Home

Kružnice opsaná lichoběžníku

Poloměr opsané kružnice lichoběžníku podle stran a úhlopříčky. a - ramena lichoběžníku. b - horní základna. c - dolní základna. d - úhlopříčka. h - výška. p=(a + d + c)/2. Vzorec poloměru opsané kružnice lichoběžníku, (R): Výpočet online. a = c = d = R = 8. Poloměr opsané kružnice pravidelného šestiúhelník Kružnice opsaná pravoúhlému trojúhelníku se nazývá Thaletova kružnice.Střed Thaletovy kružnice leží ve středu přepony trojúhelníku. Máme-li např. trojúhelník ABC, říkáme, že Thaletova kružnice je sestrojena nad průměrem AB.. Pro každou úsečku AB platí, že Thaletova kružnice sestrojená nad průměrem AB (s vyjmutím bodů A a B) je množinou vrcholů C všech. Ona kružnice opsaná lichoběžníku je zároveň opsaná kždému ze čtyř trojůheníků, vzniklých vynecháním jenoho vrcholu. A kružnice opsaná trojůhelníku je brnkačka. Samozřejmě když opíšu kružnici třem bodům, ten čtvrtý tam nemůsí ležet. U lichoběžníku tam leží, právě když je rovnoramenný » Kružnice opsaná lichoběžníku (TOTO TÉMA JE VYŘEŠENÉ) #1 16. 04. 2013 20:56 — Editoval alofokolo (16. 04. 2013 21:10) alofokolo Místo: Krnov Příspěvky: 516 Škola: Gymnázium Krnov Reputace: 15 . Kružnice opsaná lichoběžníku. Dobrý večer. Nevím, jak dále postupovat u tohoto příkladu

Lichoběžník Lichoběžník je konvexní čtyřúhelník, který má jednu dvojici rovnoběžných stran. Rovnoběžné strany nazýváme základny (a, c), zbývající dvě strany ramena (b, d).. Výška (v) lichoběžníku je úsečka, která je kolmá na základny a jejíž krajní body leží na základnách.; Střední příčka (s) lichoběžníku je úsečka spojující středy ramen kružnice, obsah kružnice, obvod kružnice. Aristoteles.Cz Matematika Chemie. Kružnice - vzorce Čtverec Obdélník Trojúhelník Rovnoběžník Lichoběžník. Kruh - kružnice. Obvod kruhu / délka kružnice. Obsah kruhu. Online výpočet obvodu a obsahu kružnice. r = d = r = d = 0 O = 0 S = První hodina... :) U prvního zadání domácího úkolu se vloudila chybička a chybí jednotka u strany l. Správné zadání zní: 0,06m.. Pětiúhelník, pentagon, obsah a obvod, strany, úhly, vepsaná a opsaná kružnice. Pravidelný pětiúhelník, pentagon Jedná se o rovinný útvar, který má pět stejně dlouhých stran a pět vrcholů, jejichž vnitřní úhel je vždy 108°. Říká se mu také pentagon

Střed kružnice opsané je průsečíkem všech 3 os stran trojúhelníku. Máme trojúhelník ABC. Sestrojíme osu o 1 úsečky AB. Sestrojíme osu o 2 úsečky AC. Průsečík os o 1 a o 2 je střed S kružnice opsané k. Tuto kružnici sestrojíme, její poloměr je dán vzdáleností středu S a libovolného vrcholu. Další kapitol Obrázek 3 - kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku 1.2 KRUH Definice: Kruh je množina všech bodů, které mají od daného bodu (středu) vzdálenost rovnou poloměru, nebo menší než poloměr. Body, jejichž vzdálenost od středu je rovna poloměru, leží na obvodu kruhu Kružnice opsaná a vepsaná # Kružnice opsaná a vepsaná jsou dva pojmy, které se spolu se čtverci vyskytují. Obě kružnice mají střed ve středu čtverce, tedy v průniku úhlopříček. Kružnice opsaná je kružnice, která protíná všechny vrcholy čtverce. Má poloměr AS, kde A je vrchol čtverce (libovolný) a S je střed

