky Kinematika Dynamika Mech. en. a práce Gravitační pole. Pohyby HB • Gravita ční pole • Gravita ční pole v blízkém okolí Země- tíhové pole • Pohyb v gravita čním silovém poli - Keplerova úloha (podrobné řešení na seminá ři) • Pohyb za působení odporujících sil - Smykové t ření - Valivé t ření - Volný pád v odporujícím prost řed soustřeďte se na příklady, učiva je více, ale lze to zvládnout, spousta věcí je opakování ze ZŠ, pusťte si videa str. 68, 69, 70 Tíhové zrychlení, Tíhová síla a tíha tělesa, Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země (začátek) 4. TÝDEN 30. str. 71, 72 Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země.

Svislý vrh vzhůru :: ME

Gravitační pole - Fyzika - Maturitní otázk

 1. Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země. Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země. Gravitační pole Slunce (Keplerovy zákony) učebnice str. 121. sbírka úloh str. 43-50 . Jablko přitahuje nahoru Zemi stejně velkou silou jako Země jablko směrem dolů (vzpomeň 3.NPZ)
 2. 5 1. Ú V O D 1.1 Fyzikální veliiny a jejich jednotky 1.1.1 Přírodní jev a fyzikální veliin a Fyzika je přírodní vědou, jež zkoumá nejjednodušší, ale současně i nejobecnější zákonitosti přírodních jevů, stavbu a vlastnosti hmoty a zákony jejího pohybu. Při tomto zkoumání zjišťujeme, že studované objekty mají určité charakteristiky (vlastnosti), že se.
 3. POHYBY TUHÉHO TĚLESA Tuhé těleso může konat pohyb: 1) posuvný - tento pohyb koná například: Uveďte příklady těles, která konají posuvný i otáčivý pohyb současně: v homogenním tíhovém poli Země). Výslednice všech těchto sil je tíhová síla FG. Její působišt
 4. Gravitační pole, pohyby těles v gravitačním poli - gravitační pole, gravitační interakce, gravitační síla, Newtonův gravitační zákon, intenzita gr. pole, gr. pole radiální a homogenní, tíhová síla, pohyby v homogenním tíhovém poli Země, volný pád, vrhy - svislý vzhůru, vodorovný, šikmý, pohyby těles v.

Gravitační Pole - Fyzika 00

Vrh svislý vzhůru — Sbírka úlo

pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země (volný pád, vrh svislý a vodorovný) pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země Keplerovy zákony tuhé těleso, posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa moment síly vzhledem k ose otáčení, momentová věta Tv - příklady konání práce ve -průběžně VMEG Intenzita v homogenním gravitačním poli je konstantní. M Z je hmotnost Země (5,98 × 10 24 kg) R Z poloměr Země (6,37 × 10 6 m) Pohyby těles v centrálním (radiálním) gravitačním poli Země - radiální gravitační pole je pole, kde směr gravitační síly a zrychlení míří ve všech místech do jednoho bodu - středu Pohyby v homogenním tíhovém poli. VY_32_INOVACE_11-08. Trajektorie pohybů jsou vzhledem k rozměrům Země velmi malé. V homogenním poli je konstantní tíhové zrychlení. Na tělesa působí pouze tíhová síla. Ostatní síly zanedbáváme. Vrhy jsou složené pohyby. Skládají se z volného pádu a rovnoměrného přímočarého pohybu V homogenním tíhovém poli zanedbáme odstředivou sílu, úměrnou kvadrátu úhlové velikosti , jako veličinu druhého řádu. Za uvedeného předpokladu má pohybová rovnice tvar. (1.1) Uvedenou rovnici budeme řešit metodou postupných aproximací (poruchovým počtem). Položíme , kde je řešení v nultém přiblížení , tj. Nastudovat Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země a Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země. Propočítat cvičení Pohyb těles v gravitačním poli. 5. L Zůstává zadání z minulého týdne. 2. A Nastudovat kapitolu Kmitavý pohyb, Harmonické kmitání, Rychlost a zrychlení kmitavého pohybu. Vše je v učebnici.

Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu

3. Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země 1. Volný pád (S) (U) 2. Svislý vrh vzhůru (S) (U) 3. Vodorovný vrh (S) (U) 4. Šikmý vrh vzhůru (S) (U) 5. Ochranná parabola (S) 6. Šikmý vrh vzhůru při nezanedbatelném odporu vzduchu (S) 4. Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země 1. Kruhová rychlost (S) (U) 2 Gravitační pole » 5.5 Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země. 5.5 Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země Vyhledávání Archiv Kalendář << prosinec / 2019 >> RSS Přehled zdrojů; Statistiky Online: 1: Celkem: 14363: Měsíc:. Téma: Pohyby těles v homogenním tíhovém poli (Vrhy) Úkol: Pomocí počítače modelujte pohyby tělesa v homogenním tíhovém poli. Teoretická příprava: Pohyby v homogenním tíhovém poli jsou obecně pohyby složené z pohybu rovnoměrného přímočarého (konstantní rychlostí v 0) a z volného pádu. Výsledný pohyb nazýváme vrh 3.2 Pohyby těles v gravitačním poli. pohyb v homogenním tíhovém poli Volný pád; Vrh vodorovný; Vrh svislý; Vrh šikmý; pohyb v radiálním gravitačním poli, Keplerovy zákony Centrální gravitační pole; Pohyby v centrálním gr. poli; Keplerovy zákony; p. kosmických těle V případě planety Země působí na těleso o hmotnosti 1kg na 50°sš gravitační síla o velikosti Fg = 9,82N a odstředivá síla Fo = 0,02N. Výsledná tíhová síla má velikost Ft = 9,81N a úhel mezi Fg a Ft je velký 0,14°=8,4'. Pohyby v homogenním tíhovém poli

Homogenní pole - siločára (radiální, homogenní), pohyby těles v homogenním poli (volný pád, vrhy těles - šikmý, vodorovný, svislý vzhůru), pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země, 1. a 2. kosmická rychlost, stav beztíže, stav přetížení, sestup zpět 2.1 Kinematika 2.1 Vyjádřete rychlosti 10 m · s-1, 20 m · s-1, 30 m · s-1 a 40 m · s-1 v kilometrech za hodinu. 2.2 Vyjádřete rychlosti 18 km · h-1, 54 km · h-1 a 90 km · h-1 v metrech za sekundu. 2.3 Automobil ujel vzdálenost 180 km za 2,5 hodiny.Jaká byla jeho průměrná rychlost? 2.4 Rychlík ujel mezi dvěma stanicemi dráhu 7,5 km za 5 minut 4.5 POHYBY TĚLES V HOMOGENNÍM TÍHOVÉM POLI. 4.5.1 Volný pád, kde h je výška, ze které hmotný bod padá a t je doba pádu - doba pádu. 4.5.2 Vrh vzhůru svislý doba vrhu: , doba výstupu je poloviční ( ) výška výstupu: 4.5.3 Vrh vodorovný okamžitá výška v čase t': , kde h je počáteční výška vrh Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země. V blízkosti Země zanedbáváme vzdálenost od zemského povrchu Rovnoměrný přímočarý pohyb ve směru rychlosti, nebo volný pád ve směru zrychlení g Složený pohyb dle principu nezávislosti pohybu: Koná-li HB současně 2 nebo více pohybů. Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Pohyby těles v homogenním radiálním poli Keplerovy zákony Zákonitosti pohybů kosmických těles. Mechanika tuhého tělesa. Tuhé těleso Posuvný pohyb tuhého tělesa Otáčivý pohyb tuhého tělesa kolem pevné osy Moment síl

