Home

Alkalické kovy pracovní list

Součástí materiálu je pracovní list a videoklip reakce sodíku s vodou. Autor: Mgr. Vlastimil Vaněk (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti další materiály k tomuto očekávanému výstupu Název materiálu: Uhlík, alkalické kovy Ro čník: Tercie Identifikace materiálu: KOH_32_5_uhlík, alkalické kovy - pracovní list Jméno autora: Mgr. Daniel Kohout Předm ět: Chemie Tematický celek: Anorganická chemie - uhlík, alkalické kovy Anotace: Žáci ov ěří absorp ční vlastnosti živo čišného uhlí Alkalické kovy - PL. DUM číslo 155858. Nová Pracovní list(zápisky) slouží jako doplněk ke stejnojmené prezentaci. Smyslem materiálu je šetřit čas potřebný ke zhotovení zápisků a zároveň poutat pozornost žáků v průběhu prezentace. Klíčová slova

CHARAKTERISTIKA Jsou to prvky II.A skupiny: Ca, Sr, Ba, Ra Mají 2 valenční elektrony Do této 2. skupiny patří i Be a Mg, oba se liší svými vlastnostmi od ostatních kovů alkalických zemin Beryllium je tvrdé, křehké a špatně vede teplo a elektrický proud Hořčík je lehký , tažný Ostatní jsou měkké, reaktivní, jejich soli barví plame Pracovní listy 44188; Výukové materiály 92754; Multimédia 2062; Ostatní 2184; Detail materiálu. Alkalické kovy. DUM číslo 110016. Nová. Pracovní list: Periodická soustava prvk Barevn ě ozna č a popiš skupiny: alkalické kovy, kovy alkalických zemin, chalkogeny, halogeny, vzácné plyny, triádu železa, lanthanoidy, aktinoidy. 4. U prvk ů v I. až VIII.A skupin ě PSP platí, že po čet valen čních elektron ů odpovídá číslu skupiny ALKALICKÉ KOVY I. A SKUPINA (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) Výskyt : vyskytují se pouze ve sloučeninách Vlastnosti : - Li, Na, K - stříbrolesklé, měkké kovy (dají se krájet nožem) - jsou silně reaktivní, bouřlivě reagují s vodou za vzniku vodíku; nehasit vodou!!! - uchovávají se v petroleji nebo v parafinovém olej Pracovní list na téma Alkalické kovy a Kovy alkalických zemin najdeš ke stažení (zde). NOVÉ (15. 5.) Pracovní list na téma významné kovy najdeš ke stažení (zde)

Vznik a názvosloví oxidů - pracovní list (.pdf) Oxidy - souhrnný test (.pdf) Halogeny - prezentace (.pdf) Halogeny a síra - písemná práce (.pdf) Uhlík, alkalické kovy - pracovní list (.pdf) Chemické vlastnosti kovů - pracovní list (.pdf) Kovy - písemná práce (.pdf) Acido-bazický indikátor z červeného zelí - pracovní list. Alkalické kovy jsou nejvíce elektropozitivní prvky. Ve sloučeninách mají vždy oxidační číslo 1. Valenční elektrony jsou energeticky nejvýše umístěné elektrony v elektronovém obalu. Protonové (atomové) číslo Z vyjadřuje počet protonů v atomovém jádře. Pracovní list. k učivu alkalické kovy: (DUM) zadání. Alkalické kovy - vypracovala Mgr. Alena Havranová. Základní pojmy: lithium, sodík, draslík . Pracovní list - kovy - vypracovala Mgr. Alena Havranová. Alkalické kovy 23_05_Jo_DUM_pracovní list (doc, 153.50 kB) 23_05_Jo_DUM_výuka (flipchart, 3.32 MB) Halogeny 23_06_Jo_DUM_pracovní list (doc, 105.50 kB) 23_06_Jo_DUM_výuka (flipchart, 4.32 MB) Hydroxidy 23_07_Jo_DUM_pracovní list (doc, 105.00 kB) 23_07_Jo_DUM_výuka (flipchart, 5.09 MB) Bezkyslíkaté kyseliny 23_08_Jo_DUM_pracovní list. Kovy - opakování Pracovní list Řešení. 1. a/ vedou elektrický proud b/ vedou teplo c/ tažnost, kujnost 2. Bronz je slitina mědi a cínu