Poloměr opsané kružnice

Kružnice opsaná - Wikipedi

Obě kružnice mají střed ve středu čtverce , tedy v průniku úhlopříček. Kružnice vepsaná je kružnice, která se . Poloměr opsané kružnice : trojúhelníku, čtverce , obdélníku, lichoběžníku, šestiúhelníku, mnohoúhelníku. Všechny vnitřní úhly jsou pravoúhlé Kružnice vepsaná trojúhelníku má střed v průsečíku os vrcholových úhlů trojúhelníku. Vzorec pro výpočet poloměru této kružnice je následující =, kde je obsah a je obvod trojúhelníku. Kružnice vepsaná leží uvnitř kružnice devíti bodů, s níž má vnitřní dotyk.Každý trojúhelník je triviálně tečnovým mnohoúhelníkem své vepsané kružnice Výška, úhlopříčky, střední příčka v lichoběžníku. Eva Šustková Prisca is a full-service agency that offers professional management of a variety of tasks - from concept development to post-production M6 - D.ú. - Výška, střední příčka trojúhelníku

Rovnoramenný lichoběžník+kružnice opsaná

Oskulační kružnice elipsy. Elipsa je určena osami AB, CD. Sestrojte elipsu. Sestrojte oskulační body ve vrcholech elipsy Vepsaná kružnice Vypočítejte obvod a obsah vepsané kružnice do trojúhelníku s rozměry 3 4 a 5 cm. Vypočítejte 20 Vypočítejte strany pravoúhlého trojúhelníku, je-li zadána, že a+b=17cm, poloměr vepsané kružnice ρ=2cm. V pravoúhlém

Matematické Fórum / Kružnice opsaná lichoběžníku

 1. Šestiúhelník, hexagon, obsah a obvod, strany, úhly, vepsaná a opsaná kružnice. Pravidelný šestiúhelník, hexagon Jedná se o rovinný útvar, který má šest stejně dlouhých stran a šest vrcholů, jejichž vnitřní úhel je vždy 120°. Říká se mu také hexagon
 2. Kružnice vepsaná, opsaná Poloměr kružnice opsan Na obrázku je dán obsah rovnoramenného lichoběžníku, pak jsou zadány rovnoběžné strany lichoběžníku. Vypočítejte obvod tohoto lichoběžníku. 14. Je dán obvod rovnoramenného lichoběžníku O = 52 cm, jso
 3. Střed kružnice opsané rovnoramennému lichoběžníku náleží množině bodů, které mají od vrcholů lichoběžníku vzdálenost r = 3,5cm, kružnicím m(A; r = 3,5cm), n(B; r = 3,5cm). Bod D náleží zadané kružnici k a množině bodů, které mají od bodu A vzdálenost 5,7cm, kružnici o(A; r = 5,7cm)
 4. Příklad 6. Je dána kružnice \(k\) o středu \(S\) a bod \(M\) ležící uvnitř kružnice \(k\). Sestrojte všechny rovnoramenné lichoběžníky \(ABCD\) tak.
 5. Vypočítejte obsah mezikruží, které vytvářejí kružnice opsaná a vepsaná rovnostrannému trojúhelníku se stranou délky 3 cm.(7,1 cm2(Délky stran obdélníku jsou v poměru 1 : 3. Poloměr kružnice opsané obdélníku je 10 cm. Vypočítejte jeho obvod. ( 50,6 c
 6. kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná obvod a obsah trojúhelníku shodnost trojúhelníků, spočítá obvod čtyřúhelníku a obsah lichoběžníku a rovnoběžníku čte a používá běžné symbolické zápisy týkající se tohoto učiva konvexní čtyřúhelníky, lichoběžníky, rovnoběžníky, jejich.
 7. Kružnice vepsaná a opsaná(cv.5/108