Vodorovny vrh vrh vodorovný je pohyb tělesa v tíhovém

 1. 5.03 Tíhové zrychlení při povrchu Země: FLP: PDF: 5.04 Tíhová síla a tíha tělesa: FLP: PDF: 5.05 Pohyby těles v homogenním tíhovém poli: FLP: PDF: 5.06 Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země: FLP: PDF: 5.07 Pohyby těles v gravitačním poli Slunce: FLP: PDF: 6.01 Pohyb tuhého tělesa: FLP: PDF: 6.02 Moment síly.
 2. Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země: - nejjednodušší pohyb v homogenním tíhovém poli Země je volný pád. Vrh tělesa = pohyb rovnoměrně přímočarý ve směru rychlosti + volný pád ve směru zrychlení g
 3. a) pohyby rovnoměrné 11. Vlak jel první půlhodinu průměrnou rychlostí 80 km.h−1, v druhé půlhodině byla jeho průměrná rychlost 140 km.h−1. Určete průměrnou rychlost vlaku během celé hodiny. (vp = 110 km.h−1) 12. Těleso se po jistý čas pohybuje tak, že v první třetině tohoto časového úseku má stálo
 4. Jaké učiníme předpoklady pro pohyb těles v homogenním tíhovém poli? Co je to volný pád? Vyjádři dráhu a okamžitou rychlost tělesa v čase t při volném pádu. Ze kterých pohybů se skládají obecně pohyby těles v homog. tíhovém poli? Jak říkáme složenému pohybu z těchto dvou druhů pohybů? Vyjmenuj druhy vrhů
 5. zákon, formulace, pohyby v tíhovém poli Země z hlediska dynamiky, pohyby v gravitačním poli Země pro větší rychlosti: kruhová, 1. a 2. kosmická rychlost, Keplerovy zákony) 5. Mechanika tekutin (hydrostatika a hydrodynamika, hydrostatický tlak, hydrostatický paradox, tlak způsobený vnější silou
 6. V jednom bodě působí dvě navzájem kolmé síly, jejichž velikosti jsou F1 = 2,45 N a F2 = 4,62 N. Určete jejich výslednici, tj. její velikost i směr a) graficky, b) výpočtem. (F = 5,23 N ; j = 62o − vzhledem ke směru síly F 1) 4. V jednom bodě působí dvě síly o velikostech F1 = 16,0 N a F2 = 22,0 N. Určete jedna
 7. 2.1 Práce vykonaná tíhovou silou v homogenním tíhovém poli Země. V každé kapitole jsou pak uvedeny příklady, u kterýchje různě podrobné řešení. Pohyby těles a jejich soustav se řídí Newtonovými zákony. Z nich můžem

Start studying 6 - Gravitační pole a pohyby v gravitačním poli. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools VRHY (POHYBY V HOMOGENNÍM TÍHOVÉM POLI ZEMĚ) 10. Jakou počáteční rychlost musíme ve vodorovném směru udělit tělesu, aby délka vrhu byla rovna n-násobku výšky, ze které bylo těleso vrženo? [hg n 2 ] 11. Pod jakým elevačním úhlem musí vystřelit dělo, aby zasáhlo pirátskou loď zakotvenou ve vzdálenosti 560 m od. II. MECHANIKA II.1.Kinematika pohybu hmotného bodu - dráha, rychlost a zrychlení; základní typy pohybů a jejich řešení - pohyb rovnoměrný přímočarý, pohyb přímočarý rovnoměrně zrychlený, rovnoměrný pohyb po kružnici, pohyby v homogenním tíhovém poli Země (volný pád a vrhy) 5) TÍHOVÁ SÍLA; TÍHA - Země koná rotační pohybŢ je neinerciální vztažná soustavaŢ působí setrvačné síly Fo = m×w2×r = m×w2×RZ×cosj (velikost Fo se mění s zeměpisnou šířkou) Fg = mg Tíhová síla: FG = Fg + Fo =mg - g- tíhové zrychlení 9,81 ms-1 - Tíha tělesa G- je důsledek působení těles v tíhovém poli.

konají tělesa, kterým je ve vakuu v homogenním tíhovém poli Země udělena počáteční rychlost v o. 5.3.1 Svislý vrh dolů rh svislý dolů koná těleso tehdy, má-li jeho počáteční rychlost v o stejný směr jako tíhové zrychlení g. rh svislý dolů je rovnoměrně zrychlený pohyb se zrychlením g - Pohyby těles v blízkosti povrchu Země (v homogenním tíhovém poli - vrhy těles) - Pohyby těles ve větších vzdálenostech od Země (v centrálním gravitačním poli) - Gravitační pole Slunce (Keplerovy zákony) o Projděte si znovu učebnici a sešit (ne všichni si přečetli pozorně text v učebnici, pak měli chyby v.