Alkalické kovy Mgr. Radovan Sloup Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II CH-3 Anorganická chemie, DUM č. 2 2. ročník čtyřletého studia Alkalické kovy Li lithium Na sodík K draslík Rb rubidium Cs cesium Fr francium 3 11 19 37 55 87 978 961 1030 1156 1620 b. v. (K) 180 167 148 133 95 76 r (pm) 301 380 0,86 Cs. Otázky na drahé kovy. Otázky na drahé kovy - pracovní list. Otázky další průmyslové kovy. Otázky další průmyslové kovy - pracovní list. Písemka na kovy I. a II.A. Písemka na uhlík anorganický. Otázky na vlastnosti látek. Otázky na vlastnosti látek - pracovní list. Otázky na směsi. Otázky na směsi - pracovní list. Alkalické kovy. Pracovní list týkající se tématu Alkalické kovy je určen pro žáka jako aktivizační prvek hodin chemie. Pracovní list lze využít při individuální i skupinové práci, a to ve všech fázích vyučovacího procesu. RNDr. Alena Laubeová, publikováno 18.11.2010 15:50, zhlédnuto 7456×, hodnocení

DUMY.CZ Materiál Alkalické kovy - P

název DUM Pracovní list - Periodická tabulka prvků metodická poznámka k využití Pracovní list je určen k procvičení probrané látky týkající se periodické tabulky prvků. Určeno pro samostatnou nebo skupinovou práci. Vhodné pro vyšší gymnázium Pracovní list č. 2: Příprava ušlechtilého kovu 1. V následující tabulce najdete různé používané způsoby přípravy či výroby kovů. Přiřaďte k nim správnou chemickou rovnici z druhé tabulky: Způsoby výroby/přípravy kovu: Chemická rovnice: 1. Z oxidů kovů redukcí uhlíkem a. 9 1 7 E u * 6 \ 9 E u * 6 1 2 Alkalické kovy; Chemické prvky a sloučeniny - křížovka; Plasty - křížovka; Kovy; Svět kolem nás; Test - chemické prvky; Úvod do názvosloví solí Směsi - pracovní listy; Kovy - pracovní list; Vodík, výskyt, příprava, vlastnosti, užití.

DUMY.CZ Materiál Alkalické kovy

Alkalické kovy. Pracovní list týkající se tématu Alkalické kovy je určen pro žáka jako aktivizační prvek hodin chemie. Pracovní list lze využít při individuální i skupinové práci, a to ve všech fázích vyučovacího procesu. RNDr. Alena Laubeová, publikováno 18.11.2010 15:50, zhlédnuto 7175×, hodnocení Pracovní list: Chemická vazba. Elektronegativita. 1. Vyhledej v PSP hodnoty elektronegativit následujících prvků: X Ag = X Al = X C = X Ca = X Cl = X Alkalické kovy Protonové číslo Elektron egativita X Chalkogeny Protonové číslo Elektronegativita X Halogeny Protonové číslo.

Alkalické kovy Prezentace je zaměřena na postavení alkalických kovů v periodické tabulce, výskyt, některé fyzikální a chemické vlastností těchto prvků. Součástí materiálu je pracovní list a videoklip reakce sodíku s vodou. Očekávaný výstup: orientuje [ 2 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy) Rb Cíl Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni charakterizovat vlastnosti alkalických kovů popsat formy jejich výskytu v přírodě vysvětlit způsoby jejich výroby a použití slovně i chemickými rovnicemi popsat jejich chemické reakce Do 1. skupiny periodické soustavy patří prvky lithium (Li), sodík (Na), draslík (K), rubidiu p 1 - prvky - triely. Ve III. A skupině (13. skupině) se nacházejí bor B, hliník Al, gallium Ga, indium In a thallium Tl. Mají tři valenční elektrony v orbitalech ns a np, jejich elektronová konfigurace ve valenční vrstvě je ns 2 np 1.Přestože mají shodnou konfiguraci valenčních elektronů, liší se