2)vypočítejte obsah kosočtverce, je-li dána délka strany a=4,3 a poloměr vepsané kružnice =1,2 cm 3)Výška a základny lichoběžníku jsou v poměru 2:3:5, jeho obsah je 512cm čtverečných. Vypočítejte jeho výšku a délky obou základen Kružnice opsaná pravoúhlému trojúhelníku má poloměr 13 cm. Jedna odvěsna měří 12 cm. Vypočtěte velikosti vnitřních úhlů tohoto trojúhelníku. Řešení: Vnitřní úhly mají velikosti 62°30´

Velká kniha konstrukční geometrie. Velká kniha konstrukční geometrie je projekt, který bude vznikat několik let. Dává si za cíl zmapovat vše, co patří mezi konstrukční úlohy ve školské matematice (od základní až po střední školu) kružnice, kruh • čte a používá geometrické symbolické zápisy trojúhelník, čtyřúhelník kružnice vepsaná, kružnice opsaná obvod a obsah lichoběžníku a rovnoběžníku, deltoidu deltoid • rozumí symbolickým zápisům, týkajícím se tohoto učiva, umí je použít jejich obvod, obsah, sestrojení v. Kružnice opsaná - sestrojíme pomocí os stran. Kružnice vepsaná - sestrojíme pomocí os úhlů. Věty o shodnosti. SSS - trojúhelníky jsou shodné, jestliže se shodují ve všech třech stranách. SÚS - trojúhelníky jsou shodné, jestliže se shodují ve dvou stranách a úhlu který svírají. Ss Základna a = 30 cm rovnoramenného lichoběžníku tvoří průměr kružnice opsané tomuto lichoběžníku. Vypočtěte délku úhlopříčky, jestliže rameno měří 18. Auto-moto; Otázky na téma kružnice opsaná. Popis konstrukce kružnice opsané a vepsané.

Co je to výška lichoběžníku? Jak nazýváme strany lichoběžníku? Existuje takový lichoběžník, jehož výška by byla stejně dlouhá jako některé z jeho ramen? Porovnejte délky ramen a výšku lichoběžníku! 9. Jak se vypočte obsah rovnoběžníku? Jak se vypočte obsah lichoběžníku? 10 obvod a obsah lichoběžníku konstrukce rovnoběžníků a lichoběžníků mnohoúhelníky (šestiúhelník, osmiúhelník) hranol - objem, povrch síť hranolu pravoúhlé promítání hranolu na dvě kolmé průmětny v jednoduchých případech deltoid, hranol s podstavou deltoidu úlohy z praxe; Kruh, kružnice, válec kruh, kružnice - Kružnice opsaná (u je kružnice procházející všemi jeho vrcholy, její poloměr zpravidla označujeme r, její střed je průsečík os stran (u. - střední příčka lichoběžníku je úsečka spojující středy jeho ramen. Je rovnoběžná s oběma základnami a její délka je rovna aritmetickému průměru délek obou základen Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praz kružnice opsaná - kružnice k. Vypočítej obvod i obsah kružnice k. Kde leží střed kružnice opsané? Úloha 6 Jsou dány kružnice k [k (S, 6 cm)] a kružnice l [l (S, 4 cm)]. Vypočítej obvod i obsah mezikruží. K L M k k l

5) Délky základen lichoběžníku jsou =4,2∙108 metrů, =8∙107 metrů, výška =4,8∙105 metrů. Určete obsah plochy lichoběžníku. [ =1,2∙1014 2, .12∙1013, .] 6) Délky stran trojúhelníku jsou 8 cm, 9 cm a 13 cm. Podobný trojúhelník má obvod o 15 cm větší. Určete délk Kružnice opsaná trojúhelníku Kružnice, která prochází všemi vrcholy trojúhelníku se nazývá trojúhelníku opsaná. Její poloměr označujeme r a její střed je průsečíkem os stran trojúhelníku. V ostroúhlé