Zachovejte posloupnost úkolů v zápisu do sešitu Pošlete celé v jednom dokumentu PDF (přehledné a malá velikost v mailu) Do kolonky předmět v mailu a v názvu PDF souboru pište podle vzoru: G5 - Příjmení Jméno - Fy (11.5.-15.5.) Pohyby těles v (nadpis)blízkosti povrchu Země - neboli pohyby v homogenním tíhovém poli Zem látky v magnetickém poli, magnetická hystereze1. užití magnetických materiálů v technické praxi. urychlování částic v elektrickém poli, lineární urychlovač Gravitační a elektrické pole, zákonitosti pohybu těles v nich. druhy vrhů v homogenním tíhovém poli Země, pohybové rovnice pro dráhu i okamžitou rychlos 5. Pohyby těles v gravitačním a elektrickém poli. Uveďte veličiny charakterizující gravitační a elektrické pole. Uveďte proč rozlišujeme pro Zemi gravitační a tíhové zrychlení.Diskutujte problematiku pohybu těles v homogenním tíhovém poli Země - volný pád, vrhy Gravitační zákon, tíhové zrychlení, pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země, kosmické rychlosti, Keplerovy zákony, pohyby těles v centrálním poli Slunce. Mechanika tuhého tělesa, kapalin a plynů. Silové momenty tuhých těles, rovnovážná poloha, skládání sil, jednoduché stroje, těžiště 6. Pohyby v homogenním tíhovém poli Země 7. Mechanika tuhého tělesa 8. Mechanika tekutin 9. Základní poznatky molekulové fyziky 10. Vnitřní energie, práce a teplo 11. Struktura a vlastnosti plynů 12. Struktura a vlastnosti pevných látek 13. Struktura a vlastnosti kapalin 14. Změny skupenství látek 15. Mechanické kmitání a.

Pohyby bych raději viděl v samostatné stránce, např. Pohyb(y) v gravitačním poli, kam by šly po přepracování shrnout uvedené příklady podobných stránek. Volný pád a vrhy bych však raději viděl zvlášť (např. Pohyb(y) v tíhovém poli). Bohužel nemám momentálně čas natakové důkladné předělání.Petr Karel 16. 10 Pohyby v homogenním tíhovém poli Země. 4. Mechanika pohybu soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa. Hmotný střed. Pohyby těles. Moment síly, moment hybnosti. Impulsové věty. Skládání sil působících na tuhé těleso, dvojice sil. 5. Mechanické kmitání. Harmonické kmitání Pohyby těles v gravitačním poli Země; Keplerovy zákony; Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země - vrhy. Těžiště tuhého tělesa je působiště tíhové síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli. Je-li těleso zavěšeno, po ustálení lze určit těžnici - je to přímka, která spojuje těžiště tělesa a bod závěsu. Těžiště T pak je průsečíkem všech těžnic - siločára (radiální, homogenní), pohyby těles v homogenním poli (volný pád, vrhy těles - šikmý, vodorovný, svislý vzhůru), pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země, 1. a 2. kosmická rychlost, stav beztíže, stav přetížení, sestup zpět - Moment setrvačnosti - Fyzika - Kvinta - hmotného bodu, tuhého tělesa

Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země. Pohyby v centrálním poli Země a Slunce. Keplerovy zákony. 4. Mechanika tuhého tělesa Tuhé těleso. Posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa. Moment síly, momentová věta. Skládání a rozkládáni sil. Dvojice sil. Těžiště tělesa. Rovnovážná poloha a stabilita tělesa Intenzita gravitačního pole příklady. 1.6.2 Intenzita gravitačního pole. Př. 1: Vypočti gravitační sílu, kterou Země ve vzdálenosti 10 000 km od jejího povrchu přitahuje: a) kosmonauta o hmotnosti 140 kg (se skafandrem) Př. 2: Najdi vzorce pro výpočet velikosti intenzity gravitačního pole

Podle učebnice se ţáci nejprve seznámí s pohyby v homogenním tíhovém poli Země. Mezi tyto pohyby patří volný pád, vrh svislý vzhůru, vodorovný vrh a vrh šikmý vzhůru. Další podkapitola uţ je věnovaná pohybům těles v centrálním gravitačním poli Země. Jedná se o pohyby, při kterých se mění intenzit

funkcí k tématickým celkům pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země a kmitavé pohyby - řada úloh použitých v tomto studijním textu jsou různě upravené úlohy z různých ročníků FO za účelem co nejefektivnější práce při vytváření grafů popisujících daný problém 5.4 Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země; 5.5 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země; 5.6 Keplerovy zákony 6. Mechanika tuhého tělesa. 6.1 Moment síly vzhledem k ose otáčení. Momentová věta; 6.2 Skládání sil. Rozklad sil. Dvojice sil; 6.3 Těžiště tuhého tělesa; 6.4 Rovnovážné polohy těles koordinace výuky. Matematika ve výuce fyziky. Integrované vyučování v ČR a v zahraničí. A8. Učebnice fyziky: Cíle a fakta. Cvičebnice a pracovní listy. Zahraniční učebnice. A9. Modelování ve školské fyzice, zájmová činnost a rozvoj talentů: Grafy ve výuce. Fyzikální úloha jako model skutečnosti. Tvořivost žáků Další příklady: Rovinný pohyb hmotného bodu je dán parametrickým vyjádřením , kde m.s-1, B = 4 m.s-1, C = 2 m.s-2. Určete a) velikost počáteční rychlosti hmotného bodu, b) úhel, který svírá tečna k trajektorii s osou x v čase 0 s, c) čas, ve kterém je vektor rychlosti rovnoběžný s osou x a souřadnice bodu v tomto.

 • Jak se odpoutat od partnerky.
 • Tarlovova cysta 7mm.
 • Atlas hornin.
 • Ekologická likvidace vozidla v zahraničí.
 • Hotel transylvania 2.
 • Ddm třešť.
 • Chyť a pusť plzeň.
 • Seat alhambra 2017.
 • Mapové značky test.
 • Zákon o pozemních komunikacích komentář.
 • Jak udelat dobre livance.
 • Fiba women's eurobasket 2019 qualifiers.
 • Ordinace v růžové zahradě díly dopředu zdarma.
 • Historie otázky problémy.
 • Studium diplomovaná dětská sestra.
 • Žoldnéř 2013.
 • Body wrap slim recenze.
 • Odbourávání alkoholu chemie.
 • Digi 2 go.
 • Shadow of the tomb raider návod¨.
 • Iphone pri nabijeni nejde zapnout.
 • Horní černá studnice restaurace.
 • Bakterie koky v moči.
 • Proc jit do armady.
 • Nemoci z povolání v čr.
 • Hill horor.
 • Los 1. fotbalové ligy 2018/19.
 • Nejprodávanější plynová pistole.
 • Apolenka účet.
 • Nike by you.
 • Interiery zlin.
 • Struktura pracovního pohovoru.
 • Vepřové rizoto video.
 • Capiki tabulka velikosti.
 • Www divadlo bez zabradli cz.
 • Bile rty u novorozence.
 • Stříbrná kabelka guess.
 • Neptun vzdálenost od země.
 • Hardyova máslovka.
 • Mcculloch cse 1835 test.
 • Mladoboleslavská 22.