8 Chemie - Každý umí něco nejlép

 1. Obsahují nebezpečné kovy a roztoky, lze je recyklovat-olověný akumulátor -dodává hodně proudu vybíjení Pb + 2H2SO4 + PbO2 PbSO4 + 2H2O + PbSO4 nabíjení Pracovní list č. 2 Kde se používá olověný akumulátor? Které podmínky obecně snižují výkonnost baterií a akumulátorů? Řešení pracovního listu č.
 2. Alkalické kovy Očekávaný výstup Uvede výskyt, charakteristické vlastnosti a využití alkalických kovů. Anotace. Prezentace je zaměřena na postavení alkalických kovů v periodické tabulce, výskyt, některé fyzikální a chemické vlastností těchto prvků. Součástí materiálu je pracovní list s autoevaluací. Klíčová slov
 3. PRACOVNÍ LIST - opakování KOVY 1. Mezi charakteristiky kovů NEPATŘÍ : a) kovy tvoří většinu všech prvků c) kovy vedou elektrický proud b) kovy vedou teplo d) všechny kovy jsou (za běžných podmínek) pevné látky 2. Všechny alkalické kovy se vyznačují
 4. Alkalické kovy . Krájení alkalických kovů nožem. Ze zásobní lahve vyndej kousek sodíku na filtrační papír pomocí pinzety. Sodík drž v pinzetě a skalpelem ukroj kousek o velikosti hrachového zrnka. Ze zásobní lahve vyndej kousek draslíku na filtrační papír pomocí pinzety
 5. Alkalické kovy leží v I.A skupině PSP. a) Uveď značky prvků, které označujeme jako alkalické kovy. lithium sodík draslík rubidium cesium franciu
 6. Alkalické kovy - Na, K Charakteristika skupiny Alkalické kovy se nachází v 1. skupině a 3. periodě periodické tabulky. Patří mezi ně Li, Na, K, Rb, Cs a Fr. Jejich elektronová konfigurace je ns1. Jsou nestálé na vzduchu, mají značnou reaktivitu, malou mechanickou pevnost a nízký bod tání. Vazebné možnosti atom

Chemie - Ježková, Kohout - gasos-ro

Kovy tvoří společně s polokovy a nekovy tři hlavní skupiny chemických prvků.Rozdělení je prováděno s ohledem na vazebné a ionizační vlastnosti prvků. Kovy jsou charakterizované jako elektropozitivní, mají snahu předávat valenční elektrony a tvořit jednoatomové kationty.. Kovy jsou hojně průmyslově využívány pro svoje ojedinělé fyzikální vlastnosti a pro. Výukové materiály z matematiky a chemie na základní škole Kovy alkalických zemin a alkalické kovy (3) Alkalické kovy (2) Kovy alkalických zemin (1) Pentely (2) Přechodné prvky (12) I.B skupina (Cu, Ag, Au) (3) triáda železa (Fe, Co, Ni) (1) VI.B skupina (Cr, Mo, W) (4) VII.B skupina (Mn, Tc, Re) (4) Tetrely (2) Triely (2) Vodík, kyslík a jejich sloučeniny (3) Biochemie (14) Enzymy a. 8. A, B Chemie 30. 3.- 3. 4. Kontrola PL, Procvičení KOVY a ALKALICKÉ KOVY. 1. Zkontroluj si řešení pracovních listů z minulého týdne PRACOVNÍ LIST - HAŠENÍ PLAMENE 1) Jak se budete chovat při vypuknutí požáru? Elektrická zařízení pod proudem, alkalické kovy, látky reagující s vodou. Lehké hořlavé a alkalické kovy, volně uložené kusovité, vláknité a prachové materiály. Author

BEZPE ČNOSTNÍ LIST Kyselina dusi čná 65% strana 1 z 6 Dodržovat pracovní hygienu, p ři práci nejíst, nepít a nekou řit 8.2.1 Vhodné technické kontroly: postupovat dle požadavk ů na řízení 361/2007 Ho řlavé látky, organické látky, alkalické kovy, práškové kovy, zásadité látky Pracovní list pro žáka Koroze železa Úkol:porovnat vliv podmínek na průběh a sílu koroze (dlouhodobý úkol) Pomůcky: a) chemikálie - destilovaná voda - voda z vodovodu - chlorid sodný (kuchyňská sůl) b) potřeby - zkumavky - 4 ks - zátka na zkumavky - 3 ks - štítky na zkumavky - 4 ks - stojan na zkumavk Bakaláři Pracovní list - křížovka Ch G r Alkalické kovy - učebnice str. 58 Google classroom Výpisky do sešitu neposílat Bi P a Členovci- uč. str. 66- 1/učebnice (výpisky) 2/GC(úkoly) 1/výpisky do sešitu 2/odpovědi na otázky (GC) 1/neposílat ke kontrole 2/ posílat ke kontrole (GC) 3 / k o n tr o l