cos 30° = b : c (přepona c je poloměr opsané kružnice 4 cm, odvěsna b je polovina délky tětivy). cos 30° = b : 4 0.866 = b : 4 b = 3.46 cm celá tětiva 3.46 x 2 = 6.92 cm Délka jedné tětivy se rovná 6,92cm -Opakuj vlastnosti pravoúhlého lichoběžníku - uč. str. 61 nahoře -Narýsuj 63/3 - rozbor, postup konstrukce, konstrukce nápověda: nejdřív KL, pak pravý úhel při vrcholu K, pak kružnice se středem K, poloměr velikosti KN, pak rovnoběžka procházející bodem N, následně kružnice se středem N a poloměrem M Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku Čtyřúhelník Rovnoběžník: kosodélník, kosočtverec, obdélník, čtverec kosočtverce, kosodélníku, lichoběžníku, kruhu (délka kružnice), pravidelného šestiúhelníku Trojúhelníková nerovnost Mocnina Pravidla pro počítání s mocninami s přirozeným mocnitelem Mnohočlen. Kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku. Elektronická učebnice - II. A, leží vně hledané kružnice , zbývající dva uvnitř. Tuto kružnici sestrojíme, její poloměr je dán . Střed kružnice je opsané je průsečík os stran. Konstrukce kružnice trojúhelníku opsané

Rotační pohyb – GeoGebra

osa úhlu, osa úsečky, kružnice opsaná, vepsaná trojúhelníku charakterizuje jednotlivá tělesa (kvádr, krychle), umí načrtnout a narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat, načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru ve volném rovnoběžném promítání, vypočítá povrch krychle, kvádr Délky základen lichoběžníku jsou a = 4,2 . 108 metrů, c = 8 . 107 metrů, výška v má velikost 4,8 . 105 metrů. Určete obsah lichoběžníku. Vypočítejte obsah mezikruží, které vytvářejí kružnice opsaná a vepsaná rovnostrannému trojúhelníku se stranou délky 3 cm Ke každému trojúhelníku existuje kružnice, která je mu opsaná. Samo-zřejmě ovšem neplatí: Existuje kružnice opsaná libovolnému trojúhel-níku. Každý žák základní školy ví: Ke každému přirozenému číslu exis-tuje číslo větší. Neplatí ovšem: Existuje přirozené číslo větší než libo

Kružnice vepsaná i opsaná. Sestrojí běžný pravidelný mnohoúhelník při známé straně nebo průměru kružnice opsané. Určí výpočtem obvod a obsah trojúhelníku, rovnoběžníku a lichoběžníku. Hranoly Povrch a objem hranolu: Rozpozná hranol a jeho síť Kružnice opsaná a vepsaná-pracovní list.pdf (388.98 kB) Vysvětlení učiva-videa. Kružnice opsaná https: zlomený strom, mříž v okně, zábradlí u schodiště, projde deska dveřmi?, výška v lichoběžníku, stěnová a tělesová úhlopříčka v krychli, tělesová úhlopříčka v kvádru, bedna s nářadím,. Vzhledem k tomu, že opsaná kružnice prochází všemi vrcholy trojúhelníku, vždy na kružnici zvolíme tři body, které nám po spojení dají trojúhelník. Výsledek řešení: Řešením jsou Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C 64 Planimetrie Příklady k procvičení: 1) Sestroj libovolný trojúhelník ABC Rozhodovačka - 6. třída. Rychlé cvičení na procvičení počítání - dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici) PLANIMETRIE Mgr. Zora Hauptová MNOHOÚHELNÍKY OPVK 1.5 - EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišt

Planimetrie - Lichoběžní

Rozsáhlá sbírka matematických příkladů, cvičení formou výběru z možností. Příklady od základního počítání až po pokročilá témata obdélník, obsah obdélníku, obvod obdélníku. Obvod obdélníku. Obsah obdélníku. Obdélníková úhlopříčka. Poloměr kružnice opsané obdélník Konstrukční úlohy - GeoGebra - konstrukce trojúhelníka (výška, těžnice, kružnice opsaná) - pracovní sešit Geometrie 41-45. FYZIKA. Akustika (zvukové jevy) - záznam a reprodukce zvuku. Plán výuky 11. 5.-15. 5. CHEMIE- Oxidy- názvosloví, oxid uhličitý a uhelnatý. test opakování halogenidy (google učebna)- meet 14.5 KRUH: obvod, plocha, obsah kružnice (vzorec a on-line výpočet). Další vzorce pro výpočet jednotlivých parametrů, jako například strana čtverce, jemuž je kružnice opsaná nebo vepsaná, najdete na stránce, která se věnuje on-line výpočtu čtverce a také zde Čtverec

Rozklad čísla na součin prvočinitelů Čísla soudělná a nesoudělná Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Zápis čísla ve tvaru a.10n, kde n je celé číslo Bod Přímka Rovnoběžné a různoběžné přímky Polopřímka Úsečka, osa úsečky Kružnice Kruh Tečna Sečna Tětiva Úhel, osa úhlu Nulový, ostrý. Pro více informací zhlédněte minutové YouTube Video ZDE.. 72 magických karet v nejmodernějším stylu Rozšířené reality, na kterých je na 400 živých animací podle témat, pokrývá veškerou látku všech ročníků od úplných začátků až po maturitu.Okamžitý přístup z jakéhokoli typu mobilu nebo tabletu kdykoli a kdekoli - trojúhelník, výšky, těžnice, kružnice opsaná, vepsaná - konstrukce trojúhelníku, rovnoběžníku a lichoběžníku - hranol - středová souměrnost 8. ročník: - druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta - mocniny s přirozeným mocnitelem - výrazy, mnohočlen Doučování matematiky - Základní škola Doučuji všechny oblasti základoškolského učiva z matematiky; připravím Vás nebo Vaše děti na písemky z matematiky i na přijímací zkoušky z matematiky na střední školu. Matematické oblasti ZŠ, které doučuji, jsou např.: ~ První stupeň (1.-5. ročník) kružnice - opsaná - vepsaná okręgi współśrodkowe kružnice soustředné okres powtarzający się perioda oś osa ostrosłup - czworokątny - pochyły podstawa trapezu základna lichoběžníku podziałka ( skala) mapy měřítko mapy pole - podstawy - powierzchni bocznej obsah - podstavy - pláště pole powierzchni, powierzchni

Kružnice - vzorce pro obvod kružnice, obsah kružnice

Program prezenční výuky Základů rovinné geometrie 19. 2. 2018 • významné zlomy v dějinách geometrie • Eukleidovy Základy • Hilbertův systém axiomů 26. 2. 2018 • definice základních pojmů a objektů rovinné geometri Kružnice opsaná trojúhelníku je kružnice, která prochází všemi vrcholy trojúhelníku. Každému trojúhelníku lze opsat kružnici. Střed kružnice opsané leží v průsečíku os stran, poloměr se rovná vzdálenosti středu od libovolného vrcholu