ELU

alkalické kovy kovy alkalických zemin halogeny chalkogeny vzácné plyny tráda ţeleza triáda lehkých platinových kovů triáda těţkých platinových kovů kovy Doplňování slepé PSP pracovní list - chemická vazba I., II. a opakování práce s modely - sloučenin Alkalické kovy . 25. hodina..14.12. // Kovy, polokovy, nekovy . Kovy - Fe, Ti, Hg, Al, Zn, Pb. Nalepit samostatnou práci - texty o kovech do sešitu . 24. hodina..7.12. // Kovy. Psát na prvky a na pojmy. Aneta Valigurová - psát na opakování. Kontrola samostatné práce - určování prvků podle popisu. Prvky rozdělit na kovy a. Zopakovat si kapitoly - halogeny, alkalické kovy - na tyto kapitoly budou psány testy v prvním týdnu po příchodu do školy. testy budou velmi stručné, jen abych věděl, že máte základní povědomí. Zopakovat kapitolu síra a uhlík, hodnocen bude tento pracovní list, který si v prvním týdnu na známky ohodnotím Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1, H290 Dráždivost pro kůži, Kategorie 2, H315 Podráždění očí, Kategorie 2, H319 Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Katalog č. 10088 Pracovní list přiložen v příloze. Příloha - ke stažení Další téma jsou alkalické kovy- autor Gymnázium,střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola Hořice. Zpracujte a zašlete do 27.11.2020 Příloha - ke stažení.

Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1, H290 Žíravost pro kůži, Kategorie 1B, H314 Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, Kategorie 3, Dýchací systém, H335 Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16. BEZPEČNOSTNÍ LIST Alkalické kovy - pracovní list a vybrané pokusy - didaktické zpracování (E. Eisenhammerová) Didaktický materiál z vybrané kapitoly anorganické či obecné chemie (J. Šulcová) Spektrofotometrické stanovení obsahu chlorofylu u vybraných druhů rostlin (R. Velecká) Chemie dusíku - příprava pracovního listu a laboratorních.

Alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Přečtěte si v učebnici s. 58 - 59, udělejte si zápis do sešitu. Soustřeďte se na kovy - Li, Na, K; Ca, Mg. V příloze posílám pracovní list, který vypracujte a pošlete do 17. 4. 2020 na e-mail d.r.ukoly@seznam.cz. Alkalické kovy: prudká až explozivní reakce, vzniká plynný vodík - nebezpečí exploze. Amoniak, hydroxid amonný: prudká reakce, tvorba bílé mlhy. Bronz: koroduje. Chlornany: vznik plynného chloru. Kovy: korozivní kovy reagují se vznikem hořlavého vodíku (např. Fe, zvláště intenzivně se projevuje u Al, Na, apod) Udělejte si výpisky z prezentací : Alkalické kovy, Další kovy (název, vlastnosti, kterými se daný kov liší od ostatních, použití) U alkalických kovů si napište i výskyt. Některé stránky slouží k procvičení dané látky. Dále si napište slitiny (co to je a z čeho se skládají ty nejznámější) a korozi

Periodická tabulka prvků, nebo též periodická soustava prvků, je uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky, ve které jsou prvky seskupeny podle rostoucích protonových čísel, elektronové konfigurace a cyklicky se opakujících podobných chemických vlastností.Řídí se tzv. periodickým zákonem, který roku 1869 publikoval Dmitrij Ivanovič Mendělejev, jenž. Gymnázium Františka Živného v Bohumíně - gymnázium, Bohumín, Gymnázium Františka Živného v Bohumíně | studijní materiály | Rozvíjej se, žij, studuj u nás | chemi 01_Alkalické_kovy_prezentace.ppt .ppt 48,76 MB 5× 02_Koroze_kovů_prezentace.ppt .ppt 32,09 MB 4× 03_Kovy_pracovní_list_2.docx .docx 266,89 kB 6× 04_Kovy_prezentace.ppt .ppt 53,34 MB 4× 05_Nekovy_pracovní_list_1.doc .doc 308,50 kB 4× 06_Periodická_tabulka_pracovní_list_5.doc .doc 308,00 kB 8×. pro nepřihlášené- vyplnit pracovní list Dýchací soustava) viz příloha) a podívat se na dokument na youtube Neumírejme mladí: Plíce. Z. Práce je průběžně zadávána na classroom.google.com v kurzu Zeměpis, přírodopis, chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz. F C 17. 3. 2020 ke stažení zde - téma hodiny: Kovy; 19. 3. 2020 ke stažení zde - téma hodiny: Alkalické kovy a kovy alkalických zemin; 24. 3. 2020 ke stažení zde - téma hodiny: Oxidační číslo; 25. 3. 2020 ke stažení zde - téma hodiny: Názvosloví oxidů; Pracovní listy k samostudiu: Pracovní list Kovy ke stažení - ve.

Periodická soustava prvků - (tabulka 1xA4) - Počet stran 2 Formát list A4 Aktualizované vydání včetně 4 nově pojmenovaných prvků - nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts) a oganesson (Og). Dru Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník. Sloučeniny vodíku. Vodík je reaktivní prvek. Tvoří mnoho sloučenin. Nejznámnější sloučeninou je voda H 2 O. Voda je nejdůležitější látkou na Zemi. Bez vody by živé organismy nemohly vůbec existovat 29.4.2020 Chemie 8. ročník - 13. pracovní list. Louhy se řadí mezi zásady - ANO. Alkalické kovy se vyskytují volně v přírodě - NE. Kyslík má ve sloučeninách oxidační číslo -I - NE. Alchymie byla předchůdkyní chemie - ANO. Rtuť je polokov - NE. Ve vzduchu je 78% dusíku - ANO

Výsledky: Zpracujte pracovní list. Úkol č. 2: Termický rozklad jedlé sody, důkazy sloučenin s-prvků. Pomůcky: zkumavky, tuha, porcelánová odpařovací miska, univerzální acidobazický indikátor, kahan Chemikálie: hydrogenuhličitan sodný NaHCO 3, roztoky solí alkalických kovů a kovů alkalických zemi chemie, Olomouc - Střední škola logistiky a chemie Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Modul Články Metodického portálu RVP.CZ. Název materiálu Anotace Autor Typ příspěvku O jazyce Hodnocení Komentář Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky: Vymezení pojmu chemie a obsah studia této přírodní vědy. Látky - vlastnosti, dělení látek, směsi - dělení, složení roztoků, oddělování složek směsí Voda - význam, druhy vod, čistírna odpadních vod, vodárna. Vzduch - význam, složení vzduchu, čistota ovzduš

Cu, Ag, Au) a šesterečná (např. Mg, Zn, Cd) Méně krychlová prostorově centrovaná > méně těsné uspořádání atomů (např. Li, Na, K, W) Elektrická a tepelná vodivost delokalizované elektrony, čím vyšší/nižší teplota tím horší/lepší elektrická vodivost Nejlépe Ag, Au, Cu, Al + Alkalické kovy; špatně např Bezpečnostní list 1230 BL č. 112 Výrobek: Clean & Clean Strana: 2/4 Datum revize: - Datum vydání: 1. 6. 2006 Bezpečnostní list zpracovaný dle zákona 356/2003 Sb. ve znění zákona 186/2004 Sb., 125/2005 Sb. a 345/2005 Sb. v platném znění a v 4.3 Pracovní list číslo 3 80 4.4 Pracovní list číslo 4 84 4.5 Pracovní list číslo 5 86 4.6 Pracovní list číslo 6 91 4.7 Pracovní list číslo 7 96 Mezi redukční činidla patří volné prvky s malou elektronegativitou (alkalické kovy, kovy alkalických zemin) nebo prvky, které ve svých sloučeninách mají nízké. 4. Jmenuj tři ušlechtilé kovy. 5. Jmenuj tři alkalické kovy. 6. Napiš typické vlastnosti kovů. 7. Charakterizuj ušlechtilé kovy. 8. Jak se nazývá krevní barvivo? 9. Čím se liší litina od ocele? 10. Uveď příklady využití litiny. Řešení: 1. a) zamezíme přístupu vzduchu k povrchu želez