Je dána úsečka CD, na ose úsečky CD bod E a kružnice k(E,r). Střed úsečky CD je bod O. a) Sestrojte všechny kružnice, které procházejí body C, D a dotýkají se kružnice k. b) Vypočítejte poloměry kružnic z úlohy a). Návrh vstupních dat pro žákovskou práci: A) CD = 9,0 cm, OE = 8,0 cm, r = 2,5 cm (r 1 = 4,6 cm, r 2 = 6. Klasifikace trojúhelníků podle délek stran a podle velikostí vnitřních úhlů. Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku. Těžnice, výšky a střední příčky trojúhelníku. Pracovní list. 1. 4. 2019. Slovní úlohy na soustavy rovnic. 29. 3. 2019. Složitější úlohy na soustavy rovnic. Úlohy o pohybu, které je potřeba. Úložiště digitálních učebních materiálů. Portál www.rvp.cz byl součástí projektu Metodika II. Tento projekt byl spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Proveďte konstrukci rovnoramenného lichoběžníku ABCD se základnami AB a CD, je-li dáno /AB/ = 5,5cm, /AD/ = 5,7 a poloměr r = 3,5cm kružnice k, která je. - kružnice opsaná, vepsaná - konstrukce Krychle a kvádr - krychle a kvádr ve volném rovnoběžném promítání - síť krychle a kvádru lichoběžníku - žák využívá vlastnosti kolmých hranolů k sestrojení jejich sítě a k výpočtu objemu a povrchu Rovinné útvar V Z O R O V Á. 1. [6b] V kosodélníku ABCD platí: ׀AC׀ = 30 cm, ׀BC׀ = 25 cm, va = 24 cm. Určete délku strany a = ׀AB׀ 2. [6b] Vypočtěte, jak velkou.

Kružnice opsaná - YouTub

Veřejně přístupná databáze výstupů projektů a projektových výstupů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnos Kružnice opsaná. Všechny vrcholy trojúhelníku jsou na kružnici opsané. Střed kružnice opsané je v průniku os stran. Kružnice vepsaná. Kružnice vepsaná má jedenspolečný bod s každou stranou trojúhelníku. Střed kružnice vepsané je ve průniku os vnitřních úhlů. Kružnice přípsan

Pětiúhelník, pentagon, obsah a obvod, strany, úhly

Jak sestrojit kružnici opsanou trojúhelníku ABC - e

Čtverec — Matematika

Kružnice opsaná je kružnice, která prochází všemi vrcholy trojúhelníku. Tato kružnice vždy existuje a zároveň je jediná. Můžeme tak říci, že každými třemi body, které neleží na jedné přímce, prochází právě jedna kružnice - kružnice opsaná, vepsaná - vypočítá obvod a obsah lichoběžníku - rozezná a pojmenuje hranol a kružnice - určí vzájemnou polohu dvou kružnic - vypočítává obvod a obsah kruhu Kruh, kružnice. - vzájemná poloha přímky a kružnice Kružnice opsaná je kružnice , která prochází všemi vrcholy trojúhelníku. Tato kružnice vždy existuje a zároveň je jediná. Můžeme tak říci, že každými třemi body, které neleží na jedné přímce, prochází právě jedna kružnice. K tomu, abychom narýsovali kružnici opsanou trojúhelníku, budeme potřebovat znát.

Vypočítejte obsah vyznačené plochy pravoúhlého lichoběžníku zakresleného do čtvercové sítě, víte-li, že celý velký čtverec této sítě zaujímá plochu 400 cm2. 2. [6b] V rovnoramenném lichoběžníku má delší základna délku 17 cm, rameno 13 cm a výška 12 cm - kružnice opsaná - kružnice vepsaná - věty o shodnosti trojúhelníků a jejich užití při konstrukcích - konstrukce os vnitřních úhlů - výšky trojúhelníků a jejich průsečíky - těžnice trojúhelníku - těžiště - obvod a obsah trojúhelníků. Čtyřúhelníky, mnohoúhelník

Čtyřúhelník 28 2.2 Tětivový čtyřúhelník Čtyřúhelník, jehož vrcholy leží na kružnici, nazývá se čtyřúhelník tětivový. Součet velikostí libovolných dvou jeho protilehlých úhlů je 180o. O tětivovém čtyřúhelníku také platí tzv Seznam dílů / kapitol / hodin. Matematika ZŠ » . aktualizováno: 1. 10. 2020 12:51. 1: Jak se budeme učit a proč; 2: Počítání známek; 3: Vstupní písemka. Kolem osmistěnu můžete narýsovat tři velké kružnice a můžete jimi otáčet dokola, takže vlastně tři kružnice souvisí s osmistěnem . 011 Rovnoramenný trojúhelník - str.100 - cv.5 от : Učitel do domu Video slouží jako pomoc žákům 5. třídy ZŠ, aby si mohli doma počítat v době mimořádných prázdnin 2020. Další. - kružnice opsaná, vepsaná rozezná základní prostorové útvary (krychle, kvádr, válec, jehlan, kužel, koule) sestrojí obraz krychle a kvádru ze sítě odvodí vzorec pro výpočet povrchu kvádru a krychle převádí jednotky objemu (uplatňuje násobení a dělení 10, 100, 1000) slovní úloh Kružnice opsaná trojúhelníku. Spustit cvičení Obvod a obsah lichoběžníku. Spustit cvičení.