Klíčová slova: alkalické kovy, voda, coulombická exploze, ultrarychlá kamera, molekulová dynamika Obsah 1. Úvod 2. Experimenty s ultrarychlou kamerou 3. Simulace molekulové dynamiky 4. Diskuse a závěr 1. Úvod Každý čtenář či čtenářka si asi pamatuje oblíbený chemický pokus ze základní či střední školy, kdy učite Srovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin Hana Sloupová. finálový objekt. Srovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin.zip Metodik Pracovní list č.: 15 Kovy, které prakticky netvoří kationty, se v přírodě nevyskytují ve formě sloučenin, ale jako čisté kovy, např. zlato. Velmi reaktivní kovy se naopak vyskytují pouze ve formě sloučenin, např. alkalické kovy. Podle reaktivnosti, tedy schopnosti tvořit kationty, byl Periodická soustava prvků: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18; H 1: Alkalické kovy: Kovy alkalických zemin: Přechodné prvk

Reaguje s kovy za vzniku vodíku. 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit styk s neslučitelnými materiály, vystavení mrazu 10.5 Neslučitelné materiály Alkalické kovy, amonné soli, peroxidy. Kyseliny: exotermická reakce. Skladovat z dosahu krmiv a potravin, silných kyselin, silných oxidačních činidel, kovů Lehké kovy: Odmaštění v alkalických nebo v kyselých odmašťova-cích přípravcích s následným oplachem vodou (na povrchu nesmí zůstat zbytky ve vodě rozpustných solí). Pozinkovaná ocel: Očištění a odmaštění povrchu. Alkalické odmaštění, příp. jemné fosfátovaní - poté provést důkladný oplac Tento týden Vás čeká poslední kapitola Kovy - jsou to Alkalické kovy a kovy alkalických zemin, prosím prostudovat v učebnici str. 58,59. Udělat si z toho zápis do sešitu - všeobecné vlastnosti a poté vlastnosti a využití každého ze zástupců. úKOKdo nechce číst může se podívat na video a udělat si z něho zápis Alkalické kovy Halogeny LP - barvení plamene Opakování a prohlubování u čiva 9 výklad spojený s ukázkami d ějů pracovní list - elektrolýza, vlastnosti kov ů, koroze utvo ř správné dvojice, trojice - základní pojmy - redoxní d ěj, oxidace BEZPEČNOSTNÍ LIST neuvedeno Telefonní číslo pro naléhavé situace v zahraničí Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon (24 hodin/den), 224 919 293, 224 915 402 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR Adresa www stránek www.ekotez.cz Adresa elektronické pošty ekotez@ekotez.cz Telefon.

Výukový portál [CH] 2

Kovy jsou umístěny na levé straně a středu periodické tabulky. Ze skupiny IA a skupiny IIA (jsou alkalické kovy), jsou nejvíce aktivní kovy. Tyto přechodové prvky skupiny IB VIIIB, jsou také považovány za kovy. Základní kovy tvoří prvku napravo od přechodových kovů Mendělejevova periodická tabulka prvků. Online verze periodické tabulky s popisem chemických vlastností prvků kovy, oxidačními látkami 10.1.2 Nepůsobí korozívně na kovy 10.2 Chemická stabilita: Za normálních podmínek je směs stabilní 10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Reaguje s kyselinami, acetylenchloridem, s peroxidy, chlo- ridy, anhydridy, alkalickými kovy, oxidačními látkam Pracovní listy obsahují jednotlivé úkoly, které lze využít nejen pro práci studentů v hodině, při procvičování, opakování, ale i v domácí přípravě. Lze je rovněž využít pro práci s nadanými studenty, protože součástí jsou i doplňkové úkoly náročnějšího typu

alkalické amidy, Kovy, bromičnany, chlorečnany, fosfor, platina, Alkalické kovy, Kovy alkalických Pracovní omezení Všimněte si poznámky ve směrnici 94/33/EK, týkající se ochrany mladých lidí v zaměstnání. Všimněte si poznámky ve směrnic Téma Alkalické kovy Tematický celek Chemické prvky Po et žák 25 Pom cky Tablety, projektor, tabule, p ipravená prezentace, sešit, pero Název za azené aplikace pro tablet Chemie - Chemické prvky Typ u ebny B žná u ebna s projektorem Výukové cíle Žáci rozliší alkalické kovy v periodické soustav prvk Alkalické čisticí přípravky korozivně na kovy, leptající •Dodržovat stanovený pracovní postup a návod k obsluze zařízení •V případě poruchy zařízení vypnout přívod el. proudu a případně i vody a vzduchu a zavolat určeného pracovník

Mytí rukou před přestávkami a na konci pracovní doby. Individuální ochranná opatření: Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a zásady, kovy, alkalické kovy, práškové kovy. Reaguje s kovy za vzniku vodíku. 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit: vysoké teploty, aby nedocházelo k. Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Přepracováno: 10.03.2008 Nahrazuje znění z: 07.11.2006 Datum PDF: 13.03.2009 Ochranné pracovní oděvy (např. ochranná obuv EN 344, pracovní oděv s dlouhými rukávy) Podle pracovního postupu. Zástěra Alkalické kovy Nebezpe. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) kterých je třeba se vyvarovat: alkalické kovy, hydridy, dusičnany, halogen-halogenové sloučeniny, kyselina chloristá, chloristany, chlorečnany, nekovové oxyhalogenidy, oxyhalogenové sloučeniny, Nevhodné pracovní materiály: různé plasty kovy (za. (pracovní oděv vzdorující kyselinám, obličejový štít nebo ochranné brýle, pryžovou zástěru, pryžové rukavice, ALKALICKÉ KOVY: Prudká a explozivní reakce -vyvíjení hořlavého plynného vodíku. 10.3 Nebezpečné produkty rozkladu: Vodík při reakci se zinkem, mědí, mosazí, bischlormetylether při reakci.

8. ročník ZŠ Štěpánkovic

Kovy jsou charakteristické svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi: vedou dobře el. proud a teplo (uspořádání elektronů - elektronový plyn) tvoří hydroxidy. PRVKY I.A SKUPINY = Alkalické kovy. Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. mnohé barví plamen: Li - karmínově, Na - žlutě, K - modrofialov Alkalické kovy kovy z I.A skupiny (např. sodík a draslík) velice reaktivní -ve vodě vybuchují tvoří důležité sloučeniny - NaCl=kuchyňská sůl, draselná průmyslová hnojiva, atd. Pracovní list č. 2 najdi na Internetu, k čemu se využívají tyto kovy

26.4.2020 Chemie 8. ročník - 12. pracovní list. ŘEŠENÍ MINULÝCH ŮKOLŮ. 1. Rozhodni ANO/NE: Periodickou soustavu prvků sestavil Démokritos . Kyseliny ve své molekule vždy obsahují vodík . Louhy se řadí mezi zásady . Alkalické kovy se vyskytují volně v přírodě . Kyslík má ve sloučeninách oxidační číslo - Bezpečnostní list Při práci používejte osobní ochranné pracovní pomůcky uvedené v bodu č. 8. Skladování: Pro skladování platí ČSN 65 0201. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření a používání Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: oxidační činidla, peroxidy, anhydridy, alkalické kovy Na e-mail žáka byl zaslán soubor: pracovní list Elektrický odpor. Žák pracovní list podle pokynů v e-mailu a pošle vyučujícímu zpět do úterý 28. 4. 2020. CHEMIE - Učivo: Kovy budoucnosti - učebnice str. 74 - 75 - přečti si, podívej se na prezentaci zde, napiš zápis (v prezentaci

 • Jak se naučit léčit.
 • Plague tattoo recenze.
 • Iupac názvosloví.
 • Stranické preference.
 • Horní černá studnice restaurace.
 • Aruncus sylvestris.
 • Nástavec na retenční nádrž.
 • Honda civic 2000 tuning.
 • Kravata na svatbu.
 • Hydrodynamický tlak.
 • Sks 45 samonabíjecí puška.
 • Igor bukovský ambulancia klinickej výživy.
 • Blond melír mikado.
 • Samsung s8 dex.
 • Ledviny a ostruhy.
 • Doctor cox scrubs.
 • Prodejna kočárků kladno.
 • Kde žije nosorožec tuponosý.
 • Laserová tiskárna optický válec.
 • Mudr junová most.
 • Caitlin fitzgerald.
 • Nitriansky hrad vstupné.
 • Manna healthy locks.
 • Metn wiki.
 • Routovací tabulka windows 10.
 • Nehoda na frýdecko místecku.
 • Rolly teacup puppies cz.
 • Zamilovaný šéf.
 • Salamína.
 • Elegant themes login.
 • Strážci galaxie gamora.
 • Časopis cinema.
 • Nejsledovanější obsazení.
 • Nubuk semiš.
 • Řezání xps polystyrenu.
 • Dodge charger 1970 prodej.
 • Test autokamer 2019.
 • Microsoft word 2007 ke stažení.
 • Staré kufry prodej.
 • Předávkování tymiánem.
 • Bitva u slavkova stream.