Kružnice opsaná lichoběžníku c=2πr, s=πr2 - kruh (c

· kružnice, kruh · úhel a jeho velikost · druhy úhlů, jednotky úhlů/stupně/ · odhaduje a vypočítává obvod a obsah rovnoběžníku a lichoběžníku · při konstrukci rovnoběžníku využívá středové souměrnosti · kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná. kružnice opsaná, vepsaná výpočet obvodu a obsahu lichoběžníku. určuje a charakterizuje základní prostorové útvary ( hranoly) načrtne a sestrojí sítě základních těles (hranolů) načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovin ě. 9. 11. 2020: práce v PS: dokončení kapitoly 2 10. 11. 2020: online hodina - výklad + procvičování v PS, kapitola 3 11. 11. 2020: online hodina - procvičování v PS, kapitola

Tetraedr - odchylka stěn - řešení – GeoGebraInverzní funkce – GeoGebra

kružnice opsaná, vepsaná vypočítá obvod a obsah lichoběžníku Lichoběžník pojem konstrukce rozezná a pojmenuje hranol načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině načrtne a narýsuje síť hranol -kružnice opsaná, vepsaná-určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a zná jejich vlastností-pojmenuje , znázorní a správně užívá základní pojmy ( strana, výška, vnitřní a vnější úhly, )-umí sestrojit těžnice, výšky trojúhelníku-umí sestrojit trojúhelníku kružnici opsanou a vepsano Jednoznačné zadání trojúhelníku podle vět sss, sus, usu a Ssu. Střední příčky, výšky, těžnice a jejich vlastnosti. Kružnice vepsaná a opsaná. Konstrukce trojúhelníku. 1/ Pravoúhlý trojúhelník 1/ Tětiva vzdálena 5 cm od středu kružnice je o 2 cm kratší než její poloměr. Vypočítejte poloměr kružnice. (r = 5,25

 • Balea krém na vlnité vlasy recenze.
 • Dojivost krav za rok.
 • Sistiana ubytování.
 • Elity sveta.
 • Co znamená molon labe.
 • Ekonomie pdf.
 • Originální bloky.
 • Prací gel pro alergiky.
 • Ulice diskuze vinted.
 • Chalupářské závěsy.
 • Školní dotazník ppp.
 • Jak odhlasit iphone.
 • Mikiny black friday.
 • Ovesná kaše my cooking diary.
 • Wales fotbal.
 • Sebevražda české budějovice 2019.
 • Hry o truny daenerys.
 • Proc jit do armady.
 • Dveře v řezu.
 • Dveře v řezu.
 • Nvidia rozmazany obraz.
 • Teleskop na obranu.
 • Film stephen hawking the theory of everything.
 • Dívka s perlami ve vlasech wiki.
 • Franke sety.
 • Pracovni doba skolniho inspektora.
 • Vinohradský parlament.
 • Kuchyňské skříňky spodní bazar.
 • Koncert jar kostelec u křížků.
 • Těhotenská trička levně.
 • Excipial.
 • Hippies oblečení.
 • Pevnostní nitě.
 • American world map.
 • Sestava tottenhamu.
 • Bojova plemena v nemecku.
 • Polykání v těhotenství.
 • 18 1tt.
 • Myčky srovnání cen.
 • Billa pečivo.
 • Baset štěňata cena.